Székely Nép, 2006 (41. évfolyam, 51-52. szám)

2006-03-01 / 51. szám

tartja az uralma alá kerülő magyarság meg­nyugtatását, és ezért a gyulafehérvári gyűlés határozatába belefoglalja: “Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott egyének által. A törvényhozó testületekben és az ország kormányzásában valő részvételre minden nép népességének arányában nyer jogot.” Ezt az ígéretet és jogot a bukaresti kor­mány és parlament soha nem fogadja el, az állam alkotmányába nem építi be. De nem teljesiti a román állam - már a kezdetektől sem - azt a kötelezettségét, amelyet az úgy­nevezett kisebbségvédelemi szerződésben, 1919. december 9-én Párizsban a Szövetséges és Társult főhatalmak Írtak elő: “Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdé­lyi székely és szász közületeknek a román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kérdésekben önkormányzatot engedé­lyezzen.” A bukaresti kormány igazi szándékait nyíl­tan elárulta az, hogy Bratianu miniszterel­nök inkább lemondott, minthogy a “kisebbségvédelmi egyezményt” kézje­gyével lássa el. Erre Fedinánd király meg­parancsolta főhadsegédének, Coanda tábornoknak, hogy Írja alá az egyezményt, amit aztán soha nem alkalmaztak, illetve be sem iktattak az 1923-as, úgynevezett demokratikus alkotmányba. Az elutasítás érve az volt, hogy “sérti a román állam szuveranitását.” Ennek ellenére - kétségbeesésében és reménykedésében mi mást tehetett volna? - az erdélyi magyarság, mint a Kárpát­medence legnagyobb nemzetisége, konokul ragaszkodott a Wilson-féle elvhez, az önrendelkezéshez. Kós Károly 1921-ben A Kiáltó Szó című röpiratban, az erdélyi magyarság ébresztőjében és munkára serkentőjében, nyíltan hirdeti: “... nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokában bennünk Nagy-Románia meg­bízható polgárságot fog nyerni.” Tizenhat évvel később, az időközben szerzett nagy­on keserű tapasztalatok ellenére is, Tamási Áron a Vásárhelyi Találkozón mondott Hitvallásában, 1937. októberében, lényegében a változatlan magyar kívánsá­got ismételte meg: “Igényeljük a romániai magyarság önkor­mányzatát, amelyhez való jogunkat az erdélyi románság saját elhatározásából született Gyulafehérvári Határozatra alapítjuk.” A második világháború után az önren­delkezési törekvések alakulását csupán Romániában vizsgálhatjuk, mivel Jugoszlávia és Csehszlovákia vezetői - a győztesek jogán - a magyar kisebbség fel­számolását vették célba, és a magyar kívánság pusztán a fizikai megmaradás lehetett. A délvidéki tömeggyilkosságok és a szlovákiai kiutasítások, deportálások korszakában egyetlen kisebbségi vezető sem gondolhatott tárgyalásokra, autonómi­­igényekre, barminő feltételre a hatalommal szemben. Ebben az időszakban, vagyis a második világháború utolsó évében, egészen pon­tosan 1944 novemberétől 1945 márccius 13-ig, sajátos történelmi helyzet alakult ki Észak-Erdélyben, amely már az önren­delkezés megvalósulásához is elvezethetett volna. A bevonuló szovjet csapatok 1944 november elején kiutasították Észak- Erdélyből a román királyi közigazgatást., és a hatalom gyakorlását a helyi demokratikus erőkre bízták, nyilván szov­jet katonai felügyelet alatt. Ennek a moszkvai döntésnek a hátterében nem valami “magyar barátságot” kell keres­nünk, hanem Sztálin taktikai meg­fontolását: Mihály román királyt azzal zsarolta, hogy csak egy Moszkvának tetsző kormánynak adja át Észak-Erdély igaz­gatását. A szovjet számítások be is válltak, 1945 március 6-án megalakult a Groza­­kormány, és ez, a királlyal együtt, március 13-án bevonult Kolozsvárra. Ezt a jogilag ma sem tisztázott “interreg­­numof ’ azon nyomban igy értékelte Dadai Lóránd, a szovjet csapatok által megbízott dési polgármester: Az az út, melyen Erdély elindult, “nem vezet rothadt királysá­gokhoz, sem magyarhoz, sem románhoz, hanem az erdélyi népek öncélú és önkor­mányzatú közös és szabad köztár­saságához.” Molnár Gusztáv erdélyi születésű fiatal esszéiró és politológus, aki az eddigi legteljesebb és minden vonatkozásban legtárgyilagosabb tanul­mányt irta erről az időszakról, az 1993-ban megjelent “Autonómia és Integráció” cimü kötetben, ezt a címet adta munkájának: “Önrendelkezési törekvések az Észak- Erdélyi Köztársaság idején.” Noha a helyi erőkből szervezett, alulról felfelé kiépülő új, “demokratikus” igazgatás sok balos vonást is mutatott és néhol túlkapásokat követett el, alapjában az önkormányzati elv és gyakorlat jellemezte a községek, járások és megyék irányítását. Példásan tiszteletben tartották a nemzetiségi szá­marányok szerint folyó igazgatás elvét, gondoskodtak a magyar és román oktatás megkezdéséről, a kereskedelemről, sőt egyik, másik székely faluban hozzáláttak a földreformhoz is. Molnár Gusztáv jellemzése pontos és helytálló: “Az erdélyi magyarság életrevalóságát, határozott cse­lekvőképességét bizonyítja, hogy ebben a rendkívül bonyolult, zavaros helyzetben, amikor a két fő romániai politikai erő összecsapásából, egymás ellen for­dulásából eredően sajátos hatalmi vákuum keletkezett Észak-Erdélyben - cselekedni tudott, világosan ártikulálni tudta céljait, és jelentős lépéseket tett egy olyan nemzeti és társadalmi önkormányzati rendszer irányá­ba, amely még ma is csak távlati célként lebeg Közép és Kelet-Európa államalkotó tényezőként el nem ismert nemzeti közösségei előtt.” Többé nem lehetett “kitörölni” az erdélyi magyarság gondolkozásából és reménységeiből az önrendelkezés eszméjét. E vonatkozásban árulkodó a román nacionalista körök mai publi­cisztikájának vélekedése az “Észak- Erdélyi Köztársaságról”, amelyet a román nemzeti érdekek elárulásának és a magyar “szeparatizmus” legalizálódásának nevez. Ezek a román publiciszták elfelejtik, hogy nem sokkal Észak-Erdély újbóli beke­belezése után, mind a két szembenálló tábor - a Maniu féle Nemzeti Parasztpárt és a Román Kommunista Párt - egyképpen az önrendelkezés, az autonómia ilyen, olyan formájával igyekezett megnyerni az erdé­lyi magyarság támogatását. Az erdélyi magyarok sem emlékeznek már arra, hogy először éppen Maniuék tettek ajánlatot a Magyar Népi Szövetségnek. Kurkó Gyárfás országos elnök 1945 októberében egy brassói nagygyűlésen kijelentette, hogy megkeresték “a konzervatív demokrácia elemei” - nyilván Maniuék - és “tervet hoztak írásban, hogy önkor­mányzatot adnak, ha hozzájuk csat­lakozunk.” Erre a mozzanatra az 1996-ban uralomra került Nemzeti Parasztpárt sem akart emlékezni! Kurkó Gyárfás, illetve az MNSZ teljes függősége a Kommunista Párttól abban mutatkozott meg, hogy utób­bi még tárgyalni sem engedte a szervezetet a “konzervatív oldal” által felajánlott önkormányzatról. “Ezt a tervezetet mi sem fogadtuk el, és nem is fogjuk elfogadni. Nemzetiségi miniszteri széket ajáánlottak fel, de mi ezt sem akartuk.” Miér nem ? Mert Maniuék a két háború között elny­omták a magyarságot, adta meg a mag­yarázatot Kurkó Gyárfás. Esztendők múltán, 1952-ben a román poli­tika “másik oldala” is ökormányzatot Ígért a magyarságnak, mikor 1952-ben létrehoz­ta a Magyar Autonom Tartományt. A székelység kitörő lelkesedéssel fogadta az intézkedést. A Nagyváradon élő Horvát Imre is versben köszöntötte az autonómiát, noha a négy székely megyére ( Udvarhely, Csik, Háromszék és Maros-Torda ) kiter­jedő autonom tartomány, melyben a romá­niai magyarság egyharmada élt, hamarosan egyet jelentett a más megyék­ben élő kétharmad magyarság nemzetiségi jogainak módszeres elsorvasztásával. Bizonyára ez is volt az egyik fontos célja a meglepőnek tetsző intézkedésnek: az erdé­lyi magyarság beszoritása egy “székely gettóba.” Lehetett a tartomány felállítása Moszkvának szánt üzenet is: egybeesett a moszkvai pártvezetők, a “félmagyar” Vasile Luca, a zsidó Anna Pauker és Teohari Georgescu eltávolításával, és a felülkerekedő nacionalista csoport, 2. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents