Székely Nép, 2002 (35. évfolyam, 49-50. szám)

2002-03-01 / 49. szám

szumnak lennénk tanúi, amely beláthatatlan következményekkel járna egész Nyugat-Európa számára. Egyfelől próbára tenné Nyugat-Európa gazdasági teherviselési képességét, másfelől a tartalom nélküli formák, a hibrid -totalitárius és demokratikus - állami struktúrák, a centralizált nemzeti állami, stb, stb. állandó fe­szültségek forrása lehetne az EU-n belül. Ostoba és elhibázott a szekuritáté emlőin nevelkedett román politikai elit megtévesztő manipulációja, a nacionalista kártya újbóli kijátszása a koszovói eseményeket követően. Jogosan elvárhatnánk, hogy a román elit minimális jóérzéssel korlátozza nyugat- és magyar ellenességét. Nem így történt. A madridi NATO-bővitési folya­matból kimaradt Románia elnöke, Emil Constantinescu megintette a nyu­gati hatal-makat, hogy Románia NATO-ba való felvétele elnapolásának ára van, s ennek következményeit vál­lalniuk kell. A 2002-es évi prágai NATO csúcs találkozó előtt a román hatalmi poli­tikai akarat erőteljesebben játszotta ki nacionalista kártyáit, a szélsőséges politikai hadosztályait készenlétbe helyezte a szekus román elit. A 2000. évi parlamenti választásokon a Nagyrománia Párt a második politikai erő lett a román parlamentben. Corneliu Vadim Tudor, Gheorghe Funar, Adrjan Paunescu, Priboi, George Pruteanu, Radu Timofte kulcs­­pozíciókhoz jutottak a román politikai hadszíntéren. Mindez nyomásgyakor­lási szándék, figyelmeztetés a NATO és az EU irányába. A fenti megál­lapítások alapján jogosan tevődik fel a kérdés: milyen következményei lehet­nek Románia politikai, társadalmi életében, milyen alternatívája lehet a bukaresti vonalvezetésnek, ha tervei, számításai csődbe jutnak? Ebben az esetben is Románia vál­sághelyzetbe kerül. A belső feszült­ségek hatására a politikai elit radikális lépésre kényszerül - irányváltásra: vagy Nyugat, vagy Kelet irányába. A kétértelműségnek, a felemás politikai - ide is, oda is, se ide, se oda - hozzáál­lásnak vége. Valószínű, hogy a nyugati felzárkózás mellett dönt az elit. Ebben az esetben a nyugati értékek előtérbe kerülnek, a globalizáció és a lokális regionalizmus teret hódít, s a nyugati állammodell előtérbe kerül. Romania három provinciájában LAND-típusú kormányok, kormányzatok honosod­nak meg. Másik lehetséges alternatíva a szélsőséges pártok hatalomra kerülése, rövid életű katonai diktatúra bevezetese lehet. Ez az irányzat Románia széteséséhez vezethetne. Erdély önálló államiságát vissza­nyerné. Ezzel a trianoni békediktátum revidiálása befejeződhetne, mivel az általa létrehozott államalakulatok megszűnnének. A globalizáció és regionalizmus, a glóbusz olyan átfogó gazdasági, tár­sadalmi, kulturális és politikai működőképes irányzat, amellyel szem­befordulni nem tanácsos, s akik ezt mégis megkockáztatják, vállalniuk kell a sikertelen államok (failed states) stá­tusát, a szürke zónához való tartozást. Ehhez a gondolatmenethez tar­tozik egy másik lehetséges állapot, alternatíva. És mi lesz akkor, hogyha Romániát a jövő évi prágai csúcson mégis felveszik a NATO-ba és a második, harmadik csatlakozási for­dulóban az EU tagjává válik? Az én szerény véleményem szerint a végeredmény ugyanaz. A román nacionalizmus még kiélhetné magát, de végül is nemzetközi nyomásra be kellene adnia a derekát. A piacgaz­daság megerősödése, az intézmények demokratikus átszervezése, a nem­zetállam és etnikailag tiszta nemzet koncepciói és gyakorlatai háttérbe szorítása révén megtörténne az állam decentralizálása a szubszidiaritás elve alapján, s a román társadalomban teret hódítana a szabadságjogok tisztelete, a multikulturális etnikai közösségek területi autonómiájának, együttélé­sének meghonosodása. Ez egy lássú, idegőrlőfolyamat, sok kérdőjellel tűzdelve. Egy utolsó kérdésként - mi lesz, ha semmi sem változik, s marad a jelenle­gi kétértelműség, a szélsőbal és-jobb, szekus emlőkön nevelkedett nomen­klatura, amely megnyeri a következő parlamenti választásokat is? Esetleg, más jobb híján, Románia csatlakozik a FAK-hoz. Ebben az esetben a nyomor, a szégénység, a kilátástalanság, a kor­rupció hatására a '89 decemberi ese­mények megismétlődhetnek. Az erdélyi magyarság sorsa több­száz éves történelmi távlatban szorosan összefügg az erdélyi román­ságéval. Sorsunk összefonódott. Ami fölöttébb bonyolította Erdély népeinek együttélési viszonyát, az a trianoni békediktátum esztelen határozata: egész Erdélyt a Bánsággal és a Körösök vidékével együtt Romániához csatolta, Egyetmen kívül hagyva az együttélő népek önrendelkezési jogá­ból eredő akarat kinyilatkoztatását. Az erdélyi kérdés csak részben román és magyar kérdés. Lényegét tekintve nemzetközi probléma, nagy­hatalmi döntés szükségeltetik ren­dezéséhez. Történelmi és jogi problé­ma. Bukarest az erdélyi kérdés kezelésében csődöt mondott. Az általa érvényesített politika bizánci-ortodox, kizárólagos, egynemüsítő, a kényszer, a jogfosztás, a gazdasági kisemmizés, a megfélemlítés, a lelki és karhatalmi terror alkalmazásában merül ki. 1989 után lényegi változás nem állt be - ellenkezőleg. A mostani politika rafináltabb, körmönfontabb, a demokrácia játék­­szabályait sajátos módon értelmezi és alkalmazza, az etnikai megbékélés helyett a feszültségek mérhetetlen arányban való kiélezése jellemzi. Itt, tehát többről van szó, mint az erdélyi magyarság jövőképéről. Erdélyt magát kell visszahelyezni történelmi jogaiba, nyugati kultúrájá­ba, figyelembe véve gazdasági adottsá­gait, nyugati orientáltságát. Erdély népeinek - magyaroknak, széke­lyeknek, cigányoknak, németeknek, ukránoknak, szerbeknek, románoknak, stb. - egyaránt újra kell teremteniük azokat a hagyományos, kiprábált együttélési feltételeket, kulturális, szellemi és vallási orientációkat, ame­lyek oly gazdaggá tették Érdély nemzeti, kulturális, nyelvi és felekezeti sokszínűséget. Egy igazságos, mél­tányos, a nemzetközi jog szerinti ren­dezés alapján Erdély többet nyújthatna az egyesült Európa színpadán, mint egy keleti Svájc. Az erdélyi magyarság jövőképét nem lehet dilemmamentesen és tartósan megrajzolni sem jogilag, sem politikailag, ha az erdélyi kérdés a Dimbovita parti szellemiség kizáróla­gos, arrogáns és agressziv hatásköre alatt marad. Erről nagyon sok erdélyi román sorstársunk is meg van győződve. Ma, amikor e gondolatokat papírra vetem, egy román honfitársam kopog­tatott be, s két kérdést intézett hozzám. A kérdéseket válaszommal együtt közlöm. Az első kérdés így hangzott: Mit kéne tennünk, hogy Nyugat elfogadjon minket és az EU tagjává válhassunk? A kérdés rövid és tiszta. A válaszom is ugyanolyan: -Testvér, ahhoz, hogy Nyugat minket soraiba fogadjon politikai irány- és mentalitás váltásra van szükség. Románia moz­donyát a vezető elit nyugat- orientált sínpályára kell helyezze. Különben marad a nyomor, a piszok és az acsarkodás. A második kérdéssel a román poli­tikai életet célozta meg. -Ki a hibás az ország népeinek mérhetetlen nyo­moráért, szegénységéért, kilátástalan­­ságért? A válaszom tömör volt: Az elit a hibás. A román politizáló elit hazafí­­atlan, önző, felelőtlen és korrupt. A 3. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents