Székely Nép, 2002 (35. évfolyam, 49-50. szám)

2002-03-01 / 49. szám

teszik az EU-hoz való csatlakozás esé­lyeit - be nem tartásuk korlátozza min­dezt. Az erdélyi, romániai szakfolyóira­tok, mint a Magyar Kisebbség, a Provincia, a Korunk, a bukaresti Hét és a Dilemma által terjesztett, ismertetett párbeszéd a román és a magyar elit között mindeddig nem örvendett figyelemnek a vezetőpolitikusok köreiben, nem került a román tár­sadalom figyelmének középpontjába. A hatalom-centrikus román köz­vélemény szívesebben nyugtázza figyelmével a mitikus, nacionalista diskurzust, bizalmat előlegez azoknak a pártoknak és személyiségeknek, akik a totalitárius koncepciókon alapuló, centralizált, erős államrendszer hívei. "A román politikai elit még nem ismerte fel e kérdés jelentőségét. Még mindig látszatmegoldásokra törekszik. Az erdélyi kérdés jelentőségét sem ismerte fel. A valós elegedetlenség, az autonómiára való törekvés mögött a magyar "irredentizmus" mesterkedé­seit látja, vagy akarja látni. Október 13-án (a '99-es évekről van szó -K.K.) Ion Mircea Pascu, az RTDP alelnöke egy "ördögi" tervről számolt be. E "terv" szerint Magyarország hama­rosan meg fogja szakítani kapcsolatait Romániával, Erdélyben etnikum-közi konfliktust fog kirobbantani, majd a nemzetközi erők beavatkozását fogja kérni (ennek a "forgatókönyvnek" a létezéséről már 1990 óta fel-felröppen­­tenek egy-egy "megbízhátó forrá­sokra" támaszkodó hírt a szélsősége­sen nacionalista román lapok). A jelenlegi kormányon lévő erők pedig, hogy ne veszítsék el szavazói bázisukat, sorozatosan meghátrálnak a "reformok" kivitelezése során, és az ellenzéki pártok demagógiájához iga­zodnak (Lásd pl. Emil Constantinescu elnök ez év (a'99-es évről van szó - K.K.) júniusi kirohanását a "szepara­tizmus" ellen.)." Pro Minoritate, 1999. "A román szélsőséges naciona­listák veszélyes játékot űznek. Gát­lástalan választási propagandájukkal, az "erdélyi lap" kijátszásával azt a hitet táplálják be a románokba - sőt az erdé­lyi magyarokba is -, hogy a határok a közeljövőben megváltoztathatók, sőt meg is fognak változni, és ha ezt a NATO, a nyugati "sötét erők" tervbe vették, ugyan ki tudná meggátolni őket? Csak talán nem Oroszország? A revizionizmus gondolatát ilyenképpen tehát nem a "magyarországi revizio­nista körök", hanem a román naciona­lista pártok élesztgetik. (A kiemelés tőlem -K.K.). Hogyan lehetne összeha­sonlítani a MIEP elképzeléseinek hatását a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja, a Nagyrománia Párt, a Román Nemzeti Egységpárt és a többi számtalan kicsi román naciopalista párt propagandájának hatásával? Ugyanakkor Nyugat­ellenes közhangulatot gerjesztenek Romániában. Mindez, ha nem is teszi véglegessé Románia kimaradását az euroatlanti struktúrákból, de beláthatatlan mesz­­szeségbe tolhatja át a csatlakozás időpontját."A román társadalmi élet lehorgonyzott és áldozata lett a nacionalista mentalitásoknak és a nemzeti kishitűségnek. A román poli­tizáló elit az árral szemben vezeti uszá­lyát, ellentétes politikát folytat a világ­ban kibontakozó gazdasági, társadal­mi, kulturális folyamatokkal. Ez a politika nemcsak korszerűtlen, fölöt­tébb román ellenes is. Hiszen a világ­ban, s Európában is a modernizációs folyamatokat, a korszerű államfor­mákat a globalizáció és a regionaliz­­mus határozza meg. "Ha tehát a gazdasági globális és lokális dimenzió, itt a század vége felé kölcsönös kihívást jelentenek, olyanyi­­ra, hogy ennek hatására megszületett a glocal (global + local) kifejezés, akkor igen szoros kapcsolatról beszélhetünk a globalizáció, a regionális és helyi kormányzat fejlődése között is. Nem néliéz megértenünk, mi volt e vélekedés oka: a nemzetállamok arra törekedtek, hogy olyan területet alakít­sanak ki, amely megfelel annak a cél­nak, hogy ellenálljon az erős expanzív kulturális és gazdasági folyamatoknak. E törekvés pedig a zárt és fulladozó lokális gazdaságok feláldozását, valamint a helyi kormányzati intéz­mények csökkentését és a helyi elit és klientúra marginalizálását kívánta meg." (Augusto Barbera. Pro Minoritate 2000) „A nemzetállam válságban van. Nem csakhogy elveszítette azt a képességét, hogy ellenőrizze a cserekapcsolatokat és megóvja saját valutáját, de a nemzetállami dimenzió egyfelől túlságosan szélesnek bizonyul ahhoz, hogy állja a versenyt a regionális rendszerekkel, másrészt pedig túlságosan szűknek, ahhoz, hogy összetettebb gazdasági folyamatokat ellenőrizni tudjon." "Ma, amikor a nemzetállam vál­ságba jutott., ez az összekapcsolódás ténykérdés: a gazdaság globalizálódása folyamatosan és egyre erősödőén emeli ki a regionális és lokális dimen­zió jelentőségét." (Augusto Barbera, Pro Minoritate, 2000) A román társadalom gondol­kodását, eszményképét, szellemi világát, kultúráját, társadalmi életét három intézménybe vetett hit határozta meg: az ortodox egyház, a hadsereg és a centralizált állam. Tehát a kereszt, a kard és a politika. Az ortodox egyház a román szellemi élet központja és fő ideológusa. Tanulságos és figyelemre méltó Constantin Iordachi tanulmánya a "Politika és interkonfesszionális küzdelmek az 1989 utáni Romániában: a forrásokért való küzdelemtől, a nemzeti ideológia újrafogalmazásáig" cím alatt, amelyből idézünk egy passzust: "Az ortodox egyházat rendre a nemzet spirituális vezetőjének és a hagyományos román értékek őrzőjének állították be, így igényelve jogot a nemzet feletti szimbolikus ide­ológiai kontrol megteremtésére. Az ortodoxizmus legfőbb jellemzője a román nemzeti idéológiában a vallás és nemzet kapcsolatának hívő nacional­ista újragondolása és értékelése volt. Nae Ionescu, a korszak ünnepelt publicistája, egyetemi tanár és ortodox filozófus fogalmazta meg a két háború közti korszak leghatásosabb naciona­lista szlogenjét: "ortodoxok vagyunk, mert románok vagyunk, és románok vagyunk, mert ortodoxok vagyunk...” Ionescu eme formulája a román nemzeti ideológia két alapvető elemét egyésítette: egyfelől a paraszt, mint a hagyományos nemzeti értékek és az etnikai tisztaság őrzője, és másfelől az ortodoxia, mint a román szellemiség alapvető karaktere. Mi több, Ionescu román identitás defmicója szinkretiz­must tételezett ortodoxia és nemzetiség között, mely figyelembe véve a román társadalom plurikonfesszionalizmusát, a románok egy részét szimbolikusan kizárta a nemzet közösségéből.” Összegezve az eddig felsoroltakat, s az utóbbi tíz évben felhalmozott tapasztalatokat élményekben gazdag eseményeket, ÉN ÚGY GONDO­LOM, HOGY ROMÁNIA KÉP­TELEN LESZ TELJESÍTENI A NATO ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT IGÉNYE­KET ÉS KIMARAD AZ EUROAT­LANTI STRUKTÚRÁKBÓL. Nagy hiba volna, ha akarata ellenére az EŰ és NATO tagországok soraikba fogad­nának egy olyan államalakulatot, amely nagyképűen, arrogánsán a tagországokkal ellentétes orientációjú politikát folytat. Ha a romániai poli­tikai vonalvezetésbe irányváltozás történne - ami, az én véleményem szerint képtelenség mentalitásváltás nélkül, - akkor is hosszú évtizedekre lenne szükség, hogy behozza a lemaradást. Ha a román diplomáciának, poli­tikának sikerülne elfogadtatnia önmagát úgy, ahogy van az EU és a NATO tagországaival, egy politikai döntés alapján, egy olyan kompromis­2. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents