Székely Nép, 1998 (30. évfolyam, 41-42. szám)

1998-02-01 / 41. szám

SZÉKELY NÉP AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 30. évfolyam 1998 február 41. szám Beke György: Magyar Közérzet Erdélyben 1998-ban Erdély magyar közéletében, történelmi távlatba helyezve is, rendhagyó időszak volt az elfogyott 1997-es esz­tendő. Trianon óta első Ízben vált kor­mányzó erővé a magyarság széles összefogá­son nyugvó tömegpártja, érdekvédelmi szervezete, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Kárpát-medence ezeregyszáz esztendős mag­ár történelmében Erdély mindig adott iemelkedő államférfiakat, az önálló állami lét idején egyenesen nagy fejedelmeket a nemzetnek. Ezt a sort még az 1920-as párizsi békediktátum, a történelmi ország szétdarabolása sem szakíthatta meg. Üssük fel Borbándi Gyulának a maga nemében páratlan kötetét: Magyar politikai Saképek, 1938 - 1948. (Europa Könyv­­ó, Bpt. 1997.) A második világháború utáni nyugati magyar emigráció kitűnő krónikása, iró és irodalomszervező, az emlitett évtized vezető magyar közéleti embereiről készített pályaképet. Nagy for­dulatok és tragédiák ideje volt, kemény próbákon méretett meg minden közszere­plő. Borbándi Gyula 308 vezető államférfit, politikust, tábornokot, diplomatát, vezető publicistát talált méltónak arra, hogy mint korszakukat jelentősen befolyásoló egyéni­ségeket, felvegyen a lustrájába. Közülük 59 erdélyi születés, illetve erősen erdélyi kötődésű volt. Tehat: egyhatoduk, ez nagyából arányos a magyar nemzet "földraj­zi nelyszetéveí." A Borbándi-lustra szerep­lői, három kivétellel, mind Csonka- Magyarországon fejtették ki a tevékenysé­güket. Nyilván, tovább bővithetnők ezt a névsort, ha a kortárs erdélyi és felvidéki magyar közéleti nagyságokat is tekintetbe vennők, mivel az elcsatolt részeken is erőtel­jes egyéniségek, magyar politikai szereplők léptek fel a kisebbségi életben, országos, sőt egyetemes magyar tekintélyre tettek szert, döntően alakították kisebbségi közösségük közvéleményét. Állami szerepkörhöz azonban ezek a kisebbségi magyar politikusok a két világháború közötti Romániában nem juthattak. Legmagasabb “állami méltóság” egyedül Bitay Árpád dr. tanár és iro­dalomtörténész volt, aki 1931-ben, Nicolae Iorga felkérésére, a jeles román történész kormányában elvállalta a kisebbségi min­isztérium tanácsosi tisztségét. A két tudóst előzőleg évtizedes szakmai együttműködés kapcsolta össze. Az Országos Magyar Párt, az egyetlen jelentős magyar politikai alakzat egyáltalán nem örvendett Bitay tanácsosi kinevezésének, mivel ezt az állást a külföld "elkábitására" találták ki. Valóban, Bitay miniszteri tanácsos úrnak még saját szobája sem volt a kormányhivatalban, íróasztalát a iaci ármegállapito biztos mellett jelölték i, fizetést nem kapott, csak napidijat, és a különben törvényesen járó vasúti szabadje­­et is megtagadták tőle. i jellemezte akkoriban az erdélyi magyar életérzést? Pusztán a túlélés, az átvészelés reménye. Majd 1940 őszétől, mikor a második bécsi döntés kettévágta Erdélyt, két ellentétes közhangulat alakult ki: észa­kon a hazatérésé, a biztonságé (amelyet ugyan zavart Antonescu marsall revizio­nista politikája és szoros kapcsolata Hitlerrel), délen a maradék magyarság - vagy 400 ezer lélek - körében a teljes jog­­fosztottság csüggedt reménytelenséget vál­tott ki. Hiszen Bukarest - azzal sem törődve, hogy ez visszaüthet az északerdélyi románokra - utcára dobta a hatalma alatt maradt magyarokat, munkaszolgálatra, aknaszedésre hurcolta őket a keleti frontra, 1943-ben pedig a megmaradt három ma­gyar középiskolát is bezárta. Jött as orosz "felszabadítás," román segédlettel, de ez a kétfélé szemlélet, ame­lyik 1940 és 1944 között alakult ki, hosszú ideig érvényesült még. Sőt, némelyek ma is "délerdélyi gondolkodásnak" bélyegzik az önfeladó, szolgai engedelmességet, és "észak-erdélyi magatartásnak" az öntudatos, meg nem roppanó ragaszkodást a teljes nemzeti egyenjogúsághoz, ami napjainkban mind szelesebb körök felfogásában az autonómiát jelenti. (Természetesen “délerdélyi” szemléletet vallhat egy Eszak- Erdélyben élő közéleti férfiú is, és forditva is igaz ez.) Ennek az "északerdélyi" tartásnak nem kis mértékben köszönhető kétségtelenül, hogy a két háború közötti totális román el­nyomás az olyan etnikailag majdnem telje­sen egyöntetű vidéken, mint a Székelyföld, a maga súlyos halálhangulatával, máig sem térhetett vissza. A magyar etnikai többség a maga súlyával megakadályozta a magyar nyelv maradéktalan-kiszoritását az oktatás­ból vagy a telephelyek alacsony szintű, belső közéletéből, noha a Ceausescu-dik­­tatura utolsó időszakában már felrémlett a magyar nyelv végső száműzése a csáladi otthonok falai közé, majd onnan is a sem­mibe. Szorványvidékeken ez a folyamat drá­mai módon végbe is ment. Beteljesedett továbbá a román asszimilációs politika félelmetes célja: a Székelyföldtől Nagyváradig húzódp magyar sáv, vagyis a tulajdonképpeni Eszak-Erdély szétszag­­gatása, Nagyvárad, Kolozsvár, részben Marosvásárhely ijesztő arányú és hatású elrománositásaval. Ebben a légkörben nyilván szóba sem jöhetett a magyarság választott képviselőinek részvétele az ország kor­mányzásában. Az 1945 után egymagában engedélyezett magyar nemzetiségi szervezet, a Magyar Népi Szövetség határozottan és végzetesen a Gróza-kormány, vagyis a Kommunista Párt oldalán állt ugyan, de 1947 őszéig a bukaresti kormányban ma­gyar miniszter nem volt. (Vasile Luca, aki a magyar sajtóban gyakran jelent meg Luka Lászlóként irva, éppen azért, mert mélysége­sen renegát volt, kevésbé lehetett a magyar­ság hasznára, mint akár egy jóindulatúi román vezető egyéniség.) Kurkó Gyárfásnak, az MNSz tragikus sorsú orszá­gos elnökének egyik korabeli nyilatkoza­tából arra következtethetünk, hogy a szövet­ségnek felkínálták a nemzetiségi tárcát, amit Kurko azzal hárított el, hogy egyetlen miniszteri hely a kormányban - akár a nemzetiségi tárca birtoklása - nem biz­tosíthatja a nemzeti egyenjogúságot, mivel ennek ezernyi gazdasági, kulturális vagy éppen külpolitikai vetülete van. Kisebbség­ügyi miniszter akkor egy nemzetközi tekin­télyű román szociológus volt, Gheorghe Vladescu-Racoasa. Ezt a ministériumot a Gróza-kabinet, vagyis a kommunista egyed­uralom meg-megaöntött elődjétől, Raaescu tábornok kormányától örökölte meg; ugya­nis egyetlen kérdésben, Eszak-Erdély vissza­szerzésében teljes volt az összhang a “történelmi pártok,” a Nemzeti Parasztpárt (Maniu), a Nemzeti Liberális-Párt (Bratianu) és a baloldal, vagyis a Román Kommunista Párt vezetősége között. Ennek az együttműködésnek a jegyében dolgozta ki a Radescu Kormány az 1945. február 7-én közzétett 86, számú törvényt, ama bizonyos - mindmáig is érvényben lévő -Page 1

Next

/
Thumbnails
Contents