Székely Nép, 1994-1995 (26. évfolyam, 38. szám)

1994-1995 / 38. szám

SZÉKELY NÉP 3. oldal 5000 képviselője gyűlt össze Komáromban, hogy az önkormány­zat iránti kérelmét megfogalmazza. Válaszként a szlovák kor­mány most azt tervezi, hogy a hagyományosan magyar többségű déli közigazgatási körzeteket összekapcsolja a szlovák többségű északi területekkel, ahol is az újonnan átalakított körzetekben a magyarság mindenütt csupán 20%-os kisebbséget alkotna, s így az önkormányzat megvalósítása lehetetlenné válnék. A második világháború elején a Felvidék déli, túlnyomóan magyarlakta területei vissza lettek csatolva Magyarországhoz, Szlovákia önállósulása után. A háború befejeztével a terület visszakerült az újra egyesített Csehszlovákiához, ahol is a benesi csoport a szenvedések szörnyű kálváriáját járatta a szerencsétlen magyarokkal. Az elnök hírhedt „kassai programjában” meg­fosztott állampolgárságától minden csehszlovákiai magyart, s az törvényen kívül lett helyezve; birtoka, vagyona pedig szabad prédává. Háborús bűnösnek bélyegezték és hazaárulónak, azzal a nevetséges indokolással, hogy nem fejtett ki fegyveres ellenállást a Magyarországhoz való csatolás ellen 1939-ben. A magyar isko­lákat öt évre bezárták. Habár a helyzet valamit enyhült, a felvidéki magyarságnak most is harcolnia kell iskoláiért, egy magyarnyelvű egyetem megnyitásáért és a magyar többségű területek autonómiájáért. A szlovák kormány szélsőséges magyarellenes magatartásában me­reven elzárkózik minden engedménytől, ami a felsőbbfokú magyar iskolák és kultúrintézmények felállítását és az önkor­mányzat megvalósítását lehetővé tenné. A magyar közgazdasági élet fejlődését gátolja az a tény, hogy magyar üzletek nem kapnak bankkölcsönt, és a magyarokat mindenütt hátrányban részesítik. A szlovák sovinizmus túlkapásaira jellemző az a tény is, hogy újabban kormányrendeletre egymásután távolítják el a magyar vidékeken az utakat, városokat és utcákat jelző régi magyar feliratokat. Megígérték ugyan egy Szlovákiában járt amerikai képviselőnek, hogy visszaállítják azokat, de marad minden, mint eddig, a régiben. Ha itt az Egyesült Államokban is hasonló értelmetlen soviniszta gondolkodás uralkodna, akkor San Francisco, Los Angeles és más spanyol városneveket felsőbb utasításra tiltaná­nak be és helyükbe angol városnevek kerülnének (pl. City of St. Francis, City of the Angels, etc.). A trianoni békeparancs alapján a Magyar Felvidék legkele­tibb része a rutének (ruszinok) által lakott Kárpátalja is Cseh­szlovákiához lett csatolva. Mint Szlovákia esetében, úgy itt is egy kb. 100000 magyart számláló déli sáv került Kárpátaljával Csehszlovákiához (az 1926-os cseh statisztika szerint). A második világháború után Szovjet követelésre a csehek átadták Kárpát­alját a Szovjetuniónak, amely azt az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasághoz csatolta, mint ukrán népiségű területet!? (A rutének sosem voltak ukránok!) A kárpátaljai magyarok sokat szenvedtek a Szovjet által végrehajtott deportálások miatt. Számuk már eredetileg is több lehetett a csehek által jelzett 100000 nél, mivel a deportálások megszűntével, beszerzett ada­taik alapján, a beregszásziak kérvényben folyamodtak nemzeti autonómiáért a 170000! kárpátaljai magyar részére, a hatvanas évek derekán. Természetesen, sajnos nem értek el eredményt. Noha a kárpátaljai magyarok helyzete sem kielégítő, mégis elviselhetőbb a többi utódállamokbeli testvéreik sorsánál. Isko­láik, egyesületeik, kultúrális intézményeik, legalábbis egyelőre, minden korlátozás nélkül működnek. Új magyar templomok épülnek. A beregszászi magyar színház zsúfolt nézőterek előtt játszik. Nem sokkal a második világháború után, amint már említettük, 50000 szlovákiai magyart vittek kényszermunkásként Csehországba, a szudétanémetek kiűzése után megüresedett területekre. Ugyanakkor lakosságcsere ürügyén 150000 magyart dobtak át a határon Magyarországra a csehszlovák hatóságok azzal, hogy ugyanannyi magyarországi szlovákot fognak befo­gadni és letelepíteni a magyarok helyébe. Ez a „lakosságcsere” nagyon egyoldalúnak bizonyult, mert míg a magyarokat kény­szerrel telepítették át Magyarországra, addig alig néhányezer magyarországi szlovák volt hajlandó Szlovákiába költözni. Hetvenöt éve éli az utódállamokba — Csehszlovákiába, Jugoszláviába és Nagy-Romániába — kényszer!tett magyarság a gyűlölt, üldözött kisebbség szomorú, reménytelen életét, minden­kitől elhagyatva. ERDÉLY A Trianonban a Csehszlovákiának és Jugoszláviának jutta­tott területeknél sokkal nagyobb a Románia által bekebelezett Kelet-Magyarország, Erdélyt beleértve. Az itt élő magyarság Európa legnagyobb kisebbsége és maga az országrész nagyobb, mint a békekötés által meghagyott mai Csonka-Magyarország. A terület furcsa módon került Romániához. Ez a szép, gazdag ősi magyar föld a „harminc ezüstpénz”, melyért Románia átpártolt az Egyesült Hatalmakhoz (Anglia, Franciaország, Oroszország) 1916-ban. De már ezt megelőzőleg az 1914 októberében egy orosz—román szerződés keretében lett Erdély odaígérve juta­lomdíjként Romániának. Ennek megerősítése az 1916-os buka­resti titkos egyezmény, mely kijelenti, hogy ha Románia hadat üzen az Osztrák—Magyar Monarchiának és hadműveleteit azonnal megkezdi az ország ellen, akkor Románia megkapja Kelet-Magyarországot, beleértve Erdélyt. Az egyezményt, mint külön megbízottak, a következők írták alá: Sir George Barclay az angol király nevében, Saint Aulaire gróf a francia elnök nevében, Frasciotti báró az olasz király nevében, Stanislav Poklevski- Koziell az orosz cár romániai követe, valamint Jean J. C. Bratianua román minisztertanácselnöke. A béketárgyalásokon a román miniszterelnök követelte a bukaresti titkos szerződésben Romániának ítélt és pontosan meghatározott magyar terület­részeket. A román hadsereg megkezdte hadműveleteit Erdély birtokba vételére és Magyarország megtámadására. A kommu­nisták által szétzüllesztett magyar hadsereg nem volt képes komoly ellenállásra. így veszett el Magyarország egész keleti területe Erdéllyel együtt, mely ezer évig volt az ország szerves része. Mindezek a Magyarország kárára történt területi változá­sok be lettek illesztve a versailles-i (trianoni) békekötés Cikkelyei közé. Ezt a békediktátumot a tárgyaláson megjelent magyar küldöttség, melynek érveit meg sem hallgatták, eleinte vonako­dott jóváhagyni. A győztes Egyesült Hatalmak politikai és gazdasági nyomást gyakoroltak a küldöttekre, kilátásba helyezve egy esetleges katonai megtorlást is, amennyiben nem írják alá a békeokmányt. A magyarok, nem látva semmi lehetőséget arra, hogy az embertelen békefeltételeket valamennyire is módosít­hatják, fájó szívvel és fenntartással végül is kénytelenek voltak aláírni azt. A magyar parlament 1920. június 6-án hagyta jóvá a „békeszerződést”. Megemlítendő, hogy a bukaresti titkos szerződés teljes szövege 1919. február 3-án jelent meg francia nyelven, a kormány félhivatalos „Le Temps” nevű újságjában. Számos könyv jelent meg a versailles-i „békekötés” óta Romániához csatolt magyarság elnyomásáról és üldözéséről a román hatalom által a különböző időszakokban. Erdély kiváló magyar iskoláival és kultúrális intézményeivel a nyugati művelő­dés védőbástyája volt mindenkor. A magyar kultúrfölényt az uralomra jutott, balkáni szellemi félhomályt hozó románok túlfűtött, gyűlölködő nacionalizmussal kívánták ellensúlyozni,

Next

/
Thumbnails
Contents