Székely Nép, 1990 (23. évfolyam, 35. szám)

1990-12-01 / 35. szám

2. oldal SZÉKELY NÉP SZÉKELY NÉP az Erdélyi Bizottság hivatalos értesítője Elnök: vitéz Lőte Lajos P.O. Box 10069, Rochester, New York 14610 Telefon: (716) 288-2014 Pénztáros: Böszörményi Sándor 2808 East 124 Street, Cleveland, Ohio 44120 Telefon: (216)991-7873 Levelezések és pénzküldemények (tagdíj, előfize­tés) a pénztáros címén. Check, Money Order Committee of Transylvania névre állítandó ki. Alelnökök: Dr. Balló István Főt. Csutoros István Nt. Dr. Havadtőy Sándor Főtitkár: Vizsolyi Zsuzsa Titkár: Pálffy Aladár Irodavezető: Alapi Endréné Pénzügyi ellenőrök: Debreczeni & Associates SZERKESZTŐSÉG: P.O. Box 10069, Rochester, New York, 14610 Telefon: (716) 288-2014 A Székely Népet (a Carpathian Observerrel együtt) az Erdélyi Bizottság tagjai tagilletmény­ként kapják — egyesületek és szervezetek csere­példányként. Az Erdélyi Bizottság évi tagdíja az USA-ban és Kanadában$10.00, hozzátartozóiknak $3.00; kis jövedelmű nyugdíjasoknak $3.00, hozzátartozóik­nak $1.00. Külföldieknek az előbbi összegnek megfelelő idegen pénznem. Printed by Classic Printing Corp., 9527 Madison Avenue, Cleveland, Ohio 44102 ; Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk minden kedves olvasónknak. Az Erdélyi Bizottság tisztikara CÍM VÁLTOZÁSOKAT kérjük bejelenteni. Számos tagunkat veszítettünk el, mert elköltöztek és új címüket az Erdélyi Bizottságnak nem adták meg. TRIANON HETVEN ÉVES Ebben az évben hetven évvel ezelőtt volt, hogy az első világháborúban győztes entente hatalmak Magyarországot kegyet­len és gyalázatos békére kényszerítették. Ma már mintegy négy millió azoknak a magyaroknak a száma, akik magyar föl­dön, de idegen országokban laknak az ezer éves Magyarország területén. A Ro­mániának adott Kelet-Magyarország bele­értve Erdélyt, nagyobb, mint a megmaradt Csonka-Magyarország. A magyar népi veszteség számokban azt jelenti, hogy ma minden harmadik magyar egy szomszédos idegen országban él. A gazdasági veszteség nyersanyagokban, olyan hatalmas, hogy csoda, hogy az ország az 1920-as években, a román országrablás után, még mindig élni tudott. De a népi, területi és gazdasági vesztesé­geken kívül a trianoni békével még egy nagy csapás érte a nemzetet. Azzal, hogy darabokra szaggatták és a darabokat a magyar területekre pályázó ún. utódálla­moknak adták, a magyar nemzetet a szíve mélyéig megalázták. Megalázták azzal, hogy ezt az ezer éves országot, valóban el nem követett bűnök miatt úgy megbüntet­ték, mint rablókat, tolvajokat szokás bün­tetni. Azok a generációk, amelyek akár gyerekként, akár felnőttként átélték az országrablás szégyenét és gyászát, lelkileg sohsem gyógyultak fel a veszteségekből és megalázásokból. Azt is kifejezte Trianon, hogy a magyar nemzettel szemben bár­mit, bármilyen kegyetlenséget el lehet követni. Miért? mert talán érdemtelennek tartották a magyar nemzetet, hogy becsü­letesen tárgyaljanak vele és hogy egyálta­lában tárgyaljanak és ne diktáljanak Páris­­ban mint ahogy tették? Vajon van olyan nyugati államférfi, aki rádöbbent arra, hogy a kultúrált magyar nemzet millióit alárendelték annak a ro­mán nemzetnek, amely a hatalom átvétele óta, a kommunizmus idején, különösen a Ceausescu féle embertelen ideológiával végrehajtott elnemzetlenítés idején, de Ceausescu után is, a barbárságnak, elma­radottságnak ismételten félreérthetetlen jeleit adta? Egyrészt a többségi román nép­pel szemben, de különösen és a legsúlyo­sabban a nemzeti kisebbségek erőszakos elrománosításának útján? Különös magyar tragédia: 76 évvel ez­előtt belekezdtünk egy háborúba, amely­től a mi országunk semmi előnyt nem várt — győzelem esetén sem. De minthogy a vesztes oldalán harcoltunk, velünk szem­be a történelmileg hagyományos jelszó dolgozott és tette tönkre az országot: Jaj, a legyőzőiteknek. Aztán jött a második világháború. Nem volt vitás kérdés, hogy melyik nagy­hatalomhoz csatlakozzunk. Földrajzi hely­zetünk és az 1919. évi kommunizmus meg­határozta helyünket a háborúban. Ismét a vesztes oldalon végeztük a háborút, míg a románok, akiket földrajzi okokból előbb ért el a vörös hadsereg, feladták a német szövetséget és csatlakoztak a Szovjetunió­hoz. Eredmény: elvesztettük Észak-Er­­délyt és az elkövetkező párisi békeszerző­désben, 1947-ben megint ránkzárták a trianoni börtönt, de most a bírák között volt a világ két legnagyobb hatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió is. A tragikus béke még erősebben biztosítva lett Románia számára. Bár a nyugati világ most jobban meg­ismerte Románia igazibb arcát, amit a propaganda szépre festett és amit a nyu­gati országok még jobban elhitték, azóta, napjainkban végre kiderült az igazság Ro­mániáról, de ez — sajnos — még nem dönti meg a rossz békediktátumokat. De remélnünk kell és reményeink erősít­sék bizalmunkat, hogy a magyar nemzet­re hetven év óta tartó megpróbáltatásai után egyszer újra el fog jönni a nemzeti felemelkedés korszaka. Hogy ez milyen körülmények között fog megtörténni, azt nem tudjuk. De biztos, hogy a nemzetközi helyzet kedvező változása mellett a tehet­séges magyar nemzet életkedve és össze­fogása felemelkedéshez nélkülözhetetlen. Isten adja, hogy úgy legyen. Támogatást kérünk erdélyi segélyakciónkra Erdélyi segélyakciónk továbbra is nyit­va van adományok részére. Eddig két ezer dolláron felüli összeget fordítottunk a se­gélyakcióra, de tagjainktól csak $716.50 érkezett be. Kérjük tagjainkat és támoga­tóinkat, hogy adakozzanak az erdélyi se­gély akcióra és tagdíjukat is küldjék be 1990-re, ha eddig még nem tették volna. A segélyakcióra beérkezeti befizetésekről és azok felhasználásáról az 1991. évi első számban fogunk beszámolni. A csekket vagy money ordert Commit­tee of Transylvania névre kérjük kiállítani és pénztárosunk, Böszörményi Sándor címére, 2808 East 124th Street, Cleveland, Ohio 44120 címre megküldeni.

Next

/
Thumbnails
Contents