Székely Nép, 1984-1985 (18. évfolyam, 27. szám)

1984-1985 / 27. szám

UNIÓT MAGYARORSZÁGGAL! SZÉKELY NÉP __________AZ ERDÉLYI BIZOTTSÁG HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE_________ 18. évfolyam (2) 1984/85 tél 27. szám TERVEINK (1985-1990) Nem tudhatjuk teljes tevékenysé­günket hat évre előre megtervezni, mert hisz sok függ előrenemlátható fejleményektől és sok minden áll raj­tunk kívül és felül. Itt most csak azokat az elképzelé­seket soroljuk fel, amelyeket mi sze­retnénk megvalósítani, mert fontos­nak látjuk őket és amelyekhez támo­gatóink és a nagy közönség erőteljes támogatását kell kémünk, mert anélkül minden csak terv marad és semmi nem válik valósággá. Azért hozzuk terveinket a címla­pon, mintegy vezércikként, mert fontosságukat akarjuk így is hangsú­lyozni és mert reméljük, hogy így többen elolvassák. íme a tervek: 1. Kapcsolatainkat az US kor­mány illetékeseivel fokozni akarjuk. Ehhez majdnem havonta egyszer kellene Washingtonba utaznunk. Egy út költsége megszállás nélkül repülőn több, mint $200.00. Autó­val kétszeri megszállással még több lenne. 2. A Carpathian Observert foko­zatosan harmadévi, majd negyedévi kiadvánnyá kívánjuk kifejleszteni. Ez megduplázza a nyomda és a szét­­küldési posta költséget. Persze a szer­kesztési munkát is, de az nem kerül EBBEN A SZÁMUNKBAN: Terveink (1985—1990)............................. 1 Flórián T.: Tenni kell!.............................. 1 Mit tettünk 1984 második felében?......... 2 Mit ír a Carpathian Observer?................. 3 Löte L.: Türelmetlen türelemmel............ 4 Flórián T.: Örök városom: Kolozsvár..... 6 Dracula vs. az erdélyi magyar helyzet..... 6 Román kísérlet az Európa Parlament határozatának elgáncsolására............. 7 Halottaink................................................. 7 Az Északamerikai Erdélyi Szervezet Koordináló Bizottságának évi ülése..... 8 Üzenetek.................................................... 8 pénzbe, csak a szerkesztő fáradságá­ba. Cikkek, esszék beküldését öröm­mel vesszük. Nagy segítség lenne. 3. Részt akarunk venni az 1985. májusban tartandó Ottawai és az 1986-ra Bécsben kitűzött Emberi Jogi Világkonferenciákon. 4. Angol nyelvű könyvben kíván­juk a magyar és nem-magyar olvasó figyelmét felhívni, hogy a történelmi Magyarország életbentartásán és az ország trianoni megcsonkításán kí­vül számos más lehetőség is lett vol­na, és még mindig van, a Kárpát­medence és a környező területek sok­rétű problémáinak megoldására. A könyv e lehetőségek közül kíván né­hányat ismertetni, számos térképpel, a megoldás előnyeinek és hátrányai­nak méltatásával. Úgy érezzük, hogy az olvasó ezeknek a lehetőségeknek a bemutatásával arra a következte­tésre juthat, hogy a Trianoni béke nem szent és sérthetetlen, sőt ellen­kezőleg a lehetséges megoldások leg­­rosszabbika volt. 5. Egy másik angol nyelvű könyv­ben Kelet-Közép és Kelet Európa utolsó 60 évi történelmét magyar szempontból tervezzük megvizsgálni. Főleg a területváltozásokkal kapcso­latos problémák és a kisebbségbe került magyarság sorsa lenne a mun­ka főtémája. A tudományos tárgyi­lagosságot nem idegen írók, publi­cisták, történészek megszólaltatásá­val biztosítjuk, hanem inkább a ma­gyar szempont tárgyilagos megfogal­mazásával és a bekövetkezett euró­pai jelentőségű események kiértéke­lésével. A könyv leginkább a Carpa­thian Observerben megjelent cikke­ket, esszéket fogja megfelelő csopor­tosításban tartalmazni, azzal az el­gondolással, hogy hasonló szellemű írásokat szívesen veszünk, sőt egye­nesen kérjük, hogy azok, akik írása­ikkal könyvünket gazdagítani szeret­% Flórián Tibor: SS I Tenni kell! 1 (s Szívemben növekvőn, régen SS )) fájdalmas sebeik égnek, << u ki veszi gondját magára y> SS egy elhagyott, árva népnek? SS ii Lelkére pányvát kötöttek, SS SS nincs hatalma az ökölnek, SS SS lángol a föld forrósága SS S) és égre szökik a láza. SS SS Süketen hallgat a világ, SS SS az éjben nem hajt több virág, SS « a lelkiismeret halott, << SS csak a jajgatást hallgatod. SS y. Arcomba forró vér szökik, SS S* 1 2 föltűröm ingem könyökig, SS dörömbölésem visszhangját lesem, SS SS mert tenni kell, ha senki sincs velem! SS ci | New Milford — Erdőszállás SS nék, keressék velünk az érintkezést akár írásban, akár telefonon. A felsorolt tervek megvalósítása hatalmas munkát igényel, különösen akkor, ha munkatársakban nem gyarapszunk. Hasonlóan, a költsé­gek is (egyrészt utazási, másrészt nyomdaköltségek) fedezése is igen sok pénzbe kerül. Itt még hozzá kell tennünk, hogy az angol nyelvű mun­kák jó részét tiszteletpéldányként, ingyen kell eljuttassuk azokhoz a nem-magyar személyiségekhez, akik — szeretnénk, ha — elolvasnák. Re­méljük és úgy érezzük, hogy 20 éves munkásságunkkal, a Carpathian Ob­server 12 éves múltjával és két köny­vünk megjelentésével nemcsak tag­jaink, barátaink és rendszeres támo­gatóink bizalmát élvezzük, hanem a nagyközönségét is. (1968-ban a mi gondozásunkban és a Reformed Review kiadásában jelentettük meg a Transylvania, the Pathos of a Re­formed Tradition c. könyvét idejé­ben, hogy a református világkonfe­rencián résztvevő lelkészek százait érje le. 1980-ban szerkesztettük és kiadtuk a Transylvania and the

Next

/
Thumbnails
Contents