Székely Nép, 1984-1985 (18. évfolyam, 27. szám)

1984-1985 / 27. szám

2. oldal SZÉKELY NÉP Mit tettünk 1984 második felében? SZÉKELY NÉP az Erdélyi Bizottság hivatalos értesítője Elnök: Lőte Lajos P.O. Box 10069, Rochester, New York 14610 Telefon: (716) 288-2014 Pénztáros: Böszörményi Sándor 2808 East 124 Street, Cleveland, Ohio 44120 Telefon: (216) 991-7873 Levelezések és pénzküldemények (tagdíj, elő­fizetés) a pénztáros címén. Check, Money Order Committee of Transylvania névre állí­tandó ki. Alelnökök: Dr. Balló István Főt. Csutoros István Titkár: Pálffy Aladár SZERKESZTŐSÉG: P.O. Box 10069, Rochester, New York 14610 Telefon: (716) 288-2014 A Székely Népet (a Carpathian Observerrel együtt) az Erdélyi Bizottság tagjai tagillet­ményként kapják — egyesületek és szerveze­tek cserepéldányként. Az Erdélyi Bizottság évi tagdíja az USA- ban és Kanadában $10.00, hozzátartozóiknak $3.00; kis jövedelmű nyugdíjasoknak $3.00, hozzátartozóiknak $1.00. Külföldieknek az előbbi összegeknek megfelelő idegen pénz­nem. Printed by Classic Printing Corp. 9527 Madison Avenue, Cleveland, Ohio 44102 Theory of Daco-Roman-Rumanian Continuity c. könyvet, úgyhogy azt is idejében szétküldtük mintegy ezer történésznek, akik a Bukarestben tartott nemzetközi történész kong­resszuson résztvettek.) Amikor most barátaink, tagjaink, előfizetőink és támogatóink bizalmát kérjük terveink megvalósításához, egyben arra is kérnünk kell őket, hogy 1985-ben különlegesen nagy­lelkű anyagi támogatással tegyék le­hetővé terveink megvalósítását. 6. Az Erdélyi Bizottság első 30 évének (1955—1985) történetéről könyvet tervezünk írni és kiadni. Ez egy fontos dokumentum lenne a II. világháboró utáni emigráció beállí­tottságának és nemzeti törekvései­nek. Ez természetesen magyar nyel­vű munka lenne. j Tagjainknak és támogatóinknak ^ | és minden magyar testvérünknek 5 j boldogságot, | i jó szerencsét és i s 5 jó egészséget kíván j | 1985-re j j az Erdélyi Bizottság i 1. Július 16-án résztvettünk a Rab Nemzetek Hetének 25-ik évfordulója alkalmával a Fehér Házban rende­zett ünnepségen. Üdvözlő szavaiban Linas Kojelis, a fehér Ház Office of Public Liaison vezetője hangsúlyoz­ta, hogy “a Rab Nemzetek Hetének a jelentősége Reagan elnök előtt erő­sen csökkent és divatjamúlt lett”. A minket közelebbről érdeklő beszédet Max Kampelman az Európai Biz­tonsági Együttműködés madridi kon­ferenciáján az US delgáció elnöke mondotta “Jelentés emberi jogokról” címen. Többek között kijelentette, hogy a nemzetiségek kultúrális kü­lönállását és nemzeti azonosságát tiszteletben kell tartani. A beszéd után Lőte Lajos, az Erdélyi Bizott­ság elnöke felszólalásában teljes egyetértését fejezte ki Kampelman megállapításaival és rámutatott, hogy az az ország, amelyik látszólag legtöbb önállóságot mutatja külpoli­tikájában a Szovjet csatlósai közül, Románia, kegyetlenül elnyomja a lakosságot, de még sokkal erősebb az elnyomás Romania 2.5 milliónyi magyar lakossága ellen. Lőte kér­dezte, hogy lehet azzal számolni, hogy az US külpolitikájának alakítá­sában az egyes országokban az em­beri jogok betartása vagy megsértése központi szerephez fog jutni. Még Kampelman válasza közben lépett be Reagan elnök a terembe, akit a mintegy 150 főnyi közönség nagy lelkesedéssel fogadott. Beszédé­ben hitet tett a demokrácia mellett, mely “a nép akaratán nyugszik és amely a jövő útja”. Bejelentette, hogy a Voice of America erősítésére 6 éves egy milliárd dolláros progra­mot rendelt el, a jelenlegi évi 6 millió helyett. Az ünnepségen magyar részről résztvettek: Beke László (New Jer­sey), Belső Gyula (New Brunswick), Flórián Tibor (Connecticut), Gere­ben Ttván (Washington), Györik Sally (Washington), Harkay Róbert (New York City), Helcz Tibor (Syra­cuse), Hóka Ernő (New York City), Dr. Kopits István (Baltimore), Lóte Lajos (Rochester, NY), Pásztor Lász­ló (Washington), Dr. Száz Zoltán (Washington) és Végh Jenő (Wa­shington). 2. Július 16-án délután Lőte Lajos felkereste Mrs. Judith Bunchert, a State Department Emberi Jogi Osz­tálya Európai alosztályának vezető­­sét és Tom Lynch-et, a State Depart­ment román alosztály új vezetőjét. Mindkettővel hosszas megbeszélést folytatott. 3. Július 20-án a Rabnemzetek Hetének rochesteri ünnepségén Lőte Lajos ismertette a Fehér Házban le­zajlott ünnepséget és bejelentette Reagan elnök tervét a Voice of Ame­rica adásainak radikális növelésére, amit a hallgatóság nagy tetszéssel fogadott. 4. Augusztus első napjaiban vá­laszoltunk a Washington Postnak és a Time magazinnak Románia olim­piai részvételével foglalkozó cikkeire és hasonló tárgyban írtunk levelet a rochesteri Democrat and Chronicle napilapnak. Utóbbit a lap közölte, a másik kettőt nem. Ugyancsak írtunk Mr. McKay-nek, az ABC televizió olympiai főriporterének. 5. A St. John Fisher College, Ro­chester város egyik egyeteme, az őszi szemeszterre meghirdetett egy “Ro­mánia történelme” című tanfolya­mot, mely a prospektusban a követ­kező szavakkal volt összefoglalva: “Flashpoint of European conflict, Romania has been the theater of successive invasions and tyrannies. It provides a microcosm of European territorial aggression, plagued by foreign occupiers (Turks, Hungari­ans, Germans, etc.), yet asserting its independence. ” Augusztus 10-én Lőte Lajos írás­ban tiltakozott az egyetem történel­mi tanszéke elnökéhez, Dr. Donald Bain-hez intézett levelében (és más magyarokat is bíztatott erre) az egyébként jól ismert román beállítás ellen, hogy a magyarok valaha is megtámadták és megszállták volna Romániát. A tanfolyamot egy Full­­bright ösztöndíjas romániai tanár, dr. Gheorghe Florescu tartotta vol­na, de elmaradt. Hogy a mi tiltako­zásunk miatt vagy érdeklődés hiá­nyában, azt nem tudjuk. A téli sze­meszterben ez a kurzus már nincs hirdetve. Mindenesetre megtettük, amit szükségesnek láttunk az adott helyzetben attól indíttatva, hogy a külföldön élő magyarságnak bárhol és bármikor mindent meg kell tennie a románok magyar-vádló hamis tör­ténelmi támadásainak kivédésére és

Next

/
Thumbnails
Contents