Székely Nép, 1974 (8. évfolyam, 7. szám)

1974-04-01 / 7. szám

SZÉKELY NÉP 3. oldal------------------------ EMLÉKIRAT -----------------------­L--------- ERDÉLY ÉS AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG ÜGYÉBEN ----------­Az Egyesült Államok Kongresszusa jegyzőkönyvében (Congressional Record-1/14/1974) és a Carpathian Observerben megjelent hivatalos angol nyelvű szöveg fordítása. Elfogadta az Erdélyi Bizottság, a Cleveland Plaza Hotelban tartott közgyűlésén 1973. november 23-án, továbbá az Amerikai Erdélyi Szövet­ség (New York), az Erdélyért Moz­galom (Brazília), az Ausztráliai Er­délyi Magyar Szövetség (Ausztrália), a Dél-Afrikai Magyar Egyesület (Af­rika) és az Erdélyi Bizottság európai szervezete. ELŐZMÉNYEK 1. ) Amint azt az Egyesült Államok külügyminisztériuma felismerte és megállapította, a román kormány rendszeres magyartalanító politikát követ az erdélyi magyarsággal szem­ben. A román kormány "a magyar ki­sebbségi problémát az önálló ma­gyar intézmények csökkentésével és nem azok fenntartásával és fejlesz­tésével kívánja megoldani”. Az egyetemet végzettek állásbahe­­lyezésének a módszere a magyar ér­telmiségnek Erdélyen kívüli, tiszta román területeken való szétszórásá­ra irányul. A kolozsvári Bolyai (magyar) és Babes (román) egyetemeket kor­mány-rendelettel egybeolvasztották. Minden tárgyat románul tanítanak, még a magyar származású tanárok is, kivéve a magyar nyelvet és iro­dalmat. Úgy látszik, hogy a román kor­mány valóban olyan célt tűzött ki, hogy a magyar kulturális és nemzeti befolyást Erdélyben csökkentse, az ottani magyarságot asszimilálja és beolvassza a román népességbe. 2. ) Az Egyesült Államok számos szenátora és képviselője mutatott rá az erdélyi magyarság elnyomatására, az utóbbi években és ismételten til­takozott a román kormány elnyomó intézkedései ellen a szenátusban és a képviselőházban. 3. ) Tekintélyes amerikai és nyu­gat-európai lapok helyszíni jelentései az erdélyi magyarság helyzetéről ugyanolyan értelműek, mint az előbb említett hírforrások. 4. ) Számos amerikai és más nem­zetiségű utas személyes megfigyelé­sei Erdélyben teljes mértékben meg­erősítik a State Department és az Egyesült Államok törvényhozóinak a megállapításait. 5.) Újabb keletű jelentések mint­ha valamelyes javulásra mutatná­nak, ami az erdélyi magyarság elleni diszkriminációt illeti, főleg a kultu­rális élet egyes vonatkozásaiban. Ezek azonban csak töredék hírek, amelyek nem alkalmasak egy álta­­nos kép alkotására, s gyakran csak kiragadott részletek, melyek végül is inkább eltorzítják, ahelyett, hogy tisztáznák a valódi helyzetet. Az alapvető román beolvasztási po­litika és a magyarságnak szánt má­sodosztályú állampolgárság talán so­ha nem volt az írott román törvények között, de az elnyomás és diszkrimi­náció íratlan törvénye régóta az er­délyi magyar élet kegyetlen gyakor­lati ténye ahhoz, hogy hinni lehessen ezeknek a híreknek. Mi nem tudunk semmiféle jelen­tős, általános javulásról. ÁLLÁSPONTUNK 1. ) Egy nemzetet sem szabad meg­semmisíteni erőszakos asszimilálás és beolvasztás útján vagy bárhogy másként. Egy nemzet fennmaradása elleni politika alapvető emberi jogo­kat és nemzetközi törvényeket és szerződéseket sért meg, közöttük az Egyesült Nemzetek alkotmányát, az 1920-as trianoni, és az 1947-es párizsi békét. 2. ) A magyar és román nemzet kö­zös sorsa, hogy a Kárpátmedence ke­leti részén, Erdélyben, együtt éljen, ahol népi határaik egymásba nyúl­nak. Elnyomott és elnyomó között nem lehet gyümölcsöző együttélés, igaz testvériség és valódi béke, mert ezek a dolgok csak egyenlők között létez­hetnek. 3. ) Nézetünk szerint a román kor­mánynak alapvető módon fel kelle­ne ismernie azt a tényt, hogy a ma­gyarok nem bevándorlók Erdélyben. Ellenkezőleg, a magyarok Erdély né­pe voltak évszázadok óta, attól az időtől kezdve, amikor Magyarorszá­got megalapították ezer évvel ezelőtt. A magyarság egyéni joga Erdélyhez elidegeníthetetlen jog és egy jottá­nyival sem gyengébb, mint a néhány évszázados román lakosság joga. 4. ) Nézetünk szerint a román kor­mánynak alapvetően újra kellene ér­tékelnie az erdélyi magyarság beol­vasztását célzó filozófiáját. Ameny­­nyiben a kormány lemond románo­­sító céljairól és politikájának ezt az alapvető változását jóhiszeműen a gyakorlatban is keresztül viszi, ezzel nagyban hozzájárulna a valódi béké­hez és összhanghoz a világnak ezen a részén. 5. ) Mi hisszük, hogy most követ­kező indítványainkkal, ha gyakorla­tilag megvalósulnak, Erdély jobb lakóhelye lenne magyaroknak és ro­mánoknak egyaránt. INDÍTVÁNYAINK 1. ) Adjanak Erdélynek egy külön­leges státuszt, amelyben a kormány­zást és a közigazgatást románok és magyarok együtt végzik létszámuk arányában, a legfelsőtől a legalacso­nyabb közigazgatási egységig. 2. ) Tegyék a magyar nyelvet hiva­talos államnyelvvé, a románnal egyenlő rangban, Erdélyben és a Magyarországtól Romániához csatolt más magyar területeken. 3. ) Adjanak kulturális autonómiát a magyar lakosságnak és szüntessék meg azt a jelenlegi rendszert, amely­ben a magyar kulturális intézmé­nyek csökevényes függelékei a meg­felelő román kulturális intézmények­nek. 4. ) Hozzák törvénybe a magyarok és a románok egyenlőségét mind pol­gári, mind nemzeti jogaikban, az em­beri tevékenység minden vonalán, beleértve az anyanyelven való okta­tást, munkába állítást általában és vezető pozíciókban, kulturális vona­lon, a városokba költözésnél, és anyagi fedezet biztosításában min­den kormány által ellenőrzött intéz­mény és tevékenység céljaira. Hajtsák végre a diszkrimináció el­leni törvényeket szerte az országban teljes erővel. 5. ) Létesítsenek teljes és függet­len magyar iskola rendszert. 6. ) Tegyék a kolozsvári egyetemet újra magyar egyetemmé. 7. ) Adják fel a romániai magyar lakosság elrománosítását, asszimilá-

Next

/
Thumbnails
Contents