Székely Nép, 1974 (8. évfolyam, 7. szám)

1974-04-01 / 7. szám

\ SZÉKELY NÉP Erdélyi írók magyar-Amerikában 4. oldal lását és beolvadását célzó román nemzetpolitikát. Különösképpen: a) ne változtassák tovább Erdély nép­rajzi struktúráját a magyarság rová­sára semmilyen módon, beleértve erdélyi magyarok kitelepítését Erdé­lyen kívül és románok betelepítését Erdélybe; b) ne létesítsenek román iskolákat magyar falvakban; c) ne küldjenek magyar diákokat Erdélyen kívüli egyetemekre. E he­lyett növeljék a kolozsvári magyar egyetem kapacitását, melyet a ro­mán egyetemmel történt egyesítés után drasztikusan lecsökkentettek. d) Szüntessék meg magyar értel­miségiek szétszórását Romániának Erdélyen kívüli részeiben. e) Tegyék mindenütt szabaddá a magyar nyelv használatát. Lőte L. Lajos az Erdélyi Bizottság elnöke P. O. Box 3869 Rochester, New York 14610 “Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt.” (1920—1945) Ezzel a címmel jelent meg Dálnoki Veress Lajos vezérezredes és munka­társai szerkesztésében a három kö­tetes nagyszabású munka, mely meg­örökíti a magyar honvédelem törté­netét a két világháború közötti idő­szakban, a honvédség szerepét a II. világháborúban, és egyben emléket állít a mostoha körülmények között harcoló magyar honvédnek, csend­őrnek és légierőnek. Ezúton hívjuk fel tagjaink és ol­vasóink figyelmét erre a nemzeti szempontból rendkívül fontos törté­nelmi munkára. Erdély épp úgy része ennek a könyvnek, mint ahogy része az ezer­éves Magyarországnak. Történetét, 1940-es visszatérését és a 2. hadsereg 1944-es hadműveleteit külön fejeze­tek tárgyalják, melyek erdélyi vé­reink különleges érdeklődésére is számot tarthatnak. A 3 kötet ára $30.00. Megrendel­hető: Mr. L. Veress de Dalnok 12 Linacre Road, London, N. W. 2. England. Megrendeléseket az Erdélyi Bizott­ság képviseletében v. Szakonyi Ist­ván tagtársunk (12007 Cromwell Ave., Cleveland, Ohio 44120) szíve­sen továbbít. A Virrasztó decemberi számában jelent meg Sütő András és társai legutóbbi New York-i irodalmi est­jéről v. E. I. aláírással az alábbi mél­tatás — melyet majdnem teljes egé­szében közlünk —, s amely vélemé­nyünk szerint nemcsak kitűnő be­számoló az eseményről, de rámutat az erdélyi írók látogatásának jelen­tőségére is. __________ Az irodalmi estet Domokos Géza, a Bukarestben székelő "Kriterion” könyvkiadó magyar igazgatója nyi­totta meg. Meghatódott hangon üd­vözölte az 50 éve "akarva-nem akar­va” idegen államkeretben élő erdélyi magyar írók legújabb nemzedéke képviseletében Amerikába ellátoga­tott írótársainak nevében a megje­lenteket. Majd rövid beszámolót adott a romániai magyar könyv­kiadás 25 éves küzdelmes múltjáról és biztató (?) jelenéről. A robbanásig feszült légkörben, amelyet csak az egyes számok után felviharzott tapsorkán oldott fel, el­sőnek Sütő András mezőségi magyar író olvasott fel az egész világon is­mertté vált “Anyám könnyű álmot ígér” című híres regényéből, tapint­ható közelségbe hozva Erdély felejt­hetetlen tájait és az erdélyi magya­rokat és székelyeknek az egészséges humorral csak enyhíthető, de le nem tagadható tragédiáját. Az előadók és a hallgatóság között kialakult bensőséges érzelmi és szel­lemi kapcsolatot csak még jobban elmélyítette Kányádi Sándor, a leg­sokszínűbb és legkiegyensúlyozot­tabb székely költő, régi és híressé vált "Fától fáig” című kötetéből és a fiatal Farkas Árpád, az erdélyi iro­dalom legnagyobb ígérete, a "Jege­nyekör” című kötetéből előadott ver­seikkel. Ez a két székely költő Sütő And­rással együtt máris beírta nevét nemcsak az erdélyi, hanem az egye­temes magyar irodalomba is — örökre. A kétségtelenül tehetséges, de még kiforratlan Ádám Erzsébet, a maros­vásárhelyi Magyar Színház tagja, Do­mokos bevezetője után stílszerűen a régi erdélyi költők közül Áprily La­jos és Tompa László verseit, az egyes számok után pedig Sütő egyik novelláját, Kányádi és Farkas ver­seit adta elő. A bemondó szerepét Hajdú Győző, a Marosvásárhelyen szerkesztett és Bukarestben kiadott "Igaz Szó” szépirodalmi folyóirat szerkesztője látta el "vonalas” bemondásaival kissé “túlteljesítve a normát”. Lehet, hogy neki volt igaza, mert így talán a többi erdélyi írónak is módja és alkalma lesz "világot látni”. A termet zsúfolásig megtöltő New York-i magyarok, akiknek legalább a fele a fiatalabb és a legfiatalabb nemzedékből tevődött össze, felejt­hetetlen élménnyel gazdagodva és azzal a tudattal távoztak, hogy az erdélyi magyarság biológiai és szel­lemi életerejét a legvadabb román elnyomás és magyarirtás sem tudta megtörni... A halálra ítélt ősi ma­gyar tölgy erdélyi ága 25 éves kény­szerű szunnyadás után újra kihaj­tott és virágba borult. (Az erdélyi íróknak ez a kicsiny csoportja egyhónapos ittléte alatt bejárta Amerika és Kanada nagyobb magyarlakta helyeit.) v. E. I. A “Virrasztó” 1973. decemberi szá­mából (IV. évfolyam 1. szám). A Közös Magyar Külügyi Bizottság április 6-i ülésén Lőte Lajos “A magyar emigráció erdélyi politikájának új útjai” címen tart előadást. SZÉKELY NÉP Az ErdélyitBizottság hivatalos értesítője Elnök: Lőte Lajos P. O. Box 3869 Rochester, N.Y. 14610 Telefon: (716) BU 8-2014 Pénztáros-Titkár (Secretary-Treasurer): id. Prileszky István 2030 W. 44 St., Cleveland, Ohio 44113 Telefon: (216) 281-0764 Könyvtáros: Udvarhelyi Lajos (10227 Joan Ave., Cleveland, Ohio 44111 — Telefon: (216) 671-8296) Szerkesztőség: P. O. Box 3869, Rochester, N.Y. 14610 Telefon (716) BU-8-2014 A Székely Nép az Erdélyi Bizottság tagjai részére tagilletményként jár; egyesületeknek és szervezeteknek cse­re-példányként küldik. Az Erdélyi Bizottság évi tagdíja $10; hozzátartozók részére $3 az USA-ban és Kanadában; Németországban 15D.M.; Svájcban 15 Fr.; Svédországban 20 Kr.; Angliában 1-10-font; Ausztriában 75 Sch.; hozzátartozók részére a fenti ösz­­szeg 40 százaléka.. Printed by Classic Printing Corp. 9527 Madison Ave., Cleveland, Ohio

Next

/
Thumbnails
Contents