Székely Nép, 1974 (8. évfolyam, 7. szám)

1974-04-01 / 7. szám

2. oldal SZÉKELY NÉP Az Erdélyi Bizottság tisztújító közgyűlése t FT. TAKÁCS GÁBOR Az elmúlt év utolsó napjaiban súlyos gyász érte az Erdélyi Bi­zottságot. Örökös díszelnöke Ft. Takács Gábor a csiksomlyói fe­rences rendház volt házfőnöke hosszú betegeskedés után elhunyt. Lőte Lajos elnök részvéttávirat­ban adott kifejezést az Erdélyi Bizottság gyászának. A young­­stowni sírnál az Erdélyi Bizottság nevében dr. Balló István alelnök, a Magyar Felszabadító Bizottság részéről dr. Eszterhás István el­nök, a Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya nevében Sirchich László elnök beszélt. Pri­­leszky István titkár koszorúmeg­váltás címén 50 dolláros csekket juttatott el Ft. Takács Gábor rendházához. Clevelandban a temetés estéjén a WZAK rádióban dr. Lőte Pál emlékezett meg Ft. Takács Gábor érdemeiről. “Gábor atyában Erdély ügyének fáradhatatlan harcosát, nagy pe­rünknek egyik legkiválóbb képvi­selőjét vesztettük el. Élete és munkája követendő példa marad számunkra." Erdélyi Bizottság Rövid hírek Mindszenty József hercegprímás ügyé­ben dr. Lőte Pál tartott előadást a cleve­landi WZAK rádióban, amelynek eredmé­nyeképpen a clevelandiak közel ezer le­velet küldtek a Vatikánhoz. — Dr. Sza­­káts Istvánné tagtársunk tart előadást erdélyi útjairól április 19-én a clevelandi Szabadegyetemen. Elnököl dr. Deme Ká­roly. A Carpathian Observer legújabb (feb­ruári) száma megjelent és angol nyelven tartalmazza az Erdélyi Bizottság emlék­iratát. A bécsi konferenciáról dr. Pogány András írt cikket. A Carpathian Observer megrendelhető az E. B. titkáránál, a Szé­kely Néppel együtt évi $3.00. Dr. Karol Bipa a Lengyel—Magyar Vi­lágszövetség elnöke levélileg fordult Nixon elnökhöz az erdélyi magyarság ér­dekében. Támogassuk a Lengyel—Magyar Szövetséget. Évi tagdíj $5.00. Beküldhető az Erdélyi Bizottság titkára útján. Az Erdélyi Bizottság tiszújító köz­gyűlését 1973. november 23-án tar­totta Clevelandban a Plaza Hotelben. Lőte Lajos elnök üdvözölte a meg­jelent közéleti vezetőket, köztük dr. Eszterhás Istvánt, a Magyar Felsza­badító Bizottság elnökét, dr. Lelbach Antalt, a Dél-Magyarországi Felsza­badító Tanács elnökét, Sirchich Lász­lót, a Csehszlovákiai Magyarok Nem­zeti Bizottmányának elnökét, Dr. Ná­das Jánost, a Magyar Társaság elnö­két, Flórián Tibort, az Amerikai Er­délyi Szövetség alelnökét, Fazekas Ferencet, az Egyesült Magyar Alap ügyvezető alelnökét, dr. Bakó Ele­mért, az Amerikai Magyar Szövetség igazgatóját. Lőte Lajos elnöki beszámolójában az emigráció erdélyi politikájának közvetlen céljául a magyar nyelv hi­vatalos, államnyelvvé tételét jelölte meg. Az erdélyi szervezetek e cél el­érésére kell koncentrálják erőfeszí­téseiket, mert csak a magyar nyelv egyenrangúságával kerülhet az erdé­lyi magyarság jelenlegi másodosztá­lyú státusából olyan helyzetbe, mely nemzeti fennmaradását biztosítja. Majd az angol nyelvű tájékoztató munka elemi fontosságát hangsú­lyozva, bejelentette a Carpathian Ob­server megjelenését és kérte a nagy­­közönség támogatását. Az elnök in­dítványozta továbbá az elszakított területi szervezetek szorosabb együtt­működését és azon reményének adott kifejezést, hogy a Közös Ma­gyar Külügyi Bizottság is állandó fi­gyelmet fog szentelni az elszakított területek problémáinak. Az elnök üdvözölte a testvér szer­vezetek távollevő vezetőit, köztük Teleki Bélát, az Amerikai Erdélyi Szövetség elnökét, Zolcsák Istvánt, a brazíliai Erdélyért Mozgalom vezető­jét és Adorján Ferencet, az Ausztrá­liai Erdélyi Szövetség elnökét. Majd megköszönte a Bizottság tisztikará­nak munkásságát. Ezután Prileszky István pénztáros tette meg pénzügyi jelentését, melyet Incze Gáborné és Keresztesi Mihály pénztári ellenőrök előzetesen átvizs­gáltak és jóváhagytak. A közgyűlés az elnöki és pénztári jelentéseket egyhangúan elfogadta. A közgyűlés a következő határoza­ti javaslatokat hozta egyhangú sza­vazattal: 1. ) Külön keresettel nem rendel­kező nyugdíjasok tagdíja évi három dollár, hozzátartozóiké egy dollár. Indokolt esetben az elnökség tagdíj mentességet adhat. 2. ) A lelkészi kar tagjai az alap­szabályok értelmében mentesítve vannak a tagdíj fizetés alól. Mégis közülük sokan fizetnek rendes tag­díjat. A közgyűlés kéri azokat a lel­kész tagokat, akik tagdíjat nem fi­zetnek, hogy önkéntes adományaik­kal támogassák a sajtóalapot. 3. ) Határozat az Anyanyelvi Kon­ferencia tárgyában. 4. ) Ceausescu román államelnök decemberi amerikai látogatása alkal­mával az Erdélyi Bizottság Emlék­iratban rögzítse álláspontját az er­délyi magyarság érdekében. Az ülés folyamán felszólaltak még: dr. Eszterhás István, Tóth Csaba, Kleiner Béla, Szabadkai Sándor, dr. Bakó Elemér, dr. Várdy Béla, Faza­­kas Ferenc, Sirchich László, dr. Lőte Pál és mások. Majd dr. Balló István alelnök a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt ta­gok felett mondott emlékbeszédet, s kegyelettel emlékezett meg id. Pri­leszky Istvánné, dr. Burján Gyula történész, Kedves András, a Lármafa kiadó-szerkesztője, v. Kovácsy Ár­pád, Németh János, Ollók István tb. alelnök és v. Szász Oszkár érdemei­ről, akik az erdélyi ügy hűséges har­cosai voltak. Ezután a tisztségviselők választá­sára került sor. Egyhangú határozat­tal megválasztották a következőket: Elnök: Lőte Lajos. Alelnökök: dr. Balló István, Főt. Csutoros István és dr. Lőte Pál. Titkár és pénztáros: id. Prileszky István. Segédtitkár: Biró Zoltán. Pénztári ellenőrök: Incze Gáborné és Kabdebó Ferenc. Könyv­táros: Udvarhelyi Lajos. Az elnök a lemondott Keresztesi Mihály ellenőrnek megköszönte sok éves hű szolgálatát, melyet a Bizott­ság jegyzőkönyvi elismeréssel tünte­tett ki.

Next

/
Thumbnails
Contents