Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-57. szám)

TARTALOMJEöyZÉK SZATMÁRYÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1917, ÉVFOLYAMÁHOZ. A) Miniszterelnöki, belügyminiszteri, kereskedelemügyi, föidmivelésügyi, honvédelmi, pénzügyi, vallás- és köz­oktatásügyi miniszteri, Országos Közélelmezési Hivatali rendeletek, vármegyei szabályrendeletek, nyugdij- választmányi és közgyűlési határozatok, közigazgatási bizottsági és központi választmányi határozatok, alispáni, árvaszéki elnöki és kir. tanfelügyelői rendeletek. 191(i évi 1. Miniszterelnöki rendeletek. _ 4383 sz. Takaréktüzhelyekbe besülyesztett vörösréz vízmelegítők pótlása 38 1917. évi 98 sz. A tehéntej és tejtermékek forgalomba hozatala és felhasználásának sza­bályozása 27 320 „ A marhából és juhból származó nyersfaggyu forgalmának szabályozása 13,1 465 „ A vasanyag forgalmának szabályozása 82 575 „Hadifogoly ruházati cikkek forgalmának korlátozása 89 628 „ Üzemek és vállalatok készülékei fémanyagának hadicélokra való lesze­relése .189 642 „ A fémáruk pótlásául szolgáló öntött és kovácsolt vasáruk legmagasabb , árának újabb megállapítása 115 1128 „ A platina csoportba tartozó fémek bejelentése 148 1185 „ Bizonyos fémek és ötvözetek és ezekből készült egyes tárgyak forgalomba hozatalának korlátozása 136 , 1438 „ A tehéntejért és egyes tejtermékekért követelhető legmagasabb arak megállapítása 163 . 2039 „ Az ammoniákszóda, kristályszóda és marónátrion forgalombaliozatalának szabályozása 252 191(1 évi 2. Belügyminiszteri rendeletek. 38847 sz. Fekete hivatalos zárópecsét alkalmazása 5 1917. évi 1118 sz. Táviratok korlátolt kiállítása 40 2437 „ A táviró és távbeszélő vezetékek rongálásának megakadályozasa Jü 8704 „ A 20 filléres nikkel érmek bevonása 103 11237 „ Az északi hadszíntér belső hadműveleti területeire való utazáshoz szükséges engedélyek kérése 442 ­12388 „ A lengyel királyság és alattvalóinak helyes megnevezése 158 14476 Az északamerikai Egyesült Államok polgáraival szemben követendő eljárás 222 16368 „ A legfelsőbb anyakönyvi felügyeleti jog gyakorlása 398 27805 „ Törökországba utazók fényképeinek a budapesti török főkonzulnál le­tétbe helyezése 119 34175 „ Hadifoglyok elhalálozásáról szóló értesítések kíméletes közlése, Orosz­országban levő hadifoglyaink levelezése 127 35788 „ A vitózségi érmek birtokával egybekötött havi pótdijak utalványozása 171 36052 „ Eltűnt, vagy hadifogságban levő katonák bejelentése 228 43434 „ Ponkanitkhanoff Wossiloff Tremo bolgár katonaszökevény körözése 154 43743 „ A katonai sírok rendezése és gondozása 303 45237 „ Ruhaszövet beszerzése 188 63369 „ Golyófogókból kiszedett és katonai lőgyakorlatok után talált ólom be­szolgáltatása 239 66107 „ A kiürített stb. helyre illetőséggel biró 1865—93 évi születésű szabad­ságolt népfelkelők segélyezése 262

Next

/
Thumbnails
Contents