Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-57. szám)

IV. 1917. évi 75219 sz. A nyudijas jegyzők helyettesi alkalmaztatása 252 84648 „ Goldmann József és tsai körözése 295 95777 „ Helyettes tanerők támogatása a közig, hatóságok részéről 362 107292 „ Állami anyakönyveknél az elrendelt uj időszámítás alkalmazása 348 115720 „ Kisebb polgári peres ügyekben eljáró végrehajtók nap- és fuvardíjá­nak megállapítása 414 131324 „ A belső hadműveleti területek beosztásában beállott változás 443 1916. évi 3. Kereskedelemügyi miniszteri rendeletek 78250 sz. Az Erdélyből menekült iparosok és tanoncaik elhelyezése 38 83218 „ A fiumei ottomán császári konzulátus megszüntetése 31 88571 A wieni amerikai nagykövetség védelme alatt álló ellenséges állami polgárok ügye 30 92815 „ A hatósági, ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés szer­vezése és ügyvitele 107 1917. évi 5931 sz. Romániának meg nem szállott részén a magyar állampolgárok vé­delme 85 7697 „ A kissikárlói Szamoskomp vámszedési jogának engedélyezése 272 7963 „ A m. kir. posta nem kincstári alkalmazottainak betegség és baleset esetére való biztosítása 119 10400 „ A felmentések revíziója körül követendő eljárás 149 32020 „ Az északamerikai Egyesült-Államok konzulátusai működési jogának megszűnése 222 34244 „ A világitó kőolaj forgalmának szabályozása 178 36755 „ Állampolgáraink és érdekeink ellenséges országokban való képviselete 251 44835 „ Az ammoniákszóda, kristályszóda és a marónátrion forgalomba hozata­lának szabályozása 252 47989 „ Kivételes vásáráthelyezések és pótvásárok engedélyezése 260 49798 , Földgáz- és elektromos fogyasztás mérőknek hitelesítés nélkül való köz­forgalomba hozatala 355 58883 „ Hitelesítés alá bocsátható sulyok kellékei tárgyában kiadott kormány - rendelet módosítása 397 64083 „ Vámszedési jogok engedélyezése ügyében eljárás 261 68282 „ Több élelmicikkek postai szállításának korlátozása 402 71088 „ A nyers állati bőrök feldolgozhatásának kérelmezése 346 1916. évi 4. Földmivelésügyi miniszteri rendeletek. 5321 sz. Emberi élelemre alkalmas húsnak takarmányozáshoz való felhaszná­lása 41 6209 „ A tavaszi haszonállatok megvizsgálása 23 6293 „ Szolgálatképtelen katonalovak vágása 66 6386 „ Hevenyvérömlésben beteg, vagy betegségre gyanús állatok levágása_és emberi élvezetre való felhasználása 45 6379 „ Szalámi gyártáshoz szükséges sertéshús szállítása 35 17452 „ Tájfajta lótenyésztés ügyviteli teendői illetve ezeknél követelt eljárás 39 35911 „ Vizeknek megfertőzése esotén a halélettani és szenyviztisztitó állomás értesítése 46 1917. 'évi 7487 sz. Szénakaszálási időszakra mozgó hadifogoly munkásosztagok ~ ala­kítása 159 7908 „ Tölgy és fenyőkéreg, valamint cserzőanyag kitermeléséhez szükséges , munkaerők felmentése 126 11163 „ Árvíz elleni védekezéshez katonai különítmények igénybevétele 78 11383 „ Állami erdei facsemeték adományozása 206 12078 „ Gyümölcslevek és gyümölcsszörpök gyártása és forgalombahozatala 272 13421 „ Hadicélokra igénybevett fémtárgyak árának megállapítása 312 13666 „ Földterületek vizmentesitése, vízfolyások medrének tisztántartása 217 22605 „ Vásárokra felhajtott tejelő állatok tőgyei mesterséges felduzzassztásá­nak eltiltása 302 30100 „ Malátacsira, malátakávé, árpagyöngy, buzakeményitő stb. egyéb ra - gasztó anyagok szállítási igazolványainak kiállítása 125 34000 , Mezei egerek és pocok irtása 346

Next

/
Thumbnails
Contents