Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

TARTALOMJEGYZÉK SZATMÁRYÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1914. ÉVFOLYAMÁHOZ. ft) Miniszterelnöki, belügyi, kereskedelemügyi, földmivelésügyi, honvédelmi, vallás- és közoktatásügyi és igazság­ügyi miniszteri rendeletek, vármegyei szabilyrendelete'<, közgyűlési határozatok, nyugdijválasztmányi hatá­rozatok. közigazgatási bizottsági határozatok és alispáni rendeletek. 1914. évi 1. Miniszterelnöki rendeletek. 5081. sz. A katonai intézkedések közlésének eltiltása 374 5110 ,, Több város területén a csendőrség igénybevétele 387 5111 „ A határ átlépés korlátozása 337 5112 „ A bejelentési kötelezettségek teljesítése 329 5469 „ Egyes városokban a csendőrség igénybevétele 338 5470 „ A törvényhatósági és községi szabályrendeletek rendőri természetű intéz­kedéseinek felfüggesztése 337 5471 „ A fegyveres erő kötelékébe tartozó egyének részére útlevél kiadásának beszüntetése 336 5472 „ Az útlevél kötelezettségnek Montenegróval szembeni elrendelése 336 5473 „ Útlevél kiállítás jogának a belügyminiszter, illetve a bán hatáskörébe utalása 336 5474 „ A hadköteles férfi személyek kivándorlásának megtiltása 336 5475 „ A bejelentési kötelezettségnek külföldre való kiterjesztése 366 5476 „ A fegyverek stb. tartásának korlátozása 363 5477 „ A postagalambok tartásának korlátozása és egyéb állatok hirhordásra való felhasználásának betiltása 335 5478 „ A postai, távirdai és távbeszélő forgalom ellenőrzése 361 5479 „ Az egyesületi jog korlátozása 366 5480 „ Közig, hatósági ellenőrzés alatt nem álló kereskedelmi társaságok, vagy külön törvény alapján létesült társulatok, pénztárak stb rendőrhatósági ellenőrzése 365 5481 „ A gyülekezési jog korlátozása 366 5482 „ A katonai intézkedések közlésének eltiltása 329 5483 „ Időszaki lapok és más sajtótermékek ellenőrzése 346 5484 „ Egyes belföldi időszaki lapok megjelenésének s terjesztésének eltiltása 344 5485 „ A Szerbiából érkező időszaki lapok behozatalának és terjesztésének eltiltása és az onnan érkező más sajtótermékek ellenőrzése és lefoglalása 347 5486 „ Egyes bűncselekményeknek az esküdtbiróság hatásköréből a kir. törvény­szék hatáskörébe utalása 338 5487 „ Az esküdtbiróságok működésének egyes kir. tszéknél felfüggesztése 338 5489 „ Az 1912. évi LXIII. t.-c. 13. §-ának végrehajtása 344 5490 „ Tényleges szolgálatban álló katonai (honvéd népfelkelő) egyéneknek a ka­tonai büntető tkv. II. részében foglalt rendelkezések alá helyezése 343 5491 „ A polgári hüntető bíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd büntető bíráskodás alá helyezése 339 5492 „ A vizijárművek forgalmának korlátozása 348 5525 ,. Több cikk behozatalának tilalma 331 5526 „ Több cikk ki- és átvitelének tilalma 331 1913. évi 2. Belügyminiszteri rendeletek. 59394 sz A Romániába készülő munkások kioktatása 101 175149 „ Az ügyességi játék automfák engedélyének tilalma 2 189301 „ Állami, vm. és közs. dijnokok thatósági, községi és útadó mentessége 119 190461 „ Vásári szélhámosok ellenőrzése 5 196237 „ Dr. Vadnay Tibor „A tudományos és gyakorlati szociálizmusról“ cimü munkájának ajánlása 183 196238 „ Közpénzek gyümölcsöző elhelyezése 4 199400 „ A esendőrség tanudijainak a kiliágási átalányból való előlegezése 39 203748 „ A vakokat gyámolitó orsz. egyesület adománygyűjtésének támogatása 139

Next

/
Thumbnails
Contents