Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914. évi 1102sz. A cs. és kir. osztrák-magyar külképviseleti hatóságokhoz intézett távi­ratok címzése 166 2730 „ A Horváth-Szlavonországi községek és lakott helyek elnevezéséről szóló autonom törvény végrehatása 505 3253 „ Galambok lelövésének eltiltása 433 4319 , A külképviseleti hatóságokhoz intézett hivatalos levelek szabályszerű lebélyegzése 209 4367 „ Tárgysorsjátékhoz politikai biztos kirendelése 121 5066 „ Az internált egyének érintkezései és postaküldeményeinek ellenőrzése 566 5112 „ A bejelentési kötelezettségek teljesítése 329 5113 „ A közig, hatósági ellenőrzés alatt nem álló keresk. társaságok, vagy kü­lön törvény alapján létesült társulatok, pénztárak stb. rendőrhatósági ellenőrzése 346, 367 5600 „ Az élelmiszerekkel és egyéb elsőrangú cikkekkel való ellátás körül ta­pasztalt visszaélések meggátlása 392 6155 „ A munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár járulékhátralékainak behajtása 377 7515 „ Katonaság által elkövetett visszaélések megszüntetés# 485 9353 „ A külföldi hatóságokkal való érintkezés általános szabályozása 268 27573 „ A határon kilépni készülő magyar állampolgároknak az osztrák és Bosz- nia-Hercegovinai hatóságok előtt hadkötelezettségük szempontjából való , igazolása 87 31413 „ Állami gyógyfürdőkben rendelkezésre álló kedvezmények 122 59991 ,. A munkásbiztositási joggyakorlatról Dr. Schultz Ágost által összeállított munka TI-ik kötetének ajánlása 241 97985 „ Toloncszámadásoknak az áll. költségvetési évnek megfelelően való szer­kesztése 299 105179 „ A községi vadászterületek árverési hirdetményeinek a Vadász Lapban való közzététele 495 119211 „ Az országgyűlési képviselő vál. kerületek szavazóköri beosztása 296 122042 „ A vidéki magyar színészet támogatása 485 142875 „ A védkötelezettek kivándorlásának betiltása és a fegyveres erő kötelékébe tartozó egyének részére útlevelek kiadásának beszüntetése 389 144240 „ A mozgósítás alkalmával bevonult vm. alkalmazottak illetményeinek kifizetése 391 145085 „Az útlevelek sürgetése ügyében kiadott alispáni rendelet hatályon kiviil helyezése 391 145650 „ A Cunard magyar-amerikai vonal hajójáratainak beszüntetése 390 153376 „ A háború könnye, mosolya és szivárványa cirnü munka ajánlása 421 155000 „ A hadbavonult tűzoltók és tüzoltószerek megvizsgálása 433 160436 „ Olaszországban útlevél és útlevél láttamozási kényszer 449 175181 „ Rabtartási költségek megtérítése 435 192824 „ A negyedik moratóriumi rendelet 3-ik bekezdésének végrehajtása 547 1913. évi 3. Kereskedelemügyi miniszteri rendeletek. 84512 sz. Gazdasági gépeknél alkalmazott munkások biztosítása 79 88864 „ Nagykároly város kövezetvám engedélyének meghosszabitása 3 91820 „ Mariin Franklin Albert olasz kir. követségi tanácsos kinevezése 11 91821 „ Kanitz Vilmos budapesti sziámi kir. koncul kinevezése 11 93044 „ Coffin Villiom Eszakamerikai Egyesült Államok budapesti iőkonzulának kinevezése 6 94805 „ Községi közlekedési utak utibizottsági tagjai által felszámítható napi- és fuvardijak megtérítése 57 97556 „ Hordóhitelesitő hivatalok további működésének meghosszabbítása 40 1914. évi 312 sz. A postai és távbeszélő forgalom ideiglenes korlátozása 388 5554 „ Iparos tanoncok magaviseletének ellenőrzése 166 5564 „ Az iparos segédek (gyárimunkások) munkakönyvének megállapitása 397 (631 „ A „Kertészet“ cimii szaklapnak az utmesterek részére való megrendelése 78 9329 „ Az Északamerikai Egyesült Államok budapesti főkonzulitusához kineve­zett Rosto J. John főkonzul helyettes támogatása 121 10226 „ Holmes William James Fiúméba kinevezett nagybrittániai konzul támo­gatása 120 IV.

Next

/
Thumbnails
Contents