Szatmári Népfőiskola, 1942 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1942-02-31 / 1-2. szám

- 4 int‘.szent f ilakterium folyton szemetek' előtti';'legyen karotokon diszel- go kösöntyű,szivetekhez szoritott drága kincs rajta e felírással: "A haza minden előtt, * Isten minden felett." . - , , Szivem szerint kivánon,hogy kisérje itt is az Ég áldása buzgó törekvéseteket,hogy részetekre virág nyiljon minden betűből,minden i- rot.t,V3gy nyomtatott szóból érlelődjék hasznos és Ízletes gyümölcs szá­notokra!” Gáborjáni Szabó Mihály esperes. Mélyen szántsunk ! • Parlagföldjeinken sok gaznövény virit.Van,aki kedveli ezeket a vadvirágokat,de az okos gazda ekéjével mélyen leszántja a parlagot,hadd pusztuljon a gaz,érjék a talaj,melybe vetni akar,hogy majd a gyümölcs­termő nyár elérkezésekor aranykalászokat arathasson.­Parlagföldhöz hasonló az emberi lélek is.ha nem gondozzák.Vad ösztönök,gonosz indulatok virágoznak ki belőle,ha neveléssel nem gyom­láljuk a rossz palántákat.-Ezért járatjuk iskolába gyermekeinket.Ott a tanitó szántogatja a gyermeki lelket s annak televényföldjébe hinti a hit és a tudás magvait,plántálj a a szeretet virágait.- _ ^ * Ámde elröpül a gyermek feje felett az iskolai tanulás időszaka s éppen a legnehezebb fejlődési korban nevelés nélkül marad a gyönge vetés.-Nevelője lesz a serdülő gyermeknek*az utca a maga bűneivel,a nyomtatott betű,.amit alig ért meg,a maga sokszor mérgező tartalmával,a romlott barátok gonosz példaadása és a csapszék,mely nemcsak a testet, de a lelket is negnérgezi.­A népfőiskola arra való,hogy kézen fogja az ifju embert és meg­értesse vele,hogy a lelkét mélyen kell felszántani»különben nem tud gyökeret ereszteni benne a szépnek,nemesnek,igaznak elvetett magva. Mélyen.szántsunk hát ifjú testvéren! Fogadd örömmel a jó tanításokat»kerüld a bűnt,kövesd öntudatos hittel a Megváltót s igy leszel majd nemzetünk reménysége»hazánk,nem- ' zetünk tartóoszlopa.- * Földes Ferenc vm.népművelési titkár. A falu és a népfőiskola. Ne kútássuk,honnan indult,ki kezdte élőbbek! akadályozta eddig, báspn annak örvendezzünk,hogy végre a számbajöhető tényezők figyelme a íálu felé fordult»belátván,hogy a falu lelki,értelmi és anyagi színvo­nalának emelése a nemzet életgyökerének erősítése. Sok mindent kell még tenni a cél érdekében,de kétségtelenül megindult a munka. Látásunk szerint a népfőiskola lesz az a föcsatorna*amelyen ke­resztül az életgazdagitó táplálékok eljutnak a falu népéig,Még pedig sürgősen.Nincs idő halogatásra!És az emlitett sorrend szerint!Lelki,ér­te Imi, anyagi megerősödésre van szükség. A népfőiskolái munkában éppen ez a sorrend az uj,a lényeges,a döntő jelentőségű! Hagy szegénységben él a falu s ezen az'anyagi javak,á boldogulá­si lehetőségek egyenlőbbé,igazságosabbá tételével lehet és kell is se- giteni. ' ;; Elmaradott »tanulatlan a falu népe nagy ált alános Ságban* Es-bármi- vei indokoljuk is ezt»valljuk,hogy nem maradhat igy.

Next

/
Thumbnails
Contents