Szatmári Népfőiskola, 1942 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1942-02-31 / 1-2. szám

- 5 ­Mielőtt azonban e két nagy hiány pótlásához fognánk,tisztán kell látnunk,hogy legelőször lelki elesettségéből kell felemelnünk faj­inkat,hiszen a lelki megújulás az előfeltétele minden egyéb_szépnek,jó­nak és nemesnek.Uj szivért és uj lélekért kell imádkoznunk mindénekfelett ^ • abban áll szolgálatunk lényege,hegy a gondjainkba vett fiatal test­vérünk kezét odasegitsük a Krisztus kezébe. A népfőiskolái munka tehát nemzetépités a falun keresztül!Az e- gész törzs és a legkisebb ág is megérzi,ha a gyökérzet megfrissül. Legtöbb áldása mégis a falura nézve lesz,a faluban marad.Éppen ezért az a természetes,ha a falu vezetőiilelkipászt rm,tanitók,jegyzők, orvosok,földesurak és maga a falu népe minden áldozatot meghoá^a népfő­iskoláért. A kormány itt csak annyit tehet,hogy anyagidag bfegiti ezt a munkát,de egyébként a falun élőknek kell irányítani,a’felelősséget hor­dozni. Alul van a baj,itt van segítésre szükség.Rajtunk segiteni nélkü­lünk nem lehet. íme az ut és utravaló:keresztyén levegőben,falusi környezetben lélekformáló,értelemgazdagitó,életszépitő munkát végezzünk mi felelős vezetők ifjuságunk között a magyar nemzet jövője érdekében Isten dicső­ségébe! ‘ * ’* ’ - ’ ' ' Sipos Károly lelkipásztor,em.- bm.előadó. Filep István tavaly végzett népfőiskolás levele: ’’örömteli sziwel küldöm ezen levelemet a Kárpátok hóboritotta csúcsai’közül.örömmel Vettem tudomást arról,hogy a népfőiskola újra meg­kezdte munkásságát.Nagyon szerettem volna a megnyitáson ott lenni,de sajnos a szabadságomról 2.-ára be kellett vonulni és igy nem lehettem ott.Most itt töltjük a szép'téli napokat Kárpátalja hegyei között és sokszer gondolok vissza az elmúlt tél napjaira,amikor az iskola padjai-, ban ültem és kaptam a-tanitáét.,melynek sok hasznát vettem már eddig is. A népfőiskola mindén tanulójának azt üzenem,hogy a történelem ■ órán hallott-ikra figyel jenek,mert annak a katonaságnál az .ujonckiképzés alatt sok hasznát veszik,én magam is mondhatom nagyrészt ennek köszön­hettem,hogy elöljáróim előtt elismerést nyertem. •fagyon szeretném,ha a tél folyamán haza mehetnék szabadságra és szétnézhették a népfőiskolában. ■ 'Levelem zártával Isten gazdag áldását kérem a népfőiskola veze­tőire , jóit evőire , a népfőiskola minden hallgatójára. ' ' „ , Fülep István .tüzér. ” Ahogy én látom a népfőiskolát. ' ”A bölcseségnek kezdene az Urnák félelme... ’’Ezt a bibliai igas- ságot tartja szeri előtt a Szatmári Népfőiskola vezetősége .Ezért van min­den reggel és este a bibliaórá,ezért van minden előadás előtt és előadás után imádkozás.Ezért a felekezeti népfőiskola minden más népfőiskola fe­lett all.Ha majd idővel ezek a népfőiskolát végzett ifjak kerülnek a ve­zető helyekre és beleviszik a társadalmi életbe a keresztyéni .elgondolást, mint presbiterek,vagy csak egyszerű egyháztagok a lelkipásztorok,tanitók segítőtársai lesznek és nem fogják szégyenleni a Krisztus evángyéHornét. Ne is várjuk aduig sorsunk jobbra fordulását,amig a falu.vezetőinek és polgárainak keresztyén világnézetük nem lesz.De kiváltképpen pedig hitük és keresztyén emberszeretetük'teljessé nem lesz. És ha majd a magyar falvak népe a népfőiskolák felbecsülhetetlen munkája nyomán ujjászül.:mik éd ha majd lesz a falvaknak egészséges,magya-

Next

/
Thumbnails
Contents