Szatmári Népfőiskola, 1942 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1942-02-31 / 1-2. szám

- 3 ­lágitsa,a lappangó veszélyt felövezett derékkal elhárítsa.Bízom benned szatmári ifjuáág,mert láttam derekad f elövedsé séteek amaz alkalmait,ame­lyek az ifjúsági táborozásokon az egyetlen- biztonságot nyújtó fény,az evangélium szövétnekének megragadására indított .Mert láttam,hogyan lepsz ki a kiskapukban ácsorgó tétlenségből,a vasárnap délutánok keleti nyuga­lomra emlékeztető tétlenségéből,a házvégek sötét_odúiban kártyázó bandák cimboraságaiból,a korcsmát teltet--leiket rontó tivornyáiból,a tisztább, * krisztusibb élet napfényére'.Láttam,hogy lrzed,a rohanó élet útvesztői­ben tisztánlátásra van Szükséged s o tisztultabb látáshoz csak úgy re - méled az eljutást,a biztos megérkezést,ha fajtádnak nemes hagyományait és. hitednek égi tisztaságát,mint legfőbb erősségeidet viszed magaddal életút aidr a. Ez a mai nap is egy u_j indulás pillanatát jelenti számotokra. Legyenek azért derekaitok felövezve és szövétnekeitek meggyujtva!Legye­tek serények az Önként vállalt nemes küzdelemben,serények,fáradhatatla- l nők,csüggedetlenekoKemény,le áldott munkára vállalkoztatok.Ne csügged- ' jetek.)ha utat ok egészen a G-. lgotha keresztjéig e lvezet. Mart ir nemzet fiai vagytokolrnéktek tehát meg kell értenetek a Kereszt titkát.A szol­gálat ért elmét-e Ne c sűgge fjetek,, Veletek részünk atyai szeretetünk mindem1 biztatásával és melegségé vele Kéz etekben ..kezünkben lesz a Szervétnek« Annak fényénél tesszük meg- az utat. Annák fényénél imádkozunk és munkálkodunk, hogy lelkiekben gazdagabb, ál főtt ább, jobb lehessen a magyar jövő,hogy Kelet Népe egyúttal Jézus Krisztus népe is legyen.Ámen. Török József lelkipásztor,em, főjegyző. "Isten nevében kezdjük el,Ő segítsen kegyelmével": Ezzel a régi rövidke felfohászkodással indítsuk el pályafutása útjára ezt a kis lapot.Kis lap igényével,de nem kicsi céllal indul:az- élő szó zengő hatalmát,az Írott szó néma erejével tetézni.Az élő szó ugyán magában is ható,el egészen a velők megoszlásáig:a beszélő személy ‘varázslat osságával, az érintkezés megkapó közvetlenségével egyenesen cso­datevő-.-De a'betűbe öntve,írásba róva hatása a szónak még tpr jedőbb,mégé, élőbb és hatóbb milliós embertömegekre is,ölve,vagy elevenirve termé - szatének mivolta szerint.Ezért mondotta egykor a hires francia császár . I.Napoleon,hogy az Írott,a nyomtatott azösa sajtó a hetedik világhata- • lom.S ezért követelte az 1843-as ifjúság is a sajtó szabadságát oly e- • rőtéijesen a nép jogok szent érdekéből .Ezt hang oktatva: A nép szava Isten szava.Mi nem mondjuk ezt,mert tudjuk a történet könyvéből,hogy volt az már a pokol szava is,amikor Kajafáook,Pilátusok,Heródesek es más gonosz­tévők és vakvezérek ajzották fel éretlen sokaság alant- s indulatait. Mi nem indulunk ilyen kétes értékű jelszavak után most sem,ami­dőn meginduló kis lapunk hasábjain a szép,jó és igaz nagy eszméinek szolgálata mellett közelebbi gyakorlati célra közleményeket akarunk megjelentetni.Eszmét akarunk cserélni egymás építésére,ismereteink gaz­dagítására oly módon,hogy ne legyen az levegőben szétfoszlott hang,de a feledés veszélyétől mentesített tudomány. Zendüljön a szó az élő ajakról,de beszéljen az ige a néma betűk­ből is hozzánk.E kettő együtt többet ad,jobban palléroz s mélyebben szántja lelkünk ugarát. Fel tehát,kedves ifjakisorakozzatok Ekétek körül,hogy ezen az utón is közelebb juthassatok kitűzött nagy célotokhoz!Ne féljetek^nem minden betű öl,csak amelyen álbölcsek rágódnak.Irjatok kis lapotokba hivatott vezetés mellett ki mit.Bizonyszavával mondom,hasznát veszitek. Csak vigyázzatok,a célt szem elől percre se tévesszétek,hanem legyen, az

Next

/
Thumbnails
Contents