Szatmári Közlöny, 1911 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1911-01-07 / 1. szám

SZATMÁRI KÖZLÖNY 1 ső szám — Ma már mindenki tudja, hogy lakást, bútorozott szobát, üzlethelyiséget bérelni, kiadni, ingatlant úgy a főváros­ban, mint a vidéken venni, eladni, jól Huszár A. hirdetési irodája utján lehet. Budapest, V,, Zrínyi-utca 1. Gresham- palota. Válaszbélyeg Legmegbízhatóbb vállalat. Elsőrangú ajánlatok. Browning fegyverek és Browning- revolverek; Meteor folyton égő színes ma­jolika-kályhák; jégszekrények műkőlttp bur­kolattal, miáltal 50 százalék jeget takarít­hatunk meg, — úgy szintén horgany lemez­ből készült fürdőkádak, valódi nickel és ércabroncsos kony haedények legnagyobb raktára Melchner Testvérek vaskereskedé­sében Szalmát-, dr. Lehóczky-ház. 4-í'k oldal ___________________ Ke délyes világ. Adoma vadász : Micsoda ! — élcem, melyet önnek elbeszéltem, nem nyerte meg tetszését!? Hallgató: Ellenkezőleg, nagyon tet­szett nekem. Adoma vadász: De hiszen ön még csak nem is nevetett! Hallgató: Mit, nem nevettem!? A nevetéstől majd leestem a székemről, mi­kor ezt az élcet 20 év előtt hallottam. Nevelő: Anselm, maga már megint verekedni akart. Én nem értem, hogy lehet valaki ily rossz fiú. Anselm: No ha nem érti, akkor minek avatkozik belel? Hogy hozhat pinczér! ily rossz ételt? Hisz ennél rosszabb már nem is lehet! — Oh kérem alássan. Ez még nem oly rossz! Hozhatok én még roszabbat is, méltóztatik parancsolni? Tanár: (a klinikán) Lássák kérem, en­nek az embernek a lábában egy golyó van, melynek következtében sántítani kénytelen. Mit tenne ön ify esetben, domine Gyárfás 1? Gyárfás-orvosnövendék: Én is sántí­tanék. tanár ur. Kiadó helyiség. Szatmár város egyik legforgalmasabb utcájában, a Hám J. utca 5. sz. a. hivatalnak igen alkalmas, több szobás emeleti helyiség — (amelyben egy 100Q méteres utcai terem is fog­laltatik), hozzá való pincével, kama­rával és padlással kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal, özv. Csomay Imrénével Szatmár, Hám János-utca 5. szám. Ügynöki teendőket, üzleti közvetítéseket, elvállal s gyorsan, pontosan végez, kolcsön-ügyletek lebonyo­lításában eljár Bródy Géza Szatmár, fő- tőzsde. I. rendű porosz-kőszén, bükkfa, szén, vágott tűzifa kapható Fischer Hermaimái Szatmár, Báthory-utca 10. sz. Telefon 122. Női-, férfi- és gyermek-ruhák be­vásárlása legjobban eszközölhető Korainál D eák-téren, (ösztreicher-palota.) ! Ruhafestés, I vegytisztítói, gouvrirozás, liimzo minta I előnyomás Joó Sándornál, Várdotub- u. 16. — Fiók üzlet: Attila u. 1. sz. Tatorján István épftlíz építési irodája Szatmár. Rákóczy-u. Fogarasy-ház. Vállal mindenféle építkezést, tervek, költség- vetések készítését, művezetést és ellenőrzést. 3€a pénzét szereti! Úgy saját érdekében áll. hogy mielőtt férfi- vágy gyermek-ruhát vásárol, tekintse meg előbb Grünfeld Bernáth ruha-üzletét, Szatmár Kazinczy utca 8., a kir. kath. gim­náziummal szemben, hol férfi- és gyermek- ruhák nagy választékban, olcsó árak mellett haphatók. A bécsi I. nemzetközi vadászkiállitáeon az állami __éremmel kitüntetve! Va dász­és céllövőfegyvereknek elismert legjobb beszerzési forrása: Első Ferlachi Kegyvergyár-Tár- saság Wernig Péter, Feiiaeliban Karintia, ajánlja minden rendszerű és öbnagy- ságu elsőrendű gyártmányait, kizárólag szo­lid puskamüvesi kézimunka, teljes jótállás mellett. Mindennemű javítások átvétetnek és pontosan eszközöltetnek. —- Képes, számos újdonságot tartalmazó árjegyzék ingyen és bérmentve. Magyar levelezés ! Nincs többé tyúkszem! Erről gondoskodott Firák József cipész, aki egyedüli elárusítója a hires Tokiió tyukszemirtónak, mely 21 nap alatt szemölcsöt, bőrkeménye- dést cs tyúkszemet eltávolít. Biztos hatású. A legdivatosabb cipőket különféle színes bőrökből csinosan és jutányos árban készít egyévi jótállás mellett. Szives pártfogást kér UTirátls József Kitűnő álltáimul szolgál a t. vevő- közönség részére az az előnyös újítás, amelyet Krámer Jenő bútoráruháza (Szatmár, Hám János- utca 7. SZ.) vezetett be. — Ugyanis 100 korona összegű vételnél heti 1 koronás, 500 korona összegű vételnél pedig heti 5 koronás törlesztésre is kaphatók a Krámer bútoráruházában a legmodernebb és legizlé- eesebb bútorok. Van szerencsém Szatmár és vidéke mélyen tisztelt urhölgy közönségének szive? tudomására adni, hogy Szatmáron, Attila-utca (Breczkó-ház) egy mai kornak megfelelő női kalap üzletet valamint angol divat-salont nyitottam. Üzletemben legújabb női kalapok raktáron vannak, továbbá készítek legújabb női ruhákat, costümöket, ruha-diszeket. Kelméket olcsón számitok. Kérve a mélyen tisztelt bölgyközönség szives pártfogását maradtam tisztelettel Blau E. Hirdetmény. » A MEZŐGAZDÁK, KERESKEDŐK ÉS IPAROSOK takarók- és hitelszövetkezete 1911. évi január bó 1-én nyitja meg IV-ik évtársulatát. = Heti betét 1 korona, = a melynek alapján tagjai 250 kor. kölcsönt vehetnek igénybe. E heti betétek tőkegyűjtésre is kiválóan alkalmasak, mert 6%-ot jövedelmeznek. Eddig1 1900 tag — 4300 K heti betéttel. E befizetésekből az 5 éves cyklus alatt az intézet törzsvagyona egy millió kor. Tagfelvétel a hivatalos órák alatt az intézet Deák-tér 29. sz. a. helyiségében. cipész Szatmár, Verbőczy-utca 9. szám. Az igazgatóság. Újévi szenzációs vásár a Szatmári Bazárban, Kazinczi-u. 10. Ilyen dúsan felszerelt raktár vidéken még nem létezett. Játékok, emléktárgyak, ház­tartási cikkek, diszmü-áruk, női ridikülök, pénztárcák, albumok, munkakosarak, kazetták, solingeni kések, evőeszközök és ezerféle itt fel nem sorolható tárgyak a legjutáuyosabb szolid szabott árak mellett beszerezhetők. — Viszont eladóknak kedvezmény. Becses pártfogást kér Blatniczky István, Szatmár, Kazinczi-utca 10-ik szám. Az általános bizományi üzletben Batthyányi-utca 3. sz. mindenfélét gyorsan el lehet adni és jutányosán venni. — Az értéknek 2/s része előlegeztetik. 1-12 Tarka és fehér üszőket adunk uradalmaknak, gazdas goknak és egyeseknek. — A borjú jelenlegi értéke 2 év után fizetendő. — Legelőről és kaszálóról — kívánatra —- mi gondoskodunk. Elhullás esetés a borjut nem kell megfizetni, mert a jószágot biztosítjuk. Felvilágosítást adunk csonkási gazdaságunkban és Szatmáron, Eötvös-utca 2. szám alatti irodánkban. Neuschlosz Testvérek Irodai telefon 16. szám. Gazdasági telefon 155. szám. morvái János könyvnyomdája, szatmáron.

Next

/
Thumbnails
Contents