Szatmári Közlöny, 1911 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1911-01-07 / 1. szám

1-eő szám SZATMÁRI KÖZLÖNY túl minden fellépésért 200 K külön dija van. A szatmári fellépése iránt általános nagy az érdeklődés, amit csak fokoz az, hogy a két előadást a művésznő fivére, Bendiner Nándor fogja vezényelni. — A dalegyleti zeneiskola segé­lyezése. A közművelődési bizottság folyó hó 5-én délután tartott ülésében zenei oktatásunk jövő fejlődésére messze kiható határozati javaslatot fogadott el s azt tárgyalás végett a közgyűléshez terjesz­tette be. A javaslat lényege az, hogy a város közönsége helyezze kilátásba a zeneiskola városi kezelésbevételét arra az esetre, ha a dalegyesület megszűnnék, vagy az iskola fentartásnra képtelenné válnék. Ellenkező esetben emelje fel a város a zeneiskola évi segélyét 1800 ko­ronára. A városi kezelésbevétel garanciája azért szükséges, mert enélkül a különben városilag segélyezett zeneiskolát a kor­mányhatóság csak magániskolának tekinti és állandó segélyben nem részesíti. Ellen­ben városi garancia mellett állandó évi segélyre van biztos kilátása, amely 8000 koronáig terjedhet. Ezzel biztosítva lenne a zeneiskola jövő fejlődése és a város anyagi támogatására sem lenne olyan mértékben szükség, mint eddig, a fel­szabaduló városi segélyből pedig az iskola jobb elhelyezésének költségei lennének fedezhetők. Egyidejűleg tárgyalás alá került Füredi Sándor felebbezése is, ame­lyet a segély iránti kérelmének elutasí­tása miatt adott be. A közművelődési bizottság a tanács határozatát helyben­hagyta, mivel a régebben fennálló dalegy­leti zeneiskolával szemben más zeneiskolát segélyezhetnek nem tart. — Az adóvégrehajtások beszün­tetése. Lukács László pénzügyminiszter a népszámlálás sikeres keresztülvitele céljá­ból elrendelte, hogy január havában állami egyenes adó miatt végrehajtást ingóságokra egyáltalán ne foganatosíttassanak. — Kivándorlási statisztika. A múlt év december havában Szatmármegye alispáni hivatala 165 Amerikába szóló út­levelet adott ki. Az egész 1910. év folya­mán Szatmármegyéből 2613-án vándorol­tak ki. — Főkönyvelő választás. A szat­mári Leszámítoló bank mint szövetkezet igazgatósága Nagy Endrét, a bank eddigi könyvelőjét dec. hó végén tartott ülésén egyhangúlag főkönyvelőjének választotta. — A Szatmármegyei Széohényi Társulat múlt év december 21-ikén tar­totta évi rendes közgyűlését Szatmáron a vármegye előkelő közönségének nagy részvétele mellett. A magas szárnyalásu elnöki megnyitó beszédben Dr. Falussy Árpád lelkes szavakban méltatta azon hervadhatlan érdemeket, amelyeket a közre nézve oly korán elhunyt Csomay Imre szerzett, mint aki a társulat létesítésének eszméjét annak idején fölvetette s a társu­lat alapitó tagja volt; továbbá szép sza­vakban méltatta néhai Szerdahelyi Ágost és Szeöke Barna kiváló érdemeit is. Em­lékezetüket a közgyűlés jegyzőkönyvileg örökítette meg. — Elhatározta alapszabá­lyának módosítását, hogy intensivebb mun­kát fejthessen ki a magyarság védelmé­ben, megállapította a jövő év programm- ját, amely gazdasági irányban halad és megállapította az 1911 év költségvetését. —• A szatmárvármegyei gazda­sági egyesület kiállítása. A vármegyei gazdasági egyesület 1911' évben nagyará­nyú kiállítást rendez, amelynek költségei­hez a város hozzájárulását is kérte. A városi közgyűlés e célra 5ooo koro­nát szavazott meg, azonfelül átengedte a város közkórháznak szánt szentvéri telkét. — Milyenek az orosz nők ? Egy francia iró ilyeténkép jellemzi az orosz nőket: „Az orosz nők rabszolgáktól körülvéve töltik életüket, a kik törekesznek minden kívánságukat kielégiteni. Az orosz nő vagy a sopháján hever, vagy pedig a játékasz­talnál ül. Ritkán látod őt olvasni, még ritkábban kézimunkával vagy háziteen­dőkkel foglalkozni. Ók hajlandóbbak a társaságnak ingert kölcsönözni, mint ház­tartásukról gondoskodni, inkább nyújta­nak többeknek élvezetet, minthogy egy férfiút tegyenek boldoggá.“ — A szatmári békekötés emlék­táblája. A Ferenczy János szerkesztő kutatásai nyomán megállapított helyet, ahol amaz éléstár állott, amelyben 1711. április 27. és 28-án a szatmári békeszerző­dés pontjait tárgyalták, dr. Szúdeczky Lajos történettudós megnyugtató szakvéle­ménye alapján hitelesnek fogadja el a közművelődési bizottság s javaslatija hozta a városi tanácsnak, hogy Papp Aurél jfőgimn, tanár tervei .szerint Harkányi Ede szobrászszal készíttesse el az emléktáblát törökfalusi fehér mészkőből 500 korona ajánlati árban és a. táblát illesztéssé be a báró Vécsey-család Deák-téri házának homlokzatába. — Műemlékek fenntartása. A természeti emlékek összeirása és fentar tása kérdésében a földmivelésügyi minisz­ter a törvényhatóságnak jól megfontolt és kimerítő javaslatát kérte. A közgyűlés a közművelődési bizottságot bízta meg, hogy a természeti emlékek összeírásának szabjon irányt s az emlékek fentartása érdekében javaslatot terjesszen elő. A város terüle­tén igen kevés történelmi nevezetességű természeti emlék vun. Ezek: a Kossuth- kerti Erzsébet liget, az Eötvös-utcai Petöfi- ház, a szatmári békekötés helye és a Kossuth Lajos hársfája a ref. temetőben. Ezeknek összeirása gondot, és fenntartása költséget nem okoz. A bizottság tehát javasolta, hogy azok felügyeletét a város ! vállalja el. Egyidejűleg Jeney György biz. tag indítványára javaslatba hozta a közgyűlésnek, hogy az erdődi várban levő Petőfi kápolnára hívja fel a miniszter és a Petőfi-társaság figyelmét s kérje a hires emlék restaurálását és az enyészettől való megmentését. — Hollandiában nem elégesznek meg a lóversenyekkel, mert már kecske­versenyt rendeznek. — Az emberi^.nem megnemesitése. Ilyen célt tűzött ki magának egy new- yorki társulat, melynek nézete szerint minden vétek, bűn, a meggondolatlan sze­relemnélküli házasságokban leli okát. — Egy bizottság alakult, egyenlő számmal férfiakból és nőkből, mely főkönyvet vezet a házasulandó fiatal emberekről és haja- donokról s ha valaki férjhez akar menni, vagy meg akar nősülni, előbb a bizottság Ítél fölötte, hogy nincs-e kifogás ellene szellemi vagy testi tekintetben. Alig kell említenünk, hogy a bizottság tagjainak is nagy orvosi és ethikai ismeretekkel kell I bírni. — A bizottság által kiállított bizo­nyítvány nélkül nem volna szabad házas­ságot kötni az Egyesült államokban. Leg­alább igy óhajtja az említett bizottság. — Az Est. Csak háromnegyed éve ismerjük, de úgy érezzük, mintha mindig barátunk lett volna, aki életünk egy napján sem hiányzott mellőlünk. Az Est ez a kedves, szép, bátor, nobilis barát, a ki mindent tud, a ki minden igazságos ügy­nek harcos barátja. Az Est. a mely egy egészen uj hangot hozott a magyar zsurna­lisztika kórusába, egy a tömegből kizengő nemes, férfias baritont és egy olyan gon­dolkodási, érzési és elmondási elegánciát, a mit eddig az olvasó nem ismert, Ebben kell páratlan elterjedtségének okát ke­resni és itt van rengeteg erkölcsi erejének titka is. Ma Magyarországon Az Est egyike a legnagyobb tekintélyeknek. Szo­lid és egyetemes informáltsága, csodálatos hazai és külföldi hirszolgálata tökéletes. Mindent tud az Est, mindent lát, mindent hall és ha csak társadalmi, egyéni, vagy politikai szentségekbe nem ütközik bele, mindent megir. írói, a magyar hirlapirás krémje. Csupa disztingvált agyvelö, csupa ragyogó toll. Épp ezért Az Est akciói, a melyek mindig országos érdekek szolgá­latában indulnak, mindig megtalálják Útjukat a parlamentbe, a társadalomhoz és oda, a hol a gyógyszert adják. Mindez különben köztudat és csak azért mondtuk itt el, mert jól esik elgondolkozni az olyan tökéletes szép sikerekről, mint Az Est-é és boldogság elismerni egy olyan ragyogó' munkát, mint a mindennapi Az Est. — Prágában halálesetek alkalmá­val — fekete zászlót csak a rendőrség engedelmével lehet kitűzni. 3-ik oldal Meghívó. A MEZŐGAZDÁK-, KERESKEDŐK- es IPAROSOK takarék- és hitelszövetkezete (Szatmár-Németi, Deák-tér 29. szám.) 19 ii január hó 15-én d. e. 11 órakor tartja meg az intézet tanácstermében III. rendes közgyűlését, melyre a t. tagokat ez utón hívja meg az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Két jkvi hitelesítő választása. 2. *) A zárószámadások megvizsgálása, a nyereség megállapítása és annak fel­osztása iránti határozat hozatal. 3. Határozat az ig. és felügy. bizottság részére adandó fel ment vény tárgyában 4. A megüresedett 10 ig. tagsági hely betöltése. 5. Határozás az alapszabályok 7. és 8. §-ainak módosítása felett. 6. Esetleges indítványok. *) A mérleg-, nyereség- és veszteség-számla a közgyűlést megelőző 8 napon át, a hivatalos órák alatt, az intézet helyiségében a tagok ren­delkezésére áll. Vigyen el engem ma este a Krón bácsi Németi Kávéházába. Hallot­tam, hogy ott pompásan lehet mulatni. Vigyen el, meglátja, milyen jól fogjuk tölteni az időt! |f Olcsóbb lett az építkezés 1 1* Szatmári faipar és Cementárugyár Részvénytársaság Kósa-féle fűrésztelep Szatmár-Szentvér állomás (bikszádi kis vasat és közraktár) mellett. Nem nyerészkedésre létesült fakereskedés, hanem a szatmármegyei földbir- tokosok és gazdák közérdekű szövetkezése saját gözfürószükön termelt jó és olcsó ^ faanyaggal ellátni az egész megye iparosait és épitkező közönségét. Mindennemű puha- és keményfa, szerszámfa, tűzifa, fedélcserép, nadfonat, fedéllemez, asbestoementpala, beocsini, cement, betoncsövek, cementlapok, üreges bet on tömbfal vázak. Kedvező fizetési feltételek. Építkezéshez olcsó bankkölcsönök kieszközlése díjmentesen. Meghívásra érdeklődőket vidéken is személyesen meglátogatunk. Telefon 208.

Next

/
Thumbnails
Contents