Szatmári Közlöny, 1911 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1911-01-07 / 1. szám

2-ik oldal SZATMAKI KÖZLÖNY l-ső szám tovább harcoltak, sokszor véres össze­ütközésbe bocsátkozva a fennálló rend­del, vagy kivándoroltak, de az ára­kat rendes medrökbe leszorítani nem tudták. A világ szédítő versenyéből, véghe- tetlen arányokat öltő gazdasági harcok­ból győztesen a pénz került ki. Ez lett minden törekvés központja. Nem eszköz többé, mellyel az árufor­galmat lobonyolitjuk, hanem az abso­lut jó, mely mindenkinek kívánságát előállítani képes. A pénz anyagi erejé­hez erkölcsi nimbust is kapott s ura lett az egész embernek s az emberi haladás minden ágának, a gazdaság­nak, sajtónak, tudománynak, művészet­nek, az egész világnak, mint egy német közmondás tartja: „Geld regiert die Welt.“ Főelvvé vált: minél több pénzt szerezni; s ez nemcsak az angol Ban­kot izgatja, de sápadt fényével beara­nyozza a legegyszerűbb gyári vagy mezei munkás álmát. A pénz tehát nagyon keresetté vált, következőleg megdrágult; a kölcsön kamatai fel­szöktek, ami ismét vagy a vállalkozási kedv lanyhaságát s a munkás kezek elbo­csátását vonta maga után vagy a ter­mékek drágaságát. Ha a pénznek, mint tőkének s kölcsönnek ára emelkedik, vásárlóképessége hanyatlik, hogy úgy mondjuk: felfelé drága, lefelé olcsó. Ez a kettő mindig együtt jár s a kisemberekre azért veszedelmes, mert, bár keressen pénzt munkájáért, azt ruhára, élelmezésre egészen ki kell adnia. Mikor mindez nagy arányokat ölt, szüli az általános drágaságot, a széleskörű elégedetlenséget, sokszor véres forradalmakat, az állami rend összeomlását. Minden korszaknak meg van a maga jelszava. A tizenkilencedik szá­zadé a szabadság és a nemzeti össze- forrás volt, a huszadiké a szocializmus. A szocializmus a maga forradalmi s csupán anyagi törekvéseiben úrrá tette a pénzt. Ha majd jön egy újabb nagy kérdés, mely erejében felülmúlja a szocializmust s ledönti a pénz kizáróla­gos uralmát, lehet szó a drágaság szünéséröl, békeségesebb megélhetésről. Nyilvános tárlat a budapesti Műcsarnok és Nemzeti Szalon legjelesebb kiállítói közt sze­replő hazai művészek eredeti olajfestményeiből f. hó 10-től 25-ig a városháza dísztermében. Belópö-dij személyenkint 1 korona. Minden egyes belépő-jegy, sorsolási-jegy gyanánt is szolgál egy igen értékes festmény kisorsolásánál. A kisorsolás az utolsó napon, január 25-én este 6 órakor történik, a tárlat színhelyén. A tárlaton kiállított festmények bár- melyike megvásárolható SZÍNHÁZ. Az utóbbi napokban Rátkai Márton, a budapesti „Király színház“ kiváló tagja vendégszerepelt három estén színházunk­ban, a „Luxemburgi gróf-1* „A doktor ur“ és a ,,Balkáni hercegnő“ cimü darabokban. A jeles művész közönségünknek igazi mű- i élvezetet szerzett mindhárom estén, úgy i rutinos játékával, mint nagyszerű táncaival. Ezen a héten vendégszerepeit Szende j Ferenc baritonista is, Rippben és a Korne- I viliéi harangokban. Tiszta, kellemes, bár ; nem nagy terjedelmű hangja van. Közön­ségünk rokonszenvvel fogadta szereplését. Pénteken este bérletszünetben ismét a „CigányszereJ^jn“ cimü operettet játszot­ták. lEz estén HTBállá Mariskát tisztelői zajos ünneplésben részesítették. A szinre léptekor virág csokrokat nyújtottak föl neki „Ne menj el, maradj itt!“ felírással s a magasból babérlevelek hullottak reá. A taps és éljenzés percekig tartott. * A színházra az 1911—12. évre Heves Béla szatmári. Bállá Kálmán pozsonyi, Szabados László nagybányai, Kövessi Albert pécsi színigazgatók adták be pályá­tésének csodálatos finom hangját, amint a fantasztikus csillagok milliárdjai egymásra találnak a homályban s egymás mellé te­lepedve, testvéri öleléssel húzódnak köze­lebb egymáshoz. És mindig több és több van belőlük. A fekete mezők távoli homálya már meg van ezüstözve; fehér hálót vontak már a fák ágai között is a kicsiny hópelyhek, s olyan röpke könnyüségü valamennyi, hogy az egész havazás úgy néz ki, mint szép fehér pillangóknak megszámlálhatatlan ver­gődő raja, a homályos magasból pedig mindig újabb — megkristályosodott könyek peregnek alá. A föld felületét megreszkettette a fagy előérzete. Vájjon szétfujja-e nyomtalanul a titáni erővel dübörgő szél ezeket az apró, kis pihéket... ? Vagy össze tudnak húzódni szorosab­ban, közelebb egymáshoz ezek a piciny bár, de számuk által óriási hatalmú sze- mecskék, melyek oly megható példái az önfeláldozásnak ... ? Piciny, parányok milliói, kiszámitha- tatlan a ti számbeli erőtök ! A szél fagyasztó gúnnyal, megvetően söpri, kavarja a lenge kis testecskéket. De csodálatos! Ez a fuvallat csak még jobban egymáshoz szorítja a hópelyheket, még jobban egymás mellé simulnak és köröskörül hatalmas rétegek és buckák hevernek már óriási zárt körben, mint valami fehér zátonyok. Mint finom pihéből készült palást, fedik már az egész tájat, mindig több és több a szikra, mindig világosabban fény­lenek; a föld sötét felülete kápráztatóan csillogó díszbe öltözött és az előbbi rétegek nyomába folyton újabb és újabb rétegek szállingóznak alá. És ime, nézzétek ! Bámuljatok! Mese­beli csoda történt, amely hatalmas a maga egyszerűségében: a havas bolyhok fona­dékából pompás takarójuk lett a mezőknek ; paplan a legfinomabb pihékből; csodálatos, titokzatos fonadék ez !... És minden ki­csiny szikrájában ott ég az anyag ereje ; hát le birja győzni a titáni vihar őrült kacagásával ezt az erőt...? zataikat. A szinügyi bizottság szerdai ülésében tárgyalta a pályázatokat s kö­vetkezőleg döntött: Kövessi 2 szavazatot kapott, Heves és Bállá 9 — 9-et; egyenlő szavazatok lévén, Körösmezey bizottsági elnök szavazatával Bállá javára döntött. A szinügyi bizottság — amelyben részt- vett és szavazott négy nagykárolyi szinügyi bizottsági tag is — határozatát beterjesztette a hétfői városi közgyűlés elé. Tehát az még nem végleges. Az eddigi igazgató elejtése, a Heves Bélával szimpatirozók körében nagy konsternációt keltett. Akciót indítottak, hogy a közgyűlés ne vegye tudomásul a szinügyi bizottság döntését s hogy továbbra is Heves Béla legyen a szín­igazgató, aki a legnagyobb Ígéretet teszi arra, hogy a közönség igényeinek kielégí­tésére minden lehetőt elkövet. Tekintve, hogy Heves Bélának erős pártja van, amely buzgósággal karolta föl ügyét, a hétfői közgyűlés igen érdekesnek ígérkezik. A táplálkozás iránt mutatkozó ellen­szenv, a felbüffögós és rossz szájíz a túlterhelt gyomor következménye. A bécsi általános közkórházban tett meg­figyelések szerint i/2 borospohárnyi ter­mészetes Ferencz József-keserüviz a gyomor tartalmát, az étvágy egyidejű megjavítása mellett, már néhány óra alatt fájdalommentesen kiüríti. — Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. HÍREK. — Eljegyzés. Vájná Károly szín- társulatunk tagja, eljegyezte Zöldy Vilmát, a színtársulat drámai hősnőjét. Gratulálunk ! — Eljegyzés. Rébay Dezső erdödi uradalmi intéző főtiszt leányát, Margitkát eljegyezte dr. Merts Gyula erdödi fiatal ügyvéd. — Székesegyházi karnagy vál­tozás. A szatmári r. k. székesegyház kar­nagyát, ifj. Buchner Autalt az esztergomi érseki templom karnagyává nevezték ki. A távoztával megüresedett karnagyi állásra hir szerint Hermann Lászlót, a dalegyleti zeneiskola fiatal igazgatóját fogják meg­választani. — Gyászhir. Őszinte részvétét kel­tett Szűcs Gyula volt szátmárhegyi rendőr- alkapitány s ny. képviselőházi terembiz­tosnak halála. S'zücs Gyula országszerte ismert ember volt jogászkori hazafias és lelkes szereplései révén, amikor a török­orosz háború idejében Abdul Kerim török pasának diszkardot vittek a magyar ifjak s a küldöttséget ö vezette. Hazafias érzé­sét mindvégig megtartotta. Budapesten temették el, a főváros által adományozott díszsírhelyre. — Bendiner Heddy Szatmáron. Bendiner Heddynek, a Király színház uj primadonnájának az elmúlt hétre tervezett szatmári vendégszereplése, mint halljuk, a jövő héten pénteken és szombaton lesz, mindkét napon a „Cigányszerelem“ Zórika szerepében. Bendiner Heddy tudvalevőleg e szerepben, melyet eddig 51-szer énekelt egymásután a Király színházban, oly ki­magasló sikert ért el, hogy a pesti elő­adásnak ő szinte a legérdekesebb tényezője. Lehár Ferenc a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott Bendiner Heddy alakításáról, mely szerinte a bécsi és berlini Zórikát is felülmúlja. Bendiner Heddy sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelenleg havi 2000 K fizetésben részesül, ezért csak havonta 10 fellépésre van kötelezve, azon­KASSAY KÁROLY a városház alatt. Füg-göny Congró ajouros 110 cm. széles, méterje 65 krajcár Ungernél, a Kazinczy- utcán.

Next

/
Thumbnails
Contents