Szatmári Hírlap, 1903. július-december (2. évfolyam, 147-292. szám)

1903-07-01 / 147. szám

Szatmár, 1903. július 1. Szerda Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva: Egész évre . . 12 kor. Fél évre ... 6 kor. Negyedévre . . 3 kor. Egy hóra . . 1 kor. Vidékre postán küldve: Egész évre . . 16 kor. Fél évre ... 8 kor. Negyedévre . . 4 kor. Egy hóra ... 2 kor. Egyes szám ára 2 kr. (4 fii) Szerkesztőség: Kainczy-utcza 6. szám. Második évfolyam W- szán;../ V Megjelenik fláponta (hétfő kivételével.) Hirdetéseket méltányos, szabott árban é* egyezség szerint felvesz a kiadóhivatal, Kazinczy-U 6. Apró hirdetések 10 szóig 40 fillér, minden további szó 3 fillér Nyilttér sora 30 fillér. Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza 6. szám. Telefon 106. Lapvezér: URAY GÉZA Főszerkesztő : BARTHA KÁLMÁN Felelős szerkesztő: HARSÁNYI SÁNDOR A békétlenek. Szatmár, junius 30. Azt olvassuk a lapokban itt is, ott is, hogy uj pártok vannak ala­kulóban. Nemis egy, hanem kettő. Bánííy zászlót bont és a 67-es alapon, az önálló vámterület alap­ján pártot alakit. Ez bennünket kevésbbé érdekel, lévén a 67-es alappal semmikép sem összefüggésben Nem kecsegtet bennünket a Bánffy programmja. Először, mert nem kap pártot, másodszor pedig mert mi az egész vonalon az önálló független Magyarország programmjának alapján állunk. De erősen tartja magát akii*, hogy azok a függetlenségi képvi­selők, akik eddig párton kívül ál­lottak, nevezetesen Ugrón Gábor és Eötvös Károly és velük szövet­ségben a demokrata-párt egyet­len képviselője Yázsonyi Vilmos volnának még egy másik uj párt- szervezet tényezői. Ez az állító­lagos uj pártalakulás közelebbről érdekel bennünket, mert emberei­ket a Kossuth-párt azon elemeiből akarják toborzani, akik állítólag nem helyeslik a békés megegyezést és természetesen a. Szederkényi, el­nöklete alatt álló régi Ugrón isták­ból. Csatlakoznék hozzájok Beöthy Ákos, a nemzeti kaszinónak párton kívül álló igazgatója. Tagadhatatlanul érdekes ala­kulás : tűz és a viz össze akarná­nak barátkozni. Kissé nehezen tud­juk megérteni, hogy farkas és bá­rány miképen fognak egymáshoz simulni és mint fog ebből a na­gyon is vegyes frigyből olyan erő születni, mely szétmarczangol min­dent, a mi a magyar nemzeti köve­teléseknek útjában áll. Egy azonban bizonyos. Ez az uj gárda, ha csakugyan összeverő­dik, a kormánynak és pártjának a lehető legnagyobb szolgálatot tenné ; mert megszakítaná az ellenzéki csatárlánczot és ha még oly kis mértékben is, gyengítené a Kos- suth-pártot, a mely diadalt aratott a volt kormány felett és a mely — hisszük — nem fog itt megállapodni, hanem erkölcsi sú­lyával ki fogja vívni mindazt, a mit ma a nemzeti óhajok neve alatt összetoglalunk; sőt végeredményé­ben ki fogja vivni az önálló ma­gyar hadsereget is. A nemzeti óha­jok ezen az utón csak egy állo­mást fognak képezni. Rövidlátás azt hinni, hogy 15, vagy 20 ember ezt hamarab fogja kiküzdeni, mint 80, vagy 90. Té­vedés azt hinni, hogy az ellenzék csinálhat kormányt és hogy a koro­nával és többséggel szemben a sze­mélyekre vonatkozólag is diktálha­tott volna, ha csak el nem akarta volna hagyni az elvi alapot és a harczot átvinni a személyes térre. Az első pillanatban, a harcz: vagy mondjuk : a béktkötés hevé­ben mi is azt hittük, hogy a füg­getlenségi párt eladta a hazát Bécs- nek, hogy hiúságában kapkodott a sajt után, a melyet a bán kiejtett a szájából, de higgadtan mérlegelve az eseményeket, arra a szilárd meg­győződésre kell jutnunk, hogy Bécs érdemben beadta a derekát; kapi­tulált a Kossuth-párt és követelmé­nyei előtt; az obstrukczió alapját elvette a katonai javaslatok vissza­vonásával és tett egy óriási kon- czessiót a személyes téren is, mi­dőn Fejérváryt elejtette. Viszont nagyon igaz, hogy az uj miniszterelnök nemzeti szempont­ból is kétes ; de Ígéri, igér min­dent és állítólag Apponyinak még a nemzeti óhajtások teljesítését is ígérte Miután az ellenzéknek szabad keze van és paktum tulajdonképen nincsen, módjában lesz megtorolni minden eltérést az Ígért útról. Szá­razon kell tartani a puskaport és teljes készenlétben kell állani az uj ellenséggel szemben. Az őrtüzek lobogjanak állandóan.: az őrszemek szakadatlanul a helyükön legyenek és a csatasor maradjon zárt és ne engedjen rést sehol. Ha igy lesz, akkor jöhet ezer bán, nem fogja semmiféle kerülő utón elérni azt, hogy a visszavont javaslatokat a legmesszebbmenő nemzeti engedmé­nyek nélkül becsempészsze ; de ha az ellenzék bomlik a kormánnypárt helyett és apró frakcziókra szakad, könnyen megesik, hogy éppen azok, akik a legjobb szándékkal akarnak külön sorakozni, előkészítik és elő­segítik a bán esetleges alattomos terveinek sikerét. Nem uj frakczió, hanem az egész ellenzék összefogása kell, hogy minden uj ostromot visszaverjen, de addig, mig Qstrom nincsen, legalább legyen törvényes rend. Régi, örök igazság, hogy egye­netlenség a legnagyobb erők meg- rontója, ne keressünk rontó és bontó elemeket, ne tegyük igazzá a költő rémes mondását, hogy magyar a magyarnak ellensége ; tartsunk ösz- sze és egyesült erővel kezdjük meg a nemzeti óhajokért a küzdelmet. Az ellenzék lengyen egy és egységes, inkább valamennyien le­gyenek egy táborban, semhogy frak cziókba oszoljanak és akkor jöhet az „importált“ a most még vörös- fehér-zöld haskötővel; levetheti a vignetát és felcserélheti fekete-sár­gával, de hasztalanul fogja csele­kedni, nem fog utána kapni senki, legfeljebb vissza sietteti a honnan jött, a statáriumos Zágrábba. Szatmár, junius 30. A régi és az uj kormány. Meleghangú kéziratban mond hú­sút miniszterelnökének, Széli Kálmán- ■ ak a király, hangsúlyozva teljes oda- ; dással és áldozatkészséggel teljesített í :keres szolgálatait. Még azt a remé­nyét is kifejezi a királyi kézifat, hogy Széli Kálmán a közügyektől nagybecsű közreműködését a jövőben sem vonja neg. De a milyen meleg a távozó mi­niszterelnökhöz intézett legfelsőbb irás : a'.mái feltűnőbb, hogy Fejérváry Géza 1 áró, évek hosszú során át ő felsége egyik legkedvesebb, benfentes embere, rém részesült távozása alkalmából oly kitüntető királyi elismerésben, mint azt mindenki várta volna. A bucsusorok egesz kurtán, sablonosán hangsúlyozzák & miniszter hű és kiváló szolgálatait. Az udvar, úgy látszik, neheztel Fejér- váryra, a miért megbukott az ő terve, rém sikerült Tisza István kabinetala- kitása, az ellenzék megtörése. Pedig lát Fejérváry Géza báró ugyancsak exponálta magát az udvari politikáért, Iécs érdekeiért. De hát már Welsers- Feimb megmondotta, hogy Becs szó- t érában nem szerepel a hála . . . jérváry pedig fp-lsóbaithat a magyar költővel: Hm, s igy bocsátják el a vén kiszolgált katonát . . . A két királyi kézirat igy szól: Kedves Széli! Folyó hó 16-án kelt elhatározásom kapcsán Önt ma­gyar miniszterelnöki állásától ezennel véglegesen fölmentem. Ezen alkalommal hálás szívből mondok Önnek köszönetét miniszterei nöki állásában. Nekem és a hazának válságos viszonyok közt is teljes oda­adással és ritka áldozatkészséggel tett hü és kiválóan sikeres szolgálataiért, biztosítom Önt változatlan kegyelmem és bizalmamról és nem kétlem, hogy a közügyektöl munkás élete közben gyüjtütt sokoldalú tapasztalatai folytán méltán nagybecsű közreműködését ezen­túl sem vonandja meg. Kelt Bécsében, 1903. évi junius hó 27-én. FERENCZ JÓZSEF s. k. Kedves báró Fejérváry táborszer­nagy ! Magyar minisztériumom lemon­dása és saját kérelme folytán Önt hon­védelmi magyar miniszteri állásától, fáradhatatlan buzgalommal teljesített hü és kiváló szolgálatainak teljes elis­merése mellett, ezennel kegyelemben felmentem. Kelt Bécsben, 1903. évi junius hó 27-én. FERENCZ JÓZSEF s. k. Ugyancsak közli a hivatalos lap vasárnapi száma ő felsége kéziratát, amelyekben Khuen-Héderváry grófot báni állásától fölmenti s magyar mi­niszterelnökké kinevezi, valamint a kéziratokat, melyekben Khuen-Héder­váry belügyminiszterré és személye körüli miniszterré. Lukács Lászlót pénzügyminiszterré, Wlassics Gyulát közoktatási miniszterré, Darányi Ig- náczot földmivel ési, Plósz Sándort igazságügyi, Láng Lajost kereskedelmi, Kolozsváry Dezső vezérőrnagyot hon­védelmi, Tomassics Józsefet horvát miniszterré kinevezi. Íz uj kormány bemutatkozása. A képviselőház ülése­Budapest, junius 30. (Saját tudósítónk távirata.) az uj kormány bemutatkozása al­kalmával, a képviselőház és a kar­zat olyan képet nyújtott ma, mint a mikor Széli Kálmán a volt mi­niszterelnök bejelentette lemondá­sát. Minden oldalon zsúfolt padso­rok, környöskörül tömött karzatok, a legbizarrabb látványt nyújtva a szemlélőnek. Benn a Ház üléster­mében puskaporosnak látszott a le­vegő, mig a folyosókon már a kora reggel borsos volt a hangulat. A Kossuth-párti képviselők, mintha uj ohstrukczióba kezdeni készültek volna, olyan harczias nyilatkozatok röppentek el a folyosókon az ülés megkezdése előtt. Olyik tüzesebb függetlenségi honatya ökölbeszorí­tottá a kezét s keményen megrázta, mondván: • — Nem csap be bennünket; nem estünk a kelepczéjébe, ha go­nosz tervei vannak, összezúzzuk . .. Ez persze Khuen Hédervá- ryra, az uj miniszterelnökre vonat­kozott, aki ez idő alatt a minisz­terelnöki szobában ismételten át- meg átmagolta programmbeszédét, nehogy belesüljön a mondókába, vagy lámpalázt kapjon az ellenzéki tigrisek tüzes közbeszólásaitól és villámokat szóró tekintetüktől. S hogy erre nagy szüksége volt az uj miniszterelnöknek, bizonyították az ülés viharos jelenetei. A midőn Hóderváry beköszöntőjében azt mon­dotta, hogy a béke érdekében szük­ségesnek tarja a katonai javaslato­kat egyelőre felfüggeszteni, a baloldalon elementáris erővel tört ki a vihar: — Csak egyelőre ? — No szépen vagyunk ! — Ez szószegés! — Közönséges kijátszás! — Ön becsapott bennünket! S több efféle kiáltások röp­ködtek Héderváry felé, aki megle­hetős nyugodtan, rendületlenül ál­lott helyén, várván a tomboló vihar lecsilapodását. De a méltatlankodás perczekig tartott s Apponyi alig volt képes rendet csinálni, Az uj miniszterelnök végre is nagy viszontagságok között befe­jezhette beszédét s mintegy meg­könnyebbülten ült bele a puha bár­sonyszékbe, a mely az első debüje alkalmával elég tövisesnek mutatko­Vajda Mihály Fióküzlet: NAGYBaNYA. | 111*1 es n o í uivaici-inkekbe n. kalapok és fehérnemüek legnagyobb raktára. —Női blouzok és bőrkeztyük nagy választékba^

Next

/
Thumbnails
Contents