Szatmári Gazda, 1914. (6. évfolyam, 1-49. szám)

1914-01-03 / 1. szám

SZATMÁRI GAZDA KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMARjyiEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. A SZATMÁRMEGYEI LÓVERSENY-EGYLET, . AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEi SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Előfizetési ára : Egy évre .............................6 korona. Fé l évre.............................3 „ Negye d évre........................1-50 „ A Szaímármegyei Gazdasági Egyesület tagjai togdíjilletmény ellenében díjmentesen kapják. Laptulajdonos: A Szatmártnegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság : Böszörményi Emil dr. öartha Kálmán Domahidy István Cholnoky Imre Pethő György. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Deák-tér 22. szám, hová úgy a lap szellemi, mint anyagi oldatát érintő közlemények, hirdetések és pénzek küldendők. :: Kéziratokat nem küldünk vissza interurbán-telefon 217. sz. Remény s emlékezet. Az újév küszübén állunk, hátunk mögött egy siralmas esztendő minden elképzelhető csapásaival s előttünk a nyomor, az ínség, mely a pusztulást kell, hogy nyomon kövesse. Gazdáink helyzete kétségbeejtő. Siralomvölgy körülöttünk mindenütt, amerre csak szemünk ellát. Úgy érezzük magunkat, mintha tatár hor­dák martalóc csapatai pusztítottak volna min­dent el ebben a szegény, agyonsujtott várme­gyében. Ily szánalmas viszonyok között könnyezve vesszük a tollat kezünkbe, hogy az uj év haj­nalán megemlékezzünk az ó esztendőről s üd­vözöljük az újat. Ugyan mit mondhatunk jót az elmúlt év­ről s minő remény kecsegtetheti gazdáinkat az újban ? Az előbbiről jobb nem szólni semmit. — Vajha a gazda minden következményeivel együtt kitörülhetné életéből az 1912. és 1913. eszten­dőket. Lehető legrosszabb pénzviszonyok, sem­mi termés, folytonos esőzés, árvíz, drága meg­élhetés, elviselhetlen munkásbérek, közterhek növekedése jellemezték az elmúlt évet. Csak igy, minden magyarázat nélkül so­rolom 'fel ezeket a csapásokat nem szükséges ehez kommentár, eleget irtunk az abnormális időjárásról, a levezetetlen belvizekről és a többi nyomorúságról ugyannyira, hogy már-már attól félthnk, hogy a vármegyén kivül állók nem hisznek igaz fájdalmunkban. Most az újév hajnalán ugyan mit várha­tunk ? Semmit! A pénzviszonyok még rosszabbak ; mert a bankkamatlábnak fél percenttel való leszállí­tása nem jelent semmit; szállíthatják azt le nullára, ha nem adnak a hitelképes, bajba ju­tott gazdának kölcsönt még 12 százalékra sem, hiszen az egész kamatláb leszállítás Németor­szág pressziójára történt és nem a pénzviszo­nyok egészségesebbé tételére, ily körülmények között reményünk sivár, a messze jövőbe sem 1 várhatunk javulást. I Tartaléktőke régen kifogyott, hitel nincs, | terménykészlet semmi s a gazdának mégis élni Mindennemű bankszerü üzletet a legelőnyöseb­ben bonyolít le — — Kiiszner Albert és Társa M AGAMBA HKHAZ A. Betétekre legmagasabo kamatozást nyújtja. — Váltókat leszámítol. — Helybeli és tőzsdén jegyzett értékpapírokat elad és vesz. — Gabona határidőben megbízásokat elfogad. — Különösen ajánja a sorsjegytársulatokban való részvételt havi Í0 koronás rész­etekben. — Bármily sorsjegyet előnyös fizetési feltételek mellett részletfizetésre eladunk s már az első részlet lefizetése után a búzások nyeremény-esélyei a vevőt illetik. — Convertált jelzálog sorsjegyek húzása 'már 1914. január hó 27-én, főnyeremény 200,000 korona és számos melléknyeremény. — Több ingatlan van eladás végett bejelentve. Lapunk mai száma 10 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents