Szatmári Gazda, 1912. (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-06 / 1. szám

2-ik oldal. SZATMÁRI GAZBA január 6. vádak visszautasítása, törvényadta jogainak j megvédése az eke szava mellől tettre hívta fel j a gazdát, hogyne mikor alig-alíg tudott maga is megélni, mikor a csapások egész sorozata \ sújtotta — s mint egy test és egy lélek vonult ; fel a kecskeméti, lugosi s a szatmári gazda- ; gyűléseken oly tömegekben, oly itipozánsul s j oly komolyan állott síkra a vádakkal szemben, hogy fellépése országszerte tiszteletre méltó s az ellenséget is meggyőző volt. Vezéreink, gazdatársadalmi életünk kiváló és kipróbált önzetlen irányitói megelégedetten tapasztalhatták azt, hogy a gazda bizalommal tekint az ő működésük elé s tőlük várja sorsá­nak megkönnyebitését. Ez óriási küzdelemben, melyet az agrár Magyarországon a lakosság 70 százalékát ki­tevő gazdatársadalom kénytelen a törpe mino­ritással szemben folytatni, jói esett látni, hogy a gazdák ügye a kormánynál is rokonszenves s a mennyire a közös-ügyes állapot megengedi, érdekeink megvannak és meg is lesznek védve. A békés gazda, ki egész éven át távol a város, a politika zajától izzadva dolgozik, hogy ez ezredéves magyar haza fennálását továbbra is biztosítsa, nem érdemli meg azt a vádat, melylyel az elmúlt évben is illették épen azok, kik az ő munkája nélkül megélni nem képesek, vagy talán az volt a céljuk, hogy a gazdát egzisztenciájában összeroppantsák? hisz ez balgaság, mert Magyarországon a magyar állam léte, a magyar gazda létével ezer év óta annyira össze van forrva, hogy egyik a másik nélkül nem is képzelhető, mert hiszen e hazában ha a gazdának pénze van, akkor iparos, kereskedő boldogulni képes s akkor az állami szervezet is megkapja azokat a forrásokat, melyekből egy fejlődő modern állam bízvást tapiálkozhatik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a harc mely a múlt évben ellenünk megindult, még nem ért végett, diadalról még nem be­szélhetünk, most csak fegyvesszünet van mely alatt a küzdő felek tartalék csapataikat vonultat­ják fel, hogy erejüket összegyűjtve a végső üt­közetet megvívhassák. Nem szabad, hogy a gazdákat készületle­nül találja a harc újbóli felvétele, csoportosul­junk, tömörüljünk egyesületünk kebelében, hogy megadjuk a módot a vármegyei gazdasági egyesületnek, mely jnbiláris kiállításával fényes I bizonyságot tett arról, hogy nemcsak hivatva van, de tud és akar is érdekeink képviselője lenni s ha ez az egyesület nemcsak névleg, de tényleg is maga körül látja Szatmárvármegye számottevő gazdáit, nyugodtan alhatunk, mert | ügyünket jó kezekbe bíztuk — érdekeinket meg- i védi úgy, mint senki más. Ez lebegjen szemeink előtt az újév alkal­mából. Az állatbiztosítás jelentősége. Irta: Kukuljevic József m. kir. állatorvos. Közel tizenkét esztendeje, hogy a szentirás sza­vaival éljek: az állatbiztosítás t rén az »Ige testté Ion.« Ott voltam az eszme megva ósjctásának bölcsőjénél, iránt s zerény istápoló ringató, ott voltam, mint szerény munkás és úttörő s örömömre szolgál, hogy most is ott állok, akkor táplált reményeimben megerősödve, ott állok és látom, mint hódit tért az eszme hazánkban, széliében, hosszában. Igaz öröm tölt el és ezt el nem hallgathatom', mikor látom, hogy az az oly nagy el­lenszenvvel és részvétlenséggel fogadott eszme any- nyira testet öltött, annyira megerősödött, hogy immálr mezőgazdasági gépgyár Részvény-Társ. Hazánk legrégibb gazdasági gépgyára MOSÓMBAN. Legjobb anyagból és elismert gondos kivitelben kaphatók: Sack-rentíszerö acél-ekék, egy és két vasú ekék, különféle szerkezetben.,.Hengerek, szántóföld- és rétboronák dús választékban. Hírneves tolókerekes rendszerű MOSONI DRILL SORVETŐGÉPEK. Osborn* amerikai kévekötő és marokrakó aratogépek, fűkaszálók. Mindennemű cséplőgépek, kézi és járgányhajtásra. Gabona- tisztító- és-szelelő-rosták, konkolyválasztók, szecskavágók, répavágó és darálógépek kitűnő szerkezetben és különféle nagy- sü&an. Morzsalók, kézi és erőhajtásra. Hollingsworth lógereblyék. Amerikai ló és kézi-kapák. Franci t ekék, kapálógépek szóló­műveléshez. Szélőz űzők, prések és permetezők. Tejgazdasági gépek. Bizományi raktár : BÍRÓULAJOS urnái Szatmár, Piac-tér, «báró Vécsey-ház.

Next

/
Thumbnails
Contents