Szatmári Gazda, 1912. (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-06 / 1. szám

IV. évfolyam. Szalmát, 1912. január 6. 1-ső szám. A I KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG* HETILAP. A S Z A1' M ÁRMEGYE! GAZDASÁGI EGYESÜL E T HI V A T A L 0 S L A B-J A. A SZATMÁRMEGYEI LÓVERSENY-EGYLET, AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Előfizetési áru : If? évre.............................3 „ Negyed évre ........................l-50 „ A G axditaáfi Eg;. e*#lti tagjai tagrftyiltoSnénv •itaatbtn kapják Laptulajitaitos: A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. Lapvezérlő bizottság: Böszörményi Emil rfr. Barilla Kábítón Do'ttabicly István Céslnoky Imre PctliO György. awv'B»ii!i'ii; 'íj' l . Skeerknsítfiság és kixtMnvsM: Szatmár, Deák-tér 2. szám, hová itgy a l*p szellemi, iáiét anyagi aíitaiát érintő közlemények, hirdetések ét pénzek küldendők. :: Kéziratokat nem kdtdünk vieua. _._J _____ In terarbáit-relefon 2Í7. sz. 1911. (R) Beköszöntött az újév, hogy mit hoz a gazdára azt csak a gondviselés tudja, mert senki sincs annyira a sors szeszélyének kitéve mint éppen a gazda. Az is baj ha sok a hó, az is ha kevés, nagybaj ha túl hideg a tél, de még nagyobb ha enyhe, csapás szám­ba megy a szárazság, de átok a nagy viz is szóval a gazdának erejét megfeszítő munkája mellett, nagyon is szüksége van a gondviselés bölcsességére. A jövőt nem tudjuk, hogy mit fog hozni, bízzuk azt tehát a jó Istenre, de az elmúlt évvel foglalkozni már kötelességünk is. Az egész éven át csapás csapás után következett, az 1910. év őszén rémtelenül el­szaporodott egerek országszerte, de különösen vármegyénkben óriási csapással sújtották a gazdát, az őszi vetések, lóherések, lucernások ~ tekintélyes részét elpusztították, állattenyészté­sünkre egy éven át a száj és körömfájás nehe- - zedett s a sertésvész ismételten erősebb mérv- i ben lépett fel, a mihez jött még a nyári szá­razság, mely a kapás veteményeknek is meg­adta a kegyelem döfést. A gazdát e csapások oly súlyosan érintet­ték,. hogy úgy szólván megingott iába alatt a talaj, pénzt csinálni állatból sem tudott, mert hiszel; az országos vásárok zárva voltak, mii ért a magas ár, mikor fölös marhájával a drága takarmányt kellett felétetni. Igazán csak a gondviselésnek volt köszön­hető, hogy az egerek által meghagyott őszi vetés még elég jó aratást nyújtott, s igy a rtjÉgas búza árak mellett úgy, a hogy kievic- kéíjhetett a gazda. .1 Ha ezt az igazán rossz gazdasági évet vesszük érthetetlennek, sőt talán roszakaratu eljárásnak Ítéli minősíteni azt a támadást, me­lyet gazdáink ellen intézett az az irányzat, mely maga produktiv termelésre nem képes, mely a dolognak kényelmesebb végét fogva, a gazda véres verejtékén élösködik s mégis a gazdát okolja a drágaságért, arra akarja tolni a fo­gyasztó publikum ódiumát, i Az ebből eredő harc, az alaptalanul ért PÁf| sr• SÄ Küszner Albert és Társa m ben bonyolít le---------- (NT «tAGANBAHKHAZA. Betétekre legmagasabb kamatozást nyújtja. — Váltókat leszámítol. — Helybeli és tőzsdén jegyzett értékpapírokat elad és ven. — Gabona határidőben megbízásokat elfogad. — Különösen ajánja a sorsjegytárs újatokban való részvéteit havi 10 koronás rész­etekben. — Bármily sorsjegyet előnyös fizetési feltételek mellett részletfizetésre eladunk s már az első részlet lefizetése után a húzások nyeremény-esélyei a vevőt illetik. — Convertált jelzálog sorsjegyek húzása már f. évi január 27-én, főnyeremény 200,000 korona és számos melléknyeremény. -- Több ingatlan van eladás végett bejelentve. Lapunk mai száma 16 óidul.

Next

/
Thumbnails
Contents