Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 90-117. szám)

1903-04-01 / 90. szám

> 90. (Szerda) április 1. II. évfolyam SCSszám. Szatmár, 1903. Egyes szám 2 fillér. Felelős szerkesztő : Ifj. CSŐM A Y IMRE Szerkesztőség és kiadó- hivatal : MORVÁI JÁNOS könyvnyomdája Szatmáron, Eötvö.-u. 6. Telefon 73. Megjelenik Hjinden nap % koráié reggel. ' '' i -$V'3 TJ: Hirdetések felvétetne! Morvái János könyvnyomdájában Eötvös-utcza 6. sz. a.-1 1 7 HÍREK. — Kinevezés. A főispán Uj­falussy Lajos debreczeni lakost fizetés nélküli közigazgatási gya­kornokká nevezte ki. — Gyászhir. Keresztes And­rás, városi törv. fiat. bizottsági tag, közéletünk általánosan ismert alakja tegnap előtt hirtelen meg­halt, 70 éves korában. Halálát kiterjedt család és nagyszámú ro­konság gyászolja. — Eljegyzés. Ifj. C s o fi á n y Antal hajdúnánási földbirtokos f. hó 28-án tartotta eljegyzését Kis- halmy Irén kisasszonynyal özv. Kishal íny Lajosné úrnő bájos és szeretetreméltó leányával. — EskÜVŐ. Vásárhelyi Imre felső-vissói kir. járásbirósági aljegyző vasárnap délután eskü­dött örök hűséget városunkban M a k a i Éviké kisasszonynak, Makai Elek batizi ev. ref. lelkész kedves nővérének. — Uj erdőfelügyelő, ö fel­sége a király Pető Lajos debre­czeni alerdőfelügyelöt kir. erdő­felügyelővé nevezte ki s nevezet­tet a földmivelésügyi miniszter a debreczeni kir. erdőfelügyelöség vezetésével megbízta, mely fel­ügyelőséghez erdőfelügyeleti te­kintetben városunk is tartozik. — Esküvő. F r i e d Samu, Fried Emil helybeli földbirtokos fia ma délután 8 órakor tartotta esküvőjét Rosenfeld Frida kisasszonynyal, Rosenfeld Sala­mon nagybérlő kedves leányával Debreczenben. — Az Iparos ifjak köre április hó 5-én tisztújító közgyű­lést tart, melyre úgy a kör tag­juk valamint a kör iránt érdek­lődő közönséget ez utón hívja meg az elnökség. — Felolvasó estély. Az iparos ifjak köre Husvéth másod- napján felolvasással egybekötöttt tánczestélyt tart. — F. hó 4-én este fél 8 óra­kor a kath. kaszinóban halestély. Halászlé, turósceusza. Egy teríték 1 korona. — Előléptetések a tanári karban. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Orosz Alajos és Nagy József helybeli kir. katb. főgymnasiumi rendes ta­nárokat 1903. április 1-vel kez­dődő érvénynyel a VIII. fiz. fokozat 3-ik (2800 K) osztályába előléptette. — Gyapjú szövetek ez idényre, nagy választékban ér­keztek meg : Ingük József első­rangú polgári és egyenruházati üzletébe. — Ajánljuk a mai kor­nak minden tekintetben megfe­lelő elsőrangú czéget a n. é. kö­zönség b. figyelmébe. — Dankó Pista ^meghalt. Dankó Pista, a sok bűbájos ma­gyar népdal szerzője, a legkivá­lóbb, legtermékenyebb dalköltő Budapesten jobb létre szenderült. Vasárnap d. e. balt meg Pauler- utczai lakásán Tüdő baja kínozta, mely ellen hasztalan küzdött. A múlt év végén annyira rosszul lett, hogy novemberben ágyba kellett feküdnie s azóta élete csön­des haldoklás volt. 45 évet élt. Pósa Lajossal, kinek népdalait ő zeuésitette meg. Közkézen for­gó dalainak száma több százra megy. Legkiválóbb szerezményei: a Dorozsmai szélmalom, Rám sem nézett, Eltörött a hegedűm etb. Holtestét Szegedre szállítják. Az elhunyt barátai nevében Pósa La­jos mondja a búcsúbeszédet, a sír­nál. Nyugodjék békében. Színház. Hétfőn negyedszer került színre félhelyárak mellett a „Doktor ur,“ Moloár Ferencz kitűnő bohózata, szép számú közönség előtt. Élve­zetes estéje volt színház látogató közönségünknek egyrészt a szelle­mes darabot, másrészt pedig az igen jó előadást tekintve. Szentes János ez alkalommal is utolérhe­tetlen volt Puzsér szerepében, igen jól játszottak a többi szereplők közül még Holéczy, Bátosy, Li- gethy, Fodor és Bera Rózsa. Különfélék. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőzfürdő férfiak részére : vasár­nap, hétfő, kedd, szerda, csütör­tök és szombat délelőtt rendes árak; hétfő és péntek délután fél árakkal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak ; vasárnap és csütör­tök délután fél árakkal. Kádfür­dők mindennap reggeltől este 9 óráig. — A Kossuth-kertben újon­nan épült gőz- és kádfürdő leg­modernebbül van berendezve, vil­lanyvilágítás, légfűtés, villanyo­zás orvosi rendelet szerint. Tele­fon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak : vasárnap, kedd, szerda csütörtök és szombaton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes ár­ban. Gőzfürdő nőknek: hétfőn és pénteken délelőtt, kedden, szer­dán délután rendes árak mellett, vasárnap és csütörtökön délután kedvezményes árban. Friss sör és egyébb italok rendelkezésére áll a nagyérdemű fürdőző közönség­nek úgymint ételek is. — A vil- lam-vasut d. e. 10 óra 53 percz- től 11 óra 03 perczig kivételesen a fürdőző közönségre vár. Csinos zakó, üikkes zsákét, kaizer-öltöny, übercziher a legszebb kivitelben igen olcsó árak ellennében ké­szül Klein Jakab férfi-szabónál (Szatmár, Kölcsey-utcza 16. sz. a.) Vetni való zab és bükköny eladó özv. Ruprecht Antalnénál, Eöt­vös-utcza 4. szám. Tűzifa eladás. Kétéves vágású -első rendű hasáb, cser, bükk és gyertyán köbméterje aGőzfurészmelletti raktárbanö korona 35 fillér, köbméterje házhoz szállítva 5 korona 75 fillér, 10 köbméter vé­telnél a raktárban 52 korona, 10 köbméter vételnél házhoz szállítva 56 korona. Legkevesebb 2 köbmé­ter szállítható. — Megrendelhető .• a Szatmár-Erdfidi h. é. vasút Uzletkeze- lőségnél Szatmár, Deák-tér 24. sz. a. (Takarékpénztár épület) és Szatmár- németii Ipari-Hitelszövetkezet árucsar­nokában, Deák-tér 5. sz. a. NYILTTÉR. Építkezési munkálatokat: Templomok, lakóházak, iskolák, fürdők, szállodák, gyárak, modern gazdasági épü­lt ^ek tervezését és azok elkészítését, szak­értői véleményeket, becsléseket, nedves lakások szárítását vagy bármily az építke­zéshez tartozó munkálatokat helyben vagy vidéken olcsón elvállalja A tervezés és költségvetés készítését díjtalanul eszközöljük, a mennyiben mint legolcsóbb ajánlattevők a munka kivite­lével megbízást nyerünk. BORSODIT S * é. mérnöki irodája Budapest, VII., Baroa.-tér 20* Nagyobb vidéki városokban épít­kezésekre és községi építkezé­sekre törlesztéses kölcsönt nyújt. — Szakképzett könyvelő, esti órákra alkalmazást keres szerény díjazás mellett, hol, meg­mondja a kiadóhivatal. — Nagyérdemű olvasóközön­ség! Van szerencsém tisztelettel b. tudomására adni, hogy irodámat Budapest, VII. kér., Baross-tér 20. sz. alá (a központi pályaudvarral szemben) helyeztem át. Modern épitési rendsze­rem által oly kedvező helyzetbe jutot­tam, hogy Magyarország bármely vi­dékén is előnyösen teljesíthetem a munkálatokat. Mindennemű építkezési munkálatokat: Templomok, lakóházak, iskolák, fürdők, gyárak, modern gazda­sági épületek tervezését és azok elké­szítését, szakértői véleményeket, becs­léseket, hid, ut és vizi építkezéseket, továbbá homlokzatok átalakítását, falak áthelyezését, nedves lakások szá­ntását, aszfaltozását, -és., betonirozását, burkolat, tetőzet, cs^tpirna és kikopott márványkfilépcsók javítását,(vagy bármily az építkezéshez tartozé^jpunkálatokat heiyben vagy vidéken, olcstb*Vvaj£gjőhb kivitelben elvállalok. Teljesz tisztelet­tel: Borsody S. épitési vállalata. H! Megérkeztekül a tavaszi idényre a leg­újabb divatu ruhakel­mék, selymek, batis- tok, zefirek, woilok szatinek és delének. Remek választék fekete és színes napernyőkben. Bluss és jupons kü­lönlegességek. Rendkívül olcsó áraki Sternberg Testvérek női és férfi divatüzletében Szatmár, Deáttér 19 (Papolczy-palota.) Mindenféle szemüvegek, Zvickerek, Lorgnettek, 23—36 3-6 Arany, ezüst, Nild zse bórák, Inga fali, ébreszti órát nagy választékban kaphatók Deák-tér 26. szám, Feisztliuber János órásnál. líraiavitádnht P0nt08an szabályozva, valamint SZem- UldJdVMMJML üveg javításokat gyorsan készítek. ggr Olcsó pénz! Birtok parczellázás! A Budapesten székelő Magyar Orszá­gos Központi Takarékpénztár és a Debreczeni Első Takarékpénztár tulajdonosok megbízása folytán rendkívüli kedvező feltételek mellett bérbeadjuk vagy eladjuk holdankénti parozellákban Is 1) Nagy-Ar községben (Szatmár vtn. fehérgyarmati járás) levő 1400 holdas birtokot, legmodernebb emeletes kastély, ki­válóan gondozott park- és gazdasági épületek. 2) Aranymező községben (Szolnok Do­boka vm. Csákigorbói járás) levő vasúti ál­lomással biró 180 hold szamosmenti birtokot, lakház és gazdasági épületekkel. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy budapesti és külföldi első­rangú pénzintézetnél 15 - 70 évig terjedő olcsó törlesztéses kölcsönt nyújtunk 600 koronától a legmagasabb ösz- szegig, a legrövidebb idő alatt az ingatlan 3/4 értékéig továbbá: 1) Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. 2) Elvállaljuk birtokok parczellánását, bir­tokok és házak eladását, vételét. I§ll®lltSl MlM törvnyszkileg bejegyzett czég, BANKBIZ0MÁNY0S0K. szatmári iroda: Árpád-uteza 20. Telefon sz. 61.

Next

/
Thumbnails
Contents