Szatmári Friss Ujság, 1902. november (1. évfolyam, 49-78. szám)

1902-11-14 / 62. szám

3-------------------------------------­RÄ ffiadM a löíáíösöan, &»jái tudósítónktól. — Budapest, nov. 13. A mostoha idő beköszöntésével a fő­városban tartózkodó munkanélküliek kö­zött a nyomorúság ijesztő mérveket ölt. Nem csoda tehát, hogy ha közülök egyik-másik bűntettre vetemedik. A rend­őrség résen áll ugyan, de azért mégis sűrűén fordulnak elő oly esetek, amelyek a közbiztonságot veszélyeztetik. Gsalc a napokban tettünk említést, hogy a ferencvárosi vásártéren egy vil­lamos vasúti kocsivezetőt raboltak ki. A rendőrség a rablót rögtön el is fogta. Mosr újabban megint két rablótáma­dás történt. Boér Béla dijnok tegnapelőtt este a Városligethői az Angyalföldön levő laká­sára sietett. Útközben egy ismeretlen ember megszólította: — Messze van a Tököly-utca ? — kérdé Boértöl. Boér nem válaszolt a kérdéséé, mert sejtette, hogy ez ismeretlenek a szándéka. Alig tett azonban néhány lépést, hir­telen megragadta az előbbi ember és a földhöz vágta. őrült küzdzlem fejlődőt’, fei közöttük, a rabló erősebb lévén, ku.-wfc»tte, a dij- nokot, a ki örült, hogy nem Ötté meg. A rabló a zsákmányával megszökött. Boér a rendőrségen emelt panaszt. A Tablónak már nyomában van. A másik rablás tegnap este történt a Gizella-uton. Stettina Vilmos gyári csiszolót saját társai rabolták ki, mert tudták, hogy 28 korona készpénz van nála. A rendőrség Stettina rablóit már el­fogta. A vizsgálat érdekében egyelőre nem publikálja a rablók neveit, mert való­színűleg több helyütt követtek el rablást. BUDAPESTI HÍREK. — Provokált képviselők. Mar­bot Gyula Nyitramegye alispánja ma táviratilag kihivatta Sulyovszky János és Viatorisz képviselőket. A kihívásra egy a Pesti Hírlapban Marhotra nézve sértő nyilatkozat adott okot. A provokált há­rom képviselő a mai délelőtt folyamán sorshúzással dönti el a képviselőház egy bizottsági termében, hogy a három közül ki verekedjen meg Marhot Gyula alispánnal. — megszökött sikkasztó. Deutsch Károly 29 éves művezető gazdájától Kalmár Sándor asztalosmestertől 600 forintott vett át. hogy azzal egy adóssá­got kifizessen. Deutsch a pénzt elköl­tötte és t*Í£«r már nem volt pénze, ön­gyilkossá akstrt lenni. A rendőrség le. tartóztatta. — Életunt Inájuy. Török Erzsi 21 éves cselédleány ma reggel 7 órakor a Teleky-tér 6. szám alatt levő laKásán xaarólugot ivott. A Rókus-kórházba szál­lították. —• ülői betörő. A Mat'ekovies Sán­dor nyugalmazott államtitkár kárára el­követett betörés ügyében ma letartóz­tatták Katona Erzsébet gyári munkás leányt, aki a tegnap elfogott Kripmann Gyula kedvese. A nyomozat kiderítette, hogy Katona Érzsébetnek szintén volt része a betörésben és nála a lopott hol­miból is találtak egyet-mást. Próbáljon egyszer szerencséi Lukács Vilmos bankházában, Budapest, V., Fürdő-utca ÍO. I!! 1 egész Oszt. sorsjegy 12.— kor. Egy fél á 6.— kor. Egy negyed á 3.— kor. Egy nyolcad ä 1.50 korona. Bajusz és szakái a férfi disze, a hajzat a nőé; ha nincsen megelégedve valaki t. olvasóink közül eme díszeikkel, úgy olvassa el Tábor gyógyszerész mai hirdetését lapunkban. HÍREK MINDENFELŐL. — Nyomorgó kosnyákok. Beigrád- Oól Írják nekünk : A Belgradska Novme jelenti, hogy Nevesigna boszniai hely­ségből 250 hosnyák jött munkát ke' resni Szerbiába. Itt azonban nem kap­tak alkalmazást és vissza akartak térni hazájukba. Azonban a boszniai hatósá­gok a kivándorlókat nem engedték át a határon, dacára annak, hogy útleveleik rendben veltak. Most a szegény bosnyá- kok a legnagyobb nyomorban a határon tanyáznak, míg családjaik otthon Nove- sigban szenvednek ínséget. Ilyen a Kállay miniszter atyai kormányzása Boszniában. — Lapok a dinasztia ellen. Bel- grádból táviratozzák, hogy az egyesült liberális és radikális ellenzék interpellá* ciót fog intézni a belügyminiszterhez a belgrádi újságok nagymérvű elkobzása tárgyában. Csak a múlt héten hetven Íz­ben történtek hirlapelkobzások és pedig kizárólag a király, de különösen Draga királyné magánéletére vonatkozó közle­mények miatt.Az antidinasztikus mozga­lom különben az egész országban ijesztő mérvben terjed, főkép azóta, hogy köz­tudomásra jutott, hogy a cárné Draga királynét erkölcstelen előélete miatt nem ekarja fogadni. —A oár pári vendégel. Pétervárról távirják: Miklós görög herceg nejével ma Szebasztopolon át Livádiába ment, a hol néhány napig maradnak a cári pár vendégeiként. A távozó hercegi párt Vladimir nagyherceg nejével és gyer­mekeivel, továbbá az összes itt időző nagyhercegek és nagyhercegnők kisérték ki a pályaudvarra,ahol a görög követ, a német nagykövetség egész személyzete és sok más diplomata és az idevaló gárdaezredek küldöttségei is megjelentek. Livádiából az ifjú pár egy görög yaehttaj Pireuszba megy, a honnan ünnepiesen bevonul Athénbe. — Az uj Spanyol kormány. Mad­ridi távirat jelenti : Minthogy Lopez Do- minquez tábornagy a hadügyi tárcát nem vállalta el, Wevler tábornok marad meg hadügyminiszternek, ha Sagastának sikerül kabinetet alakítania. A tárgyalá­sok már nagyon messzire haladtak. Az uj minisztérium valószínű eg következő­képen fog meg alakulni: Sagasta elnök. Almodovar herceg külügy, Morét belügy Romero Robledo igazságügy, Veragua herceg haditengerészet, Wevler tábornok hadügy, Garcia Pryeto közmunkaügy, Romanoses közoktatásügy, Piucceiver pénzügy. Nevetséges, hogy Ön fejfájásban szenved, amikor be van bizonyítva, hogy Er, Brok (angol tanár) pora a legkíno­sabb fejfájást is azoneal megszünteti, mely eredhet: gyomortól, idegességtől, izgatott­ságtól, női bajoktól, hüléstől, tulerőltetéstől. Teljesen ártalmatlan 1 1 por 20 kr., 11 por 1 frt 50 kr. Csak a készítőnél kapható : Diana gyógyszertár Budapest, Károly-körut 5. Dob utca sarok. — Bgy halálra Ítélt utolsó napjai a cime annak a regénynek mely most izgalomban tartja a világot. Az ára 30 kr. Ennek méltó párja az Öngyilkosok tanyája cimü bűnügyi regény ára 50 kr. Harmadik e sorozatban A szerelem mámora cimü legújabb történet. Az ára 50 kr. Mind a három könyv egyszerre vásárolva csak 1 forint, a mely csekély összeg előre küldendő i>e Barta Lajos könyvkereskedőhöz, Budapest, Lipót- körut 20. szám alá, aki postadijmen- tesen küldi meg ezt a három szép könyvet. KÖZGAZDASÁG. Tartott és változatlan árak mellett 27000 mm. búza került forgalomba. Búza 1903 ápr. 7.50—7.48. Rozs ápr. 6.52—6.50 zab ápr.-ra 6.38—6.37. Tengeri 5.71—5.75. Budapesti értéktőzsde. Elötőzsdén köttetett: Osztrák hitelrészr. 666.05.— Magyar hiiolrészveny 701.75 Jelzálog bank 464.££ Riinamurányi 460.— Osztrák államv. 698.—. iia gyár hiteirészveny 712.— Magyar 4 százalékos arany jár. 120.45 Koronajáradék 97.60. Leszamitoióbanh 449.— JeJz. bank 487.—. Rimarnurányi 467.— Oszti magyar állam vasút részvény 695.75 Déli vasú 72.— Német bírod, márka 117 03. Villamos vasú 320.50 Budapesti közúti vasút 612.75 Bécsi értéktőzsde. Bócs, nov. 12. Osztrák hítelr. 663.50.— Magya hitelr. 702.— Osztrák-magyar államvasuti részvcnv 693 — 4 százalékos magyar aranyjáiadék 120.35 Magyar korona járadék —.—. Vásárcsarnok árai. A mai forgalom igen élénk volt és az élelmi cikkek ára emelkedett. Ponty kilója 1150 fillér, harcsa 2 korona, csuka 140 fii- ! lér, dunai süllő 120 fillér, balatoni süllő 2 korona, kecsege 180 fillér, apró kevert hal 70 fillér, fogas 240 fillér, tok 220 fillér, viza 240 fillér, tengeri hal kilója 320 fillér, tengeri rák kilója 4 korona. Teavaj kilója 240 fillér, főzőraj 2 korona, édes túró 64 fillér, tejföl literje 72 fillér. Szőlő kilója 32 fillér, csemegeszőlő 56 fillér. Hz ©pöklámpa. Ki ne hallott volna arról a csodás mesebeli lámpásról, mely örökké ég és soha ki nem alszik? Ennek az örökké égő lám­pának a titkát szeretnék meg­fejteni a tudósok, de még eddig nem sikerült. Egyszerűen meg keU elégedniük a ténynyel, hogy egy ilyen örökös lámpa létezett valamikor és a többit rá kell bizni a feltalálók és kutatók nagy segítő társára: a vélet­lenre. Épp igy nem kell kutatni azt sem, hogy a Hecht Bankház miért a szerencse kedveltje, hanem rá keU bizni a véletlenre, hogy mi is meggyőződjünk róla és az ott vásárolt sorsjegyünket szintén főnyere­ménynyel húzzák ki, mint annyi sok másét aki ott játszott, miért is vásároljon osztály- sorsjegyet a Hecht Bankháznál, ahol eddig a legtöbb főnyereményt nyerték. — Budapest, Ferenciek-tere 6. és Erzsébet-körut 32. Húzás nov. 20. és 21. Egész sorsjegy 12 kor., fél 6 kor., negyed 3 kor., nyolcad 1 kor. 50 fiüér. Szentháromság gyomorcsöppek. Ezek a legkitűnőbb anyagokból összeállított csöppek mindenféle gyomor £S béibántal- maknál, étvágytalanság', rossz emésztés, u. m. minden női bajnál biztos eredmeny- nyel használtatnak. Számtalan elismerő ok­levél. Egy üveg ára 80 fillér. Veracrus.szirup biztos szer sypsilis ellen. Ára 3 kor. 80 fillér. Dr. Spacz fogcsöppek feltétlen biztos hatásúak. Ára 1 korona. Asttsma-böí11 tüdőbetegeknek nélkülözhetetlen. Ára 3 kOrona, Rheumafin egyedül álló szer. Ára 1 kor. 20 fiüér,* Kapható: Szeniiiáromság - (gyógyszertár Ifi.-Diószeg (Pozsonyin.) Budapesten: Tőrök József gyógytárában. A magyar GAZDA KÖZÖNSÉG j :==figyelmébe ajánljuk a ■ Hazai általános biztosító részvénytársaságot, ■ ■1 melynél nemesik előnyös feltételek mel* lett lehet biztosítani, de ahol ©z előforduló ká­nokat azonnal és mél­tányosan beesülik, ^őfc gyorsan ki in fizetik. és bérmentope kap mindenki egy kezelési könyvecskét, melyből bárki képes legfinomabb Likőröket és Rumot hideg utón, minden készülék nélkül még a legkisebb mennyiségben is az országszerte ismert aromáimmal előállítani. WATTEÜSCU JL BUDAPEST, VII. kor., Bofiány-uto« 6. ez. AlapKtatott 1869. Kitüntettélett 8 éremmel és szám­talan elismerő oklevéllel Modern lakás berendezések Nemes és Lengyel * * * * butoriparosoknál » • e * BUDAPEST, IV., Keoekemóti-utoa 6. az. I. em. Nagy választék úgy polgári, mint a legfokozottabb igényeknek megfelelő modern kivitelű háló-, ebédlő-, szalon- és nriszoha bútorokban. Az igen tisztelt vevőket a saját érde­kükben felhívjuk, szükségletüket be­szerzés előtt tájékozás céljából műhelyünket megtekinteni. A világ legjobb sórvkötoi. Lázár Sámuel lát- és kötszerész ----- BAJÁN. A sérvbajban szenvedő em­beriség* jótevője. A világ legjobb, legújabb szer­kezetű, modern aérvkötöjót ajánlom. Nem csúszik, nőm okoz kellemetlen nyomást és rendkívül kitűnő fekvése által túlszárnyalja és felülmúlja a világ összes más gyárt­mányait. Arak' Egyoldalú 2—6 forintig Kiflit. Kótoldalu 4—12 forintig Továbbá ajánlok kiváló fekvésű köldök sérvkötökot, görcsér harisnyákat, szitzpenxórimaokat. Valódi francia gummi-óvszer kü- lönlegessékok eredeti párisi cso­magolásban csak itt kaphatók Lázár Sámuel orvossebészeti mű- és kötaaerósz BÁJÁN. PSERHOFER J. ¥érlisziitó labdacsai Valódi csak akkor, ha a doboz fedelén Päerhofer J. vérpiros szín­ben blátható. NyOTüstQtt Székel; Viktor töríorgógépén [k;.: t

Next

/
Thumbnails
Contents