Szatmári Est, 1914 (2. évfolyam, 1-60. szám)

1914-01-03 / 1. szám

/f-Z WfjjJry Szatűiár-Németi, 1914. január 3. Szombat. Második évfolyam. L szám. Előíízef.ésí~dij: Helyben: egész évre 10 kor. — fill. lél , 5 „ - , negyed „ 2 * 50 „ Vidékre: egész évié 12 „ — „ fél , 6 , - „ negyed „ 3 „ — * Egyes szám éra — „ 10 „ Független politikai újság A Szaim árvár me gyei függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: Dr. Nagy Vince Megjelenik hetenkir.t kétszer szerdán és szombaton délután 6 érakor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákéczi-utca 39. szám. Telefon szám 36. Nyilttér sora 40 fillér. «Baws» U| év, — uf köntös. | Részben változott cimet lát a „Szatmári Est olvasója mától kezdve e lap homlokán. A címváltozás csak annyit je­lent, hogy a „Szatmári Est^ né­hány hónapos kis élete nem ve­getálás, kísérletezés volt, hanem rohamos térhódítás. Nemcsak e város szabadszellemü közönségét hódította meg e rövid negyedév alatt, hanem a vármegyét is. A szatmárvármegyei független­ségi párt tagjai úgy találták, hogy amiket ez az újság elmondott, azok az ő mondanivalóik is; aho­gyan elmondtuk, úgy volt az jói mondva. És mellénk állottak fegy­vertárakul. E sorok írója pedig, mint e | fiatal sajtő-organum egyedül hi­báztatható elkövetője, meleg kö­szönetét mond a feléje nyújtott bajtársi jobbért, becsületes őszin­teséggel fogadja el azt és csak | annyit igér régi és újabb olvasó­közönségének, hogy az marad, akinek eddig is mutatta magát: minden érdemes közügy emelt sisaku védelmezője. Hogy ez volt e lap eddig, arra megjelent huszonnyolc számunk a bizonyság, ahol éles szóval kritika tárgyává tettük úgy a i kormány minden fontosabb ja­vaslatát, aminthogy minden fon­tosabb városi közügyet is. Ezekhez most hozzá fog járulni a vármegye eddig sem mellőzött jelentősebb kérdéseinek kimerí­tőbb tárgyalása. Hogy zsurnaiisztikailag is meg­álljuk a helyünket és olyan la­pot tudunk csinálni, amilyet sem e megyében, de sok nagyobb vi­déki metropolisban sem tudnak produkálni, azt karácsonyi szá- j inunkkal bebizonyítottuk. Äz újév hajnalán megerősödve/ megfrissülve, bátran megyünk uj idők, uj harcok elé. Dr. Nagy Vince. Egyesüli erővel. . . . A szatmári nagy gyűlésnek ébresztő, egybeíorrasztó és a csüggedő lelkeket megacélozó és erősítő hatása voll Äpponyi Albert t|ó! .. hatalmas j beszéde az égést ’«1511 leleplezte Tisza István bűnös és nemzetellenes politikáját és azt a veszedelmes játékot, a melyet a román paktummal a nemzet rovására folytat. A Tisza kormány erőszakos uralma a magyar alkotmányt törte össze, — panamáival pedig ; a nemzet becsületét rabolta el. Alkotmányunktól és nemzeti becsületünktől megfosztva állunk a külföld előtt. Ennek a kormány-rendszernek a politikája zúdította ránk a nem­zetiségi veszedelmet is. — Alkot­mányos jogrendből kiforgatott, nemzeti becsületétől megfosztott, erkölcsi és anyagi javaiban el­gyengített magyar nemzettel szem­ben most már elérkezettnek lát­ják a nemzetiségek is felvenni a döntő harcot. A Tisza által támogatott hor- vátok már győztek felettünk. — Kiűzték a magyar államvasut területéről a magyar nyelvet, és a Tisza kormány árulása folytán kialakult Horvátországban egy hatalmas párt, a mely a végleges elszakadást irta zászlajára. Megdöbbenve látjuk a román paktum fenyegető veszedelmét is. Tisza védő szárnyai alatt már nyíltan hirdetik Erdély külön autonómiáját — román nemzeti­ségi alapon!! Bukarestből jön már a biztató szó, hogy a román nemzetiségűek végcélja és jogos törekvése a Tiszáig terjed. — E területén be­lül román egyetemet, román kö­zépiskolát követelnek, sőt köve­telik azt is, hogy megalkotandó autonómiájuk jogán a1 román., nyelv állami életünk mindén^ága-*-, zatába ^vezettessék. ' i / Äz c iáig ösmert román ’p^k- tumm, i immár Tisza István erim a végzetes lejtőre dobta a’mn> .tetet és az eddig féltve, őrkotT- magyar áilameszméi. Äpponyi szatmári beszéde harci riadó volt, a mely felrázta a lel­keket eddigi közönyösségükből. Egy vészkiáltás volt, a mely fegy­verbe és harcba szólít minden magyar embert a nemzet alkot­mánya, önállósága és becsülete védelmére. Örömmel éreztük és láttuk a nagy napnak jelentőségét és ha­tását, mert a nagygyűlésen részt vett polgárok lelke összeforrt ab­ban a gondolatban és elhatáro­zásban, hogy a nemzet végve­szedelmét jelentő Tisza kormány és munkapárti többsége ellen egyesíteni kell az összes erőket, fel kell venni a legélesebb harcot. E nagyjelentőségű nap hatásá­nak tulajdonítjuk azt is, hogy Szatmár város képviselője az eddig tanúsított kétértelmű poli­tikájával szakított és a város füg­getlenségi pártjának ellenálihatlan követelése folytán nyíltan csatla­kozott a parlamenti küzdő ellen­zék táborába azzal a kifejezett elhatározással, hogy a nemzet jövő fenmaradását veszélyeztető Hirdessen a „Szatmármegyei Estiben Lapunk mai száma 2©(K) példányban jelent meg.

Next

/
Thumbnails
Contents