Szatmarer Allgemeine Jüdische Zeitung, 1903 (2. évfolyam, 1-22. szám)

1903-01-02 / 1. szám

Í% £ / fW 50^ ־ Z9« Zweiter Jafiígiimflfe t. Erscheint jeden Freitag Szatmár 2. Január 1903. Szatmarer Alig. Jüdische Zeitung ÄS Ganzjährig 6 Kronen. רעראמטאס ענייטעגללא ןאנרא דיפ .לעדנאה רהעקרעפ דגוא עללענאיססעפנאר-שידיי ♦זעססערעטניא חירפ-סגאיצארעמונארפ סעד סעטטאלכ ר*פ קאגגוא־ךייררעטםא; גירהאיצנאג é •רק גירהא־בלאה 3 .ןענארק ר*ם סאד דנאלםיוא-----­ג־ רהא-צנאג 9 •רפ גירהא־בלאה 4 ענארק 50 ,רעללעה Pränumirationsgilder sowie alle Sendungen רנד וצ ןעריססערדא ןא איד ןאיטארטסינימדא ד ר״ עניימעגללא״ עקידיי ״גנוטייצ .ראמטאם .עססאנ־יצנדאה Erscheint jeden Freitag. ןעגייצנא דגוא •ןעדניימעגןאפעזרוקנאק ןעדרעוו רהעז גילליב .טענכערע־ב זאיצהאדער דנוא :זאיצידעססהע ראמטאס .עםסאג-*צניזאפ . רעטייווצ גנאגרהאי ׳רנ •י רעכילטראווטנארעפ העשקאדער לארשי .ןיילק .ראופטאס ׳ראמטאסה*ב ק״ש״ע שגיו׳פ .ג״סרת ערעזנוא״ /םירפס איד ערער טזיא ראווצ טכינ ןאפ ידפס ׳הרות איד ףיוא טנעמאגרעפ ןעבעירשעג ןעדרעוו ׳ןעססימ רהעמלעיפ ןעדער ריוו לאמסעיד ןאפ ירפס ׳שדוק ןאפ- עכלאז ׳םירפס איד ןעד ןראב רערעזנוא ־םנעביולג עדהעל ;ןעדליב ףיוא עכלעוו םירפס ריוו טימ ץלאטש ׳ןעקילב איוו סע :טסייה יכ״״ איה םכתמכח םכתניבו יניעל ״םימעה דנוא -עיז עה ׳אד איוו טמאשעב ןעהעטש ריוו -סעיד ךילניצעב רעביאענעג ןערעדנא .ןענאיצאנ איוו טנאדעפ טזיא עדעי טאטילאנאיצאנ ףיוא ערהיא ׳רעכיברהעל ׳סעכלעוו טכיוועג דריוו טגעלעג ןיא קכילטממאז ׳ןעלוש סאד םאד דניקלוש ןיא םענייא םעטוג עכוב *רעל ןענ ׳ללאז סעכלעוו אי ןענייק -כארפש רעדא ׳רעלהעפצטאז עגייוושרעפ ןנעד י־העפקודד רעל ןעבאה דנוא ללעה טקורדעג ןייז ׳ללאז טימאד םע ענייק דעלהעפ ערעידוטשנייא דנוא ןייז עגיוא טכינ ׳עברעדרעפ -צטארט םעד רעד ענאפארפ טכיררעטנוא -טנעכאוו ךיל ןיא קצנאג םדק 24 ןעדנוטש ןיא -נא ךורפש ־־♦ממינ קנאנ סרעדנא טהעג םע רעדייל טימ ןעד ןעשידיי .קעכיברהעל איד ׳םירודיס םישמוח ךיוא תורמג רערעזנוא ׳רעדניק איד ךילטנעב£וו 0* ןעדנוטש איד ערעווש -גוא עדנאטשנעגעגטכיררעט וצ ןענרעל ׳ןעבאה דניז ףיוא ןעד ןעטסוויטימירפ -אפסגנוטייצ ׳רעיפ טכעלש דנוא טכער טימ -ןלהאצנוא עג רעלהעפ ׳טקורדעג ׳אז םאד סאד -לוש דניק םוצ ןנאמ ׳טפיירעג ךילגנאלסנעבעל טפאהרעלהעפ שמוח יישרו ׳טנרעל ראגאז טימ עלעיפ עכלאז העלהעפ סאד טעבעג ׳טעטכיררעפ איד רע ןיא רענייז -סרעדניק טייצ ךרוד גנוצטינעב ןעטזיירגרעפ םירפס ךיז ןעגייא -טכאמ דנוא ןיא רעזעיד דלושנוא טזיא רע םייקמ ארקו״ וב לכ ימי ״׳וייח ןגעד איד -וי ערהעלדנעג רעדא רעססעב טגאזעג -דנעגוי יעזיירג טקנעד ןאמ רהעז -.עגנאל םע טזיא ךילקריוו םוצ ׳ןעניוטש סאד ךיז זיב עטייה רענייק ןעפפארטעג ׳טאה רעד -גיצעבסעיד ךיל דמוע ץרפב ןייז ׳ללאז םוא עשידיי רעדניק ןאפ רוד עד;עהעג~תןרוד רעלהעפ וצ .ןעיירפעב ריוו ןעלהעפפמע ןעזעיד םרעדנאזעב ןעניטכיוו ׳דנאטשנענעג רעכלעוו -דנורגאיד ענאל סעד קצנאג םמוהטנעדוי טזיא - ןעד ןעראטיוא רערעזה* -םאנענסנעביולנ ׳ןעס איד ןעפורעב רניז איד ןענאיצנעטניא דעד טאטיזאיגילער וצ ןעצטיש דגוא ךאנ ןעללא קגנוטכיד שיגרענע .קטבעפ־נ׳!וצ - עזעיד קרעה קגאמ סרמ חיא­ר רע רעללאפטקאט עישזרענע עזעיד רבד הוצמ ריפ גיטכיוו גונעב ׳ןעגניפ םוא -עיד ןעז לעביא ךילדנע -.ןעפלעהוצבא ינפמ הביש םוקת! ראפ םעד ״זיירג״ לדאז ןאמ שיגדענע ׳ןעטערטפיוא תרדהו ינפ ׳ןק םעכלעוו ןעטערטפיוא רעד םי-קז םימבחו איד טלעוו גנוטכא ןענעגטנע -גירב ןעג דריוו דנוא טימאז ןנאק טכייר״ע -דעוו ןעד תאריו .ךיקלאמ רעדעי רעד ץוא עגייק שוריפ תולמה טננעק ךאד ענהא רעלהעפ ןייז טעבענ זעטביורעפ -.דריוו .אריעז רוצ עגאל ןיא .ןעינאמור איד ןעטסגניי ןעטכירכאנ רעביא איד ענארפנעדוי ןיא ןעינאמיר ןעני־ש ריליייפדע ערעכ וצ ןייז םלא איד ׳ןעגירעהזיב ׳אד איוו רהו ׳ןערהאפרע ךיוא ׳ןרא:נו*־ךייררעטסא דנארגיע דניא ךיירקנארפ די,*. םעד עדנוב ןעשעילשוצ,א ׳טקנעןעג רעבלעוו -נייאיסיא עסשינדנאטשיעפ טימ אקירעמא ןעד קעווצ ׳טאה ןעגעג איד ונעבנוא ןעטעדני -נעדו\ ןעגנוגלאפרעפ םנעינאמור גנוללעטש וצ ;ןעמהענ סללא עזעיד ןעטאאטש ןאפ םעד ןערהאוו סומטינאמוה ׳טרעטסייגעב -געדעג ןעק ךרוד סעשיגרענע ןעטערטנעשיווצאד קד ןעדוי וצ םערהיא עטכעררעגריב ןיא -ור ׳קינאמ ןאפ שעבלעוו איז -רעטנערעגנוא דגוא רעשינאדיט עזייוו ןעססאלשעגםייא ׳ןעדרואזו רעדיוו וצ ".ןעפלעהרעפ טימ אז ׳ןעכיירלהאצ איד עכאז דעד טייקגיטכערעג קדנעטכעפרעפ ןעטכ^מ דריוו - איוו ןעצטעזוצסיואראפ טזיא - ןעינאמור םע טכינ קנאוו ןעדניבוצנא דנוא עזעיד עהטיעווסנעבאל גנודנ־ברעפ ללאז ךיוא םאד אז דעווש עטעטראוורע לעיצ טכינ -.ןעלהעפרעפ סאד איד עכאז רהעמנונ וצ דענייא ןעיינ ןעגיטסניג גנודנעוו ןעגנאלעג ללאז םעיד טזיא איד עכילריטאנ ענלאפ רעד -םע גנורניפ שעד ןעכילשנעמ ןעצדעה דהא ןנעוו אייבאד טפיוהרעביא שאווטע -*עדנאז סעראב ׳טויא אז ןנאק סעיד רונ רעד -םוא דנאטש סאד־ץיז ןאמ דעב״א■ עזעיד -םדד עדנעיירשלעמ טייקגיטכערעגנוא זיב ןונ -עג ןעניווש דנוא םטכינ רוצ גנוטטער רעד -יי ןעשיד גנורעקלאפעב ןעממאנרעטנוא .טאה עגרעג ןעטכיצרעפ ריוו ךאדעי ףיוא איד גנולעדאט שעד ןעגירעהזיב ׳סנעהעניאפ דלאבאז ריוו ןונ ןעששעד ןעשאמיעגיני׳א -עג ססיוו דניז, סאד םע ןיא טפנוקניה דעססעב דריוו ענעדעישרעפ ♦קטייסניאיינ א) י י נ ע י י ד י ש ע ק א פ א צ -י ט א ט (.ןעבראטשעג םיוא ם א -טר ל א דנ טעדלעמ ענייא !עשעפעדלעבאק עט־־יה״ דעישיעפ רעיה ררעה .ש שריה ןא .״גאלשצדעה דעד ענעבראטש״עפ ראוו עדדאי ךרודניה ג.דעד ע ז א נ ד ט ע רעד ןעטגינייארעפ ןעטאאטש ןאפ א מ ע ר קי א ןיא ק אי נ ס ט א נ ט י נ א פ ע ׳ר דנוא םלא רעיירט זהאז וכעד סמוהטגעדוי רע־טאה ךיז םטעטש a רערעזנ ׳ןעמרא ׳-יולג;ןעדנעדיל ןעססאנעגסנעב קללא ןרעדנאל ירענעטימ עישז ןעממאנעגנא דנוא רעד -עססעברעפ גנוד רערהיא ע;אל .טייקמאזקרעמפיואענייז .טעדנעוועגוצ ךרוד ןייז ןעכעלבא טאה סאד • עשינאקירעמא םוהטנעדוי ןענייא ןערעווש טסולרעפ ־.ןעטטילרע ש) ט ע ל ל ע ג פ ע ד מ י ט ט ל ו נ ג ריפ עשידיי אה דנ לע ס א נ -עג ש ט ע ל ל ט ע<. דעד ןיא ו ו י ע ן טסגניי עטעדנרגעג ןייארעפ רעשידיי״ ־נאסלעדנאה ״רעטללעטשעג טאה םע ךיז וצ רענייז -כיוו ןעגיט עבאגפיוא ׳טכאמעג איד ־ט^אשטריוו ןעכיל קססערעטניא דעד ןעשידיי *בלעדנאה

Next

/
Thumbnails
Contents