Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-12 / 2. szám

2. szám SZATMÁ RVÁRMEGYE. 3-ik oldal. Következett a napirend. Albizottságok választása. Az ülés első tárgya a közigazgatási bi­zottság albizottságainak titkos szavazás utján történt megválasztása volt. Beadatott 17 szavazat s megválasztattak: a Fegyelmi választmányba: Dr. Böszörményi Emil, N. Szabó Antal, Kacsó Károly, Plachy Gyula rendes, Domahidy Sán­dor, Bodnár György póttagokul. Az Árvaügyi felebbezési bizottságba: Domahidy Sándor, Papp Béla rendes, Böszörményi Zsigmond póttagul. Az Erdészeti albizottságba: Ilosvay Aladár elnök, N. Szabó Antal alelnök, Kacsó Károly rendes tagul. A Il-od fokú erdei kihágási bíróságba: Domahidy Sándor, Luby Géza, Jékey Zsigmond, Böszörményi Zsigmond rendes, Jármy András, Kacsó Károly, Plachy Gyula, Madarassy Dezső póttagokul. A Munkásügyi albizottságba: Do­mahidy Sándor, Madarassy Dezső, Jármy And­rás, Jékey Zsigmond rendes, Böszörményi Zsigmond, Kacsó Károly, Bodnár György és Dr. Böszörményi Emil póttagokul. Alispáni jelentés. Az alispáni jelentés, mely különösebb fel- emlitésre méltót nem tartalmazott, tudomásul szolgált. Luby Géza emelt itt panaszt a csekei ut használhatatlansága miatt s különösen azt ki­fogásolta, hogy az utkészitéshez szolgáló köve­ket a szabad közlekedést akadályozó helyen hal­mozták fel, ami a lakosokra nemcsak kellemet­len, de veszélyes is. Ilosvay Aladár alispán és Kacsó Károly államépitészeti hivatali főnök fel­szólalásai után interpelláló a választ tudomásul vette. Miután a vármegyei jegyzők referáltak az elintézett ügydarabokról, következett a szak- referensek jelentése. A kir. tanfelügyelő jelentése. Bodnár György kir. tanfelügyelő előadta, hogy a múlt hó folyamán számos község isko­láját vizsgálta meg és szomorúan konstatálja, hogy főkép a gör. kath. iskolákban tarthatatlan állapotok uralkodnak. Oly visszás dolgokat ta­pasztalt egyes községekben, hogy kénytelen volt egy tanító ellen fegyelmit indítani és több ízben bírságolni is. Nem egy helyen a tankö­teles gyermekek iskola híján szűkölködnek, a tanitóváltozás pedig valóságos rendszerré nőtte ki magát. E mizerábiüs állapoton tehát sürgő­sen segíteni kell. Jelenti továbbá, hogy állam­segélykép fizetésekre 11,067, korpótlékokra 5614 korona fordittatott, hogy 93 községben évről- évre 10 uj iskola létesítését kérelmezte a kul­tuszminisztertől. Különösen kiemelte a nagykárolyi elemi iskolák szomorú állapotát. Itt — úgymond — a múlt évben 172 tanköteles maradt el indo­kolatlanul az iskolától s általában városunk népoktatása, főkép az iskolák túlzsúfoltsága miatt, nem felel meg a kivánalmaknak. A ta­nyákon lakó tankötelezettek részére egy tanyai iskola felállítását javasolja. Dr. Falussy elnök az elmondottak alap­ján a tűrhetetlen állapotok mielőbbi orvoslá­sát elodázhatatlannak tartja. Tanfelügyelő olyképen vél segíthetni a nagykárolyi népiskolák baján, hogy a túlzsúfolt­ság megszüntetésére újabb iskolákat kell fel­állítani és mivel ismeri városunk anyagi viszo­nyait, javasolja, kéressék fel a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter azok létesítésére és szóló hiszi, hogy miként e téren más hasonlósorsu városok célt értek, Nagykároly is hozzájut az elodázhatatlanul szükséges iskolákhoz. N. Szabó Antal hozzászólása után a jelentés tudomásul szolgált. Az ügyészség köréből. Ifj. Jákó Sándor kir. ügyész jelentése sze­rint elmúlt hónapban letartóztattak 311 egyént, szabadult 278. Árvaszék. Ilosvay Ferenc árvaszéki elnök jelenti, hogy 7996 ügydarab érkezett be, amelyből elintézést nyert 2392, hátralékban maradt 602 ügydarab. A pénzügyigazgató jelentése. Plachy Gyula kir. tan. pénzügyigazgató előadása szerint elmúlt évben az adó és ille­tékek befizetése kedvezőtlen volt. Luby Bélához Csenger és vidékéről pa­nasz érkezett, hogy számosán minden adóintés nélkül jutnak az adóvégrehajtóval közelebbi összeköttetésbe. Ebben szóló a közönség zak­latását látja s méltányosságot kér. Plachy pénzügyigazgató előadja válaszá­ban, hogy a végrehajtónak csak az adófizetési terminus lejárta után 15 nappal szabad fogla­lás céljából megjelenni s ha ezidő alatt nem fizetnének, tűzhető ki 8 napra reá az árverés. Ő azonban ehhez nem ragaszkodik feltétlenül, mert indokolt esetben haladékot ad, sőt meg­esik az is, hogy egyes felek kérvényét maga terjeszti fel pártolólag a pénzügyminiszterhez. Domahidy Sándor az ünnepnapokon tör­ténő adóvégrehajtások ellen szólal fel, amihez elnök is hozzájárul. A jelentést egyébiránt tu­domásul vették. Közegészségügy'. Dr. Aáron Sándor vármegyei főorvos Szatmárvármegye közegészségügyét elmúlt hó­napban kedvezőtlennek mondja. Különösen a vörheny, tífusz és kanyaró léptek fel járványo­sán egyes községekben. Az egészségügyi álla­potok kedvezőtlen voltát elsősorban a köror­vosi állások belöltetlenségének és kevés szá­mának tudja be, amelyen „bármi áron“ segí­teni kell. Részletesen kifejti ezután azon teen­dőket, amelyektől az egészségügy javulását várta. Falussy elnök a Szatmárvárosi járványról tesz emtitést, amelyet a községekből hurcoltak be a városba s szóló is azon van, hogy a körorvosi állások betöltése mielőbb keresztül viendő, ha máskép nem, az orvosi fizetéseme­lésével. Indítványozza tehát, hogy a közigaz­gatási bizottság terjessze a Ház asztalára az orvosügy rendezését sürgető kérvényét. Ilosvay Aladár az államosítás mielőbbi magvalósítása mellett érvel, mig Luby Géza két szerencsétlen kimenetelű veszettségi esetről tesz említést, amely miatt kétségbe vonja a Pasteur-féle oltás sikeres­ségét. Dr. Falussy elnök: A legnagyobb vív­mány a világon! Elnök indítványa, valamint a jelentés el­fogadtatott. Gazdasági ügyek. Luby Béla közgazdasági előadó jelentése szerint elmúlt évben nagy változatosság tapasz­talható a vármegye közgazdasági életében. A termés általában középtermés volt. Búza kevés termett ugyan átlagban, de kárpótolta a gaz­dákat a kitőnő árpa, mely magas áron kelt el, továbbá jó tengeri termés, lóheremag és repce, melyek szintén élénken keresett cikkek voltak. Takarmány sok volt és különösen a lóhere, lucerna és bükköny sikerült. Szintén örvende­tes esemény, hogy szociális mozgalom nem fordult elő, csupán a napszám ára emelkedett 4Ó—80 fillérrel. Az állattenyésztés szépen jöve­delmezett és bár időközben estek az árak, még most is kielégítők a viszonyok. Különösen a lótenyésztés indult örvendetes lendületnek. Falussy főispán: Az aranka-irtások mikép foganatosíttattak ? Luby: A főszolgabírók felügyelete mellett, de kevés eredménynyel. Szigorúbb intézkedést kér. Államápitészet. Kacsó Károly főmérnök jelentése tudo­másul szolgált. Megjegyezzük itt, hogy állam­épitészeti hivatalunk főnöke kérelmezte a kis- majtényi vasúti állomásnak Nagymajtényba való áthelyezését. Állategészségügy. Kellner György törvényhatósági állatorvos jeleuti hogy az állategészségügy elmúlt hónap­ban kedvező volt. Száj- és körömfájás, takony­kor, juh-himlő eset nem fordult elő. Lépfene volt 8 helyen, veszettség 2, rühkór 1, sertés- orbánc 1, sertésvész 2 helyen. A vármegye területén 29 marharakodó állomáson elszállit- tatott 3418 állat és pedig 349 szarvasmarha és 3069 sertés. Az ülés e jelentések megtétele után elnök üdvözlő szavaival véget ért. — Tisztelettel felkérjük mindazon előfizetőinket, kik előfizetési dijakkal hát­ralékban vannak, hogy azt 8 nap alatt a kiadóhivatalhoz juttatni szíveskedjenek, mert ezen idő eltelte után postai megbízás utján fogjuk az előfizetési dijakat beszedni. A Szatmárvármegyei Széchenyi-társulat A- 1880-iki népszámlálás statisztikai ada­tai megdöbbentő képet mutatlak hazánk ma­gyarságának térvesztése terén. Szatmárvármegye társadalma, ismert hazafiságához hűen, a feltárt helyzeten segítendő, a panaszkodás teréről csak­hamar a tettek mezejére lépett. A vármegye vezérférfiainak együttes elhatározása alapította meg e czélból 1832. deczember 28-án a Szaí- márvármegyei Széchenyi-társulatot. Hazánk dísze, Dr. Schlauch Lőrincz egy­kori bíboros püspök, már az első alakuló gyű­lésen félre nem érthető világos magyarázatát adta a Széchenyi-társulat céljának eme kijelen­tésével : „Nincs jegecesedési pontunk e hazán kívül. Felvirulásunkra, többet mondok: fenn­állásunkra minden egyes karra, minden egyes szellemi erőre szükségünk van. Egyet nélkü­lözni szerencsétlenség, egyet is ellökni bűn volna“. A társulat céljául a következő két pon­tot tűzte ki: a) a magyar állam eszméjének általános elismerést és érvényt szerezni és az ehhez való ragaszkodást erősúeni, b) a magyar érzelem alapítása és szilárdítása mellett a ma­gyar nyelv ismeretét az idegen ajkú lakosok között terjeszteni. De mint mindenhez, úgy ehhez is pénz és pénz kellett. S hogy nem volt szalmaláng a lelkesedés, mi sem bizonyítja jobban, minthogy csakhamar 18 alapitó, 7 pártoló és 260 rendes tagja lett a társulatnak, akiknek tagsági dijai 2955 frtot képviseltek; a vármegye közönsége pedig évi 200 frtot ajánlott fel a társulat cél­jaira. Mikor az alap ilyeténkép meg volt, a ki­tűzött célt a társulat a következőkkel iparko­dott elérni: 1. A tanítók képzettségének előmozditá- sával, hazafias irányú könyvek kiosztásával. 2. A tanítók buzgalmának fokozása végett jutalmak kitűzésével. 3. Szegény iskolák tanszerekkel való ellá­tásával. 4. Szegény gyermekek felruházása, illetve tankönyvekkel való ellátásával. 5. Óvodák, menhelyek szervezésével. 6. Magyar nyelvű tanfolyamok létesíté­sével. Ily helyzetben lépett föl néhai Károlyi Ist­ván gróf, a nemes ügyek hervadhatatlan érdemű apostola és kimondta a jelszót, hogy a hazafias közművelődésnek előmozdítására minden ember köteles vagyoni helyzetéhez mért arányban ál­dozni, kimondta az 1%-os önkéntes pótadó eszméjét, melyet az 1885. évi október 8-iki vármegyei közgyűlésen tartott nagyszabású be­szédének hatása alatt a vármegye közönsége egyhangú lelkesedéssel szavazott meg. A társulat jövője tehát biztosítva volt. Akkori vezetői a kisdedóvás utján ipar­kodtak a magyar szólt és érzelmet a gyermekek közvetítésével a családba bevinni. Lassú, de céltudatos munkássággal 109 nyári gyermek- menhelyen készítette elő nemzetünk zsenge vi­rágait a magyarság felé való vonzódáshoz és 24 éven át közel 250,000 gyermek részesült a magyar közművelődés áldásaiban. E negyedmillió minden Demosthenesnél fényesebben beszél! S ha mind ehhez hozzá­vesszük, hogy a társulat élén most oly kiváló és lelkes hazafiak állanak, mint vármegyénk főispánja és Madarassy Dezső, úgy bízvást re­mélhetjük, hogy a nagy jelentőségű kultúrintéz­mény a jövőben fokozottabb mérvben fog meg­felelni nemes hivatásának, hazafias céljának. Mely hogy igy legyen, engedje meg a magya­rok Istene! Faragó Ignác, ______________________________társulati jegyző. A nagy visszavándorlás. Az az évtizedes gazdasági erőkifejtés, mely az amerikai gyáripart a fejlődés példátlan ní­vójára emelte s mely innen-tul egy pár száz­ezer magyar embert is kivándorlásra csábított, végre hát újból lejtőre jutott. Újból — mondom — mert nem első Krí­zise ez a mostani, az ifjú Egyesült Államok ha­talmas iparának. Az a határtalan vállalkozási kedv és me­részség az ipar terén, amely Amerika városait:

Next

/
Thumbnails
Contents