Szatmárvármegye, 1908 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-12 / 2. szám

4-oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE. 2-ik szám. alig egy évszázad lefolyása alatt világvárosokká s az ipar és kereskedelem fókusaivá emelte, már többizben nagymérvű túltermelést produ­kált, mely tény azután a munkaadókat és mun­kásokat egyaránt sújtotta. Mert nem kell azt hinni, hogy az amerikai iparcikkek, dacára a gyakran nevetséges, vagy leleményességük által bámulatra indító humbugnak, oly nagymértékű kivitelnek örvendenének, mint azt az amerikai üzletember hiresztelni szereti. S ha most az igy tultermelt árucikkek értéke bármely okból le­száll, felhalmozódnak azok az amerikai gyárak­ban és raktárakban és kész a krízis. A válságos helyzetbe jutott munkaadót, akik nagy részét a lelketlen egoizmus, a mások bajaival szemben tanúsított közöny s a rideg magatartás jellemez, nincs okunk sajnálni, de annál inkább a szegény munkást, ki a válságot a legjobban megérzi. Az amerikai humanitásból nem dolgoztat. Mig jó üzleteket csinál, fizeti munkásait; ha ez megcsappan: szélnek ereszti őket és bezárja gyára és üzlete kapuit. Ez az oka, hogy min­den gazdasági és ipari krízis után töméntelenül felszaporodik a városokban a munka és kere­setnélküli csavargók száma. Ilyen közviszonyok nyújtanak igazi tápot és erőt s mondjuk ki: jogosultságot a szociális áramlatoknak, melyek fölött azonban anyagi és politikai hatalmának tudatában szívtelenül, rideg közönynyel úszik a kapitalizmus. A munkabőség idején jól fizetett amerikai munkást egy krízis valósággal lesújtja. A vámtételek okozta drágaság miatt a keresetnél­küli munkás képtelen magát és családját fen- tartani s ez az oka, hogy az idegen munkás a válság végét nem várhatván be, még meglevő nehány dollárjával visszasiet elhagyott hazájába. A tengeren túl most beállott közgazdasági fordulatnak a pénzválság volt az igazi magva, melyből egyelőre nem mutatkozik kivezető ut. Az elbocsátott munkások — köztük talán leg­több magyar — ezrével tolonganak az ameri­kai tengerparti világvárosok kikötőjében hor­gonyzó hajókolosszusokra; bizonynyal más ér­zelmekkel, mint mikor apáik földjét odahagyva, ismeretlen világnak indultak neki. Ámde mig egyrészt a nagy visszavándor- lás örvendetes esemény s az országra, melyben nagy munkáshiány uralkodik, nagy közgazda- sági jelentősséggel bir, másfelől nagy közgaz­dasági probléma is, mert a visszavándorolt ma­gyarságnak munkát, kenyeret kell adni, ami, ha nem történhetnék meg, a népmozgalom épp oly káros hatású lehet, amennyire üdvös lesz, ha a visszatérő munkások kellő elhelyezésben ré­szesülnek. A kormánynak és a társadalomnak talán most nyílnék legalkalmasabb pillanat arra, hogy nagyobbarányu telepítésekről gondolkozzék, mely annyira hivatva van hazánk föld- és néprajzi eloszoltságából származó politikai hátrányait is enyhíteni. NéMny szó a gyermekek érdekében. A humanizmus nevében vagyunk a leg­kegyetlenebbek és a tudomány nevében a bg- tudatlanabbak. Aki nem hiszi, menjen csak ki az utcára reggel hét és félnyolc között. Ha volt még hite a civilizációban, el fogja veszteni bi­zonyosan. És ha volt hite az emberi irgalom­ról és az emberi okosságról, tiliakozó kétségre változik majd ez is. Mert amit látni fog, az kétségbeejtő és vigasztalan. A sürü, gyilkos ködben apró, didergő emkerkék tántorognak, mintha részegek volná­nak, pedig csak az álomtól mámorosak. A csí­pős hideg könyeket mar ki a szemükből, tor­kukat fojtogatja a köd és az a sok gyilkos csira, amely alattomban snlyosodik rá a gyermektü­dőkre. Szomorúan, meggörnyedve járnak, mint az öregek. Majd megroskadnak a bornyu alatt, amelyet czipelnek, mint az öreg katonák. Szegény kis katonák ! A gyermekszobából hurcolta ki őket a legfőbb hadúr: a tudomány. És úgy hajtják, kergetik őket a waffenübungra, mintha ebben a hadseregben káplár volna a generális is. Mintha itt is a vas-fegyelem volna a legszentebb törvény, nem az emberségesség és az irgalom. Van a tudománynak ezer rejtelme, ami megfejtetlen. De a legmegfejthetetienebb az az embertelen szigorúság, amelyet éppen a fejlet­len gyermekekkel szemben állított fel megmásit- hatlan alaptörvényül a szent tudomány. Vagy magyarázza meg valaki: a civilizációnak, a kul­túrának, mely érdeke követeli, hogy az ábc is­teni megnyilatkozásait pontban nyolc órakor kezdjék belecsepegtetni a gyermekagyakba ? Mi­kor a gyermek föl se eszmélt még egészen, mikor a lelke még nem bonthatta ki magát az álom színes csalásaiból és mikor a kis csontok pihenni szeretnének még. Aki látta — sokan láthattuk — milyen ijedten rebbenek fel a tudománynak eme kis áldozatai hajnali álmukból és kapkodják ma­gukra ruháikat reszkető hebehurgyasággal, mint­ha egy hosszú élet kínos küzdelmei tették volna nervózussá őket, csak az tudja, hogy a mindent látó tudomány vak az ő elbizakodottságában és nem látja, hogy mártiromságra neveli a növen­dékeit és kinzópaddá teszi az iskolapadot. A család kenyérkereső feje ilyenkor rend­szerint ágyban van még. Ez a nagyon komoly élet tőle, az erőstől, a munkabírótól nem kö­veteli, hogy pontban nyolcz órakor kezdje meg a hivatalában a napszámot. Hét órakor még kényelmesen nyujtózkodhatik és a puha, meleg ágyban ihatja meg a reggeli kávéját. Csak a hatnsztendős gyermektől követeli az élet azt a szörnyű magalegyőzését, hogy dacoljon a ter­mészettel, amely gyöngeségben hagyta és men­jen komoly elszántsággal az iskolába, tanulni rejtelmes tudományokat, mintha erős volna ed­zett és mindent elbíró. A tudománynak ez a molahszerü énsége, amelylyel gyermekáldozat után sóvárog, teljes­séggel érthetetlen. A gyerek megtanulhatná az irás-olvasást akkor is, ha kilenckor kezdenék meg a tanítást. És ha nagy szellemek kellenek ennek az országnak, lehetne talán nagy szelle­meket nevelni azokból is, akik nem nyolckor, hanem kilenc órakor kezdik megutálni a köny­vet és mindent, ami benne van. Meglehetne érteni ezt az időbeosztást, ha az iskola igy jobban illeszkednék bele a csa­ládi élet rendszerébe, vagy ha erre az egy órára múlhatatlanul szüksége lenne az iskolának, mert egyébként pótolhatatlan volna. De az iskola nem illeszkedik be a családi élet rendszerébe, mert a legtöbb ember csak tizenkettő után megy ki a hivatalból és egykor ebédel, az iskolában tehát bízvást fellehetne használni a déli órákat is a tanításra. És az sem igaz, hogy azért nem lehet kilenckor kezdeni a tanítást, mert akkor a nyolctól kilencig elmulasztott egy óra pótol­hatatlan. A legtöbb elemi iskolában változó a tanítás időrendje. Van olyan nap, amikor a gyermeket már délelőtt tízkor eresztjk haza, némely napon tizenegykor és csak ritkábban tizenkettőkor. Miért ne lehetne hát egy órával későbben kezdeni a tanítást, mikor ez a gyer­mekek egészségének jobban megfelelne, a taní­tásnak se ártana, mert tiz helyett tizenegykor, tizenegy helyett tizenkettőkor lehetne a gyerme­keket hazabocsátani. Ahogy a szigorú idő beköszönt, járvány- hirek riasztják a szülőket. Az egészségügyi ha­tóság mindenre gondol, csak arra nem, hogy a sok gyermekbetegség a reggeli ködből surran be az iskolákba. Amikor az iskolákat bezárják, akkor a járvány százával szedte már áldozatait. Ez az iskolabezárás csak félrendszabály. Az iskolanyitásnál legyenek óvatosabbak az urak. Nyolcz helyett tessék kilenckor megnyitni az iskolát és akkor mindjárt egészségesebb lesz ez a nyomunkban jövő nemzedék. Az iskola kannibalizmus korszakát le le­hetne zárni már. Az iskolának ne mártírokat, hanem egészséges gyermekeket neveljünk. Cabriello. Farsangi naptár. Január 16. A Nagy károlyi Kölcsey-Egyesület felolvasó estélye és műkedvelő-előadása a városi színház épületében. Január 18. A nagykárolyi épitömun- kások táncvigalma a polgári kaszinó nagytermében. Febr. 1. A Nagy károlyi Zenemükedvelők Egyesületének hangversenye a megyeháza dísztermében. Február 2. A nagykárolyi fögimná- ziumi ifjúság hangversenye. Febr. 2. A nagykárolyi kath. legényegylet táncmulatsága a polgáriban. Febr. 5. Protestáns bál és hangverseny a megyeháza dísztermében. Előfizetési felhívás. A „Szatmárvármegye“ f. hó 1-én negyedik évfolyamába lépett. Ez uj évfolyam küszöbén nem sok uj mondani valónk van. Mindenki tudja, milyen missziót teljesített a „Szatmár­vármegye“ a nemzeti küzdelem idején, hogy azóta is a nemzeti és független­ségi eszmék harcosa. Ezentúl is az lesz. E mellett a vármegye és város ér­dekeinek hatalmas szószólója, a modern társadalmi és kultureszmék hirdetője és terjesztője. Minden igyekezetünket és minden képességünket ezen eszmék szolgálatára fordítjuk, s hisszük és reméljük, hogy az eredmény nem marad el, szives ol­vasóközönségünk legnagyobb megelége­dését vívjuk ki. Kérjük a közönség szi­ves érdeklődését és támogatását. A „Szatmárvármegye“ előfizetési ára: Egy évre ... 8 korona. Fél évre ... 4 „ Negyed évre . . 2 korona. Hazafias üdvözlettel : a „Szatmárvármegye“ szerkesztősége és kiadóhivatala. HÍREK. — Személyi hir. Dr. Falussy Árpád, Szat­márvármegye főispánja f. hó 3-án hivatalos ügyben Budapestre utazott, ahonnan 9-én ér­kezett meg székhelyére és másnap elnökölt a közigazgatási bizottság ülésén. — Meghívó. A szatmármegyei Széchenyi- társulat f. évi január hó 19-én d. e. 10'/a óra­kor, 25 éves fennállásának megünneplésére Szatmár-Németi szab. kir. város városházának nagytermében díszközgyűlést tart, melyre az egyesület összes alapitó, rendes és pártoló tag­jait, valamint Szatmárvármegye és Szatmár-Né­meti szab. kir. város társadalmát tisztelettel meghívjuk: Dr. Falussy Árpád főispán társ. elnök, mezőmadarasi Madarassy Dezső igazgató. Tárgy- sorozat: 1. Madarassy Dezső ügyvezető igaz­gató üdvözlőbeszéde. 2. Megnyitó beszéd, tartja : dr. Boromisza Tibor szatmári püspök, társ. diszelnök. 3. Ünnepi beszéd, Dr. Fechtel János főgymn. tanár, választmányi tagtól. 4. Igazgatói jelentés, felolvassa: Faragó, társ. jegyző. 5. Záró beszéd, tartja: dr. Falussy Árpád főispán, társ. elnök. A díszközgyűlést déli 1 órakor a Pannónia szálló dísztermében közebéd követi. 1 teríték ára 4 K. A közebéden résztvenni óhaj­Sirolin Emel» az étvágyat é« a testsúlyt, megszün­teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadást. Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor t,Roche“ eredeti csomagolást. F. Hoffmaan-La Roche & Co. Basel (Svájc)

Next

/
Thumbnails
Contents