Szatmár-Németi, 1912 (16. évfolyam, 1-68. szám)

1912-01-03 / 1. szám

XVI. évfolyam.' Szatmár, 1912. január 3. Szerda na I. szám ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor Egyes szám ára !0 filler. Megjelen hetenklnt kétszer: vasárnap és szerdán. FELELŐS SZERKESZTŐ : DR TANÓDY ENDRE. SZERKESZTŐSÉG É8 KIADÓHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám János-utca 10 " Telefon-szám 80. ■ Mindennemű dijak Szatmáron, a kiadóhivatalban flzetsn Pusztul a magyar föld! A politikai élet gondját lefoglalta a harci k«dv, ez az ősrégi magyar virtus. Ma már a müveit népek sorompói mögé áll­tunk, az ő dolgaikat kell nekünk is ma­gunkévá tennük, az ő kulturális törekvé­seikkel muszáj azonosítanunk magunkat, ha számot akarunk tartani arra, hogy be­sorozzanak a szomszéd kulturnációk a maguk alyafiságába. De ősi fejletségünk eme fattyúhajtását, a meghasonlást csak nem tudjuk lerázni magunkról. íme itt van egy égető kérdés, olyan nagy jelentő­ségű dolog, amely nemzeti életünk gyöke­rét érinti; kellene, hogy az egész ország, mint nehány meghitt jóbarát összefogjon, egyesült erővel küzdjék ki maguk számára az eredményt és tessék, az országban párt- tusák vannak napirenden, felbolygatott jogrend és eszeveszett kavarodás, A fontos kérdés nem más, mint föld­birtokunk tehermentesítésének kérdést. Egy •ügy, amely évről-évre fenyegetőbben kö­veteli maga számára a rendes mederbe való terelést. Mi előbbrevalónak tartjuk a közjogi kérdések megoldását, melyek eb­ben a szép országban aligha lesznek va­lamikor megoldattaknak mondhatók, előbbre valónak a magunk életkérdésénél, amit pedig megoldanunk kell, ha élni akarunk ezen a földdarabon, melyhez bennünket egy ezredév csatol. A hivatott faktorok tétlenül nézték a zavaros politikai helyzet közepette a kis- és középbirtokosok verő- dégét, de úgy remélik, hogy most már, talán mert talpunk alatt ég a talaj, mos­tanában mégis észre tértek a vezető ele­mek és serényen hozzá látunk amennyire lehet tisztázni a nagy horderejű ügyet. Néhány esztendő előtt a gazdák egyik nagygyűlésén erről az életbevágó ügyről minden tekintetben megszivlelést érdemlő beszédet mondott Bernát István. Szerinte a viszonyok mai állásában gondolni sem lehet arra, hogy a földbirtok teljes tehermentesítést nyerjen, Ma már csak arra kell és lehel szorítkoznunk, hogy módot találjunk a magyar föld terhein annyira könnyíteni, hogy a megélés és a kibontakozás lehetősége legyen megadva. Ez a kijelentés nagyon szomorú, ha rágon­dolunk arra a hivatásra, amit nálunk a birtokos osztály a múltban betöltött. Ha visszaidézzük azokat az időket, amikor a középnemesség képezte a nemzet életerejét, amikor ez az ország biztosította számunkra a függetlenséget, ha kellett karddal is. Ámde ez nem volt lehetséges csak addig, mig bizton és önérzettel támaszkodhatott földjére a magyar. Mihelyt ez a biztonság- érzet is inogni kezdett, mihelyt másoknak is beleszólásuk lett az anyaföld javadal­maiba, a függetlenség is alább-alább szállt, vagy jobban át és át származott hitelinté­zetekre, uzsorásokra, idegenekre. Csakhogy ha orvosolni óhajtjuk a bajokat, ha radi­kális utón akarjuk helyrehozni a mulasz­tottakat, akkor le kell vetnünk minden ál­szemérmet és pőrén kell megnéznünk a sebet, mely betegségünk, bajunk okozója. Ha kendőzgetjük, ha folyton folyvást olyan gyógyszerekkel élünk, melyek csak ideig- óráig húzogatják betegségünket, akkor az a veszély érhet bennünket, hogy az elha­rapódzott sebet csak operációval tudjuk eltávolitani. Éppen igy áll a mi ügyünk is. Ha nem mutatunk rá azokra a fekélyekre, melyek a mezőgazdaság, illetve a földbir­tokosság züllését okozzák, ha nem akarjuk nyiltan bevallani az okot, amely ezt az oko­zatot létesítette, bizony akkor alapos gyógy­mód hiányában, nem fogunk zöld ágra vergődhetni. A baj okozója pedig megint csak fáj­dalom, ki kell mondanunk, egyik fajjelle­günk. Ez pedig a magyar embernek a TÁRCA. Idegen törvények. A legtöbb ember, alti mégnem lépett angol földre, az angol nőt plaidbe öltöztetett seprű- nyélnek képzeli, amelynek két széles, ludtalpu lába nem épen elegáns cipőbe van bujtatva, mig felül csontos fejben végiődik, amelynek tulnagy állkapcsában bosszú, sárga fogak éktelenkednek. E kép azonban nem illik Albion minden ásazonyára. Nagyon csinos angol nők is léteznek és, ha szépek akarnak lenni, úgy csodamódra értenek hozzá. Kiszmann Nelly a legimádandóbb, kis szőke szépség volt, azonfelül pedig tizenötödik leánya volt egy szegény vidéki lelkésznek. Tizennyolca­dik születésnapján tiszteletas atyja, aki már sok mindenre megtanította, húsz schillinget, atya és lelkészi áldását adta neki és szelíden, de mégis energikusan kitette a szűrét, mikösben bibliai hangon szólt hozzá : — Menj, leányom! Atyád nem tud már eltartani! . . . Menj és ne térj le soha az Ur ösvényéről. Uram 1 — könyörgött a lány. — Mi lesz méltatlan szolgádból ? Az Ur nem felelt neki. A kis Nelly nem merte megismételni kérdését. Vonatra szállt, hogy Londonban keressen szerencsét. A szakasz üres volt. Az első állomásnál többször felnyitották a kupé ajtaját, de gyorsan be is csukták újra. Férfiak voltak természetesen, akik úgy menekültek el, mintha magát a sátánt jelentették volna meg! Mindenki tudja, milyen veszélyes dolog az erényes Angolhonban fiatal hölgygyei egyedül utazni egy kupéban, még, ha a világ legerénye- sebbb embérével történik is meg e kellemetlen helyzet. Utolsó percben, amikor újra elindult már a vonat, az ajtó felpattant és egy fiatal ember rohant be rajta. Mielőtt helyet foglalt, köszöntötte Nellyt, ami azt a megyöződést érlelte meg a leányban, hogy ez a férfi nem angol ! _Miss ! — kérdezte az utitárs — meg­engedi kérem, hogy lebocsássam az ablakot? Új abb csodálkozás Nelly részéről, aki zava­rában leejtette az ernyőjét. A fiatal ember oda­rohant, hogy fölemelje az érnyőjót. Erre Nelly már bistosra vette az idegen nemzetiségét. Ez csak francia lehet, gondolta magában. Ez a feltevés biztonsággá fejlődött, amikor be­szélgetésbe kezdett az utitárs. Nelly kezdetheti elutasító némasággal és nnpertinens arckifaje­séssel fogadta a fiatal ember fáradozását. Min­den jó nevelt angol leány igy is tett volna az ő helyén. De olyan csinos fiú volt. jómodoru, kel­lemes hangú, hogy elvétve felelgetett neki Nelly. Aminek az lett a követkeiménye, hogy a kis Nelly szükségét érezte annak, hogy könnyítsen gondterhes szivén és ezért elmondotta az ide­gennek, hogy ö tizenötödik leánya Kiszmann Revernek, hogy atyja kitette hazulról és ő most — húsz aehillinggel zsebében — utazik Lon­donba. Amikor befejezte elbeszélését, könnyei megeredtek. A fiatalember meghatottan ült mel­léje, hogy néhény meleg szóval megvigasztalja. Msglebet, hogy túlságosan vigasztalta, lehet, hogy Nellyke nagyon elmélyedt a bánatában. — mindenesetre megállapítható, hogy a fiú ajkai egy pillanatig odatapadtak a leány kis kezére. Ez az érintés felkeltette Kiszmann lelkész leányának szigorú erkölcsét. Lármás ébredés volt ez. Kiszmann kisasszony borzalmas sikolyok közepette föl-alá futkosott a kupéban . . . A francia értelmetlenül bámult reá. E percben a leeresztett kupéablak előtt megjelent egy megbotránkozott britt faj. — Aoh 1 — mondta ez a britt hivatalnok, miközben szégyenlősen sütötte le szemeit. A T NI A R$ nagy vására A G YT ÓZSDE--------­női! férfi és gyermek pgp* ruhákban *"3P| legolcsóbb árban MELLETT SZEREZHETŐK B E.

Next

/
Thumbnails
Contents