Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-01-03 / 1. szám

XIII. évfolyam. / Szatmár, 1909. január 3. Vasárnap. I. szám. FÜGGETLENSÉGI ES 48-as POLITIKAI UP. .SZAT&5ÁR-NEMETI-I IP A RI HIT E L SZŐ V E T K EZ ET“ HIVATALOS KÖZLÖ MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS VASARNAP. EL Ö F I Z ET ESI ÁR: egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára !0 fillér. ü APVtíZfÍR: Dr. KELEMEN SAMU ORSZ. KÉPV'SKLŐ. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZERKESZTŐ! Dr. HAVAS MIKLÓS. FE R E NCY JÁNOS. SZERKESZT0SE8 ES KIAOÚHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám János-utca 10. ~ Teleíon-'szam 80. - ■ ——~ MlndenngmÖ iüjak Szaunaron, a kiadóhivatalban ftzetendik. Uj esztendő. Még egyszer összecsendültek Szilveszter éjjelén a pezsgőspoharak, a csillárok fénye egy pillanatra kihunyt s az ó-esztendő, a sok haj­jal, rosszai terhes sutét esztendő kimúlt és át­engedte helyét az újnak, á vidámnak, a remény­teljes fiatalnak. De mortuis nil, nisi bene! A régi római a halottakról vagy jót, vagy semmit sem be­szélt. De mi nem búcsúztathatjuk el az elmúlt esztendőt anélkül, hogy fel ne rójjuk azt a sok kellemetlent, azt a sok rosszat, mely benne ért s a melyet talán egyetlen magyar család sem tudott elkerülni. Mert rossz esztendő, határozottan kelle­metlen s nemzeti fejlődésünkre minden tekin­tetben hátrányos volt az 1908-as év. Anyagi romlások, erkölcsi züllések, politikai csalódások, külpolitikai kellemetlenségek egymásnak adták át a kilincset s mindenkinek volt valami ked­ves, valami szükséges, amit ez az esztendő mostohasága elvett tőle. A kereskedők ilyenkor készítik a mérlegü­ket. Számolnak az elmúlt esztendő eredményei­vel s ilyenkor azután kiviláglik, hogy vájjon aktiv vagy passzív eredménnyel zárult az egész esztendő verejtékes munkája. Mi is most mér­leget készítünk az elmúlt esztendő eredményei­ről és sajnálattal látjuk, hogy bizony annak eredménye ijesztően passzív. Több volt a kár, mit benne szenvedtünk, mint a haszon, több a veszteség, mint a nyereség. De elmúlt. S ezzel minden vétkét expiálla. A kellemetlen eredményeket ugyan itt hagyta a nyakunkon, mint az öngyilkos adós tartozásait a hitelezőinek s az uj esztendő munkáját ter­heljük meg annak kijavításával, mit az elmúlt elrontott. De él a remény bennünk s ez, ha sokszor csalóka lidércfény is, mely minduntalan felcsil­lan, hogy ingoványba csalogassa a henne hí­vőt, mégis uj erőt kölcsönöz a küzdelemhez, mely reánk vár s amelynek megvívása erkölcsi kötelességünk. A nélkülözések, a szenvedések megerősí­tik a bátort s ki fog kishitüen kételkedni egy szebb jövendőben, egy boldogabb korszak el­jövetelében ? ! Az uj esztendő, hogy mit. rejt titokzatos méhében, nem ismeretes földi ha­landó előtt. A Gondviselés úgy os é..t be, hogy senki jövendő sorsát előre meg ne tudhassa. Mert hányán lennének, kik látva küzdelmük ered­ménytelenségéi, azt idő előtt abban hagynák s maguknak s az egész társadalomnak mérhe­tetlen károkat okoznának. Mert régi dolog az, hogy semmi, de egyáltalán semmi sem vész el a természetben. Az erők, melyek hiába való célokért fecséreltettek el, hasznára válnak az utódoknak, az ősök véres küzdelmei, napsu­garas békét biztosítottak az unokáknak. Azért hát nem is kell elcsüggednünk. Ezer esztendeje veri már a magyart a Teremtő, de ime Él magyar, áll Buda még s jelenünk ha­talmasabb, fényesebb, a külföld elült méllá- nyoltabb, mint midőn négy tengerben hunyt le a magyar nap s három földrész dicsérte, de egyben félte is a magyarok erejét. Az uj esztendőt születésekor örömmel köszöntjük s egy szivvel-lélekkel kiáltjuk a régi francia mondást : — Le roi est mórt, vive le roi! Meghalt a király, éljen a király ! Meghalt az esztendő, éljeruaz uj esztendő! — Az uj sajtótörvény. A sajtótörvény reformja, melyet Günther Antal igazságügyminiszter törvény- javaslat formájában legközelebb a képviselőhöz elé log terjeszteni, már elkészült, a javaslat Csizmazia Endre országgyűlési képviselő munkája és főbb ren­delkezései a következők : a sajtótermékek előzetes le­foglalása egészen megszűnik. Ehelyett gyorsítják az eljárást, úgy, hogy például a bizonyítékok beszerzé­sére nyolcnapos határidőt tűznek ki; életbeléptetik a fo­kozatos felelősség elvét, úgy hogy a szerkesztő után a kiadótulajdonos s végső esetben a nyomdaigazgató tartozik a felelősséget viselni; a kauciót eltörlik; a javaslat súlyos intézkedéseket tartalmaz a szedősztrájk ellen is s egyáltalán kemény szabadságvesztés bünte­téseket szab mindazok ellen, akik valamely sajtó­termék megjelenését erőszakos utón olyan módon TÁRCA. Az öngyilkos. Humoreszk. Irta : Pallóé Árpád. Volt nekem egy jó pajtásom, Fülöp Márton. De mi csaá Marcinak ösmertük. Foglalkozására tisztes­séges bankhivatalnok, ki kötelességeit mindig ponto­san teljesítette, úgy, hogy felebbvalói nagyon szeret­ték s meg is becsülték törekvő szorgalmút. Már minden úgy indult sorsában, hogy hivata­lában szép karrierje lesz s barátai jó előre dörzsöl- gették a jövő reménysége fejében tenyerüket, mikor majd benyújtandó váltójuk, Fülöp Márton igazgató ur elbírálásában értékesithetővé válik. Ám mind e szép reményeknek útjába vágott egy hangverseny. Marci berátom, hogy hogy nem fölolvasást tar- tottt mindnyájnnk iegnagyobb meglepetésére. S a hangversenyen belekóstolva a siker gyönyörébe, na­gyon is sok szabad idejét, most már a múzsa szolgá- latába szegődtette. S a múzsa igen sokszor látogatta meg ihletett barátomat. A rendes sarokasztal a kávéházban irodalmi központ lön, hol az irodalmi sarjuhajtások meghall­gatásra találtak. A vége a dolognak az lett, hogy mindnyájunk ; biztatására Marci egfik kötői szülöttjét beküldölte ] egyik napilapnak Szivdobogva vártuk a lap másnapi számát. Mind- j annyian meg voltunk győződve arról, hogy Marci | müvét üdvriadallal fogadja a szerkesztőség, őt magát pedig azonnal, legalább is a Kisfaludy-társaság azon tagságával kínálják meg, melyet hirtelen felbukkanó tüneményes írói tehetségeknek tartanak fenn már oly régen. Ám várakozásunkban alaposan csalatkoztunk. A lap rövidesen, de annál velősebben azt üzente, hogy miután tátcairókka! szerződéses viszonyban áll, kik a lapot a szükséges irodalmi termékekkel ellátják, idegennek e fajta cikkeit nem használhatják. — Sebaj, oda se neki, — vigasztaltuk Marcit. Ez tisztára véletlen. Ha a lapnak nem volna szerző- : dése az Írókkal, úgy bizonyára örömujjongással fo­gadta volna müvedet. Így más lapnál kell próbálkoz­nunk. No igen próbálkoznunk, mert Marci ügyét vala­mennyien magunkévá tettük. Még aznap beküldötte egy általunk felülmulha- tatlannak vélt munkáját egy más lapnak. Ez a lap csupán kedden küld szerkesztői üzene­teket. Hogy miért éppen kedden, azt nem tudnék megmondani. Nyilván, hogy a szegény írók türelmét a végsőig feszítsék. Vagy talán a szerkesztő vasárnapi szórakozásnak tartja fenn a beérkező kéziratok el­olvasását. Alig bírtuk a keddi napot bevárni. Most már holtbizonyosra vettük barátunk diadalát. De hogyisne, mikor azt a tárcáját küldötte be, a melyen még a leg­kérgesebb szivü tagja is asztalunknak elszontyorodott, Oly meghatóan irta meg azt Marci. A keddi szerkesztői üzenet lesújtó hatással volt reánk. — Ha ön azt hiszi, hogy múlt századbeli roman­tikus limonádéjával a mi olvasó közönségünk életét besavanyítja, akkor ön egy szörnyű tévedés sajnálatra- méltó Áldozata. Tetszett volna ötven esztendővel szü­letni, akkor talán lett volna olvasó publikuma a »Szivíutár« vagy a »Postakürt« hasábjain. E szörnyű üzenet rettenetesen feltüzelte aszta­lunk hareiasabb elemeit. Már azon vitatkoztunk, ki verekedjen meg barátunk helyett a lap felelős szer­kesztőjével, a midőn én uj ajánlattal próbáltam lecsil­lapítani a felbőszült kedélyeket. — Próbáljunk meg még egyet. Küldje be Marci egy hosszabb novelláját, például »Az álomlátó« címűt egy hetilaphoz, várjuk meg annak a feleletét s to­vábbi intézkedéseinket függesszük fel addigra. Az eszme tetszésre talált s a kardok egy hétre visszakerültek hüvelyükbe. Megnyílt a nagy újévi vásár! Szatmár, Deák-téren, a Fehér- ház mellett a Korai Árminé kész férfi-, női- és gyer­mekruha üzletében, a Ixol a legolcsóbb árak mellett nagy választékban kaphatók: férfiöltönyök, télikabátok, utazó­bundák, különféle gyermekruhák, valamint az előrehaladott idény miatt a legelegánsabb női kabátok leszállított árakért.

Next

/
Thumbnails
Contents