Szatmár-Németi, 1909 (13. évfolyam, 1-104. szám)

1909-01-03 / 1. szám

SZATMÁR-NÉMETI 2-ik oldal. Szatmár, 1909. január 3. Akadályozzák, hogy az a kitűzött időben nem történ­hetik meg. — 208% községi pótadó. Ólubló város a községi pótadózás tekintetében a legnagyobb rekordot érte el, amennyiben az 1909. évi költségvetés fedezeti hiánya 208 százalékot meghaladó pótadó kivetését teszi szükségessé. HÍREK. — Népesedés. Szatraár-Németi sz. kir. város területén (Szatmárhegy adatai még is­meretlenek), 1908. évben született 935, meg­halt 645; házasság volt 238. — A múlt évi adatokat tekintve, a születések száma több 82-vel; a házasságoké 5-tel és a halálesetek száma kevesebb 92-vel. így a természetes sza­porodás elég jól néz ki; amennyiben az 1907. évet több születésben, házasságkötésben és ke­vesebb halálozásban együtt 179-eI szárnyalja túl. Tekintve most már a költözködési viszo­nyokat, kivándorolt 67; beköltözött 127 és visszavándorolt 4. A szaporodás ezen a címen is 64. — Eszerint az 1908. évi együttes sza­porodás a múlt évihez hasonlítva 243-al több. — Közegészségügy A lefolyt december hónap­ban a város területén összesen előfordult 24 heveny- fertőző betegség. Ezek közül diftória volt 1, vörheny 9, trachoma 2, hasi hagymáz 1, kanyaró 9 és bárány- himlő 2. A betegek közül meghalt 1, meggyógyult 8 és gyógykezelés alatt maradt 15. — Ezekből az tűnik ki. hogy bár a heveny fertőző betegségek száma a novem­beri állapothoz képest emelkedett, de decemberben a lefolyásuk oly enyhe volt, hogy a betegek közül mind­össze egy halt meg. — Újévi tisztelgések. Dr. Boromisza Tibor püspöknél az újév alkalmából testületek és egyesek személyesen vagy föliralkozással szá­mosán tisztelegtek. A székeskáptalan egyházi szokás szerint már karácsonykor elvégezte az üdvözletét. Most megjelenlek Nemes Ede es. és kir. tábornok, Csanády Frigyes honvéd- ezredes, Bonka közös alezredes, Albrecht közös őrnagy, Silhányi János irgalmasrendi perjel, dr. Vajay Károly polgármester; testületileg a kir. kath. főgimnázium tanárt kara, az egy­házmegyei alapítványi pénztár; képviseletileg a kir. posta- és táviró, a tanfelügyelőség, a tanítóképző tanári kara, a szatmári és németi g. kath. hitközségek, a vasúti internátus, stb. A városnál dr. Vajay Károly polgármes­tert a tisztikar élén dr. Antal Sándor tiszti főügyész üdvözölte. — Katonai vegyes felülvizsgálat volt december 29-én Szatmáron, Nemes Ede cs. és kir. tábornok s Kahler János debreceni cs. és kir. huszárezredes ka­tonai és berencei Kováts Jenő polgári elnöklete alatt. Előállítottak 3 állitáskötelest, kik közül 1-et beosztot­tak, 1-et elbocsátottak s 1-et katonai kórházba küld­tek. Megvizsgáltak 7 családtagot, kik mind kereset­képtelenek. E őállitottak továbbá különféle csapatnév­ből 75 katonát, kik közül 1 tovább szolgál, 3-at pót­tartalékba helyeztek, 4-et katonai kórházba küldtek, 67 et pedig elbocsátottak. — Eljegyzések. Hatvani Réla szatmári ref fő­gimnáziumi tanár eljegyezte Vad Viola kisasszonyt. — Herman Jenő gyöngyösi fakereskedő eljegyezte Sche/teli Ilonka kisasszonyt, Schefteli Sámuel fake­reskedő leányát. — A városnál nincs hátralék. A tanács az ó év utolsó napjának délutánján ülést tartott, melyen az 1908. évre érkezett összes dara­bokat elintézte. így tehát a város, régi szokása szerint, ezúttal is hátralék nélkül üdvözölte az újévei. A Werbőczy-utca rendezése. Évek óta foglal­koztatja a várost a WerbŐczy-ulca rendezésének gon­dolata. MoU a rendező bizottság oly javaslatot tett, hogy az özv. Harasztkó Józsefné, özv. Sehwadlena Antalné és Weinberger Jakab telkeinek megvételével, melyekre nézve már megvan a megállapodás, széle- I silse ki a város egyelőre ezt az utcát, melynek a zárda kerijén át az István-térre való kinyitása ké­sőbben fogna megtörténni. Ez a most nevezett bá­rom telek megszerzése 68000 koronába kerülne. A tanács fölhívta a számvevőséget, hogy ez összeg fe­dezete iránt adjon javaslatot. — Gyógyszertár vizsgálatok. Tankóczi Gyula fő­kapitány jelentést i a tanácshoz, hogy a rendőr­ség közbejöttével a .stósági orvesok a múlt év vé­gén a város valamennyi gyógyszertárát megvizsgálták s az erről kiállított jelentések megnyugtatók. Ezeket a tanács fölterjeszti a belügyminiszterhez. — A Pannonia-szálló díszterminek akusztikája. A tanács fölhívta Bálint és Jámbor építészeket, hogy a Pannonia-szálló dísztermét vizsgálják meg s akusz­tikájának helyreállítása iránt adjanak szakvéleményt. — Uj közkutak. A tanács megbízta Bartha Kál­mán gazdasági tanácsost, hogy a közgyűlés által a Honvéd-utcán és Csokonai-téren létesíteni elhatáro­zott közkufak munkálatainak megkezdése iránt tegyen intézkedést. — Az uj kutmester szerződése A tanács Dal- ström Géza ideiglenesen megválasztott kul mestert el a szerződést megkötötte. — Szilveszterestóly minden helyen. Az agg Szil­veszter városunknak csaknem minden nyilvános kö­rében és mulatóhelyén, élénk jó kedvvel vett búcsút az óévtől. A társaskörben Nagy Vince kabarémester szer­zett vidám órákat, kinek pompás gárdáját Bartl R6- bertné úrnő, Varjú Ibolyka k. a., Pirkler Zoltán, Pfalz Emil. Fábián Lajos, Mándy Zoltán, dr. Rene Sándor, Molnár János és Nyárády Laci alkották. A kath. kaszinóban llincz Konrád, Faragó Ignác, Tary hajas és Somogyi Károly szintársnlati tag szó­rakoztatták a szépszámú közönséget, A kereskedelmi és gazdasági csarnokban társas vacsora volt, mely után kabarét rögtönöztek. A Pannonia-szállóban mérhetően számú közönség előtt jótékony célra a színtársulat tagjai rendeztek ka­barét, gazdag műsorral. A Károlyi-házban a tűzoltó-kongresszusról ismert bács-topolyai tamburás zenekar aratta a csengő pénzt és elismerést Vtilt még ezeken kívül népesebb összejövetel az Európában, a Honvédben, az Iparosoknál, az Kin­kében, stb. stb. Fődolog, hogy közönség mindenüvé jutott s min­denhol jól mulattak. — Emlékeztető, A Szatmárnémeti énekkar 1909 január 3-án, ma vasárnap, a Vigadó helyiségében tánc­mulatságot rendez. Január 9-én a Lorántffy Zsuzsán na-egyesület bálja a Pannónia-száltőban. A kerékgyártó és kovács iparosok január 10 én a Vigadóban jótékonycélu mulatságot rendeznek. Re­lépő dij l kor. 20 fill., családjegy 3 korona. Január 16-án a szatmári izr. gyermek felruházó­egyesület táncmulatsága kabaréval. Az iparos olvasókör láncvigalma január 17-én. — Bérlet a németi lókertre. A tanács a németi ■ lókertre 1909. évre csengeri Mayer Sámuelnek 1910 koronával tett bérleti ajánlatát elfogadta. A novella beküldetett. Szombat délután majd lehuzíuk a főpincért, ebelasztingba bujta'ott vékony lábairól. — Kérem »A hónapot.« — Ide adja nekem! — Hiszen ez a múlt heti. Sivitottuk feléje. Végre megjött a lap. Mint felbőszült sioux indi­ánok vad csapatja, úgy vetettük magunkat a heti­lapra. Ujjainkkal vágtuk lel, mert nem volt türelmünk késsel felmetszeni. A szerkesztői üzenet ott ragyogott. Egy sorban benne volt barátunk halálos Ítélete.-— »Az álomlátó« nem közölhető. — Ez lehetetlen ! El sem olvasták. — zúgott fel az egész asztal. — Mi is értünk elvégre valamit az irodalomhoz! — Talán c«ak nem vagyunk valamennyien trott- lik?l — ezt én mondtam, hogy ily nagy tehetséget hagyjunk ismeretlenül elpusztulni. Csendesen üldögéltünk, lehorgaszlott fejjel, szót­lanul, szomorúan. Végre jogász barátnnknak felcsillant amugyis fényes ábrázata. — Heuréka! Megvan! kiáltott fel vígan. — Mi az, mi van meg? hangzoU feléje. — Megvan a recept, mely szerint Marcit jeles Íróvá tehetjük. S aztán előadta tervét. Másnap a Dunaparton, nem messze a vasúti összekötő hídtól egy felöltőt, sétapálcát s kalapot találtak, ez utóbbiban levelet, mely a rendőrségnek volt címezve. A rendőrségen felbontották e levelet, csak pár sor volt benne: Mit ér az élet, ha céltalan, ha a tehetséget önző érdekek elnyomják. Mit ér az élet, ha az ideálok utáni törekvésnek útját szegik avatatlan kezek. Marci. A rendőrségen kutatni kezdtek, hogy ki lehet a levél iroja. A rendőri sajtóiroda pedig kiadta a kom­münikét, hogy ma reggel hajnaltájban egy eddig isme­retlen férfiú, kideríthetetlen okból a vasúti összekötő hídnál a Dunába vetette magát. Kabátja zsebében F. M. monogramm van behimezve. Mig kalapjában levél volt s itt közölték a levél tartalmát. Még aznap jelentés érkezeit a banktól a rendör- í séghez, hogy Fülöp Márton hivatalnok nyolc napi ] szabadságot kért s hogy azóta eltűnt a fővárosból, j Rarátai véleménye szerint az öngyilkos nem lehet más, mint ő. Kétségbeesett tettére pedig az vihette, hogy tehetségét az irodalmi körök nem akarták mél­tányolni. A pénztár különben rendben találtatott. Másnap az összes újságok hozták a hirt, hogy Fülöp Márton tehetséges fiatal iró tragikus véget vetett életének. A feletti bánatáb in, hogy sajnos, elég korán nem ismerték fel tehetségét, a Dunába vetette magát. Az a lap, a mely szerződéses viszonyban állt az írókkal, minden szerződése ellenére tárcarovatábau garmondszedésben hozta Marci beküldött tárcacikkét. Csillag alatt pedig a szerkesztő következő megjegyzé- i sét olvashatták : »A tragikus véget ért tehetséges fiatal iró utolsó kézirata.« A másik lap pedig, amely ötven esztendővel szerette volna látni Marci barátunk születését, elte- | kinlve savanyító hatásától, közölte romantikus limo- ) nádéját. S mig csillag alatt megjegyezte, hogy ez a korán elhunyt nagytehetségü iró egyik legjobb novel­lája, addig azt sem mulasztá el felemlíteni, hogy a kéziratot épen öngyilkosságának napján küldötte be a szerkesztőségünknek. Beiül a lapban pedig azon kesergett, hogy ily nagy tehetségnek kora halála minő megbecsülhetetlen kárára van irodalmunknak. A »Hónap« másnap megjelent száma természe­tesen szintén közölhetőnek vélte most már a »Az álomlátó« eimü novellát, sőt egyik krónikáját a korán elhunyt iró emlékének szentelte. Marci barátunk tehát egyszeribe hires iró lett. Harmadnapra lelkendezve állított be a szerkesz­tőségekhez, jelentve, hogy esze ágában sem volt ma­gát elemészteni, sőt ellenkezőleg vígan mulatott, egyik rokonánál Erdélyben, midőn a későn érkezett lapok a szomorú hirt meghozták. Csakhogy már késő volt. Fülöp Márton nevét az ország visszahangozta. Egy tévedés hires Íróvá tette. A lapok örömmel hozták a hirt, hogy Fülöp Márton kiváló iró él és a legjobb egészségnek örvend. Nem mulasztották el szellemesen hozzáfűzni, hogy hosszú életre lehet kilátása, mint a kinek holt hirét keltik. Marci pedig boldogan válogatott a lapoktól be­érkező fényesebbnél-fényesebb ajánlatok közül A felöltő, bot és kalap tulajdonosát pedig a ren­dőrségnek nem sikerült a mai napig sem kifürkésznie/ valamint a levél Íróját sem, melyet a vasúti ös«;e- kötő hídnál taláttak. Első rendű porosz kőszén, koksz-, brikett- és kovács-szén Szatmár, Árpád-utca 13-ik szám. = ♦♦♦♦♦♦ Kapható: ♦♦♦♦♦♦ REITER fs ROTH Telefon-szám 183.

Next

/
Thumbnails
Contents