Szatmár-Németi, 1905 (9. évfolyam, 1-97. szám)

1905-01-03 / 1. szám

IX. év T ' JStgSP? Szatmár, 1905. január I. I. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. : A „SZATMÁRVÁRMEGYEI KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐI EGYESÜLET“ ÉS A „SZATMÁR-NÉMETI-I IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN KEDDEN. ______ HI RDETÉSEK: készpénzfizetés és jutányos árak mellett közöltéinek K°zlratok nem adatnak vissza.-.................r Telefon-szám 80. = fi „Szatmárnémeti“ olvasóihoz. Ez az újság a mai naptól a mi szerkesztésünkben fog megjelenni, — két fiatal ember szerkesztésében, — a kiknek a korral járó lelkesedés adott tollat a közelinkbe közcélokat szolgálni azzal. A vidéki hírlap élete, olyan mint a vidéki irodalmi társaságé: csendes pangás, — fizetése részvétlenség,— aratása kicsinylés és gúny. A vidéki hirlapiró a közvélemény napszámosa; ezer is elhull a hírlap életében, mig akad egy-kettő, a kik türelemmel bírják a pangást, kitartással küzdik a részvéllenséget s bár kicsinylést és gúnyt aratnak csak: lel­kesedéssel bátorítják önmagukat. Mert mindenki is tud tanácsot adni nekik, mindenki is jogosultnak érzi magát atyáskodó hangon kitanitani őket és ... . mindenki elfordul tőlük, cserben hagyja őket, ha cselekedni kell. Mi mindezzel számot vetettünk és kissebb gondunk is nagyobb annál, hogy a nevetséges kicsinyeskedőkre, atyáskodó üresekre, minket strébereknek gunyolókra — bármit, is adjunk. Egyet tudunk, mert ezt érezzük is, hogy nincs esemény, fejlett emberi tudás és törekvés bármely téren, mely ne viselné magan egy lappangó forradalom bélyegét. E tudás, ez érzés hatása alatt kell tehát jeleznünk, hogy nem vagyuunk elragadtatva közállapotainktól és elégedetlenek vagyunk társadalmi viszonyainkkal. Ám azt is tudjuk, hogy ezeken változtatni nem mi fogúm, —Késő öregség havát görnyedjük akkor, mikor a for­rongó eszmék kivitelre megérnek. — Mégis jobb érzésünk öszlönszerüleg diktálja, hogy kell: mikép az érlelő for­rongás, a mi toliunk se hagyja aludni, egy percre sem. Hangzatos, rikoltó jelszavunk, egy jotta sincs. Ez a hirlap nem a politika szolgálatában álló, célja: betűbe önteni a közvéleményt ott a hol szavát vár­ják helyi érdekességü események mellett vagy ellen és — társadalmi eszméket diadalra juttatni. Korlátokat előrlő türelemmel kívánunk a város közjaván és jövő haladásán munkálkodni. Sőt ez lesz egyik legfőbb feladatunk, - és mert a vidéki újságírás a maga elszigeteltségében kis körre van utalva, mely mű­ködési kört a helyi viszonyok határozzák meg, tevékenységünk nagy részét a szorosan veit városi közügyeknek vagyis városunk szellemi fejlődése, anyagi gyarapodása s minden irányban való haladásának előmozdítására szen­teljük. Ezen körön kívül eső tárgyakat pedig csak oly mértékben vonhatunk majd munkásságunk körébe amennyi­ben, valamely vonatkozásukban városunkat is érdeklik. Az illetékes tényezők véleményét mindenesetben meghallgatjuk s a városi önkormányzat körébe eső ügyek­ről s a hatósági intézkedésekről mindig megbízható és legjobb forrásból merített tudósításokat közlünk, mert leg­többször téves értesülések adnak alkalmat félreértésekre és ezek idéznek elő összeütközéseket. Ennyit főkép a közállapotok tekintetében kitűzött programmunkről. A szociális viszonyok tág mezején hol imbolyogva keres, kutat, világit a bizonytalanságba rajtunk kivül sok száz más is, — mi sem térhetünk el a fennálló intézmények körétől. Irodalmi, művészeti, társasági viszonyokat szolgáló véleményeknek, fokozottabb mértekben kívánunk lapunk­ban helyt adni. A hogy a tollat — e lapot szolgálni kezünkbe vettük, — számot vetettünk azzal is, hogy feladatunk nagyon ne­héz. — Az eszmék az események a faktorok, melyek és a kik toliunk hegyére kerülnek, végtelen érzékeny thémák, s a merre az igazat keresve járni fogunk, minduntalan kényes kérdésekbe ütközünk majd. Mindegy, — ha az igazság mellettünk áll, nem kell félnünk semmitől sem. Szatmárnémeti 1905 január 1. Ferencz Ágoston Dr. Shik Elemér felelős szerkesztő. társ szerkesztő. ELŐFIZETÉSI AR: Egész évre 4 kor. Félévre 2 kor. Negyedévre I kor. Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSED ES KIADÓHIVATAL: Hám János-utca 10. szám, a törvényszék közelében. Bárdóly Ferdinand ur házában, Boros Adolf könyvnyomdája. Mindennemű dijak Szatmáron. a k adóhivatalban fizetendők. A Figyelem! Olcsó borárjegyzék. Figyelem! h A Honvéd a mai naptól kezdve kiváló minőségű idei borok melyek előkelő urasági szőlők termései, a következő árakon kaphatók : Buteliábva üvegekben 2 krajczárral olcsóbb Sikárlói az üzletben I. liter 40 kr. házhoz kimérve 36 kr. Apahegyi „ I. liter 40 kr. „ „ 36 kr. Oláhgyürüsi az üzletben I. lit. 36 kr. házhoz kimérve 32 kr. Szatmárhegyi 99 I- üt. 36 kr. ,, „ 32 kr. »” liter vételnél nagy arkedveajmény.

Next

/
Thumbnails
Contents