Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-05 / 1. szám

Vili. év. IQ £’* ^xggg*. / atmár, 1904. január 5. I. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. J? A „SZATMÁRVÁRMEGYE1 KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐI EGYESÜLET“ ÉS A „SZATMÁRNÉMETI-! IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. /*> (j A Mejgjelenils; minden kedden. j 7 / < ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 4 kor. Félévre 2 kor. Negyedévre ! kor. Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza, a „Korona“-szállodávaI szemben, Antal Kristóf úr házában (Weinberger-nyomda). Mindennemű dijak Szatmáron, a kiadóhivatalban fizetendők HIRDETÉSEK: készpénzfizetés és jutányos árak mellett közöltetnek. Kéziratok nem adatnak vissza. . _ Telelon-Bzám 80. ======== . i i Szatmári borvidék. Értekezlet a városházán szőlészetünk érdekében. A magyar szőllősgazdák országos egye­sülete, Budapestről felkereste törvényhatósá­gunkat, hogy sorakozzunk hozzájuk és borá­szati, valamint gyümölcsészeti termesztménye- ink előmozdítása szempontjából, aikossunk mi is helyi borvidéki egyesületet. A városi tanács az átiratot kiadta Barlha Kálmán gazdasági tanácsosnak, a ki a szut- márhegyi szőlősgazdákat, a teendők megbe­szélése végett, f. hó 3-án d. e. 11 órára, ta­nácskozásra hívta egybe. A tanácskozásban részt vettek: Pap Géza polgármester, Dr. Keresztszeghy Lajos, Uray Géza, Dr. Jéger Kálmán, Mátray Lajos, Wallon Henrik, Kerekes Sándor, Nagy Endre, Darpczy Endre, Dr. Kölcsey Ferencz, Csomay Imre, Gillyén József, Keresztes András, Poszvék Nán­dor, Dr. Törzsök Károly. Az értekezlet egyhangúan odanyilatkozott, hogy: szatmárhegyi szőlészetünk érdekében, a szőlőművelésünk fejlesztése, a termesztmények értékesítése szempontjából, épen olyan íonto-, mint szükséges, hogy városunk szőlősgazdái megalakítsák a helybeli borvidéket. A jelenvolt szőlőbirtokosok mind aláírták a belépési nyilatkozatot, egy-egy gyűjtő-ivet zsebre is tettek, hogy tagokat fognak gyűjteni, mert különben, ha mi szatmári szőlős g zdák nem tudjuk megalkotni a helybeli borvidéket, az egész dolognak nem volna semmi értelme. A tanácskozásban részt vett szőlőbirtoko­sok és ilyen értelemben irták alá az ivet, hogy t. i. mi szatmárhegyi sz 'Uőbirtokosok, a saját szőlészeti viszonyaink ápolása, fejődhetése és szőlészeti termesztményeink helyes és gyors értékesithetése végett meg fogjuk alkotni a ma­gyar szőllősgazdák országos egyesületének szat­mári borvidékét és ha ez lem volna lehetséges, az aláírás nem kötelez se nmire. Határozatba ment továbbá, hogy meg lesz­nek keresve a helyi lapok, hogy: szőlőmivelé­sünk, borászatunk és gyűrni:'őstermelésünkre nézve ezen fontos mozgalmat felölelni szíveskedjenek. Midőn egynek mi is ezennel eleget te­szünk, bő kivonatban ismertetjük az alapsza­bályok pontozatait és hisszük, hogy szőlős­gazdáink, a saját érdekükben, élni fognak a jó alkalommal és szatmárhegyi szőlészetünk fej­lesztése, a külvilággal való megismerietése (mert nem ismernek bennünket, mint „Szat- márhegyet“ határainkon kívüI) szempontjából egyet fogunk érteni. Az egyesület czélja a magyar szőllőmüvelés ér­dekeinek egyöntetű, országos Képviselete, a szőllőmü­velés jövedelmezésének fokozása, a szakértelem elő­mozdítása. Czéljának elérésére a Vív Ck.«zo eszközökkel tö­rekszik : a szőlőtermelés érdekében szükséges intézkedé­seket, esetleg az előhaladást gátló akadályokat állan­dóan figyelemmel kíséri, ezek elérésére vagy elhárítá­sára társadalmi mozgalmakat kezdeményez; felmerülő eszmék, óhajtások és kívánságok érdekében a kor­mánynál, egyéb hatóságoknál közbenjár, esetleg a képviselőháznál kérelmez; a kormány, törvényhozás, hatóságok vagy bíró­ságok óhajára szakkérdésekben véleményt ad ; a törvények és rendeletek, különösen pedig a mübortörvény lelkiismeretes végrehajtását társadalmi utón elősegiti és ellenőrzi; szakosztályaiban megbeszéléseket, vitatkozásokat rendez; könyvtárt alapit, a szakirodalmat pályadijak ki­írása, szakmunkák kiadása és terjesztése által támo­gatja, minden évben egy a magyar szőlőtermelés egé­szét felölelő és az újabb felfedezéseket, találmányokat tárgyaló évkönyvet ad ki, a melyet díjtalanul küld meg tagjainak; 4 - ■ ■ kiállításokat rendez, tanulmányozza a szőllőter- melés kérdését és odatörekszik, hogy a termelés mi­nél olcsóbb legyen; tanulmányozza a szöllő, a bor és egyéb mellék­termények értékesítési viszonyait és odatörekszik, hogy a termelők minél jobb értékesitést érjenek el; támogatja és kezdeményezi a szövetkezeti mozgalmat, közrehat értékesítési és beszerzési szövetkezetek léte­sítése és szervezésére; mozgalmat indít és törekedni fog a hazai bor- fogyasztás emelésére, ez irányban tanulmányokat tesz, a hol szükséges társadalmi mozgalmat indít; a borkivitel előmozdítását tanulmányozza, a szükséges intézkedéseket kezdeményezi;-, állandó figyelemmel kiséri és tanulmányozza a fagy és jég ellen való biztosítás és védekezés ügyét; A Magyar Szőllőtermelők Országos Egyesületé­nek tagja lehet minden tisstességes feddhetlen jellemű szőllőbirtokkal biró, a szőlőmiveléssel gyakorlatilag foglalkozó vagy a szőllőmívelés érdekében bármely téren működő egyén. Az egyesületi tagok lehetnek alapitó, évdijas és tiszteleti tagok, Evdijas tag az, ki magát 3 éven át évi 8 korona tagsági dij fizetésére kötelezi. Ha az évdijas tag a harmadik év letelte előtt legalább két hónappal, kilépését az igazgátó-választ- mánynak írásban be nem jelenti, úgy olyannak tekin­tetik, mint aki tagságát hallgatagon három évre meg­hosszabbította. Minden tag az egyesület közgyűlésein, szakosz­tályi ülésein megjelenhet, ott tanácskozási, inditványo- zási es szavazati joga van, választó és választható. T Á R C Z A. Mátka-dal. Milyen gyönyörűség elgondolni nékem, Hogy te leszel az én kicsi feleségem ! Ujjongva szeretném hirdetni ezt szerte: Hogy az egész világ tudja... irigyelje! De mégse 1 — Mi köze ahhoz a világnak, Hogy te szeretsz engem... s hogy téged imádlak! Csak te suttogd nékem—én gyönyörűségem Hogy leszel az én kicsi feleségem I Születés és jellem. Január: Az ezen hónapban született férfiak jó és hü férjek lesznek. — Külsőleg kissé közönyösöknek látszanak, nem sokat bészélnek, de szándékuk őszinte, fölötte megbízhatók és becsületesek. Az ezen hónapban született nők okos és gazdálkodó háziasszonyok lesz­nek, körültekintők és gondosak, de kissé búskomor­ságra hajlanak. Február: Férfiak hűk és melegszivüek, valami előkelőség van a lényükben, kitűnő, erélyes és sze- rettetteljes apák lesznek. — Nők gyöngédek, és őszin­ték, nagyon okos anyák lesznek, kik megelégesznek az életben egy partnerrel. Márczius : A férfinak nem nagyon tehetségesek, lustaságra hajlandók, szerelmi ügyeikben állhatatlanok, a házasságért nem nagyon rajongnak és gyakran pesszimisztikusak. Nők jó gazdasszonyok lesznek, nagyon vendég szeretők, de többnyire túlságosan be­szédesek és nyiltszivüek és nagyon fügnek a hangu­latoktól. Április: A férfiak nagyon becsvágyók, sokat ad­nak a külsejükre, hajlamaik változók és nehezen lehet őket kielégíteni. A nők szeretik az udvarlókat, inga­dozók és állhatatlanok, de mihelyest megtalálják „az igazit“ és férhezmennek, a legjobb asszonyok és anyák lesznek belőlök. Május : A férfiak erős jellemüek, hallgatagok, pa­rancsolok, kissé pedánsok, makacsok és csak nagy rázkódtatások után szenvedélyesek. A nők mulatósak, szeretik a jó ebédeket, többnyire szeretetreméltó és csinosak. Junius: A férfiak finom izlésüek, nem mindig hűek, kissé ingatagok. A nők meggondolatlanok, he­vesek, nehezen elégedettek, szellemesek a társalgásban és szenvedélyesek a szerelemben. Julius: A férfiak finom érzésüek, gyengédek, ha­talmas érzelmekre képesek, melyek azonban kihűlvén, soha többé föl nem ébrednek. A nők tulérzékenyek, szeszélyesek, de állhatatosak a szerelemben és igen jó anyák lesznek. Augusztus: A férfiak külsőleg durvák, dicsvágyók, öntudatosak, nemeslelküek és állhatatosnk úgy a ba­rátságban, mint a szerelemben. A nők temperamentu­mosak, uralkodni vágyók de nagyon nagylelküeK és rokonszenvesek. Szeptember: A férfiak kritikusok de igazságosak, | mindenkor tevékenyek és törekvők és jó családapák. J A nők diszkrétek, ragaszkodók, okosak és szorgalmasak. Október: A férfiak előkelő érzetüek, vidámak és állhatatosak. A nők elbizakodottak, kacérok és a tár­saságot szeretik. November: A férfiak erélyesek, önállók, bizalmat­lanok és hirtelen haraguak. A nők éles itéíetüek, büsz­kék féltékenyek, tudnak magukon, uralkodni de kissé melankolikusok. I, Deczember: A férfiak nagyon joviálisak, nagylel- küek, gyöngédek, de ingatlanok. A nők tevékenyek, erélyesek, a változatos életét kedvelik, de hü házasfelek és okos anyák. Megjegyzendő, hogy a ki valamely hónap 21-ike után született, a következő hó jellembeli tulajdonsá­gaival fog birni. Királyi felöltő. 1857-ben a miicheni zálogház az egyik élővá­rosrészben volt s közelében több idősebb asszony tartózkodott állandóan, kik a röstelkedők részére csekély díjazást ellénében elvégezték a zálgbetevés nem éppen kellemes foglalkozását. .... Ebben az időben, egyik szép májusi reggelen, Bajorország akkori királya II. Miksa, arra sétált s a nagy melegben felöltőjét a karjára vette. Sétája közben megállt a király s a homlokán gyöngyöző izzadságot törölgette, miközben észreveszi, hogy az egyik palánk mellett álldogáló vén esszony egyszer csak furcsa mozdulatokkal közeledik feléje. A király azt hitte, hogy koldussal van dolga, a ki ezt az alkalmat föl­használni kivánja. Alaposan csalódott azonban, mert az öreg, miután előbb óvatosan körülnézett, vájjon I

Next

/
Thumbnails
Contents