Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-06 / 1. szám

Szatmár, 1303. január 6. I. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. A „SZATMÁRVÁRMEGYEI KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐI EGYESÜLET ‘ ÉS A „SZATI¥!ÁR-NÉP/IETI-I IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjeleni^ minden kedden. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 4 kor. Félévre 2 kor. Negyedévre I kor. Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza, a „Korona“-szállodával szemben, Antal Kristóf úr házában (Weinberger-nyomda). Mindennemű dijak Szatmáron, a kiadóhivatalban fizetendők. HIRDETÉSEK: készpénzfizetés és jutányos árak mellett közöltéinek. Kéziratok nem adatnak vissza. ===== Telefon-szám 80. ■ ■ -----. Dr . Ghorin Ferencz főrendi­házi tag. Az uj esztendő a magyar közélet két hiva­talos tagjának hozott ritka kitüntetést : dr. Chorin Ferencz volt országgyűlési képviselőt és Rákosi Jenő irót, a király a főrendiház örökös tagjává nevezte ki. Dr. Chorin Ferencz városunk díszpol­gárának és volt nagyon tevékeny országos képviselőjének ezen legmagasabb helyről jött kitüntetése bennünket nagyon közelről érintvén, a közkivánalomnak teszünk elegei, midőn vele a jól megérdemelt legfelsőbb kitüntetés után, részletesen foglalkozunk és rámutatunk arra a felette munkás életre, melyet ő a közügyek terén folytatott. Dr. Chorin Ferencz a képviselőháznak hosszú ideig volt tagja és itt úgy kiváló jogi képzettségével, mint alapos közgazdasági tu­dásával előkelő pozicziót foglalt el. A legutóbbi választásoknál azonban is inkompatibilitási tör­vény miatt nem vállalt mandátumot, de annál előkelőbb tevékenységet fejtett ki a közgazda­ság terén, főleg a Magyar Bánya- és Kohóvál­lalatok Egyesületének, utóbb pedig a Magy. Gyáriparosok Orsz. Szövetségének megalakítá­sával két fontos közgazdasági intézményt lé­tesített, melynek üdvös hatását már is tapasz­taljuk sok közgazdasági kérdés felvetése és mozgalom megindítása körül. Kétségtelen, hogy főrendiházi taggá való kineveztetésével éppen ez érdemeit óhajtották méltányolni. Chorin Ferencz 1842-ben Aradon született s részben külföldön végzett tanulmányok után, 1866-ban tette le az ügyvédi vizsgálatot. Közpályáját Aradon kezdte s a balközépnek volt hive. Közben a jogtu­dományi irodalomban is élénk részt vett s 1871-ben választották meg először Aradon, mint a Tisza-féle balközép hivét, képviselőnek. A képviselőházban csak­hamar tekintélyre emelkedett. Mint az igazságügyi bizottság tagja, a nagy jogi reformok előkészítésében tevékeny részt vett s mint politikus, a választási tör­vény reformja alkalmával tartott beszédjei által szer­zett tekintélyt. A fúzióval a szabadelvű pártba lépett át s Aradon mint ilyent választották meg 1875 ben újra. Innét túl igen nevezetes része volt a váltó tör­vény reformjánál s a jogi érdekű törvényhozási mun­kákban. A gazdasági kiegyezés nehéz napjaiban, 1876-ban ötvenedmagával ő is kilépett a szabadelvű pártból és báró Bánhidyval együtt részt vett a füg­getlen szabadelvű párt alapításában. Mandátumát azon­ban Aradon 1881-ben elvesztette s csak néhány hó­nap múlva, mint a baksai kerület képviselője, tért vissza a képviselőházba. 1884-ben a liberálizmus kér­désében közte és pártja között konfliktus támadt s ekkor Ar.-Medgyesen történt megválasztása után vég­leg a szabadelvű párthoz csatlakozott. A mentelmi bizottságnak elnöki tisztét 16 éven át töltötte be s mint az igazságügyi bizottság tagja, valamint a bűn tető perrendtartás előkészítője s általában a H iz egyik elsőrangú jogtudósa, nagy érdemeket szerzett. 1896-ban Szalmát választotta képviselőjének Ugrón Gábor el­len. A büntető perrendtartás reformjánál előadó volt, de a sajtóparagrafus miatt a miniszterelnökkel támadt konfliktusa miatt erről lemondott s az igazságügyi bizottságból kimaradt 1898-ban ez az ellentét kiélé­sedéit s Chorin ekkor a kormány egész politikai rend­szerét megtámadva, a disszidensekhez csatlakozott, akikkel csak Széli Kálmán kormányralépte után tért vissza a pártba. Az 1901. évi választásnál a Salgótar­jáni Kőszénbánya Részvénytársaságnál viselt elnöki állása miatt nem fogadott el mandátumot. Dr. Chorin Ferencz uj főrendiházi tagot az összes fővárosi lapok szivesen üdvözölték és érdemeit méltatták. Azon felül mint értesü­lünk ezrekre megy azon üdvözletek száma, melyeket az ország különböző részéből kap. A város nevében Pap Géza polgármester a következő sürgönyben üdvözölte Chorin Ferencz drt: Méltóságos Dr. Chorin Ferencz urnák Budapest. Az igazi érdem legmagasabb elismerése és a legfenségesebb királyi kéztől eredő méltó jutalma­zása őszinte örömmel és lelkesedéssel tölti el szi­veinket. Engedje Méltóságod, hogy Ő felsége a ki­rály által főrendiházi taggá lett kinevezése alkalmá­val, mint városunk díszpolgárát az elsők között üdvözölhessük. Fogadja Méltóságod igaz szeretetünk és ra­gaszkodásunk őszinte nyilvánítását. Pap Géza, polgármester. * A városi tanács pedig a következő üdvözlő iratot intézte dr. Chorin Fvrenczhez: Méltóságos Uram! Szatmárnémeti sz. kir. város tanácsa szeren­cséjének tartja, hogy az uj év hajnalán — első tanácsüléséből, Méltóságodat, főrendiházi tagként üd­vözölheti. . Őszinte a mi örömünk a felett, hogy a Trón figyelme Méltóságodra irányult s kiváló érdemei elismeréséül élethossziglan a főrendiházi tagságra emelte. De nemcsak örömmel, hanem büszkeséggel is tölt el bennünket a tudat, hogy Méltóságod, kit a királyi kegy ennyire kitüntetett s ki ezen alkalom­ból ma az országszerte megnyilatkozó elismerés és ünneplés központja, hozzánk bensőbb, szorosabb kötelékekkel van fűzve, városunk díszpolgára s igy a mi polgártársunk. Mi, kik mogtanulíuk Méltóságodat tisztelni és becsülni akkor, midőn mint városunk országgyűlési képviselője, érdekeinket minden irányban hathatósan támogatta és előmozdította, lekötelezve és megtisz­telve éreztük magunkat irántunk tanúsított szives barátsága, intézményeinek szeretete és a város érde­kében kifejtett buzgó és önzetlen fáradozásai által. Mi sem természetesebb tehát, hogy mi akkor is, midőn az egész ország osztatlan elismeréssel adó­zik közpályán szerzett hervadhatlan érdemei s küiö- I nősen közgazdasági politikai szereplése iránt, benső- ségteljes érzelmeinktől indíttatva, csak hálás szere- tetünkről és őszinte ragaszkodásunkról biztosítjuk Méltóságodat. E ngedje Méltóságod ismételten is kifejeznünk mély tiszteletünket és őszinte nagyrabecsülésünket. Szatmár, a városi tanács 1903. január 3-án tartott üléséből. * Kívánjuk mi is, hogy a kitüntetett nagy tehet­ségű derék polgártársunk, közügycink szolgá­latában még sok számos évet éljen ! Dr. Chorin Ferencz főrendiházi tag teg­nap, Pap Géza polgármesterhez küldött sür­gönyében mondott köszönetét azon rokonszen­ves üdvözletért, melyben főrendiázi taggá tör­tént kineveztetése alkalmából, a város közön­sége részesítette. / A sürgöny igy szol: Pap Géza polgármester urnák Szatmár. A legnagyobb örömmel töltött el azon város üdvözlete, melyet a Házban képviselni szerencsés voltam, mely város engem, ez utóbbi időben, a leg. szebb polgári kitüntetésben részesített, midőn dísz­polgárrá választott. Fogadja polgármester ur örök hálám őszinte kifejezését. Chorin Ferencz. Tantestületi tisztelgés. Az állami elemi iskola tantestülete öröm­mel ragadta meg az alkalmat, hogy az újév alkalmából, annak a tisztelettel párosult szere­tetnek adjon kifejezést, mely a tantestületet K o v á t s Béla kir. tanfelügyelővel szemben áthatja. A tisztelgő tantestületet igazgatójuk M i- hály Ferencz vezette, ki a következő üdvözlő beszédet mondta: Nagvságos kir. Tanácsos, kir. Tanfelügyelő Ur! Az újév alkalmából nem csupán a hivatalfőnök iránti tisztelet kifejezése vezérelt Nagyságod elé ben­nünket, hanem a nemes szivü bölcs vezérhez csatoló szeretetünk is. A népnevelés a mi hazánkban nagy kötelességet ró ránk. A népnevelés feladata e haza polgárait iga­zán boldogokká nevelni, és a hói még nem magya­rok, igazán magyarokká tenni a Kárpátok bérczeitől le Adriáig, minden áron, lankadást nem ismerő kitar­tással, következetesebben, mint történt ezer éven át, mely nagy idő alatt a bennünket körülövező >vas- gyürü* megizmosodott s államunk belső alakulása is nagyon kívánatossá tette, hogy egy Wlassics, a leg- nsmzetibb közoktatásügyi Minister, a mi Kegyelmes Urunk biztos kézzel jelölje ki az. egyenes utat a ma­gyar állam fölboldogitására, a nemzeti állam meg­valósítására s ezen utón a bölcs vezér a küzdők élére álljon. Az állami iskolákban — szeretett Ministerünk intézkedései alapján — a vallás erkölcsi nevelésre minden felekezet érdekét kielégítően gondot fordíta­nak az állami tanitók és a hivatott hitoktatók ; a gaz­dasági isin. iskola és ifj. egyesületek működhetésével pedig a magyar állam érdekeit a kultúra munkásai teljes mértékben és minden tekintetben előmozdítják. Úgy vannak itt a növendékek az iskola falain belől, mint azonkívül az éleiben a polgárok : vegyesen. Mi — áll. tanitók — a mai szerve/eui vallásos nevelést adó áll. népiskolák működésében iáijuk kidomborodni a népnevelés leghelyesebb irányát, melyen haladva ezen ország minden növendékét kölcsönös szeretetben, választó falak nélkül lehet magyarrá nevelni. Nagy­ságod érdemei nagyok e nagy vármegye népoktatásá­nak hosszú és eredményekben gazdag kormányzása alapján. De úgy Kegyelmes Urunk és tevékeny Taná­csosa, valamint Nagyságod fáradozásának a szatmári államosítás a legfénycsibb eredménye az ország ke­leti részén ; ebből hosszú időkön át hazafias felbuzdu­lást szerezhetnek az ország keleti felének kulturális nagy góczpontjai az ország legszentebb érdekéért, az egységes magyar népoktatás íokozotos megterem­téséért, mely utón a kulturális magyar góczpontokból kiindulva hazánkat még egyszer és véglegesen meg­hódíthatjuk. Nagy ezért a mi tiszteletünk Nagyságod iránt s nem kisebb a mi szeretetünk. De még egy körülményről meg kell itt emlé­kezne.!). A jó atya az ö munkás fiait és leányait féltve szereti és őrködik felettük még akkor is, amikor sze- retetét arcza komolyságával eltakarja. A „népoktatás* név alá foglalt nagy család Atyjának édes gyermekei férfi-szabc-műhelyéből kerülnek ki a legelegánsabb ® ® ® féi»fi-eütonyok, melyekhez ugyanott a legjobb o • © minőségű szövetek is nagy raktáron tartatnak. Elismert pontos = ===== és előnyös ; kiszolgálás!! ft#~ Üzlethelyiség: Deák^tér sä?., városháza Icöä? elébe**«

Next

/
Thumbnails
Contents