Szatmár-Németi, 1899 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-03 / 1. szám

III. év. Szatmár, 1898. január 3. fi*, Qs[ i TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETIL/ P. Mc^jelenil^ minden ikedden, SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL: Egész évre 2 írt. Félévre I frt. Negyedévre 50 kr. Egyes szám ára 5 kr. Eötvös-utcza, a ,,Korona‘--szállodával szemben, Antal Kristóf úr házában (Weinberger-nyorada). Mindennemű dijak Szatmáron, a kiadóhivatalban fizetendők. Készpénz-fizetés mellett jutányos árban közöltetnek. bélyegdíj minden hirdetés után 30 kr. Kéziratok nem adatnak vissza. Múlt és jelen. „Éltünk rögös határán Két Géniusz vezet: . . . Remény, Emlékezet.« Az örök idő végtelenségéből megint egy év foszlott szét a nagy mindenségben. A Gondviselés kegyelméből újra idősebbek lettünk egy esztendővel, gazdagabbak en­nek tapasztalataival, szomorú vagy kedves emlékeivel.- És az örök nagy Isten, a ki intézi az idők járását, midőn eltemette az 1898-at, meghagyta érnünk az 1899-et; a múltra ráborúl a kegyelet ... az emlékezet ... a jövőé a remény .. . Innen van, hogy az ó év utolsó óráiban, nincs ember, a ki ma­gába zárkózva, legalább egy-egy benső, igaz hangban ne törjön ki, Istenéhez emel­kedve, kitől, habár az esztendő egész fo­lyásában el volt fordulva, most, hogy le­peregni látja a végórákat, megfélemedve támad föl a lélekben a mindennapi élet egyhangú zűrzavarában eltemetkezett jobb érzelem és mig öntudatában át-átczikázik az elmúlt esztendő egy-egy fontosabb moz­zanata, megdöbbenve tapad szeme oda a fellépni szándékozó uj esztendő titkos fá­tyolára, melytől jót és csak jói. meg bol­dogságot várunk, de a mely titkos mélyé­ben mindnyájunkra ismeretlen jövőt rejt. Innen van: hogy az ujesztendő első órái­ban, sietünk közvetlen jó ismerőseinknek, a hozzánk tartozó szeretteinknek »Boldog új évet« kívánni. Es vajha boldog is lenne ez! . . . Vajha: majd ha az lu99-ik évnek is elhozza az idők megmérhetetlen folyása végső óráit, fájón vennénk tőle búcsút, mint olyan év­től, mely a bennünket közelebbről érdeklő eseményekben azon esztendők közé tarto­zik, melyekre tiszta öntudattal és kedves érzelmek közepett gondolunk vissza. Az annyit emlegetett »boldogság« nem azt teszi, hogy az embernek mindig és mindenből csak a »je« jusson; ha nem volnának bajaink, ha riem tudnánk, hogy mi a balsors, mi a csapás, mi a nélkülö­zés: bizony-bizony azt sem tudnánk; mi az öröm, mi a jólét, mert úgy ezeknek nem volna semmi ize, semmi vonzó ereje! Jól mondja a költő: „Kél és száll a j szív viharja, mint a tenger vésze, Fájdalom '% boldogságnak egyik alkat-része“. Adjon tehát a mindenek hatalmas nagy Istene, az 1899-ik évben mindnyá­junkra olyan esztendőt, melyben legyen erőnk és képességünk a sors csapásait, megpróbáltatásait, elviselni és tudjuk ado­mányait élvezni, tudjunk nemes eszmékért tisztán hevülni, lelkesedni, hazánk boldo- gulhatásán érezzünk őszinte örömet, lás­suk szorgos munkánk és nehéz fáradtsá­gunk eredményeit, tapasztaljuk úgy ma­gunk, mint a hozzánk" tartozóinak mind erkölcsi, mind anyagi emelkedését, és az ezekből származó vegyes érzület eredmé­nyezze szárrmnj s' a. 'ml do óságot“ Becsüljük meg az minden napján egymást; úgy éljünk, úgy a magán, mint a közügyek intézése közben, mintha min­den alkonyat berekesztené éltünk határát, mintha számot kellene adni naponkint „sáfárkodásunkról“ . . Úgy éljünk, hogy naponta nyugodt lelkiismerettel tudjunk gondolni a megsem­misülésre, az elköltözésre, hogy igy el­mondhassuk mi is a költővel: „Légyen álom, légyen biró Bátran megyek elébe, Mint egy elfáradt utazó A vadon enyhelyébe. Mert ha álom: nyugalmat ád, Mert ha biró: nem furdal vád“ Ez a sokszor olyan büszke, hatalmas emberi élet, bizony-bizony csak olyan, mint a hamv a gyümölcs, vagy mint a gyönge virág: alig érinti az elmúlás fagyos szele: volt — nincs. Ne akarjunk tehát erőnek-erejével em­ber-társaink lelkében magunk iránt kelle­metlen érzelmet kelteni, becsüljük meg ebben a rövid életben egymást, mely alig- alig elég arra, hogy az ember, az ő hiva­tásához mérten a fenséges haza, a vallás, a társadalom javára csak valamicskét is munkálkodhassék! Emelkedjünk felül a kishitűségen, vét­kezzük le az emberi sziveket sokszor oly­annyira fogva tartó irigységet, mely annyi baj szülő-anyja, legyünk jó akaratú, munkás előmozdítói embertársaink ügyének, ne hallgassunk az ámitók behízelgő, csalóka szavára, vessük ki sziveinkből a bosszút, mert: tévedni, véteni, emberi dolog; csak úgy számíthatunk mi is bocsánatra, ha mi is megbocsájtunkésnem ültetünk kérlelhetet­len vad haragot a szivünkbe a honnan pedig a szeretet, közmegbecsülés édes, sze­líd érzelmeinek kell fakadnia! Ne erőszakoljuk a saját véleményün­ket, mint csalhatatlan igazságokat ember­társainkra, hagyjuk, hogy mindenki a maga hite, meggyőződése szerint tegyen, hiszen nagyon igaz a közmondás: „ki-ki a hogy veti nveg az ágyát, úgy fog benne pihenni“. Az igazság, melynek nevében annyi hamis próféta szólott már, akár hogyan veszszük is a dolgot, csak egy és osztha­tatlan, ne álszenteskedjünk, ne áligazságos- kodjunk tehát, mert: akármilyen szép kö­TÁRCZA. Gyász-beszéd. Keresztes Sándor sírjánál tartotta : Ctomay Imre. ... Itt állunk egy nyitott sír mellett, a túl­világ kapujának küszöbe előtt, fájó szívvel, meg­döbbenve, lesujtottan s igaz könyekkel szemeink­ben, hogy végső búcsút vegyünk attól, kinek leLke már száll az ég felé, kinek romlandó ré szeit átadjuk a sírnak, az örök nyugodalomnak !.. Test és lélek, mig el nem váltak, — együtt alkoták az élő embert, — azt a férfit, a kitől, mi, most búcsút veszünk. Ez az ember, ez a férfi kiváló és derék volt. Férfias szépség erővel egyesülten — erélylyel zomán­czol v a tüntette föl, tette kedveidé azt az ala­kot, mely most összeomlott, hogy porrá legyen ... Az enyészet angyala összetörte, villám gyanánt sújtott le reá... Leikével útra keltek nemes tu­lajdonai — a halhatatlan részek! E porlandő testben nemesen érző szív do­bogott telve bátorsággal, erélylyel, önérzettel. Keblében ott lakott az élénk igazságérzet, mely gyakran kitört ajakán s a mely mellett férfiasán meg- és helyt állott a meggyőződés bátorságával. A most már összeroncsolt agyában ott székelt a kiművelt, szakszerűen kiképzett ész, a jeles elme­tehetség, telve törvény- és élet-ismerettel. Ő, a jól képzett, magas műveltségű ügyvéd föl volt szerelve kellően, a keresett igazság felkutatására, a megtámadott igazság védelmére szükséges fegyverzettel. — — — A szép külsejű, mondhatni százados éltet ígérő férfi, a nemesen érző szív, a becsülettel, j önérzettel, igazságszeretettel gazdagon eltöltött kebel, a szép tehetséget, nagy műveltséget, szak- képzettséget tartalmazó agy nincs többé — már nem él, nem működik;------az enyészet angya­lán ak keze összerombolá ... Leszállóit mellé vá­ratlanul s átadta őt hirtelen a halálnak — örök nyugalomra Ítélve — a nélkül, hogy a betegség­nek kórágyára idézte s az elmúlás idejének óráját vele sejtetni is engedte volna . . . . . . xts megnémult az aj ak — örökre, mely az igazságot hirdette, védte, tolmácsolta s mely a nemes törekvéseknek, a szabad véleménynek olyan bátor szókimondója volt. . . Ezen városnak minden lakosát lesujtá, meg- döbbenté a váratlanul történt halálhír. De mi, az ügyvédi kar tagjai, vagyunk — a család után — a legnagyobb mértékben vesztesek; mert mi az elhunyt Keresztes Sándorban karunk egyik díszét, ékességét, igen tevékeny és ügy­buzgó tagját vesztettük el. — Mindnyájan úgy ismertük őt, mint kifogástalan ügyvédet, a ki mindig az igazságot kereste, ki undorral fordult el az igazságtalanságtól, a ki illetéktelen haszon után soha sem törekedett, senkit meg nem károsított, ki nem volt szédelgő, — ki lel­kiismeretes pontossággal teljesité hivatása köte­lességeit, Ki nagy szeretettel, szorgalommal bú­várkodott törvénykönyveinkben s úgy a bírósági, mint a közgyűlési teremben- számtalanszor adta bizonyságát szakképzettségének, törvényismereié­nek s jogi tanulságának.----------Intő példaadó volt k öztünk a correct köz- és magán-életbeli viselkedés tekintetében . . . Bizalmunk, rokon- szenvünk, elismerésünk ezért fordult feléje mig élt — s mert szei ettük, becsültük és méltányol­tuk őt, — ezért most olyan fájó, olyan érzékeny a mi veszteségűnk ő utána. Nem csak megdöbbentő halálesete folytán, de mert mig élt, nemes tulajdonai s valódi ér­demei miatt becsültük, szerettük őt s baráti ér­zelmeinket bírta — s mert most a mi szeretetünk s rokonszenvünk nemes és kedves alakját veszítjük el benne, ezért kesereg utána a mi szivünk s könyeznek ami szemeink. Ne csodálkozzatok, ne Ítéljetek el, ha minket itt, a sírja szélén, sirni, — könyeket hullatni lát­tok ! . . . Kedves barátunk, szeretett kartársunk, itt a túlvilág ajtajánál, sírod szélén búcsút veszünk tőled . . . Földi részed mindjárt az anyaföldé le­szen; lelked s nemes tulajdonaid a mennyországé. De hitünk szerint az elvált lélek és test egye­sülnek. Te nem lehetsz s nem is leszesz az enyészet angyala sújtó Ítéletének — az örök ha­lálnak martaléka; mert hited, igazságszereteted, lelked és kebled nemes tulajdonai, hitvesi hűsé­ged, családod, fajod, nemzeted, hazád iránti sze­reteted, jó telteid, szeretteid imája, a mi kérésünk, a mi tanúbizonyságunk melletted — a minden­tudó Isten előtt, mindnyájunk s a te legfőbb birád előtt javadra — megváltoztatják az enyészet an­gyalának sújtó ítéletet s téged az a legfőbb biró az igazak sorába, az ő jobb keze felől állít s meg adja neked az- örök idvességet, az örök életet ott fent az egekben........ Ez a hitünk enyhíti az utánad érzett vesz­teségünket s ezért nyugszunk meg az Isten ren­delésében .... Halálod átmenet] az örök életre !.. Ez a hitünk nyugtat meg minket! ... Elszálló lélek! Isten veled, — a túlvilágon is — Isten veled ! . . Pótlandó test, mely a sírba helyeztetik, nyugodjál békességben, . . . mig eljő az, ki uj életre kelt.

Next

/
Thumbnails
Contents