Szatmár és Bereg, 1931 (11. évfolyam, 23/582-39/598. szám)

1931-06-07 / 23. (582.) szám

rP. Tek. Egyetemi Kör 7^ 3, Ref. Kollegium Debrecen ivei, ívuue^iuui L/cuicecu »«««. J«Ml Mill POLITIKAI. TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. — MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. — ELŐFIZETÉSI DÍJ: NEGYEDÉVRE 2 P 40 FILLÉR. — EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. FELELŐS SZERKESZTŐ: Br. FÁBIÁN SÁNDOR fffÁTÉS&m&A' 1931. JUNBMS 7. SZERKESZTŐSÉG: HORTHY MIKLÓS-UTCA 8 SZ. TELEFON 38 ÉS 74. — KIADÓHIVATAL: HORTHY MIKLÓS-UTCA 8. ÉS GRÓF TISZA ISTVÁN-UTCA 6 SZÁM. — POSTACSEKK SZÁMLA 54 003. m. gVFOLYAIK 23. CS32.& SZÁM. HHOI Kedden installálja a tervényhatésági hösgyűlés Szatmár, Ugocsa és Bereg kösigazgatásIBag ©gyeidre egyesített wárnsegyáte tul főispánját. — Kopm&ssyigői kézirat P>e«tay Szafe©S«s e® aássíd MmeníMra!. — Szatmár, Ugocsa és Bereg köz­igazgatásilag egyelőre egyesitett vár­megyék törvényhatóságának életé­ben nevezetes eseményt jelent az a legfelsőbb kormányzói kézirat, amely a Budapesti Közlöny május 31-iki, vasárnapi számában jelent meg. A hivatalos lapnak ez a köz­lése szószerinti szövegében a kö­vetkező : A magyar királyi belügy- miniszter előterjesztésére Pé- * chy László Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék főispánját ettől az állásától buzgó szolgálatainak elisme­rése mellett saját kérelmére felmentem és Péchy Miklós Szabolcs, Beregvármegye nyu­galmazott tőjegyzőjét Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatá­silag egyelőre egyesitett várme­gyék főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi május hó 30. napján. Horthy sk. Dr. Scitovszky Béla sk. A főispán-változás kire nem érte teljesen váratlanul a me­gyei közvéleményt. A mátészalkai választó-kerület közönségének rég­től fogva, általános óhajtása volt, hogy megnyerje képviselőjének Pé­chy László főispánt, azt a Péchy Lászlót, aki negyedszázados köz­életi működésében teljesen össze­forrt a mátészalkai kerülettel. Es Péchy László ez alkalommal engedett a közóhaj­tásnak, lemondott a főispánságról, hogy a közbizalom feléje fordulásá­ban képviselői mandátum vállalásá­val is szolgálhasson a mátészalkai kerületnek, Az uj főispán személye a leg­őszintébb kedveltségnek és népsze­rűségnek örvend a megye minden részében s vezető megyei koröK már régen benne látták a jövő fő­ispánját. Az uj főispán életrajza. beszédesen bizonyítja a legfőbb me­gyei szolgálatra való elhivatottságát. Péchy Miklós Szabolcs született 1881. december 1-én Budapesten. Édes atyja pécsujfalusi Péchy László belügyminiszteri osztálytanácsos volt, édesanyja litkei Gal- góczy Etelka. Elemi oktatásban magánúton részesült, a gimnázium 1—Vili. osztályát a budapesti Lónyay-uícai ref. főgymnasiumban, jogi ta­nulmányait a budapesti egyetemen végezte. A vármegyei szolgálat családjában úgy­szólván tradicionális volt. Atyai nagyatyja Péchy László a szabadságharc idején Sza- bolcsvármegyének, ugyanakkor Pál testvére Beregvármegyének, Ignác testvére Szatmár- vármegyének volt az alispánja. Édesatyjának testvérei közül Tamás Bereg­vármegye alispánja, Endre Beregvármegye tiszaháti járásának föszolgabirája, Gyula Szabolcsvármegye árvaszéki elnöke volt. Anyai nagyatyja Galgóczy Sándor Szatmár- vármegyének szintén alispánja. A családi hagyományok ápolásában ne­velkedve, ó a vármegyei szolgálathoz ér­zett hajlamot és tanulmányainak befejezte után az 1904. évben, mint közigazgatási gyakornok Beregvármegye szolgálatába lé­pett. Ugyanezen évben már szolgabiróvá választották és szolgálattételre a munkácsi járásba osztották be. 1907. január 1-től mint szolgabiró jegyzői teendők végzésére az alispáni hivatalba rendeltett be, majd 1908-ban vármegyei III-ad aljegyzővé, : "i1'vLen pedig a mezőkaszonyi járás fő­szolgabírójává választották. Ebben az állás­ban működött az 1919. év tavaszáig, a kommunizmus kitöréséig, majd a cseh meg­szállás után, mint a tiszaháti járás főszolga­bírója részt vett a románok és csehek ál­tal akkor még körülzárt és 24 községből álló csonka Beregvármegye közigazgatásá­nak újjászervezésében. 1921-ben csonka Be­regvármegye főjegyzőjévé választották meg. Amikor azonban 1923. december 31-ével a vármegye önállósága megszűnt, nyug­díjaztatását kérte. Az 1917. évben, a még akkor csonkitat- lan beregi ref. egyházmegye kitüntető bi­zalma folytán világi tanácsbiróvá választa­tott és ezt a tisztséget mind e mai napig viseli. Az 1915. évben a Ferencz József rend lovagkeresztjét kapta, 1924-ben pedig a Johanníta-rend tiszteletbeli lovagja lett. Nyug­díjaztatása óta Szatmárvármegyében Por- csalmán lakott és ottani, valamint nagydo­bosi birtokán gazdálkodott és az egyesitett vármegyék törvényhatósági bizottságának, törvényhatósági kisgyülésének és választ­mányának szorgalmas és tevékeny tagja volt. Péchy Szabolcs főispáni installá­ciója kedden délelőtt fél 11 órakor lesz a törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésén, amelyet dr. Streicher Andor alispán hivott össze. Az installáló közgyűlés tárgya a m. kir. belügyminiszter le­irata, Péchy László cs. és kir. ka­marás, a vármegye főispánjának, ál­lásától való felmentése tárgyában s ugyancsak a belügyminiszter leirata, Péchy Miklós Szabolcs Beregvár­megye nyugalmazott főjegyzőjének, Szatmár, Ugocsa és Bereg közigaz­gatásilag egyelőre egyesített várme­gyék főispánjává való kinevezéséről Péchy Lásxlé Ez a kis irás, ami itt következik, nem a képviselő-jelöltről szól, ha­nem a főispánról, aki nélkül 12 esztendő múltán is nehéz volt el­képzelni a főispáni széket. Mert lehetett a megyei élet régen élén- kebb és viharosabb, szinesehb és érdekesebb, főispánjai lehettek nagy- ratörőbb és rapszódikusabb politikai egyéniségek, annyi bizonyos, hogy Szatmár megye most múlt 12 évét sokkal jobban determinálta a Péchy László főispánsága, mint talán bár­melyik elődjének hosszabb-rövidebb kormányzása. Nemcsak azért, mert e tizenkét esztendő a nemzeti lét történelmi sorsfordulóin gyötörte végig a csonka vármegyét s nagy idők terhelt atmoszférája nehezedett rá a vezérkedés parancsnoki hídjá­ra a trianoni magyar fedélzeten mindenütt, hanem azért is, mert az egy-akarat parancsoló erejével senki se élt még talán olyan kérlelhetet­len elhatározottsággal, de éppen olyan verifikált jóhiszeműséggel, mint a 12 évig egy irányt jelölő Péchy László főispán. Vezérségre hivatott lett volna ak­kor is, ha nem sodorják az esemé­nyek egy uj megyei élet él-vonalá­ba. Politikai iskolázottsága, egész egyéniségét abszorbeáló hazafisága, a közigazgatás célszerű feladatköré­nek megrajzolásában való jártassága s reprezentatív férfiasságának puri­tán urisága méltán adta kezébe a hatalmat éppen abban az időben, amikor az erőtlenségbe roskadt régi világnak az uj idők heves iramát eredeti célvonalától semmiképpen se eltéríteni, de biztosan fékeznie kellett. Ez az uj világ sokak számára is­meretlenül jött, a megye nagyobbik felének trianoni elvesztése pedig megoldhatatlannak látszó problémák tanácstalanságába zárkóztatta a me­gyei élet legjobbjainak nagy részét is. A politika mint öncél, teljesen elvesztette jelentőségét, a nemzeti feltámadás lángját csak a honfiúi állhatatosság, imádatos fajszeretet és áldozatkész elszántság táplálhatta. A nagy nemzeti sorskérdéseknek a fel­dúlt közhangulat gyújtópontjából idejében való kimozdítása pedig a politikai iskolázottságnak olyan ru­galmas metódusait kívánta, amilyen­nel csak ösztönös megérzéseiben is csalhatatlan politikus rendelkezett. Péchy László, mint főispán, a po­litikai szempontok domináló jellegét akkor domborította ki félreismerhe­tetlenül és azóta tartotta meg en­nek a politikai vezérelvnek min­dent lehengerelő erejét, amióta Bethlen István a kormányzásban ad­dig mutatkozó gátlásokat a nemzeti erőfeszítések sikere érdekében min­denképen megszüntetni kívánatos­nak tartotta. Péchy László politiká­ja a bethleni elgondolás alapján sokszor látszott érthetetlennek a lázongok előtt, kiismerhetetlennek a belsőbb tábor és a hivebb követők előtt, de abban minden vélemény megegyezett, hogy ez a politika vas­következetes, logikus és ami a leg­fontosabb, mindig sikeres. Hiányzott ebből a politikai vonal- vezetésből minden doktrinérség, de annál káprázatosabb volt taktikai ötleteiben. A modern politikai ideo­lógia fantáziátlansággal vádolhatja ezt az iskolát, de a reálitások fel­ismerésében és a helyzet-egyensúly megtalálásában minden elismerést meg kell adjon neki még az az uj magyar politikai felfogás is, amely a szociálpolitika és a demokratizmus alapfeltételeit máshol keresi, mint a legtisztább humánumnak azokban a princípiumaiban, amelyeket a Péchy Lászlók politikai nevelése ismer, A tradicionális magyar esz­mevilág megőrzése, céltudatos nyu politikai meggyőződés, az nóm megyei élet magas Ion tartása, közintézmény tása és egy markáns portréja marad a életében Péchy Lász ispánsága után őröl héroszi korszak tört nak értékelésére ira­Könyvet, papirt, Írószert a SIjAVMll tf BEREC könyvkereskedésében v;

Next

/
Thumbnails
Contents