Szatmár és Bereg, 1930 (10. évfolyam, 1/480-49/558. szám)

1930-01-05 / 1. (480). szám

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI .. «, HETILAP. — MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ :- ELŐFIZETÉSI DÍJ : NEGYEDÉVRE 2 P 40 Dr. FÁBIÁN SÁNDOR FILLÉR. — EGYES SZÁM ÁRA 20 FILLÉR. SZERKESZTŐSÉG: HORTHY MIKLÓS-UTCA 8 SZ. TELEFON 38 ÉS 74. — KIADÓHIVATAL: HORTHY MIKLÓS-UTCA 8. ÉS GRÓF TISZA ISTVÁN-UTCA 6 SZÁM. — POSTACSEKK SZÁMLA 54 003. MÁTÉSZALKA, T930. JANUÁR 5. X. É1FOLYAM T. (480.) SZÁM. TÍZ ÉV. Mátészalka, 1930. jan. 4. Tiz esztendő nem nagy idő és nem ritka jubileumi dátum. És amikor mégis megállunk ma a „Szatmár és Bereg“ meg­jelenésének tízéves fordulóján, nem a jubileum kedvéért tesz- szük azt. Csak emlékeztetni akarunk. Emlékeztetni azokra a föld- indulásos időkre, amelyeknek vajúdása a legirtózatosabb nemzeti szerencsétlenség döb­benetéből a legnagyszerűbb megújhodás hitét szuggerálta a nemzeti lélek eleven élete számára, hogy tiz esztendő múltán az ernyedt csüggedés szellemi és gazdasági defétíz- musának csábitó szavára fe­ledni kezdje lelkesült fogad­kozását. Feledni azt a rendületlen­nek mondott elhatározást, hogy ebben a hazában nem lehet többé különbség testvér-ma­gyar között s fel nem ütheti fejét megtorlatlanul a destruk­ció ördöge. Feledni azt a lán­goló lelkesedést, mely minden erejét a rombadőlt haza újjá­építésének akarta szentelni, hogy tiz év múltán alig nyissa meg fásult szivét, rabságban szenvedő testvérei sürgető sza­vának. Kegyetlen tiz esztendő volt ez a legkegyetlenebb küzde­lemben, másokénál is terhel­tebben, két hajdan boldog vár­megye szerencsétlen maradék földjén. Rendkívüli időknek rend­kívüli parancsszava hívta élet­re tiz évvel ezelőtt a „Szatmár és Bereg“-et, hogy szegény és szerény életünkben maradék­talanul megőrizze azokat az ideálokat, amelyeknek nagy­sága tiz év távolában is fel­magasodik nemzeti létünk leg- ígazabb célkitűzéseihez. Hogy harcunkat jól harcol­tuk, arra bizonyság ez a mi külön ünnepnapunk, amelyen tizedik esztendőbe fordulva indítjuk el lapunkat hűséges olvasóinkhoz. Első szavunk kőszöntse ma azokat, akik mind végig mellettünk álltak a tiz esztendő során. Köszöntse azokat, akiknek mi hétről-hét- re hírül vittük a jószándéku magyar munka eredményeit csonka megyénk minden falu­jából. Köszöntse végül leg­főbbként mindazokat, akik el nem felejtették a tiz év előtti Vármegyei törvényhatóságunk uj esztendeje mozgalmasan indul. Jövő héten pénteken a közigazgatási bi­zottság tartja havi rendes ülését, az utána következő kedden, 14-én, a kisgyülés ül először össze megvá­lasztása óta, másnap pedig, 15-én rendkívüli közgyűlés fogja letárgyalni a napirendjére tű­zött 51 pontos programmot. A köz­gyűlésnek legnagyobb érdeklődésre számot tartó pontja kél felsőházi tag választása ugyancsak két póttaggal. Közgyűlés elé kerül ugyanekkor a kormányzó köszönő leirata a nem­zeti hadsereg bevonulásának tiz a gyakorlati hasznú jótékonykodás legnagyszerűbb cselekedetének bi­zonyult Mátészalkán. Éppen olyan széles körben nyilatkozik meg iránta a segiteni akarás különféle adomá­nyokban, mint amilyen határtalan lelkesedéssel inditották meg a konyha működését annak vezetői, akik ma is változatlan buzgóság kitartóan gondos szorgalmával erősitik és fej­lesztik a jól bevált intézményt. A népkonyha decemberi második hónapjában összesen 701 ebédet osztott ki. Eb­ből esik az első hétre 186, a má­sodikra 167, a harmadikra 182 és a negyedik hétre 166 ebéd. Újabb adományok. Csizmazia Ferencné 8 és fél kg. tengeri liszt, 6 kg. hagyma, Erdélyi Bertalanná 5 kg. liszt, 2 kg. só, Szilágyi Károlyné 1 kg. 25 deka zsir, Szilágyi Sándorné 60 drb. tu­megujhodásnak minden nem­zeti erőt összefogó szent fo­gadkozását : csonka hazában nincs és nem lehet teljes nem­zeti élet, csak harc és küzde­lem mindhalálig a — feltáma­dásért ! éves évfordulója alkalmából előter­jesztett hódolatra. Pest-Pilís-Solt- Kiskun vármegye átirata a keleti jóvátétel kérdésében való állásfoglalásra. Nógrád és Hont vármegye átirata az állami, vármegyei és községi nyugdíjasok munkaképességének re­vízió alá vétele tárgyában. Csong- rád megye átirata termény-közraktárak létesítése érdekében. Közgyűlés elé kerül végül még több alispáni elő­terjesztés, szabályrendelet alkotása, bizottságok választása, nyugdíjügy és segélyezés. rósbéles, Popovics Györgyné 5 kg, liszt, 2 kg. hagyma, 2 kg. bab, 1 kg. rizs, 1 kg. só, özv. Kálmáncz- helyiné (Vítka) 1 kappan, 1 és fél kg. hús, Kálmán Ernőné 5 kg, cu­kor, ifj. Gosztonyi Sándorné 1 kg. zsir, 1 és fél kg. hús, 1 és fél kg. hurka, Boleman Károlyné 3 kg. lekvár. A népkonyha áldásos eredmé­nyei mellett ruha-akciója is volt a Misszió Társulatnak. En­nek során kiosztott 5 téli kabátot, 6 fiú ruhát, 6 pár cipőt, 12 leány ruhát, 7 felnőtt részére ruhát, 12 pár harisnyát és 4 sapkát. A téli ruha segélyezés Balássy Miklósné, Hradil Dezsőné, Durucz Jánosné, Ortutay Gyuláné, Dr. Zsdánszky Kálmánná, Dobra Ist­vánná, Smajda Ferencné, Zékány Lászlóné, Szilágyi Károlyné, Jörg Józsefné, Dr. Vértes Lajosné, Arndt Sándorné és Jakab Lajosné adomá­nyaiból történt. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁSI Mai számával tizedik évébe fordul a SZÁTMÜR $% BEREE* Ennél a tiz éves fordulónál ol­vasóink állandóan gyarapodó táborához azzal a kéréssel fordulunk, erősítsék önzetlen munkánkat további támogatá­sukkal. Mint ahogy nem üz­leti érdek hívta életre tiz év­vel ezelőtt a SZÁfMjlR Í9 BERE®=et, épp úgy nem vezet bennün­ket ma sem más gondolat, mint híven szolgálni azokat a nagy nemzeti célokat amelyek parancsolóan mutatják előttünk az irányt minden alkotó erő összefogásának jegyében. — Csonka vármegyéink életében szükségszerű hivatást teljesít a SVÁTMÜR is BÉRÉ® s ennek a hivatásnak a jö­vőben is még teljesebb fel- készültséggel igyekszik meg­felelni. A csekély előfizetési dij el­lenében olyan hetilapot adunk, mely terjedelmében, tartalmá­ban és technikai előállításában az ország vidéki lapjai között csaknem egyedülálló. Előfizetési dijaink: Félévre . 4 pengő 80 fillér. Negyedévre 2 pengő 40 fillér. Az uj kézművesipari törvény­javaslat. A két nagy íparosszervezet, az Országos Kézműves Testület és az Ipartestületek Országos Szövetségé­nek vezetői közös küldöttségben jelentek meg Búd János kereskede­lemügyi miniszternél, akitől az ipar- testületi reform és az ipartestületek központjának megszervezése ügyé­ben mielőbbi intézkedést kértek. A miniszter örömét fejezte ki, hogy a hét éven keresztül tartó háborús­kodás után a béke az iparosság soraiban helyreállott. Egyben ki­jelentette, hogy a már készenálló törvényjavaslatot legközelebb az or­szággyűlés napirendjére tűzeti. Könyvet, papirt, Írószert könyvkereskedésében vásároljon. Rendkívüli megyegyülés lesz január 15-én* Két rendes felsőházi tagot választ a közgyűlés. — 10-én közigazgatási bizottsági, 14-én kisgyülés. A Szociális Missió=Társulat népkonyhája JL

Next

/
Thumbnails
Contents