Szatmár és Bereg, 1930 (10. évfolyam, 1/480-49/558. szám)

1930-01-05 / 1. (480). szám

2-ik oldal. 1930. január 5-én. Csak mezőgazdasági ipari üzemek létesítése javíthat vármegyénk súlyos közgazdasági helyzetén ? Mit kémek és vérnek a front­harcosok? Katonás fegyelmet, bölcs ön­mérsékletet a MOVE Fronthar­cos Szövetség szervezkedő sorai között. 1. Megbecsülést, méltánylást, tiszteletet úgy az államhatalom, mint a társadalom részéről. 2. A vitézségi érempótdij ügy­nek komoly rendezését, a ren­delkezésre álló állami, társadalmi, gazdasági erők keretén belül. 3. Közszolgálati alkalmaztatá­sukból harctérre távozott és on­nan visszatért frontharcosok há­borús esztendeinek teljes be­számítását úgy az előléptetés, mint a nyugdíj szempontjából. 4. Frontszolgálatuk befejezte után közszolgálati alkalmaztatás­ba lépett frontharcosok háborús idejének nyugdíj szempontjából való teljes beszámítását. 5. Egy ugyanazon korosztályba tartozó felmentettek, itthonmara- dottak rendes, vagy soronkivüli előléptetésük folytán a hadba- vonultak hátrányára előállott elő­léptetési, fizetési különbségek­nek a frontharcosok javára való helyesbítését. 6. Úgy az állami, mint a magán gazdaságban betöltésre kerülő állásoknál afrontharcosokelsőbb- ségi jogának intézményes bizto­sítását. 7. Az állami, hasznot hajtó jo­gosítványok kiadásánál’a front­harcosok elsőbbségi jogának in­tézményes biztosítását. 8. Frontharcosok részére el­halálozásuk esetére az állami és községi temetkezési intézeteknél temetkezési kedvezmény, a hátra­maradottak részére temetési se­gély nyújtását. 9. Gondoskodást arról, hogy a frontharcosok elhalálozásuk esetén temetésüknél — bármely szerény keretek között is — volt katonai rangjuknak megfelelően katonai végtisztességadásban ré­szesüljenek. 10. Gondoskodást arról, hogy egy magyar Frontharcos Törvény alakíttassák meg, mely nemcsak a világháborúban volt fronthar­cost, de az esetleg ezután meg­vívandó háború frontharcosainak törvény szerint biztosítja azokat a jogokat, amelyek minden egyes nemzeti államban kijárnak azok részére, akik életük kockáztatá­sával, testi épségük veszélyezte­tésével hozzájárultak a nemzet megvédéséhez. Nagydoboson jóforgalmu borbélyüzlet szabad kézből eladó« ! _2 (O ndolálás is bevezethető.) Érdeklődők forduljanak MIKLÓS GYÖRGY tulajdonoshoz. Gyakorlott tanítónő német, francia, olasz, angol órákat ad Mátészalkán, Szatmár-utca lt' szám alatti lakásán. Csoportonkénti tanulásnál heti 2 óra személyenként havonta öt pengő. Magánórák kü­lön dijazás szerint. 49— — Újévi levél. — Tegyünk pontot az 1929-es év végére, vegyünk búcsút ettől a szo­morú évtől és siessünk üdvözölni az eljövendőt: az 1930-as eszten­dőt. Még mielőtt végleg lezárnánk ez elmúlt évet, igyekezzünk abból leg­alább tanulságokat levonni. A gaz­dasági élet egyetlen ága sem élt még át ily súlyos korszakot, mint a fekete 1929-es esztendő volt. Fö­lösleges volna elismételni ennek az évnek a bajait, az ország minden rétegének panaszait, mert ezek min­den megvilágításban utón és útfé­len bőségesen tárgyaltattak már. Ugyannyira, hogy már panaszkodni sem kellett. Elég volt, ha valaki sóhajtott egyet, abban már benne volt minden. Igaza van annak a kereskedőnek, aki rendes napi sé­tája közben kollégájával találkozva és együtt folytatva sétáját hallgat, midőn másik sóhajt egyet. A má­sodik sóhajtásra sem reagál, de mi­dőn harmadszor is sóhajtani hallja kollégáját, indignálódva reászól: hagyj békét nekem az üzleti ügyek­kel, mert ha tovább panaszkodsz itt hagylak. Kétségtelen, hogy egyetlen év sem produ­kált még annyi váltóóvást, kényszeregyezséget, ár­verést és munkanélkülit, mint ez. Kétségtelen az is, hogy ezek a ba­jok nemcsak nálunk, de mindenütt másutt is megvoltak. Nem lehet te­hát ezek ódiumát egészen a kor­mányra hárítani. Tagadhatatlan, hogy a pénzügyi kormány némileg meg­előzhette volna a bajokat, ha ak­kor, amikor annak lehetősége meg­volt, gondoskodott volna a magyar intézetek tárcájában heverő zálog­levelek külföldi elhelyezéséről. No de az is bizonyos, hogy ha előre­látta volna a kormányzat az eljö­vendő viszonyokat, akkor nem en­gedte volna a záloglevél elhelyezés kérdését holmi személyi kérdés, vagy a bankoknak egymás közötti féltékenysége miatt elodázni mind­addig, mig aztán az elhelyezés le­hetetlenné vált. Objektive elbírálva a helyzetet meg kell, hogy állapítsuk, hogy ta­lán sehol sem éreztették ezek az általános bajok oly súlyos mérték­ben hatásukat, mint nálunk. Ennek természetesen az előbb említett kö­rülmény mellett, sőt elsősorban az átkos „Trianon", de mindezeket is megelőzőleg azon körülmény az oka, hogy tőkeszegény állam va­gyunk. Ennyi súlyosbító körülmény mellett természetesen hatalmas, koncepció­zus pénzügyi és gazdasági politi­kára volna szükség, hogy kilábol- junk ezekből a bajokból. Legyünk azonban őszinték önmagunkkal szem­ben és állapítsuk meg a szomorú Levél Rómából. — A „Szatmár és Bereg“ olvasóinak. — II. December 17-én,,. este 6-kor vo­nult kihallgatásra Őszentsége elé a magyar zarándokcsapat. XIÍI. Kele­men pápa tróntermébe vezettek bennünket. Az olasz királynak ugyanitt történt legelső fogadtatása velünk is érezteti utóhatását. Szo­katlan ragyogás, pompa tárul sze­münk elé valamívégtelen finom elő­kelőséggel párosulva. A biborkárpitos terem falai men­tén egyes sorokban elhelyezve vár­juk a Szent Atyát. Hét óra felé elhal a suttogó be­széd, mindenki a bejáratra szegezi a tekintetét. A piros reverendás kiséret közül látomás-szerüen bonta­kozik ki Szentséges Atyánk hófehér alakja. Jóságos mosolya simogatón fut végig sorainkon s belőlünk szinte önfeledten csattan fel válaszul a háromszoros tüzes éljen. Mire el­csendesedünk, már ott látjuk őt a térdelő sor legelején Zichy János gróf előtt; egypár pillanatig elbe­szélget vele. Majd halászgyürüjét mindenkinek csókra nyújtva, hoz­zánk közeledik. Egyeseket közülünk is kiválaszt; néhány meleg szó kí­séretében atyai kezét fejünkre nyug­tatja. Midőn a zarándokok sorfala vé­gén felállított ajándékkönyvekhez ér, mintha megcsillanna a szeme; nem tudja megtagadni a volt könyv­táros szeretetét a könyvek iránt. Egyiket-másikat kezébe veszi, lapoz­gat bennük s ami az audienciák történetében szinte hallatlan: ma­gyar könyvvel a kezében, herceg­prímásunkkal az oldalán fényképező­gép elé áll, hogy minél jobban meg­érzékeltesse mélységes háláját. Ezután trónszékébe vonul és kez­detét veszi a különböző üdvözletek felolvasása. Legelsőnek hercegprí­másunk tolmácsolja olasz nyelven a zarándokok üdvözletét, majd a kormányzónk francia nyelvű levelét olvassa fel a vatikáni követ, ezt követi a parlament hasonló nyelvű levele, végül Budapest alpolgármes­tere olvassa fel a főváros nagy­hatású latin levelét. A Szent Atya válaszában csopor­tosítja az elhangzott rokontermé- szetü gondolatokat s egyszerre felel rájuk. Szent Ambrus szavait idézve: „Legelső kötelesség a hálaadás," ő is a megköszönésen kezdi. Hálás szívvel mond köszönetét kedves magyarjainak a szeretet- sugallta üdvözletekért és a jubileumi ajándékokért, melyekben a nagy­szerűn kívül a legkedvesebbet hoz­ták el Atyjuknak. Az az 1500 fehérkötésü, a ma­gyar föld lelkét magába ölelő könyv néhány felejthetetlen percet idéz fel a könyvtárak titkos csendjében pápává nőtt Ratti könyvtáros lelké­ben. Az az 1500 gyermekruha, amit a magyar tanárnők és tanítónők készítettek a Szent Atya azon gyermekei számára, kik még a mieinknél is szegényebbek, a meg- hatódottság könnyeit csalja a nagy missziós pápa szemébe. Elelcsuklik, megremeg a hangja, midőn e szavak tolulnak ajkára: „Magyarország ne­velőnői megértették az Ur szándé­kát: aki a mezítelenek közül egyet is felruház, az engem ruház fel." Mint a gyermekeivel beszélgető édes atya mond köszönetét az előtte megjelenteknek, kik között képvi­selve van a magyar nemzet min­den társadalmi osztálya. Különösen magragadja figyelmét az a néhány egyszerűen öltözött, kérges kezű munkás. Hozzájuk külön is van szava és általuk üzen Magyaror­szág összes munkásainak. „Kedves gyermekeim, magyar munkások, ti különösen közel álltok érző szivemhez a ti kemény sorso­tokkal. Ismerem nehéz helyzetete­ket, hiszen gyermekkoromban én is éltem azok között, akik két kezük munkájával szerzik meg mindennapi kenyerüket. Rátok száll ma legelő­ször áldásom." Hercegprímásunk megkapó gon­dolatával kapcsolatban: „Mint szen­vedő nemzet állunk közös Atyánk előtt s mivel a szenvedők mindig nagyobb szeretetet igényelnek, Szentséged különös áldását kérjük, hogy az ur megrövidítse nehéz nap­jainkat," olyan kijelentést tett a Szent Atya, amilyen még nem hang­zott el rólunk másnemzetbeli ajkáról. Való igaz —mondja Őszentsége,— hogy nehéz mind az egyeseknek, mind a nemzeteknek szenvedés nél­kül élni, mert hisz az élet szenve­dés: „Leben ist leiden.“ A magyar nemzet történetében rendkívüli szenvedések, megpróbál­tatások vannak feljegyezve, de e megpróbáltatások nagy tetteknek is zoltak a szülői. Erről tesznek tanú­ságot azok az ajándékkönyvek, ame­lyek most is a magyar nép törté­nelmi elhivatottságáról beszélnek. Közmondássá vált a nagyidők zaj- lásakor: „Facéré et páti fortia christianum est, nagyot cselekedni és érte szenvedni keresztény dolog“, a magyar nemzet küzdelmes életét szemlélve, rája is alkalmazhatom egy kis változtatással a régiek mon­dását : Facéré et páti fortia hunga- ricum est.“ A Szent Atya érezte, hogy a mondottakhoz nem szabad többet hozzáfűznie, azért sietett áldásában részesíteni az ő kedves magyarjait, akik magyarvoltuk boldog átérzésé- ben lángra gyűlt szemekkel állottak előtte. Áldásában részesítette azután az összes otthon maradiakat; a püs­pököket és papokat s különösen azokat, akiknek kezében hazánk jövője van letéve. Magyarország boldogulásáért fo­kozottabb imáit ígérve, megáldotta végül az egész magyar hont, az Unghería intera-t, ami a mi szó­tárunkban Integer Hungária jelen­tést nyerve, leírhatatlan lelkesedést váltott ki belőlünk. B. J.

Next

/
Thumbnails
Contents