Szatmár és Bereg, 1929 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-06 / 1. szám

Mátészalka, 1929. január 6, Ara 20 fillér, IX. évfolyam 1. szám, A ........... \<m>K , i mmsaüALMI E'S KÖZGA2DASÄGI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Má tészalka, Horthy Miklós-u. 8. Telelőn 38. Postatakarékpénztári csekkszámla : 54003. Felelős szerkesztő : Dr. FÁBIÁN S’ÁÍN DÓR Kiadja: „Szatmár és Bereg“ Nyomdai és Lapkiadó Részvénytársaság. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési dij: Félévre 4 P 80 f. Negyedévre 2 P 40. Újévi köd* Mátészalka, január 5. Az a nehéz köd, ami most újév táján megüli a magyar tájakat, furcsa figurákat mutat, torzitva meg­növeszti az árnyakat és ide-oda suhanva gomolyog előttünk. A köd ránehezedik az emberek lelkére is és ha néha megszakad, teljesen va­lószínűtlen tájakat mutat, gyorsan összecsapódik megint, hogy még tá­jékozatlanabbá tegye a szemlélőt. Az újévi ködfátyol leple alatt, most a Felvidék elszakadásáról jön­nek különös híradások, melyek a helyett, hogy tisztábban mutatnák a tiz évvel ezelőtt történt események képét, még jobban összezavarják azokat. Hodzsa Milán, a csehek közok­tatási minisztere, aki több mint tiz éven át, a magyar parlamentben, mint nemzetiségi képviselő, igen te­vékeny részt vett, most nyilatkozik azokról a tárgyalásokról, amelyeket a Károlyi-kormánnyal folytatott a Felvidék sorsáról. Hodzsa most ar­ról beszél, hogy ő tulajdonképen csak szóval tartotta, vagyis becsapta a Károlyi-kormányt, mert a csehek­nek mindössze csak 1150 katonájuk volt a Felvidék elfoglalására és ez­zel szemben a Károlyi-kormánynak három felfegyverzett hadosztálynál több katonasága volt, amivel köny- nyüszerrel megakadályozhatta volna a Felvidék megszállását. Hodzsa szerepe saját beismerése szerint az volt, hogy szóval tartsa a Károlyi­kormányt és közben kieszközölje Párisban az antant hadsereg főpa­rancsnokságától a magyar csapato­kat a Felvidékről kitiltó határvonal megvonását. Károlyiékat felültette Hodzsa úgy, hogy a tárgyalások alatt nemcsak nem szegültek ellene a rendelkezésükre álló fegyveres erőkkel a bevonuló cseheknek, ha­nem maguk siettek lefegyverezni a magyar csapatokat és ezzel kiszol­gáltatták a Felvidéket a megszálló cseheknek. Hodzsa védekező írásá­ban kifejezésre juttatja akkori ag­godalmait is, mert szerinte nagyon bajos volt elgondolni, hogy miké­pen fog majd lejátszódni a Felvi­dék elválása a magyaroktól, kilenc- száz évi együttélés után. Vagyis más szóval attól tartottak, hogy ez •még erőszakossággal is csak bajo­san sikerülhet. Ezért kellett Ká- rolyiékkal alkudozni és bizalmukat megnyerni szép szavakkal és nyá­jas kézszoritásokkal. Károlyiék csak­ugyan felültek ezeknek az uraknak, nem részesítették kellő fogadtatás­ban a bemerészkedő cseheket és elnézték bárgyú tehetetlenséggel, miképen siklik át kezükből a Fel­vidéken minden hatalom a csehe­kébe. Az 1150 cseh legendája ezzel bevonul a történelembe és majd feljegyzik a krónikák, hogy ködös idők leple alatt ennyien lopóztak be hozzánk a Felvidékre és elorozták tőlünk a magyar Szent Korona egyik legszebb gyémántját, a Felvi­déket, szinmagyar tájakat és velünk érző ezeréves barátaink és testvé­reink földjét. Most hát megtudhat­juk végre, hogy a köd akkor is mennyire megnövesztette az árnya­kat és micsoda torzfígurákat mu­tatott. Miképen ágáltak és geszti­kuláltak ezek a torzfigurák és mi­lyen elvetemedettek és tájékozatla­nok voltak akkor azok az emberek, akik arra való minden tehetség nél­kül nehéz felelősséggel terhes állá­sokba ültek be önhatalmúlag és ezért a felelősséget viselni tartoz­nak örökre a történelem itélő- széke előtt. A köd, ez az újévi köd, most újra fantasztikus árnyakat rajzol a magyar horizontra és jó lesz, ha résen leszünk, nehogy a lelkekre szállva elveszítsük ismét a tájéko­zódást és kiszolgáltassuk magunkat ellenségeinknek, akik majd újra markukba nevetnek és újra cso­dálkoznak váratlanul elért nagy si­kerükön. Az elvesztett Tátra hava­sainak fenséges pompája az elsza­kított szinmagyar tájak, a minden magyar leikéhez hozzánőtt áldott földje és szenvedő testvéreink em­lékeztessenek arra mindig, hogy nincs elalkudni valónk többé, az 1150 cseh belopózását nem fedez­heti többé soha a becsületes magyar jóhiszeműség. Orvul rálőttek a vásárosnaményi postaszállitóra. Vakmerő merényletet követ­tek el december 26-án kora reggel Beregsurány és Csaroda között, a Beregsurány és Vá- sárosnamény között közleke­dő póstajárat ellen. Még sötét volt, amikor Lukács János 24 éves póstaszállitó a Beregsu­rány és Csaroda közötti útvo­nal legelhagyottabb helyére ért. Mit sem sejtve sietett a község felé, amikor hirtelen lövés dördült el és a golyó közvetlen mellette csapódott az egyik közeli fába. Lukács János még úgyszólván fel sem ocsúdott első rémületéből, ami­kor a lövések megismétlődtek, azonban egyik sem talált. A póstaszállitó szerencsésen be­jutott Csarodára és rögtön fel­jelentést tett a csendőrségen. “A nyomozást megindították és megállapították, hogy a lövé­seket mintegy Í50 méter tá­volságról adták le Lukács Já­nosra, akinél meglehetősen nagy értékek voltak. A csendőrség feltevése sze­rint rablógyilkossági kísérlet történt és a tettesek azono­sak lehetnek azzal a két em­berrel, akik néhány héttel ezelőtt ki akarták rabolni az egyik környékbeli postahivatalt. A nyomozást a vásárosna­ményi, barabási és a tarpai csendőrőrsök nagy apparátus­sal folytatják. Az uj íparosnemzedék* A „Szatmár és Bereg" számára irta : Barabás Gyula. A legnagyobb nemzeti prob­lémák egyike ma kétségkívül a magyar kisiparosság megse­gítése és előrehaladásának cél­tudatos előkészítése, mellyel az állam jóléte, gazdagsága, egészsége szorosan és szerve­sen össze függ. Ki értékelné a magyar kéz- müvesrend, a honi ipar szo­ros képviselőinek értékes mun­káját, elhelyezkedését, ha nem maga az állam? Fel kell emel­ni e jobb sorsra érdemes, ér­tékes társadalmat eddigi el- zárkózottságából, tespeaéséből, utat kell mutatni neki a fej­lődés felé; talpra kell állítani szociális téren is az iparost annak, aki lábra akarja állí­tani a nemzetet. Ehhez igenis szükség van a magyar kéz- müiparos társadalom meg­újulására. Rendkívül fontosságú prob­léma lett ezáltal az iparos nem­zedék kérdése. Uj alapokra kívánják fektetni a kisiparos nemzedék nevelését, szak- képzettségének kiterjesztését, melytől függ a kisiparosság jövőjének, önállóságának, ön­tudatának, rátermettségének — s talán nem utolsó sorban — társadalmi helyzetének biztos megteremtése. Az elkövetke­zendő időkben az iparostanon- cot sem dajkai, sem minde- nesi minőségben kell majd fog­lalkoztatni, hanem minden eszközzel módot kell nyújtani néki arra, hogy élet­pályájára szellemi­leg és gyakorlatilag tökéletesen elkészül­hessen. Az ügyes és szakképzett ipa­rosmestert pedig — akinek szakmabeli tudása széles me­derben mozog, tágult látóköre jólesően pirosul emelkedett műveltségével — mindenütt szívesen WWl :. Ezáltal a köz­ség, megf$, p^jlleg az ország rudjánál isjk megtanulhatják tudásuknál,, Qműveltségűknél, ál fogva az őket tő helyeket, meg többé az nem tanulsz inas- Epen ellenkező­leg. taníttassuk, képezzük mindén erőnkkel gyermekein- a termelő ipari pályákra, mely kellő elhivatottság, komoly előkészület mellett biztos megél­hetést, az átlagon való felülemelke­dést, sőt még a sokat emle­getett függetlenség megőrzé­sét is nyújthatja. Nem kell mindenkinek fixfizetésért dol­gozó hivatalnokpályára özön- leni. Jól kereső, jó körülmé­nyek között élő, gerinces adó­fizető polgárok kellenek, hogy a mély vizen valahogy és va­lamikor átvergődhessünk. Vissza a kalapácshoz! Vísz- sza, de nem azért ám, hogy ez a visszatérés a fejlődés elől való merev elzárkózás ural­szamar, méltán stfte Nem .áll a vád nak a A Magyar rapszódia | a mátészalkai Apolló moziban anuár hé 12-én és 13-án.

Next

/
Thumbnails
Contents