Szatmár és Bereg, 1926 (6. évfolyam, 3-50. szám)

1926-01-17 / 3. szám

POLITI KAI, TÁRSADALMI E'S KÖZGAZDASÄSI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mátészalka, Kossuth-u. 447. — Telefon 38. szám Postatakarékpénztári csekkszámla: 54003. Felelős szerkesztő: Dr. FÁBIÁN SÁNDOR. Kiadja: „Szatmár és Bereg“ Nyomda- és Lapkiadó Részvénytársaság. Megjelenne minden vasárnap Előfizetési dij: Félévre 60.015 K. Negyed évre 30000 K. törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlése őszinte elkesedéssel és ragaszkodással ünnepelte Pochy László főispánt. Üdvözlő távirat a miniszterelnökhöz az ország presztízsének meg­védésében kifejtett tevékenységéért. — A „Szatmár 'és Bereg» eredeti tudósítása. — Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egye­sített vármegyék törvényható­sági bizottsága í5-én, pénte­ken délelőtt Péchy László fő* ispán elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott. A bizottsági tagok oly nagy számban je­lentek meg, hogy régen nem volt a törvényhatóságnak ilyen népes közgyűlése. Elnöki megnyitójában a fő* ispán üdvözölte a közgyűlést, majd szép szavakkal vázolta az ország és vármegyénk ál­talános helyzetét. Hosszú évek sora óta — mon­dotta — hiába vártunk egy boldog uj esztendőt, amely erre a megnyo­morgatott országra enyhülést, felsza­badulást egy jobb jövő kilátásait hozta volna meg. Hiába vártunk. Hála az, isteni Gondviselésnek, béke- türésünii, reményünk azonban ennek dacára nem veszett el, megfogyva, megcsonkítva, elszegényedve, de törve nem él nemzet e hazán. Remény­séggel, bizakodással, tekintettünk ez elé az uj esztendő elé is, alig várva a végét az elmúlt esztendőnek, amely különösen a magángazdaságokra nézve olyan rettentően szomorú volt. De reményeink, úgy látszik, most is csak remények maradtak. Sok jóval ez az esztendő sem kecsegtet, lega­lább a kezdet nem ezt mutatja. Megpróbáltatásunkat az Ur Isten, úgy látszik, még nem találta elég­nek, tovább kell haladnunk a job- bulás, a megtérés utján, hogy végre a kereszt levétessék váltóinkról. Itt van kezdetnek az óriási árvíz, mely minket sem kiméit, itt van a rettenetes békési vivözön, az irgal­matlan trianoni békének nagyobb dicsősége, amely ezreket és ezreket tett koldussá, hajléktalanná és ki­mondhatatlan károkat okozott az ország közgazdaságának is. Itt van a frank-hamisítás ügye, amely egyes emberek közönséges bűncselekménye ugyan, de magukkal rántottak hazafias színezet adásával különben jóhiszemű fantasztákat is, akik Trianon nélkül képtelenek let­tek volna a megtántorodásra, ez az ügy viszont alkalmas volt arra, hogy ellenségeink által kihasználva az or­szág jó hírnevét és becsületét kezd­je ki. De én mindennek dacára keresz­tyén hittel, nemzetem kitartásába, becsületességébe, erős élni és feltá­madni akarásába vetett rendületlen bizodalommai állítom, hogy lesz még { nekünk boldog uj esztendőnk és ta­lán a kezdet rosszasága után még ez az esztendő is rejthet magában valami szebbet és valami jobbat ré­szünkre. Istenbe vetett hitem, nemzetembe vetett bizodalmámon kívül megerősíti ezt a fanatikus meggyőződésemet az a tudat, hogy az ország kormányá­nak rudja mellett a kormányelnök ur Őnagyméltósága személyében olyan ember áll, akinek erélye, mun­kabírása, szívós akarata és minden kétségen felül álló tiszta hazafias­sága, öntudattal viszi az országot a nagy cél felé és aki most legutóbb is megmutatta, hogy sem balra, sem jobbra nem tekintve, az oiszág presztízsét és becsületét meg tudja védeni. Épen ezért, én azt hiszem, hogy a tisztelt törvényhatóság érzelmeinek adok kifejezést, amikor most elnöki megnyitóm során arra kérek felha­talmazást, hogy a törvényhatóság ragaszkodásáról és bizalmáról a Kormányelnök Ur Öméltóságát, neki az uj év alkalmából szerencse kivá- natainkat tolmácsolva, biztosíthassam. A közgyűlés lelkes elhatá­rozással adott felhatalmazást a miniszterelnök üdvözlésére s ennek alapján az alábbi távira­tot küldte a főispán gróf Beth­len István miniszterelnökhöz : „Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egye­sített vármegyék törvényható­sági bizottsága mai rendkívüli közgyűlésén egyhangú lelkese­déssel hozott határozatában fel­hatalmazott, hogy az újév al­kalmából szerencsekivánatait tolmácsolhassam és az ország presztízsének megvédésében Nagyméltóságodnak a legutób­bi napokban is kifejtett céltu­datos tevékenysége iránti őszin­te nagyrabecsülésének megnyi­latkozásaként Nagyméltóságo­dat a törvényhatóság törhetet­len ragaszkodásáról és bizaN máról biztosítsam“. A főispán megnyitó beszéde után Székely Gyula rk. püs­pöki hely nők gyönyörű sza­vakkal üdvözölte Péchy László főispánt abból az alkalomból, hogy hat éve áll élén a vár­megyének. „Méltóztassanak megengedni, — mondotta — hogy napirend előtt jelszólaljak s ünneppé avassam ezt a közgyűlést a vármegye nevében, mert e vármegye ünnepi formák kö­zött is mély tisztelettel, bizalommal és ragaszkodással adózik érdemek­ben gazdag főispánja iránt. Alkalom erre a tiszteletadásra az elmúlt öt esztendő. Öt esztendő csekély idő, de a törvényhatóság életében jelen­tős állomás, amely megállást, tiszte­let-adást parancsol. Megállást pa­rancsol nekünk, akik ezt az öt esz­tendőt nyitott szemmel néztük. Öt év előtt hallottunk célkitűzése­ket a vergődő haza javára s azóta láttunk is diadalokat és nagy ered­ményeket, úgy, hogy nem számon - kérni, de ünnepelni kell azt a főis­pánt, aki szorgos kézzel, nagy tu­dással szolgálja a polgárság javát és vármegyénk országos megbecsü­lését. Ünnepeljük mély tudását, erős kezét és örömmel azt a pihenést nem ismerő munkát, mely közgazdasági életünket is több intézménnyel gya­rapította. Ünneplésünk egyben elég­tétel is azokért a meghurcoltatásom kért, amellyel személyes ellenségei törtek ellene. Az Isten éltesse Őt!u Zugó éljenzés fogadta a püs­pöki helynök szavait s őszinte ünneplés közepette mondott köszönetét az üdvözlésért az elnöklő főispán. jól eső érzéssel és igaz hálával veszem - mondotta — a törvény- hatóságnak illusztris szónoka által kifejezett bizalom nyilvánítását. Bár állásom természeténél fogva par excellence kormány-bizalmi állás és a magas kormány kitüntető bizalma folytán foglalom el ezt a díszes he­lyet a vármegye főispáni székében, immár csaknem hat esztendeje, de biztosítom a tisztelt Törvényhatósá­got arról, hogy a kormány megtisz­telő bizalmát elhárítottam volna ma­gamtól vagy a bizalmat megköszönve helyemet ott hagytam volna, ha nem éreztem volna főispánkodásom alatt állandóan a vármegye törvényható­sága túlnyomó részének, mondhat­nám talán teljes egészének, bizalmát és jóindulatú támogatását. Mert né­zetem szerint a nagy feladatok meg­valósításához, a vármegye ügyeinek előbbre viteléhez nem elegendő az a bizalom, amelyet a magas kormány részéről bírni szerencsém van, szük­séges ahoz az egész törvényhatóság­nak bizalma és jóakaratu támoga­tása. Az irántam tanúsított bizalom­ból azt látom és ez arról győz meg engemet, hogy a vármegye közön­sége felismerte és tudja intencióim­nak tisztaságát, a vármegye érdeké­ben kifejtett önzetlen és odaadó mun­kásságomat, melyet vajha a várme­gye érdekében siker koronázhatna. Ez volna életemnek legnagyobb öröme és hosszú közszolgálati pályámnak jutalma. Bizalmukat és támogatásukat az eredményes munka kifejtéséhez to­vábbra is kérem és én ezt a bizal­mat és támogatást azzál óhajtom viszonozni, hogy mindenkor és min­denben erőimnek legjavát fogom a törvényhatóság javára és a törvény- hatóság felvirágoztatására fordítani. Mégegyszer hálás szívből köszö­nöm a törvényhatóságnak ilyen ki­tüntető formában megnyilatkozó bi - zalmát. jr Állami tisztviselők figyelmébe! Kedvezményes arcképes vasúti igazolványokat gyorsan és pontosan készítek. Tisztelettel: SZABÓ ISTVÁN New-York fényképészete. Fizessen elő a „Szatmár és Beregi hetilapra.

Next

/
Thumbnails
Contents