Szamos, 1918. december (50. évfolyam, 286-310. szám)

1918-12-01 / 286. szám

Ötvenedik évfolyam. 286 *ík szám flÜ&PIZETtiS MELYBEN ÉS VIDÉKEK: fin étre 48K—4. m » 24 K—t 112 K—i. kán 4K—í dijuk fizetendők. Jánossy államtitkár a polgármesteri állás betöltéséről __ _ • Mi lyen lesz a közigazgatás reformja — Budapesti munkatársunktól. — Budapest, nov. 30 Dr. Vajay Károly polgármester lemon­dása után — amint ez már az egyes állá­sok megüresedése után történni szokott — nyomban megindultak a kombinációk az utód személyét illetőleg. Kételyeink voltak affelői: vájjon hogyan fogják betölteni az állást és ezért megbizluk budapesti munka­társunkat, szerezzen illetékes helyen infor­mációt az irányban, hogyan és mikor fog­ják betölteni a polgármesteri állást. Munkatársunk felkereste Jánossy Zol­tán, belügyi államtitkárt, aki a következő­ket mondla: — Egyelőre, ha a polgármesternek van rendes helyettese, ne töltsék be az állást. Ezt a tanácsot adtam minden város­nak, amely hasonló ügyben hozzám fordult. Az én álláspontom az, hogy amikor az általános választói jog alapján megtörtén­nek a választások és összeül az uj törvény- hatósági bizottság, kormányrendelet fog megjelenni, amely megszünteti az össze?, nem életfogytiglanra választott vagy kine­vezett tisztviselők mandátumát. Ezután intézkedés történik majd az állások, köztük a polgármesteri állás be­töltése iránt is. Valószínű, hogy a tisztvi­selőket a kormány fogja kinevezni. Ezért azt üzenem Szatmárnak, hogy semmiféle intézkedést se tegyen a polgár- mesteri állás betöltésére, hanem várja be az erre vonatkozó kormányintézkedéseket, addig pedig vezesse az ügyeket a polgár- mester helyettese. A további beszélgetés során az állam­titkár a következőket mondta a közigazga­tás reformjáról : — Hangsúlyozni kívánom, hogy a köz- igazgatás reformjának előkészülésére irá­nyuló intézkedések még nem történték meg, a jövő héten lesz ebben az ügyben egy ankét, amelyen a belügyminisztérium refe­rensei vesznek részt. Amit itt elmondok, az csak az én magánvéleményem, magától ér­tetődik természetesen, hogy igyekezni fo­gok álláspontomn k a kérdéssel foglalkozó urakat is megnyerni. — A magyar közigazgatás gyökeres és a mai demokratikus átalakuláshoz méltó reformra szorul. A demokráciának érvénye­sülni kell az egész vonalon. Ebből követ­kezik, hogy amikor az összeférhetetlenséget a legszigorúbban kell megállapítanunk és a városi tisztviselőket a legerélyesebben el kell tiltanunk hasznothajtó magánvállalatok ban való bármiféle szerepléstől is, ugyan­akkor olyan fizetést kell biztosítani a vá­rosi tisztviselők részére, amelyből azok gondtalanul megélhetnek. — A törvényhatósági bizottságoknak és a képviselőiestüieteknek a nép képvise­letének kell lenniök, A közgyűlési terem­ben csak annak szabad ülni, akit a nép küld oda. Ebből következik, hogy a viri - lizmust, amely ellenkezik a demokratikus világfelfogássai, végképpen meg kell szün­tetni. Ki kell mondani, hogy az, aki bár­miféle szerződésben is van a várossal, a képviselőtestület tagjává nem választható meg. Az én véleményem szerint a városi tisztvisztviselők szavazati joggal és tanács kozási joggal csak akkor bírhatnak, ha őket mint közgyűlési tagokat, külön meg választották. — Én egyébként a közgyűlést olyan­nak szeretném látni, mint amilyen a parla- meut lesz. A k' -g-ülés maga választja az elnökét, mert a polgármester felelősséggel ! tartozván a közgyűlésnek, annak tanácsko­zásait nem is vezetheti. És a városi élet ben a jövőben csak a közgyűlési elnök lenne az egyetlen választott személy. A vá rosi tisztviselőket kivétel nélkül a kormány nevezné ki, ami áltál a főispáni állás fe­leslegessé válik és az én véleményem az, hogy az elkövetkező nugyar közigazgatás­ban főispánra szükség nem lesz. — A közigazgatást államosítani kell. Az uj választói jog alapján összeülő uj tör­vényhatóság és képvi eiötestület megalaku lásával meg fognak szűnni a határidőre vá­lasztott tisztviselők mandátumai is. EtőI külön rendelet fog intézkedni. Természetes, hogy e tisztviselők nyugdíj és egyéb igé­nyei érintetlenül fennmaradnak. Ezekre a helyekre az uj tisztviselőket, ideértve a pol • gármestert is, a kormány fogja kinevezni, de az összes városi tisztviselők egy stá­tusba tartoznak majd és nem áll elő az az Alapot, hogy az egyik városban a teljesen azonos munkakört betöltő tisztviselőnek ke vesebb vagy több fizetése lesz, mint a má­sik városban. — A közgyűlésnek az eddiginél tá- gabb hatásköre lesz. A tisztviselők fizetését az állam adja, de ezért a városok semmi­féle ellenszolgáltatást nem tartoznak fizetni, hiszen a városok polgárai fizetnek adót az államnak és ebből az adóból fizetik majd a tisztviselőket. — Fontos szerepük lesz a tisztviselők köréből alakított bizalmi tanácsnak, a bel - ügyminiszterum illetékes osztálya kineve­zéseknél és áthelyezéseknél csak a bizalmi férfiak véleményének meghallgatása után járhat el. Mert szolgálati érdekből városi tisztviselőket at lehet helyezni egyik város­ból a másikba, de mindig csal^ akkor, ha ezt az áthelyezést a bizalmi férfiak szüksé­gesnek találják. Az előléptetés automatikus lesz, a tisztviselők fegyelmi ügyében tiszt­viselőkből alakult független fegyelmi bíró­ság dönt, a demokratikus követelmények­nek megfelelően. A szolgálati pragmatika is demokratikus alapon fog elkészülni. — A városi tanács hatáskörébe a jö­vőben C3ak az adminisztrációs ügyek tar­toznak, a városok vagyonkezelését függet­lenül a tanácstól gazdaságilag képzett szak­emberek végzik majd el. Mindez természe­tesen a közgyűlés legteljesebb ellenőrzése mellett történik. Az itt elmondott nyilatkozatban az államtitkár ur csak nagy vonásokban vá­zolta álláspontját a közigazgatás reformjá­val kapcsolatban. Ez az álláspont homlok­egyenesen ellenkezik a/zal a törvényjavas­lattal, amelyet a Wekerle kormány készített el a közigazgatás reformjáról. Az államtit­kár ur nyilatkozatában lefektetett elvek megfelelnek a demokratikus világfelfogás minden körülményének és ha a gyökeres reform megvalósul, akkor elérjük azt, hogy a dolgozó emberek jói fognak élni és ta­lán meg is szeretik az emberek a munkát. Paál Jób. A Habsburgok vád alá helyezése Sécs, nov. 30 Egyik déli lap azon értesülést szerezte, hogy illetékes helyen komolyan foglalkoz­nak azon tervvel, hogy a volt uralkodó család tagjait, elsősorban Frigyes és Fe rencz Szalvator főhercegeket, de esetleg magát a volt császárt is vád alá helyezzék. Nikitát detronizálták Bécs, nov. 30. A cseh szlovák sajtóiroda a monte­negrói Podgoróczából azon táviratot kapta, hogy a montenegrói nagy szkupstina meg­fosztotta a tróntól Nikita királyt az egész dinasztiával együtt és kimondotta, hogy Montenegró Szerbiával egyesül Péter király uralkodása alatt. > Idegen csapatok előnyomulása Budapest, nov. 30. A hadügyminisztérium sajtó osztálya közli: A vágvölgyi cseh csapatok újabb erősítéseket kaptak és folytatták előrenyo- mulásuKat dél felé. Megszállották Pöstyént és egészen Nagykosztolanyig jöttek. Lipót- várt és Galgóczot tüzérséggel tartják meg­szállva. Kisucca völgyeben, Zsolnától északra, védőseregeink rövid harc után visszaverték a völgyet elzáró cseh csapa­tokat. A román és szerb csapatok helyzeté­ben változás nem állóit be. Galántáról jelentik, hogy a csehek ma reggel benyomultak Lipótvárra Lefoglalták a vasúti állomáson az 1711 es számú vo­natot, amely rengeteg menekültet, sok érté­ket szállított Budapest felé. A hatvankettes és harminckettes ezre-? lapunk mai száma 6 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents