Szamos, 1918. november (50. évfolyam, 262-285. szám)

1918-11-03 / 262. szám

SZAMOS (1918. november 3., 262. szám.' 2. oldal. Kövess tábornokot Buda­pest ellen akarták küldeni Bpest, nov. 2. Megbízható hirek szerint a badeni fő­parancsnokság szikratáviró utján arra szó­lította fel Kövess tábornagyot: hagyja el a frontot és megbízható csapatokkal nyomul­jon Budapest ellen. Ezt a szikratáviratot a csepeli szikra­táviró felfogta. A táviróállomás a kormány intézkedésére a szikratáviróösszeköttetést a csepeli állomás utján megzavarta. Az olasz fegyverszünet Budapest, nov. 2. A magyar hadügyminiszter parancsára Kövess tábornok, déli frontunk főparancs­noka megkezdte a fegyverszüneti tárgyalá­sokat. Linder Hadügyminiszter a fegyverletételről Bpest, nov. 2. Linder hadügyminiszter a következő­ket mondotta egy újságírónak: A fegyver- letételre tegnap telefonon kiadtam a rende­letet az összes nadseregparancsnokságoknak, igy a déli frontra, az olasz harctérre és Németországba is. Utóbbi helyen már ki­vonták csapatainkat a tüzvonalból és sür­gősen hazaszállítják őket. Az az aggodalom, hogy esetleg akad parancsnok, aki ellen­szegül a rendelkezésnek, teljesen alaptalan. Minden eshetőségre megtörténtek az intéz­kedések. Már az osztrákok is tárgyalnak a fegyverszünetről. Azt üzenem a magyar katonáknak, hogy mi nem akarunk senkivel háborút, mindenkivel barátságban akarunk élni. Az olaszok részéről az osztrákoknak szabott feltételekről annyit tudok, hogy a csapatok visszavonulásának vonala Tirol­ban a nyelvhatár, egyébként a régi ország­határ. A horvat-magyar határon nincs semmi baj. A horvátok betöréséről szóló hirek alaptalanok. Idegen állampolgár, ka­tonatisztek, amennyiben az esküt nem teszik le a nemzeti tanácsnak, haladéktalanul el­hagyni tartoznak az országot. A csapat szállításokat a póttestekhez irányítjuk, ott megtörténik a leszerelés, A katonai illetmények felemelése Bpest, nov. 2. A hadügyminiszter elrendelie, hogy a legénységi állományhoz tartozó katonák zsoldja napi négy korona legyen; a lisztek és tisztviselők havi diját századosi rangig száz százalékkal emelte. József főherceg és fia letették a hüségesküt a Nemzeti Tanácsnak Bpest, nov. 2. József főherceg és fia Ferenc főherceg délben Károlyi miniszterelnök, Linder és Kunifi miniszterek társaságában megjelentek a Nemzeti Tanács előtt, hogy letegyék az esküt. József főherceg a következőket mon­dott*: Uraim, felmentve esküm alól, mint katona és mint polgár eljöttem fiammal, hogy lelegyem a hüsegesküt. Hock János a Nemzeti Tanács elnöke beszéd kíséretében felolvasta a következő eskümintát: Én Habsburg József becsületemre fogadom, hogy a Nemzeti Tanács rendelkezéseinek magamat feltétlenül alávetem és minden intézkedését megfogadom. Ugyanilyen foga­dalmat tett Ferenc főherceg A közönség lelkesen ünnepelte József főherceget, aki még ezeket mondotta: Ez a két szív min­dig magyar népért fog dobogni, a magyar nép jövendő felvirágozásáért fog élni. A munkástanács megalakult Bpest, nov. 2. A munkástanács ma megalakult. El­nöke Preisz Mór és Vanczák János lett. A nemzeti tanácsba Bokányit delegálták. Jönnek a magyar katonák Hazafelé Bécs, nov. 2. Tegnap a vonatok kizárólag katoná­kat, főkent magyar katonákat szállítanak. / Óránként indulnak vonatok, amelyek a csapatokat hazaszállítják Magyarországba. Kikiáltották a bolgár köztársaságot Szófia, nov. 2 Bulgária régi fővárosában, Tirnovóban nagy neptömeg kikiáltotta a köztársaságot. Boris kiráiy lemondott a Irónról. Az állam élére régenstanács állott. A kormány vezetését Sztambulinszky parasztpárti vezér vette át. 40 ezer főnyi hadsereg csatlakozott hozzá. Megegyezés a nemzetiségiekkel Bpest, nov. 2. A Nyolc Órai Újság megerősíti, hogy a kormány és a nemzetiségek között le­folytatott tárgyalások eredménnyel végződ tek. A megegyezést Írásba foglalták és nyom­ban aláírták. A nemzetiségekkel való -meg­egyezés a területi és felségjogi kérdések teljes kikapcsolásával történt Ezekről a kérdésekről egyedül a békekonferencia lesz j hivatva dönteni végérvényesen A megálla­podás egész Magyarország területén nem ! zetiségekre való tekintet nélkül a személyi* és vagyoni biztonság kölcsönös megvédé­sére irányul. Bpest, nov. 2. Lovászy Márton kultuszminiszter ki­jelentette,'hogv elrendelte az összes nem­zetiségi iskolák megnyitását, hogy ilyen módon elhárítsák a m-tgyarok és románok közti megegyezés egyik legfőbb akadályát. Az amerikaiak a fegyerszünetröl New-York, nov. 2 A tőzsdén hivatalosan közzétették, hogy a fegyverszünet november tizedikéig létrejön. A bécsi magyarok súlyos Helyzete Bécs, nov. 2. Az ilteni magyarok helyzete egyre súlyosabb, mert a lapok folytonosan ma­gyarellenes izgatást fejtenek ki. Bécs lakos­sága nagyon fel van indulva a magyarok ellen. Számos előkelő magyar kereskedő és bankigazgató fenyegető leveleket kapott. A magyarok a német-osztrák államtanács­tól segítséget akarnak kérni. A magyarellenes izgalás élén a Pressze és a Wiener Tagblatt állanak. \ Legyen rend és nyugalom! Csatlakozzunk a polgárőrséghez! Szatmár, nov 2. Gróf Batthyány Tivadar belügyminisz­ter a következő táviratot intézte a polgár­mesteri hivatalhoz : Tudomásul vétel végett közlöm, hogy gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt október 31-én megalakult a népkormány. Közlöm továbbá, hogy a fővárosban a közrend és nyugalom helyreállott. . Kérem ezeknek a legszélesebb kör­ben való közzétételét, egyben erélyes in tézkedést, hogy a közrend fenniartassék. Batthyány.“ A polgármester a táviratot áttette a rendőrséghez. A fennti táviratból örömmei konsta­táljuk, hogy a kétnapos magyar forradalom simán, rendben, a történelmi időkhöz illő méltósággal folyt le s valószínű, hogy a rombolás helyett ezután is az alkotás vá­gya fog annak során dominálni. A belügyminiszter híradásához a ma­gunk részéről hozzátehetjük, hogy Szatmá- ron éppen úgy, mint Budapesten szintén tel­jes a rend és nyugalom. Bennt, a város területén ma a legcse­kélyebb rendzavarás sem fordult elő. Ami volt, azt a vasúti állomáson ké­résziül utazó katonák követték el az állo­más területén Ez is jobbára csak a tegnapi nap folyamán fordult elő. Mára itt is nagyobb rend volt. Ez a rend pedig tisztán és kizárólag a Szatmáron állomásozó tiszti iskola derék önkénteseinek érdeme. Ezek a fiuk a forra­dalmi mozgalom hősei, akik iránt Szatmár város lakossága sohasem fogja tudni hálá­ját leróni. Az önkéntesek, akiknek működését külön fejezet illeti meg, fáradhatatlan buz- gósággai őrködnek éjjel-nappal a város biztonsága fölött. Különösen megbecsülhetetlen az ön­kéntesek tevékenysége a vasúti állomáson. Itt az önkéntesek megszállanak min­den beérkező vonatot és azonnal lefegyve­reznek minden katonát, aki a vonaton utazik. Ma az egész városban rémhírek vol­tak elterjedve arról, hogy Nyíregyháza felől gonosz szándékkal nagyszámu felfegyverzett huszár közeledik Szatmár felé. A veszedelmes csapat csakugyan meg is érkezett a vona on. Voltak vagy harmincán. Az önkéntesek és a katona rendőrség első felszólítására átadták fegyvereiket és ezzel az izgalmas veszedelem el is múlt Szatmár felől. Az önkéntesek a mai nap folyamán átutazó katonáktól mintegy 1000 fegyveit. nagymennyiségű muníciót, sok kincstári fel szerelési tárgyat koboztak el. Az önkéntesek gyönyörű munkájának kiegészítéséül Ozory István rendőrfőkapi­tány kezdeményezésére megindult a polgár­őrség szervezése. A polgárőrség feladata, hogy a város biztonságának, rendjének fenntartásában a katonasággal karöltve járjanak el. A jelentkezés első napja gyönyörűen sikerült: 350 polgárőr jelentkezett fiatal fiukból, meglett emberikből, komoly csa­ládapákból, akik már ma este karszaíago- san, felfegyverkezve indultak el cirkáló út­jukra a városba. Ez a szám azonban még kevés. xMég nagyon sokan hiányzanak a polgárőrségből, akiknek ott lenne a helyük Különösen azoknak, akik a háború alatt itthon voltak és akiknek vagyonuk van, azoknak ott a helyük. Minden becsületes szatmári magyar polgárnak ott van a helye a polgárőrségben, a rend fenntartásában, a város nyugalmának, biztonságának megóvásában. \ Aki épkézláb ember ez alól kivonja magát, az nem becsületes polgára a város­nak és megérdemli, hogy polgártársai előtt szégyenszemre kipellengérezzék. Felhívás az ipartestület tagjaihoz. A helyi Nemzeti Tanács felállította a polgárőrséget és ennek parancsnokává Ozory István főkapitányt kinevezte. Az ipar- lestület elnöksége felhívja és egyben el­várja, hogy az ipartestület tagjai erre a szolgálatra jelentkezzenek. Jelentkezés egész nap a rendőrkapitányi hivatal ügyeleti szo­bájába bármikor lehetséges Az elnökség. ÍCassanovaj ■ a legcsodásabb filmattrakció ■ % Az Urániában ma vasárnap délután 2 és holnap hétfőn este 6 órától folytatólag VILÁGSLÁGER. Minden idők leghatalmasabb szenzációja. Káprázatos, izgalmas tartalmú remekmű:

Next

/
Thumbnails
Contents