Szamos, 1918. november (50. évfolyam, 262-285. szám)

1918-11-03 / 262. szám

(1918. november 3., 262. számd SZAMOS 3. oldal. •aj *• o <(Q) U» 'fii f’ ■ ■5 w a 2 ,® « ■<o e »3 S — »■ •« « >18 V» £ 18 w > ■O *ÍS u £ 18 C ,S <n 01 s ** a g > 3 m > « * * *•€ JL D > o POLITIKAI HÍREK Ui választások előtt Bpest, nov. 2. A Magyarország arról értesül, hogy a kormány a képviselöházat hétfőre vagy keddre összehívja és mindjárt az első ülésen beterjeszti a következő törvényjavaslatokat: az általános, egyenlő, titkos választójogról, Magyarország függetlenségéről, a sajtósza­badságról, a gyülekezési, egyesülési sza­badságról, egyben fel fogják szólítani a Házat, hogy ezen javaslatokat 24 óra alatt szavazza meg. Ha a képviselőház erre vonakodnék, úgy a törvényjavaslatot rendeletileg léptetik életbe. A választások november végére, vagy december elejére várhatók. A kormány üzenetet fog küldeni az ántánt hatalmakhoz. Az üzenet rá fog mu­tatni atra, hogy Magyarország átalakult, a nepkormányzat életbelépett Az üzenet ki­mondja, hogy a háboiu a királyság hábo ruja volt es a nép most felszabadul és veget vei a magi 1 észérő! a háborúnak. Az üzenet hangsúlyozza, hogy Magyarország be akar lepni a viiágnepszövetségbe / Bpest, nov. 2. Búza Barna igazságügyminiszter ma rendeletet adott ki, amely a folyamaiban levő összes polihkai bűnügyeket megszün­teti és ebből kitol) ólag elrendeli az összes letartóztatott emberek szabadonbocsátásat. Bpest, nov. 2. A Nemzeti Tanács intéző bizottsága tegnap esti ülésén a Nemzeti Tanács einö- kéve a miniszterelnökké kinevezett Károlyi helyéoe egyhangúlag Hock Jánost megvá­lasztotta. Bpest, nov 2. A „Magyarország“ jelentése szerint miniszterelnökségi államtitkárrá Bállá Ala­dárt fogják kinevezni. Bpest, nov. 2. Hire jár, hogy a répkormány külügyminisztere Jászí Oszkár lesz. — A kormány népbiztosokat küld ki a köz- igazgatás átszervezésére. űz önálló, független I i Magyarország felé! j A városi tisztviselők letették az I esküt a Nemzeti Tanácsnak — A Szamos eredeti tudósítása — Szatmár, nov. 2. ! A város tisztikara ma délelőtt i 1 óra- ] kor lelkes hangulatban tette le a Nemzeti Tanácshoz való hűségének esküjét Bélteky Lajos, a szatmári szervezet elnöke előtt. A tisztviselői kar megjelent a kis ia nácsteremben, ahol dr. Vajay Károly poi- gármesier utalt előttük arra, hogy a városi tisztviselői karnak kötelessége lelkes kife­jezést adni, hogy' örömmel szolgálja az újonnan megszületett Magyarországot és ezt esküvel is meg kell erősíteni. Őszinte örö­mét fejezi ki, hogy a pillanat elérkezett. Éljen az uj, független Magyarország! Ezután Bélteky Lajos örömmel üdvö­zölte a városi tisztviselői kar»; amely az esők között csatlakozott a Nemzeti Ta­nácshoz. Felolvasta az eskümintát, amely­nek szövege a következő: — Én X. Y. esküszöm, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és független Ma­gyarország minden rendelkezéseit végrehaj­tom. Isten engem agy segéljen! Az esküt a tisztviselők ünnepélyes hangulatban mondották az elnök után. — Segítse is az isten az urakat, mon dotta tovább Bélteky elnök, hogy a Nem- , zeti Tanács rendelkezéseit végrehajthassák ; és részt vehessenek az önálló, erős. füg- j getlen Magyarország megteremtésében. A : közigazgatást, a rend fenntartását, a köz- j élelmezés irányítását, segítsenek bennünket j munkánkban de különösen a rend fenntar- j tásában és azoknak az élelmiszer készlete- ' két, amelyeket a város területén a Nemzeti Tanács lefoglalt, hogy a katonaság ellátá sát javitsa és a polgári lakosságot ellássa Kéri a tisztviselőket, hogy jelentkezzenek a polgárőrségbe. Isten éllesse mindnyájukat és az önálló Magyarországot! Dr. Vajay Károly polgármester intézett még nehány buzdító szót a tisztviselőkhöz, nyomatékosan felhiván őket a polgárőrség­hez való csatlakozásra még akkor is, ha ez hivatali munkájuk elvégzésének rovására menne, mert első a rend és a fegyelem fenntartsa. Az ünnepség ezzel lelkes hangulatban véget ért. Szatmár, nov. 2. A szociáldemokrata párt vezetősége ma vasárnap délelőtt fél 10 órakor a vá­rosháza nagytermében pártgyülést tart, hogy megalakítsa a pártszervezetet. Szatmár, nov. 2. A kassai (volt cs. és kir.) katonai pa­rancsnokság magyar nyelvű parancsban kö­zölte az alaja tartozó katonai hatóságokkal, intézményekkel, hogy már az újonnan meg­alakult magyar kormány honvédelmi mi­niszterének fennhatósága alá tartoznak és a katonaság tegye le az esküt a magyar kormányra. Szatmár, nov. 2. A szalmád 5. gy. ezred a maga ré­széről Martiny Mór alezredest, Elstner őr­nagyot. dr. Papp Mihály századost, dr. Palágyi Róbert es Fölkér józsef főhadna­gyokat delegálta a Nemzeti Tanácsba, egy­ben ugyanezen tagokból megalakította a katona tanácsot. A katonaság közölt teljes a rend és fegyelem és mivel most már van magyar honvédelmi miniszter és ezáltal a katona­ságnak van legális fennhatósága, a parancs­nokok a vezetést magyar szellemben foly­tatják, valószínű, hogy a katonatanács be is szünteti működését. Martiny Mór alezredes ma magyar nyelvű napiparancsot adott ki, amelynek felírása igy szól: A magyar nemzeti 5 pót­zászlóalj parancsnoksága. A parancsban az alezredes szigorúan utasitja a tisztikart és legénységet a rend és nyugalom fenntartására. ® Szatmár, nov. 2. A tartalékkórház barakk-kórházában tegnap leszedték az összes német nyelvű feliratokat és a barakkra kitűzték a nemzeti színű lobogót. Szatmár, nov. 2. A 12. honvéd gyalogezred Egerben ál­lomásozó pótzászlóaljának parancsnoksága táviratban értesítette a várost, hogy a pót­zászlóalj tisztikara, legénysége csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. Szatmár, nov. 2. Az Orsz. Nemzeti Tanács táviratilag elrendelte, hogy a rend és fegyelem biztosítására a további intézkedésig mindennemű szeszes ital, bor, sör, pálinka elárusitását vendéglőkben, ká­véházakban és italmérésekben meg kell tiltani. Az italmérések, korcsmák be­zárandók és őrizet alatt tartandók. Ozory István főkapitány — mint megírtuk — ezirányban még tegnap megtette az • intézkedést. Szatmár, nov. 2. Nagy Aladár őrnagy, a szatmári méntelep állomás parancsnoka tegnap felolvasta katonái előtt a Nemzeti Ta­nács kiáltványát. , A katonák lelkes hangulatban vették tudomásul a proklamációt és azonnal letették a Nemzeti Tanácshoz való hűség esküjét. HÍREK A király pozsonyi útjáról későn este jelenti fővárosi tudósilónk : Károly ki­rály Budapestre indult Gödöllőn maradt gyermekeiért. Az udvari vonat Pozsonyban megállott és a király telefonon felhivia Ká­rolyi Mihályt. Mikor a király arról értesült, hogy nem tanácsos a magyar fővárosba jönnie, visszafordult Bécsbe és minden elő­készületet megtett, hogy Ausztriát elhagyja. A királyi család gyermekeit szállító autó a svájci határ felé ment. A királyné tartózko­dási helyéről Bécsben nem tudnak. Állító­lag fivéreivel ő is Svájcba utazóit. Felhívom a Szatmár város területére szabadságolt összes havidíjasokat és legény­ségi állományhoz tartozókat rangfokozatra való tekintet nélkül, hogy holnap, az az vasárnap délelőtt 11 órakor a Ferencz Jó­zsef laktanyában pontosan jelenjenek meg. Martini alezredes, állomásparancsnok. Istentisztelet. Holnap, f. hó 3 án a szatmári református templomban d. e. 10 órakor Mogyorós Sándor s.-lelkész; d. u. 2 órakor Thury Sándor s.-lelkész prédikál. Elhalasztják a városatya válasz­tásokat. Megírtuk, hogy dr. Südy Tibor ügyvéd lemondott az I. kerületben viselt th. bizottsági tagságáról. Mivel időközben úgy határozott, hogy nem költözik el a varosból, ezt a lemondást visszavonta. Mi­vel a lemondó kérvényt a törvényhatóság még nem vette tudomásul, a visszavonás folytán a tanács be sem terjeszti azt a köz­gyűlés elé s igy dr. Südy Tibor tovább is városatya marad. Ezzel egyidejűleg a ta­nács az izgalmas időkre való tekintettel és mert úgy sem lehet tudni, hogy az esemé- ryek során nem fordul e fel az egész rend­szer, a november 24-re kitűzött városatya választásokat igen helyesen bizonytalan időre halasztotta. Meghosszabbították a felmentése­ket és a bevárási engedélyeket. A hon­védelmi miniszter értesítette a polgármes­tert, hogy az összes mostanában lejáró ha­táridős felmentések és bevárási engedélyek érvényét 1918. december 31-ig meghosszab­bította. A meglevő felmentési igazolványok és bevárási engedélyek ilyen értelemben záradékolandók. Felmentési névjegyzékek egyelőre csakis uj felmentési javaslat ese­tén terjesztendők fel. Az ügyvédek gyűlése. A szatmári ügyvédek ma, vasárnap délután fél 4 órakor a városháza nagytermében gyűlést tarta­nak. A gyűlés tárgya : a Nemzeti Tanács­hoz való csatlakozás. Kérjük, hogy a gyű­lésen teljes számban megjelenni szívesked­jenek. Dr. Biró Elemér, dr. Rácz Endre, dr. Gönczy Béla, dr. Havas Miklós, dr. Hunwald Izidor, dr. Barbul Illés Károly, dr. Gutman Lajos, dr. Borgida Endre, ifj. dr. Borgida Lajos, dr. Ehrenreich Lipót, dr. FarPapp Mihály, dr. Benedek József, dr. kas Jenő, dr. Princz Aladár, dr. Posen­feld József. Agyonlőtt ügyész. Budapestről jelenti tudósítónk: Kecskeméten a tüntetők tegnap Gyalokai Sándor ügyészt agyonlőtték. Ha­talmas tömeg járta be tegnap forr?dalmi lázban Kecskemét utcáit és az ügyészség elé vonult, ahol Gyalokai Sándor vezető ügyészfői az összes rabok szabadon bo­csátását követelte. Az ügyész azt felelte, hogy miután a bezárt foglyok nem politikai foglyok, hanem a közbiztonság elleni cse­lekmények miatt vannak elitéivé, ezek sza­badon bocsátása veszedelmes. A tömeg azonban nem tágított és miután az ügyész követelésüket nem teljesítette, valaki a tömeg­ből az ügyészre lőtt. akit a golyó szivén talált. r

Next

/
Thumbnails
Contents