Szamos, 1918. november (50. évfolyam, 262-285. szám)

1918-11-03 / 262. szám

262 *ik szám. W % Részünkről megszűnt a háború A dinasztia elvesztette talaját A magyar köztársaság felé Budapest, nov. 2. Linder Béla hadügyminiszter elsején délután körrendeletét intézett a hadsereg főparancs­nokság utján valamennyi magyar-osztrák hadsereg parancsnokságához, hogy valamennyi fronton ki kell vonni a magyar csapatokat ál­lásaikból, a magyar csapatok azonnal tegyék le a fegyvert és valamennyi magyar csapat parancsnoka haladéktalanul intézze el a fegyverszünetnek ilyetén meg­állapítását. Eiseién tehát részünkről megszűnt a háború Baden, nov. 2 A hadseregfőparancsnokság teg­nap elhagyta Badent. Az épületek át­adása tegnap megtörtént. Budapest, nov. 2. A kabinet összes tagjai tegnap hosz- szas tanácskozás után a Nemzeti Tanácsnak a városházán levő helyisé­gébe mentek, ahol akkor már össze voltak gyülekezve a 48-as alkotmány­párti, radikális és szocialista megbízot­tak, akiket a kormány meghívott és amely pártokból a kormány alakult. Hock János képviselő tudatta a megjelentekkel, hogy a kormánynak nagyfontosságu közlései vannak. Erre Linder Béla hadügyminiszter rövid, markáns beszédben kifejtette, hogy a kormány nagyfontosságu belügyekkel összefüggő okokból, bár nehéz szívvel, de annak tudatában, hogy a haza ügyét szolgálja, kényte­len a csapatoknak azt a parancsot adni, hogy a fegyvert nyomban tegyék le. Erre gr. Károlyi Mihály szólalt fel és kijelentette, hogy ámbár a kor­mány csak 24 órája vette át a kor­mányzást és hivatali esküjét letette, a lefolyt feszült órák alatt a magyar nemzet óriási többsége azt az óhaját fejezte ki, hogy az államforma meg­változtatását kívánja. Miután a kormány egyrészt kötve van hivatali esküje által, másrészt nem érzi hivatva magát arra, hogy ezen kérdésben döntsön, a kor­mány kérte hivatali es­küje alóli feloldását, ami meg is történt. A felmerült kérdések megoldása céljából a kormány rezoluciót szöve- gezett, amely dr. Kunfi Zsigmond mi­niszter feszült figyelem között olvasott fel. A rezolucióban a kormány kifejti, hogy az államforma megváltozta­tásának kérdését az országgyűlésre kívánja bizni. Ecélból az összeülő Ház elé tör­vényjavaslatot fog terjeszteni az álta­lános, egyenlő választójogról, amelyet törvényerőre kell emelni. Ezután kö­vetkezik a Ház feloszlatása, amely után hat hét alatt keresztül kell vinni az uj választásokat. Az államforma felől véglegesen majd az uj választási törvény alapján összeülő alkotmányozó gyűlés dönt. A kormány nyilatkozata óriási lelkesedést keltett, mire Hock János felszólítására a kormány letette hi­vatali esküjét a Nemzeti Tanács­nak. Pozsony, nov. 2. Hír szerint a király rövid ideig Magyarországon tartózko­dott és Pozsonyból telefonon felhívta Károlyit, aki beszámolt az. uralkodónak a helyzetről, megmondotta, hogy a dinasztia már elvesztette talaját az országban. ' A király megdöbbenéssel hallgatta Károlyi bejelentését, végül azonban belenyugodott a megváltozhataflanba és feloldva a minisztériumot esküje alól, felszállott az udvari vonatra, el* hagyta az ország területét és valószínűleg Svájcba utazott. Lapunk mai száma 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents