Szamos, 1918. szeptember (50. évfolyam, 208-232. szám)

1918-09-01 / 208. szám

Ötvenedik évfolyam 208-ilc szám. ELŐFIZETÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN: így évre 30 K— f. Fél „ 15 K—f. Negyedévre 7 K50f. Egy hóra 2 K801. rlirdetéai dijak előre fizetendők. Egyes szám ára 12 fillér. Pályaudvarokon IC fillér. SZERKESZTŐS!» és KIADÓHIVATAL i Eötvös-utca 4 Telefon-szamok: 373 414 i tott értekezlet, amelynek egyik szó- ! vivő tagja a Nagykárolyt kedvelő Fa- j lussy Árpád, úgy határozott rólunk és I nélkülünk, hogy maradjunk mi csak ! továbbra is Nagykároly provinciája. Ez az uj kudarc, amely a várost | érte, ismét újabb tipikus esete a szat- j mari közéletnek : tehetetlenül, szószóló j nélkül, az apró és kicsinyes itthoni ügyekben kimerülve, tétlenül állunk mindazokban a kérdésekben, ahpl felsőbb fórumok előtt kellene ezért a városért valamit tenni. Kudarccal végződött az angolok legutóbbi áttörési kísérlete Hivatalos jsientésslc Berlin, aug 31 A nagyfőhadiszállá* hivatalosan jelenti: Nyugati harctér : Rupprecht trónörökös és Böhm vezérezredes hadcsoportjai: Lystől kétoldalt előtéri csatározások. Ellenséges felderítő osztagokat, amelyek Laven át előretörtek, visszavertünk Az Arrastól délkeletre levő csatatéren az angolok tegnap újból ki akarták erősza­kolni az áttörést angol és kanadai hadosz­tályok, nagyszámú páncéloskocsi harcbave- I téseveí. Korán reggel 20 kilométeres harc­vonalon támadásra vetették előre az Arras- cambray i ütés Bapaumetó! délkeletre levő terület között, vvürtembergiek az úttól délre vonalaik előtt visszaverték az ellenséget. Rajnai zászlóaljak a Harn Descourttól északra előnyomult ellenséget ismét visszavetették. Handescourltól délre lovassági lövészezre- dek az ellenséges rohamot Vaux Vraucourt és Frnicourt között meghiúsították. Hendes- court t, amelyet átmenetileg elvesztettünk, ismét visszafoglaltuk, majd az ellenséges támadás kivédésé után magur.k mentünk át támadásba és az ellenséget Bullecourttól két oldalt és Fal uyugati szegélyén át visz- szaveteítük. Ecaurttól délre nyugati porosz ezredek elkeseredett harcokban az ellenségnek több támadását visszaverték. Mann főhadnagy­nak, a 175. gyalogezred századaival saját elhatározásából történt beavatkozása lehe- i tővé tette az átmenetileg elvesztett Ecourt ] helységnek visszahóditását. Bapaumetól kétoldalt porosz, szász ; és bajor ezredek meghiúsították az ellensé- j ges rohamot. Délután az ellenség az Arras Cambray- l ut mindkét oldalán uj hadosztályokat vetett | harcba. Páncélkocsiknak és gyalogságnak < újabb tömeges harcbavetésével döntést akart j kierőszakolni. A csata késő este a mi ja­vunkra dőlt e*. Az ellenség: ek a Sensé lapályról Ettereingny-Aucouri-on át és Vis cherisy i-uttól délre rohamozó sűrű vo nalai tüzűnkben és elkeseredett közelharc ban omlottak össze. Egy páncélos kocsi szétlőttünk. Az ellenséges gyalogság rend­kívül súlyos veszteségeket szenvedett. ___ A Sommetól délre Morwal és’ Clery között angol támadásokat visszavertünk. Ahol az ellenség vonalainkat elérte, o't el­lentámadásunk vetette vissza kiinduló tá­madásaiba. Az Oisetói északra franciák a Libre- mont és Noyontól északkeletre ievö terület közötti csatornaszakaszt nagy erőkkel meg­támadták. Támadásaikat tüzelésünk több­nyire már a nyugati parton megállította. A keleti parton Chevillyből az ellen­séget kemény harc után ismét kivetettük. Noyonbói több ízben indított támadások tüzünkben és el'enlökésünk következtében meghiúsultak. Heves tüzérségi harc és gya­logsági csatározások az Ailette mentén. Soissontól északra a Sasly csúcsig kiugró arcvonalszakaszt visszavettük a rövidebb Juvigny Bucy le Longe vonalra. Juvigny tegnapi támadások alkalmával az ellenség kezén maradt. A legutóbbi két napon 52 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Loerzer főhadnagy 32. és 32 ik, Koenekke hadnagy 32., Leu- mann hadnagy a 28-ik légigyőzelmét aratták.’ LudendOPff, első főszállásinester. A párisi lapok beismerik a kudarcot Bern, aug. 31. A párisi lapok nagy lelkesedéssel ír­nak a nyugati offenziva lefolyásáról. Fochot a többi hadvezérek ünnepük. Beismerik azonban, -hogy a német front áttörése nem sikerült. Beismerik, hogy Hindenburg frontja tényleg nagyon erős és hogy a franciaor­szági csatának uj nagy fejezete kezdődik. Sihertelen olasz támadásoh Budapest, aug. 31. Hivatalos jelentés: A délnyugati arcvonalon: Judikariákban eredményes felderítő harcok. Monte Majo, Pasubitól keletre teg­nap átmenetilegaz ellenség birtokában volt; több mint két órás tüzérségi és aknatüz árasztotta el a védőőrségeket, mire az ola­szoknak sikerült árkainkba behatolni. A védőszakasz tartalékjai és pedig 3 tiroli császárvadász ezred és a császárva­dász rohamzászlóalj osztagai azonnal ellen- támadásba mentek át. A császárvadász hadosztály ütegei, valamint a 40. honvéd tüzérezred ütegei által hatásosan támogatva az ellenséget rövid idő alait elkeseredett harc után ismét kiűzték. A 20. bersaglieri ezred kudarccal végződő vállalkozásáért több mint 200 halottal és 100 fogoly el­vesztésével lakolt. Albániában : Nincs különös esemény. 9 sEzérhHr fBnfiki. síima 6 olciaL Ismét elkéstünk az idejében való intézkedéstől. Mire az illetékes körök megmozdultak volna, a belügyminisztérium már megváltoz­tatta eredeti tervét, amely szerint Szat- márvármegyét kettéosztja és Szatmái székhely köré csoportosított részt ki­egészíti Ugocsának halmii járásával, mig a nagyszőllősi járást Bereghez csatolja. Minden szatmármegyei ember örömmel fogadta a íféttéosztás hirét : azok is, akik annak a hívei, hogy a megye székhelye Nagykároly legyen, de még inkább azok, akik Szatmár- nak is szeretnének megyeszékhelyet. Mert a szatmáriak cseppet sem írigylik a grófi várostól a vármegye- házát, de szeretnének maguknak is egyet. Viszont a testvérváros is örülne, ha az áldatlan mostoha testvéri vi­szony, a folyton felujuló viaskodások úgy szűnnének meg, hogy Szatmár kívánsága is teljesedjék és Nagykároly se károsodjék. Mindjárt, amikor a vármegyék átszervezésének kérdése először fel­színre került, dr. Keresztszeghy Lajos a törvényhatósági bizottságban sietve megtette indítványát, hogy a város azonnal mozdítson meg mindent annak az érdekében, hogy Szatmár is jusson megyeszékhelyhez. A közgyűlés elfogadta az indít­ványt s úgy határozott — ha jól em­lékszünk, a polgármester javaslatára — hogy az e tárgyban már működött bizottságot össze kell hívni, a szék­hely kérdésében már régebben be­adott memorandumokat elő kell venni, megkezdeni az akciót ismét és foly­tatni — ha lehet — a sikerig. A határozat meg -van hozva és ezzel a szatmári akció ki is merült. A vármegyének az a része, amely nemcsak szívesen látná a megye szék­helyét Szatmáron, de amelynek fontos érdekei is fűződnek ahhoz, hogy a székváros ne egy napi járóföldre, a nagybányaiaknak pláne két napnyira legyen tőle, többször sürgették az ügyet s voltak tekintélyes és befolyá­sos emberek, kik szívesen részt vet­tek volna az akcióban és befolyásu­kat is latba vetették volna annak si­kere érdekében. Mire azonban mi megmozdultunk volna, a belügyminisztériumban tar-

Next

/
Thumbnails
Contents