Szamos, 1918. augusztus (50. évfolyam, 181-207. szám)

1918-08-01 / 181. szám

Ötvenedik évfolyam ELŐFIZETÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN: Így évre 30 K —f. Fél „ 15 K—f. Negyedévre 7 K 50 f. Egy hóra 2K80í. Telefon-számok Szerkesztőség. 2 Kiadóhivatal. . 1 Fel. szerkesztő lakása ... 2 Hirdetési dijak előre fizetendők. Felelős s^eilíesztő: Dénes Sándor Szerkesztő; Dr. Stern Mór. SZ AT MAR-NEMETI, 1918 CSÜTÖRTÖK, AÜG. 1 Halálos bombamerénylet! Kiewben Eichhorn német főtáboiíajagy ellen A merénylőt letartóztat Berlin, jul. 3i. Berlin, jul. 31. A Wolff iroda jelenti Kiewbői : Eichhorn főtábornagy és szárnysegéde, Dressier kapitány ellen kedden délután 2 órakor a nyilt utcán borrtbamerényletet kö­vettek el. Mindketten súlyosan megsebesül­tek. A merénylőt, aki bérkocsiban ült, a kocsissal együit letartóztatták. A császár táviratilag fejezte ki rész­vétét. Kiew, jul. 31. Hivatalosan jelentik : Eichhorn vezértábornagy tegnap este tiz órakor belehalt sérüléseibe. Kevéssel előtte Dressier százados is elhunyt. Berlin, jul. 31. Kiewbői jelentik : A huszonhárom éves merénylő kije­lentette, hogy Kazá; kormányzóságból való és tegnap este jött Moszkvából, ahonnan egy kommunista bizottság küldte ki öt Eichhorn tábornagy meggyilkolására. Berlin, jul. 31. A lapok követelik, hogy Ukrajnában szigorú rendszabályokat léptessenek életbe és állítsák helyre a német tekintélyt. Berlin, jul. 31. A Vorwärts Írja : A kiadott hivatalos távirat annak a véleménynek ad kifejezést, hogy az Eich­horn ellepi merényletnek szálai Moszkváig nyúlnak. Ezen esemény újabb kompliká­ciókra adhatna okot a bolseviki kormány­nyal. Az ötödik háborús év ilyformán na­gyon komoly jelekkel kezdődik nemcsak nyugaton, hanem keleten is, mely utóbbi­val a forma szerint békét kötöttünk. Tar­tunk tőle, hogy a keleten megkötött béke még sok munkát ad Németországnak. Berlin, jul. 31. Eichhorn a merénylet következtében elvesztette jobbkezét és jobb felsőcombján súlyos sérüléseket szenvedett. Segédtisztje mindkét lábát elvesztette. Berlin, jul. 31. Steinheill báró ukrán követ este meg­jelent a kancellárnál és kifejezte az ukrán kormány részvétét az Eichhorn ellen elkö~- vetett merénylet alkalmából. (Woiff.) Eichhorn gyilkossága ügyében meg­állapították, hogy a merénylőt Donszky Bo­risnak hívják, huszonhárom éves és a bal­oldali szociálfcpatlalmi párt bizalmi em­bere Állítólag csak néhány nap előtt ment Moszkvából Kiewbe, miután pártja meg- j bízta, hogy a vezértábornagyot megölje. Revolverrel, bombával és pénzzel ellátták. Bécs, Julius 31. Az Eichhorn elleni merénylettel kap- \ csolatban a diplomáciai körökben meg van- I nak arról győződve, hogy a merényletet az i ántánt támogatásával forradalmi szocialisták ! követték el. A nemet kormány a merénylet \ folytán erélyes intézkedéseket tesz. Számol­nak azzal a lehetőséggel, hogy Németország katonai beavatkozásra is hajlandó lesz. A nyugati harcokból A németek iulius 15. óta 24000«nél több foglyot ejtettek Hivatalos felentések i Berlin, jul. 31. A nagyfőhadiszállás, Hivatalosan jelenti: Nyugati Harctér : Ruprecht trónörökös Imócsoportja: Flandriában igen élénk felderítő tevé­kenység. ’ Egy Merris ellen irányult megismételt ellenséges előretörés alkalmával a helység az ellenség kezében maradt. Alberttól északra és a Sommetól délre korán reggel erős tűzharcok. 3 német trónörökös hadcsnpnrtja: Az ellenséges gyalogság julius 29 én a Hartennes és Fereen-Tardenoistól nyu­gatra levő terület közötti egész csatamezőn 29-iki veresége után tétlen maradt. Saponay előtt az ellenségnek egy he­ves részleges támadását visszautasítottuk. Déltájt a franciák és angolok Fereen- Tardenois és Neuniere erdő között újból mély tagozódásban indultak rohamra. Tá­madásaik véresen meghiúsultak. Magában az erdőben hatszor omlott össze az ellen­ség rohama. Gyalogságunk a megvert ellenségnek több helyütt utána nyomult és vonalai elő- terepében megvetette lábát. Fereen-Tardenoistól keletre az ellen­ség estefelé és éjszaka folyamán eredmény­telenül újította meg reá nézve veszteség­teljes támadásait. Hasonlóképen meghiúsultak az ellensé­ges részleges támadások Rominnynál. Az utóbbi napok harcaiban 4 ezernél több fozolyt ejtettünk és igya julius 15-ike óta ejtett toglyok száma 24 ezernél többre emelkedett. Tegnap légi harcban 19 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Lőwenhardt hadnagy 47-ik és 48-ik, Bolle hadnagy 27-ik légi győzelmét aratta. üUdenäQFff. első főszállásmester. Budapest, jul. 31. Hivatalos jelentés: A délnyugati arcvonalon: Sasso B^sso vidékén sikeres roham- csapatválialkózásból 25 foglyot szállítot­tunk be. • • •'. Az egész velencei arcvonalon igen élénk repülőtevékenység". Albániában Tartós nyomásunknak engedve az el­lenség ma reggel több helyütt kiürítette legelöl levő vonalait. B vezárhar főnöki, A németek ellentámadásba kezdtek Berlin, jul. 31. A Reuter-ügynökség jelenti; Vilié en Tardenois és Ourcq között az egész fronton heves harcok folynak. Kis előrehaladást tettünk az Ardre völgyében. A németek az egész fronton, különösen pe­dig az amerikai szakaszban heves ellentá­madásokat kezdtek. a választójogi javaslat a főrendiház előtt — A Szamos fővárosi tudósítása. — Budapest, julius 31. A főrendiház ma délelőtt Wlassich Gyula báró elnöklésével ülést tartott. Juhász Andor ismertette a választójogi reformról szóló javaslatot. Utánna Majláth József szólal fel. Hive a jogkiterjesztésnek, de csakis kellő bizto­sítékok mellett, mely biztosítékokat azon­ban a javaslatban nem találja meg olyan mértékben, ahogy szeretné. Fontosnak tartja, hogy a javaslat megszavazásánál ezen iz­gató kérdés lekerül a napirendről, miértis I a javaslatot elfogadja. Sigray Antal egyetért Majláth felfo- 1 gásával. iBounk mm ixáma 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents