Szamos, 1918. július (50. évfolyam, 155-180. szám)

1918-07-02 / 155. szám

Ötvenedik évfolyam. 155-ik szám. ELŐFIZETÉS HELYBEN ÉS VIDÉKEN: £gy évre 30 K —f. Fel „ 15 K -f. Negyed évre 7 K 50 f. Egy hóra 2K80f. Hirdetési dijak előre fizetendők. SZERKESZTCSEQ Rákóczi-u. 24. KIADÓHIVATAL: Eötvös-utca 4. Egyes szám ára 12 fillér. Pályaudvarikon f6 fillér. Q ? A v<uii a á á mu Éhínség és anarchia Oroszországban. A cseh’lótok államhatalomra törnek. Budapest, jul. i. Finnország határáról jelentik Az Estnek: Mialatt a cseh-tót csapatok az állam- hataloméit küzdenek a bolsevikekkel, a nép ezrével pusztul. Szibériából egyetlen szem gabona sem érkezik. Pétervárról ez­rével elvándorol a nép. Servchowban négy nap óta egyetlen falat ennivaló nincs. Bo- logieban pedig két hét óia nincs kenyér. Witebszk szintén kenyér nélkül van. Több tartományban\hség forradalom tört ki. A visszatérő internáltak borzalmas részleteket mesélnek el az oroszországi éhségről. Trotzkij lázas buzgalommal fáradozik egy uj hadsereg szervezésén. Polgári elemeket is kényszerítenek a belépésre, de csak se­gédszolgálatra, mert nem mernek fegyvert ? Verdikbe. Wiborgból jelentik Az Estnek: A bolsevik kormány hatalmi köre napról-napra szükül, bukása mindennap be- következhetik, ha volna egy egységes párt, mely a hatalmat átvehetné. Négy mozga­lom van Oroszországban: az egyik az an­tant mozgalma, mely Szibériában dolgozik, a másik a cseh-tót mozgalom, kiknek fő- parancsnoka Cserwenka tábornok, a har­madik a kubáni kozákság mozgalma, amely nemzetiségi ellenforradalomban tört ki, a negyedik és a legveszélyesebb, az orosz nemzeti ellenforradalom. Péterváron és Moszkvában eddig si­került az ellenforradalmat elnyomni. A bol­sevik kormány katonai helyzete mindazon­által kilátástalan. A cseh-tót hadtest elő- nyomulóban van Moszkva felé. Hiába kö­zölte a bolseviki sajtó, hogy a vörös gárda visszafoglalta Rensát. A város ismét a cse­hek kezén van. A csehek elfoglalták Sistan, Simbirrk, Saratow és Witeboket és rövide­sen megkezdik az érintkezést Dutov kozák­tábornok csapataival. Junius huszonhetedikén a szovjetek körtáviratot kaptak az ellenforradalmi csa­patoktól, hogy azonnal tegyék le a hatal­mat, különben könyörtelenül lelövik őket. Samara város környéke és Sztawropol szin­tén az ellenforradalmárok kezén van. Berlin jul. 1. A Reuter ügynökség jelenti, hogy fel­fegyverzett magyar-osztrák és német hadi­foglyok elfoglalták Irkuck városát. Ezen tort Berlinben kétkedéssel fogadják, te­; kintve, hogy az án;án már hónapok óla I terjeszt olyan híreket, hogy magyar-osztrák j és német hadifoglyok veszélyeztetik Szi- , béríát. j Péteríári lap a japán taatlsozás i lehetSségéröl | Amerika a fegyveres beavatkozás ellen Kopenhága, jul. 1. A finn-orosz határról jelentik : A Petrogradszkaja Gazetta az ántánt- ! nak Oroszország belügyeibe való beavat­kozásáról azt írja, hogy a beavatkozásra vonatkozó elvi határozatokat nem lehet végrehajtani Amerika ellenkezése miatt. Ame­rika ugyanis nem hajlandó eltűrni, hogy egyetlen hatalom, főleg Japán kapja meg a végrehajtó hatalmat, másrészt az angolok és franciák nincsenek abban a helyzetben, hogy csapatokat küldjenek. Egyébként Ame­rika is a fegyveres beavatkozás ellen van. A japán sajtó rémfkívüi ideges amiatt, hogy Amerika nyugati partvidékét ismét megerő­sítik, mig az amerikai sajtó állitólag egyre világosabban céloz a japán veszedelemre. Clemenceau válasza Hága, jul. 1. A Matin jelenti: Clemenceau a jövő héten nagy beszéd­ben fog válaszolni a német-osztrák állam­férfiak beszédére. Olasz, szerb követek átutazása Magyarországon Bukarest, jul. 1. Az úgynevezett Take-vonat Jassiból jövet Magyarországon, Ausztrián át útban Svájc felé áthaladt Bukaresten. A vonaton Take Jonescun kivül olasz, szerb követek, valamint román diákok utaznak, akik Svájc­ban folytatják tanulmányaikat, azonkívül betegápoló .nők, orvosi személyzet, össze­sen 190 ember utazik ezen vonattal. Münchenben is fellépett a spanyol járvány. Berlin, jul. 1. A Berliner Lokalanzeiger jelenti Mün­chenből, hogy a spanyolországi járvány itt aggasztó mértékben terjed. Akik a beteg­séget megkapják, szédülést, nagy fáradsá­got éreznek. Több ízben megtörtént, hogy az utasok a pályaudvaron hirtelen rosszul lettek úgy, hogy nem utazhattak el, hanem kórházba kellett őket szállítani. A telefon - központban több kezelőnő megbetegedett. lapuik mei ssáma 4 oldal. Hivatalos jelentési Budapestül. 1. Hivatalos jelentés: élnyiffjfti arcvonalon: A Piave arcvonalon nem történt kü- i lönös esemény. Asiagotól délkeletre ismét : heves harcok voltak ; minthogy a Cell del I Rossot és a Monte di Valbellát csak nagy j áldozatok árán tarthattuk volna, visszavon- ; tűk e pontok megszállott csapatait a sten- I flei erdő szélén levő régebbi főállásunkba. : Canovetől délre Asiagónál ellenséges felde­rítéseket visszautasítottunk. Szárazföldi és tengeri repülőink a | Piave torkolat vidékén sikeres repüléseket végeztek az ellenség katonai telepei ellen és teljes számban visszatértek. fi vezérkar főnöke A nagyföhadiszállás Berlin, jul. 1. hivatalosan jelenti: Nyugati Harctér: Ruprecht trónörökös házcsoportja: A harci tevékenység este a harcvonal több helyén feléledt, Az élénk felderitő te­vékenység tovább tart Angol részleges támadásokat Albert­tól északra visszautasítottunk. fi német trónörökös hadcsoportja: Az Aisnee és a Maas között az ellen­ség élénk tevékenységet fejtettek ki. A gya­logság erős felderítések céljából előnyomult. Saint Pierre Aiglenet és attól délre a franciák dél felé heves tüzelőkészités után támadásba fogtak. Visszautasítottuk őket. Lőwenhardt hadnagy 32. légi győzel­mét aratta. A számbavétel szerint 1918 március 21. óta eddig a gyűjtőhelyeken keresztül elszállított foglyok száma (leszámítva a be­tegállomásokon keresztül hátraszállitott se­besülteket) 191.454-et tesz ki. Ebből az an­golok 94.939 foglyot, köztük 4 tábornokot és mintegy 3000 tisztet, a franciák 89.099 foglyot, köztük 2 tábornokot és 3100 tisz­tet vesztettek. A többi a portugálok, bel­gák és amerikaiak között oszlik meg. A harcmezöről 2476 ágyút és 15.024 géppus­kát szállítottak be a zsákmánygyüjtő he­lyekre. Ludendorff. első föszállásmester. LEGÚJABB . Megérkeztek az amerikai csapatok Olaszországba Amsterdam, jul. 1. A Tempsnak jelentik Milánóból, hogy az első amerikai csapatkontingensek Olasz­országba érkeztek.

Next

/
Thumbnails
Contents